Legitymacja

Karty Rabatowe

Tygodnik Solidarność


Program Grosik
Związkowe Gadżety


solidarnosc.sklep.pl

 

"Fundacja

dla Solidarności"


Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość 
Wyszukiwarka
Odsłon : 582116
Start No images
Spis treści
Solidarność w Regionie
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Wszystkie strony

Ze strzeżonych pilnie przez władze komunistyczne informacji dochodziły do nas z kraju wyrywkowe wiadomości o rozszerzających się strajkach w zakładach pracy.
Podpisanie porozumień sierpniowych umożliwiło powstawanie, już we wrześniu, w zakładach pracy Komitetów Założycielskich Wolnych Związków Zawodowych. Przy ich zakładaniu posługiwano się instrukcjami zdobywanymi z krążącej po kraju tzw. „bibuły”. Z niektórych zakładów wyjeżdżały delegacje do Gdańska lub bliżej do Lublina, aby zasięgnąć bliższych informacji.
Pierwszy strajk przeprowadzono w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Przemyślu, który spotkał się z pełnym poparciem innych zakładów pracy, pomimo wędrowania na piechotę po pracy do domów.
7 października 1980 roku Komitety Założycielskie NSZZ „Solidarność” zakładów pracy utworzyły Komitet Założycielski Regionu Południowo – Wschodniego, obejmujący swoim działaniem województwo przemyskie.

U C H W A Ł A
Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego Niezaleznych Samorządnych Związków Zawodowych "Solidarność"

Regionu Południowo-Wschodniego z  siedzibą w Przemyślu

Działając na zasadach wyrażonych w:
a. Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej,
b. Ratyfikowanych przez Polską Rzeczpospolitą Ludową konwencjach nr 87 i 98 Międzynarodowej Organizacji Pracy, 
c. punkcie 1 porozumienia zawartego przez Międzyzakładowy Komitet Strajkowy z Komisją Rządową w Gdańsku dnia 31.08.1980 r.
Komitety Założycielskie Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych „Solidarność” zakładów pracy Regionu Południowo – Wschodniego postanowiły utworzyć z dniem 7 października 1980 roku Komitet Założycielski Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych „Solidarność” Regionu Południowo – Wschodniego z siedzibą w Przemyślu zwany dalej Komitetem.

Komitet ukonstytuował się w składzie: 
- Czesław Kijanka -   Państwowy Ośrodek Maszynowy w Birczy 
- Janusz Musz -   ZWP „Sanwil” w  Przemyślu 
- Stanisław Baran  -   Lokomotywownia  Żurawica 
- Krzysztof Prokop -   ZPA „Ponar – Plasomat” „Fanina”  Przemyśl 
- Włodzimierz Dudkiewicz   -   Zakłady Płyt Pilśniowych  Przemyśl 
- Kazimierz Bucior -   Oddział Spółdzielni Transportu Wiejskiego w  Przemyślu 
- Janusz Klisko -   Karpackie Zakłady Gazownictwa  Jarosław 
- Zygmunt Majgier -   Przemyska Spółdzielnia Mieszkaniowa w  Przemyślu 
- Zygmunt Pyś - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w  Przemyślu 
- Maria Pitach - Jarosławskie Zakłady Meblarskie 
- Jadwiga Rusinowska  -   PKP  DRS  Żurawica 
- Jerzy Jasina   -  Zakład  Mleczarski  Przemyśl 
- Mieczysław Kramarz -  Państwowa Komunikacja Samochodowa  Przemyśl 
- Tadeusz Wroński -  Zakład Remontowo - Montażowy  Jarosław 
- Edward Zając -  Spółdzielnia Inwalidów Niewidomych „Start” w  Przemyślu
- Kazimierz Ziobro -  Huta  Szkła  „Jarosław”
- Adam Szybiak    -  Cech  Rzemiosł  Różnych w  Przemyślu
- Bogdan Dąbrowski -  PKP Stacja  Żurawica
- Adam Siwiec  -  Państwowy Ośrodek Maszynowy  Przemyśl
- Eugeniusz Opacki -  Dyrekcja Rejonowa Kolei Państwowych  Przemyśl
- Andrzej Kucharski -  Zakłady Automatyki  „Mera – Polna”  Przemyśl
- Henryk Rawicz - Woj. Dyr. Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich  Przemyśl 
- Wojciech Łukaszek  -  „PAX”  Przemyśl 
- Janusz Horodyłowski -  Zakłady Dziewiarsko - Odzieżowe  „Bistor” Przemyśl 

Zebrani przedstawiciele Komitetów Założycielskich Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych „Solidarność” z zakładów pracy Regionu  Południowo – Wschodniego, których wykaz stanowi załącznik do niniejszej uchwały, wybrali Prezydium Komitetu w składzie:
1.  Czesław Kijanka     -  przewodniczący
2.  Kazimierz Ziobro    -  wiceprzewodniczący
3.  Andrzej Kucharski  -  wiceprzewodniczący
4.  Eugeniusz Opacki  -  wiceprzewodniczący.

Zebrani przedstawiciele jednogłośnie uchwalili, że załączona lista zakładów – założycieli Komitetu pozostaje otwarta dla tych zakładów i środowisk pracy, które zgłoszą akces przynależności. Jednocześnie zebrani przedstawiciele jednogłośnie uchwalili, że skład Komitetu pozostaje otwarty dla tych przedstawicieli zakładów pracy i środowisk pracy, którzy zostaną wybrani demokratycznie i przy nieskrępowanej woli.
Komitet, wychodząc z treści porozumienia podpisanego w Stoczni Gdańskiej w dniu 31.08.1980 r. rezerwuje sobie prawo uzyskania zgody władz wojewódzkich w Przemyślu na opublikowanie w lokalnych środkach przekazu treści niniejszej uchwały w uzgodnionym terminie, a także zobowiązanie przez Wojewodę Przemyskiego władz terenowych i dyrekcji zakładów pracy do zabezpieczenia warunków gwarantujących możliwość powstawania i prawidłową działalność Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych „Solidarność”.
Komitet apeluje do wszystkich środowisk i zakładów pracy Regionu Południowo – Wschodniego, do wszystkich pracowników o wzmożenie wysiłku produkcyjnego przy każdym warsztacie pracy i na każdym stanowisku.
Zebrani przedstawiciele zakładów pracy żądają od władz wojewódzkich bezzwłocznego przydzielenia dla Komitetu odpowiedniego lokalu w Przemyślu oraz niezbędnych środków umożliwiających prowadzenie normalnej działalności. Komitet zastrzega sobie prawo korzystania z rad ekspertów oraz utworzenie Terenowych Punktów Konsultacyjnych.
W przypadku nie wypełnienia przez władze wojewódzkie zobowiązań spoczywających na nich, a wynikających z podpisanych przez przedstawicieli rządu PRL porozumień w Stoczni Gdańskiej i innych, Komitet zastrzega sobie prawo podjęcia decyzji o proklamowaniu strajku przez reprezentowane zakłady i środowiska pracy.
Komitet zakończy swą działalność z chwilą przeprowadzenia wyborów do władz Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych „Solidarność”. Zebrani przedstawiciele upoważniają jednogłośnie Komitet do podpisania niniejszej uchwały oraz do reprezentowania na zewnątrz we wszystkich sprawach dotyczących organizowania i działalności Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych „Solidarność”.

Za zebranych przedstawicieli niniejszą uchwałę podpisują
członkowie Prezydium oraz pozostali Członkowie – Założyciele.


Później skład Prezydium został poszerzony, w powiązaniu z pełnionymi w nim funkcjami:
5.  Stanisław Diabin -  sekretarz -  Stubno
6.  Lucyna Nowak -  skarbnik -  Przemyśl
7.  Henryk Baranowski -  członek -  Lubaczów
8.  Zbigniew Kulpa -  członek -  Przeworsk
9.  Stanisław Baran -  członek -  Przemyśl
10.  Wojciech Łukaszek -  członek -  Przemyśl
11.  Adam Siwiec -  członek - Przemyśl

11 lutego 1981 r., 158 przedstawicieli zakładów pracy w tajnym głosowaniu, wybrało do składu Prezydium następujące osoby:
1.  Wit Siwiec

2.  Zygmunt Pyś
3.  Maria Warchał
4.  Adam Szostkiewicz
5.  Stanisław Maziarz
6.  Zbigniew Harpula

Prezydium Komitetu Założycielskiego występowało do zakładów pracy o oddelegowanie kolejnych osób do pracy społecznej w Związku, na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów i Porozumienia z Wojewodą Przemyskim. Tych zwolnień, na krótkie i dłuższe okresy było bardzo wiele, gdyż pracy na początku było dużo. Korzystali z nich między innymi:
1.  Andrzej Tumidajski - Przedsiębiorstwo Górnictwa  Sanok
2.  Jerzy Czekalski - Przedsiębiorstwo Górnictwa  Lubaczów
3.  Stanisław Żółkiewicz - WDRMiOW  Przemyśl
4.  Ryszard Głowacki - P-stwo Górnictwa Nafty i Gazu  Przemyśl
5.  Jan Szot -  Zakłady Automatyki „Mera – Polna”  Przemyśl
6.  Mieczysław Wajda  -  PKP
7.  Stanisław Płatko -  PKP
8.  Ryszard Buksa -  Kuratorium Oświaty i Wychowania  Przemyśl
9.  Andrzej Makiel -  PKP
10.  Janusz Kurowski -  PKP
11.  Leon Pityński -  Woj. Ośr. Postępu Rolniczego  Korytniki

P R O T O K Ó Ł
z posiedzenia Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku z dnia 29.09.1980 r.

Przedstawiciele zakładów:
1. Huta Szkła „Jarosław” -  Ziobro Kazimierz
2. Karpacki Zakł. Gaz. Jarosław - Świdnicki Józef, Puchalski Adam
3. Zakład Rem–Mont Jarosław - Wroński Tadeusz, Czech Henryk, Kordas Władysław

4. Ciepłownia ZPDz „Jarlan” -  Steczyszyn Zbigniew, Tomankiewicz Ryszard

Przedstawiciele w/w zakładów porozumieli się i utworzyli Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku.
Plan pracy do następnego zebrania, które ustalamy na dzień 2.10.1980 r. godz. 10.00 w Radzie Zakładowej przy Hucie Szkła „Jarosław”.
1.Delegaci dokonują wypełnienia deklaracji o wstąpieniu do NSZZ.
2.Ustalimy delegację, której zadaniem będzie dokonanie rejestracji w Gdańsku MKZ, oraz przywiezienie materiałów propagandowych.
3.Przedstawiciele MKZ – tu zobowiązują się do nawiązania kontaktu z innymi przedstawicielami zakładów pracy:
- Ziobro -  ZPDz „Jarlan”
- Kordas -  Szpital Psychiatryczny, WZKR
- Czech  -  PZZ
- Puchalski -  Pantoflarnia
- Świdnicki -  Zakłady Drzewne
- Pryjda     -  Fabryka „San”

Podpisy przedstawicieli (...)

U C H W A Ł A 
Walnego Zebrania Delegatów zakładów na terenie Jarosławia
odbytego dnia 2.10.1980 r.

powstania Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku

Delegaci zakładów: 
-
Zakłady Remontowo – Montażowe w Jarosławiu
-
Huta Szkła „Jarosław”
-
Zakłady Dziewiarskie „Jarlan” Jarosław 
-
Państwowa Komunikacja Samochodowa Jarosław 
-
Zakłady Komunikacji Miejskiej Jarosław 
-
Karpackie Zakłady Gazownicze Jarosław 
-
Oddział Transportu Drogowego Jarosław 
-
Jarosławskie Zakłady Meblarskie Jarosław

My niżej podpisani członkowie – założyciele działając na podstawie art. 2 Konwencji 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy Dz. U. z 1958 r. nr 9 poz. 125, art. 84 Konstytucji PRL a także powołując się na Porozumienie między Komisją Rządową a MKS w Gdańsku z 31.08.80 r. zakładamy niniejszym Międzyzakładowy Komitet Założycielski Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych „Solidarność” na terenie południowo – wschodnim PRL z siedzibą w Jarosławiu.
Będziemy rozwijać naszą działalność w ramach NSZZ „Solidarność” przestrzegając ściśle zasad określonych w Porozumieniu Gdańskim w sprawie tych związków.
Zgodnie z zasadami Porozumienia Gdańskiego organizacja nasza nie należy do struktury związkowej reprezentowanej przez CRZZ i nie podlega innym zarządom głównym należącym do tej struktury.
Organizacja nasza działać będzie w ramach obowiązujących w PRL praw. Ma charakter świecki i nie ma celów politycznych.
Uchwala:
1. Przyjąć program działania związku określony w części wstępnej projektu Statutu.
2. Zatwierdzić wybór przewodniczącego MKZ NSZZ „Solidarność” i członków zarządu.
3. Po zarejestrowaniu uznać zwierzchnią władzę MKZ NSZZ „Solidarność” w Gdańsku.
4. Ustalić wysokość składek członkowskich na dotychczasowym poziomie.
Podjęcie wyżej wymienionej Uchwały jest równoznaczne z wystąpieniem z dotychczasowej struktury CRZZ i powstających lub istniejących związków branżowych.


P R O T O K Ó Ł 
z zebrania MKZ NSZZ „Solidarność” w Jarosławiu z dnia 2.10.1980 r
(wypis)

W skład Rady MKZ weszło po dwóch przedstawicieli z każdego zakładu uczestniczącego w zebraniu: 
1. Strzałko Jerzy KZG
2. Świdnicki Józef
3. Wroński Tadeusz ZRM
4. Kordas Władysław
5. Kowal Jerzy Jarlan 
6. Łuczkiewicz Tadeusz
7. Stepańczak Jerzy PKS
8. Pinkowski Leszek
9. Ziobro Kazimierz HSJ
10. Szewczyk Andrzej
11. Kisiel Ryszard MKS
12. Warzocha Władysław       
13. Stysiał Jan OPT-D
14. Bojarski Tadeusz
15. Świdnicka Wanda JZM 
16. Janusz Jan

Wybrano następujący skład Prezydium:
1. Ziobro Kazimierz -   przewodniczący
2. Wroński Tadeusz -   zastępca
3. Świdnicki Józef -   zastępca
4. Steczyszyn Zbigniew -   zastępca
5. Strzałko Jerzy

Jednomyślnie przyjęto uchwałę o wstąpieniu do NSZZ „Solidarność” w Gdańsku.

P R O T O K Ó Ł
z posiedzenia Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność”
w Jarosławiu z dnia 9.10.1980 r.    
(
wypis)

1. W skład MKZ przyjęto: 
Zakłady Przemysłu Cukierniczego „San” 
Pracownię Konserwacji Zabytków – Oddział Jarosław 
Oddział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
2. W skład Rady MKZ przyjęto następujące osoby:
1) Adam Bigas - ZPC „San”  
2) Roman Osada 
3) Janina Stażewska - PKZ   
4) Wacław Żurawski
5) Józef Lechończak - OGKiM 
6) Władysław Bugryn
3. Po przedyskutowaniu sprawy przystąpienia MKZ w Jarosławiu do Regionalnego Komitetu Założycielskiego z siedzibą w Przemyślu przyjęto uchwałę:

U C H W A Ł A 
Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Jarosławiu

Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność” postanawia:
1) utrzymać działalność MKZ w Jarosławiu,
2) przystąpić do współpracy w ramach działalności Regionalnego Komitetu Założycielskiego z siedzibą w Przemyślu,
3) po uprzednim porozumieniu z RKZ dokonać rejestracji MKZ – Jarosław w Gdańsku.

Jarosław, dnia 11.10.1980 r.

U C H W A Ł A
Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych „Solidarność” z siedzibą w Jarosławiu

zrzeszającego następujące zakłady:  
Zakłady Remontowo – Montażowe PZZ w Jarosławiu
Huta Szkła „Jarosław”
Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego „Jarlan”
Państwowa Komunikacja Samochodowa
Zakład Komunikacji Miejskiej
Karpackie Zakłady Gazownicze
Oddział Transportu Drogowego w Jarosławiu
Jarosławskie Zakłady Meblarskie
Zakłady Przemysłu Cukierniczego „San”
Pracownie Konserwacji Zabytków
Oddział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Na podstawie Uchwały z dnia 2.10.1980 r. Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego Samorządnych Związków Zawodowych „Solidarność” w Jarosławiu – Prezydium zgłasza akces do NSZZ „Solidarność” w Gdańsku i wnosi o dokonanie wspólnej rejestracji.
Do reprezentowania naszego związku upoważniono następujących przedstawicieli:
1) Kazimierz   Ziobro
2) Tadeusz Wroński
3) Jerzy Strzałko
4) Józef Świdnicki
5) Tadeusz Łuczkiewicz
6) Zbigniew Steczyszyn

(podpisy członków Prezydium ...)

Z przesłanego do Krajowej Komisji porozumiewawczej wykazu zakładów pracy i liczby członków NSZZ „Solidarność”:
- w MKZ w Jarosławiu zarejestrowanych było 40 zakładów pracy,
- najwięcej członków było w zakładach:  ZPDz „Jarlan” – 3500,  Huta Szkła „Jarosław” – 1360,  Zakłady Mięsne – 943, ZPC „San” – 890, PKS – 668, PGR Makowisko – 655, PZZ-M – 584, ZOZ Przeworsk – 533.


U S T A L E N I A

dokonane dnia 11.10.1980 r. pomiędzy Wojewodą Przemyskim Zdzisławem Cichockim a Komitetem Założycielskim Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych „Solidarność” Regionu Południowo – Wschodniego z siedzibą w Przemyślu, reprezentowanym przez Prezydium w składzie:
1. Przewodniczący                            Czesław       Kijanka
2. Wiceprzewodniczący                    Kazimierz    Ziobro
3. Wiceprzewodniczący                    Eugeniusz    Opacki
4. Wiceprzewodniczący                    Andrzej        Kucharski
przy obecności członków MKZ Jarosław:
-  Wiceprzewodniczący                     Tadeusz       Wroński
-  Członek                                           Jerzy           Strzałko

Komitet przedłożył Wojewodzie Uchwałę o powołaniu NSZZ „Solidarność” Regionu Południowo – Wschodniego z siedzibą w Przemyślu. Po zapoznaniu się z treścią Uchwały Wojewoda zobowiązał się do: 
1. Zapewnienia 3 – pokojowego lokalu na siedzibę Komitetu w Przemyślu w centrum miasta. 
2. Zapewnienia 2 – pokojowego lokalu na siedzibę MKZ w Jarosławiu. 
3. Stworzenia możliwości funkcjonowania punktów konsultacyjnych w Przeworsku, Lubaczowie i Dynowie. 
4. Wyposażenie w/w lokali w niezbędny sprzęt biurowy: 
a) maszyny do pisania w Przemyślu i Jarosławiu, 
b) przyłączenia do sieci telefonicznej wszystkich lokali, a w siedzibie Komitetu w Przemyślu 2-ch numerów
telefonicznych z tym, że w okresie początkowym (do końca br.) jednego numeru telefonicznego, 
c) powielacza, z chwilą uzyskania osobowości prawnej, a do tego czasu możliwości korzystania z powielarni Urzędu
Wojewódzkiego.
5.
Zapewnienia wykonania potrzebnych pieczątek zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6.
Opublikowania treści Uchwały o powołaniu Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Regionu Południowo – Wschodniego z siedzibą w Przemyślu oraz niniejszych ustaleń w tygodniku „Życie Przemyskie” jak też w miarę możliwości w innych środkach masowego przekazu.
Równocześnie Wojewoda zaleci dyrektorom zakładów działających na terenie województwa przemyskiego odpowiednie stosowanie obowiązujących dotychczas ustaw i innych przepisów dotyczących działalności związków zawodowych, a w szczególności:
a) zapewnienia swobodnej działalności wszystkim Komitetom Założycielskim, w tym również NSZZ „Solidarność”,

b) zapewnienia możliwości swobodnego działania na terenie zakładów pracy Komitetowi Regionalnemu i
Międzyzakładowym Komitetom,
c) zwalniania od pracy osób pełniących funkcje w NSZZ „Solidarność” i innych związkach zawodowych z zachowaniem
prawa do wynagrodzenia za czas wykonywania tych funkcji, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami,
d) przyznanie lokali przez zakłady pracy na użytek NSZZ „Solidarność” oraz innych związków zawodowych.

NSZZ „Solidarność” będą w swej działalności dokładały starań, by we współpracy z kierownikami zakładów oddziaływać na rzecz podnoszenia wydajności pracy i mobilizacji załóg dla właściwej realizacji zadań gospodarczych.

Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność” w pełni przestrzegać będzie ustaleń porozumienia podpisanego w Gdańsku. Swej działalności nie będzie wykorzystywał do celów politycznych oraz wrogich PRL.
Na członków związku, związek będzie przyjmował osoby zgodnie z obowiązującym statutem.
Komitet Założycielski współpracował będzie z władzami wojewódzkimi, a Komitety niższych szczebli z władzami danego terenu oraz zakładu pracy w zakresie systematycznej poprawy warunków socjalnych załóg pracowniczych.

Podpisy członków Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” i Wojewody Przemyskiego (...).

 


 

I N F O R M A C J A

12 października br. odbyła się narada Komisji ds. Żywności Regionu Południowo – Wschodniego NSZZ „Solidarność” z wice-wojewodą Decem. Dokonano następujących ustaleń:
1. Od 1 listopada br. dzieci w wieku 1 – 18 lat będą otrzymywały 400 gramów słodyczy – wyłącznie galanterii czekoladowej.
2. Lizaki, groszek, dropsy itp. przeznacza się do sprzedaży bezkartkowej, głównie w sklepikach szkolnych – od 1 listopada.
3. Za 0,5 l alkoholu przysługuje zamiennie 500 g słodyczy zwykłych z wyłączeniem galanterii czekoladowej – od 1 listopada.
4. Od listopada do grudnia br. dzieci od 1 – 9 lat będą otrzymywać na kartki po 100 g kakao.
5. Wojewoda Przemyski wystąpi z wnioskami do władz centralnych o:
a) zwiększenie dostaw kakao w ilości zabezpieczającej przynajmniej 100 g na miesiąc dla dzieci od 1 – 18 lat,
b)
zwiększenie jednorazowo na okres przedświąteczny norm przydziału masła do 0,5 kg na uprawnionego,
c) zwiększenie normy cukru do 2 kg dla posiadaczy karty C – 2, 
d) zwiększenie cukru dla potrzeb socjalnych.
6. Wojewoda wystąpi z wnioskiem do Ministra Rolnictwa o zaniechanie produkcji szkodliwego dla zdrowia wina owocowego.
7.
WKKS przeprowadzi kontrolę w GS Radymno w zakresie sprzedaży wina poza reglamentacją.
8.
Od 1 listopada wprowadza się dodatkowy zamiennik za 12 paczek papierosów – 400 g słodyczy bez galanterii czekoladowej.
9
. Wprowadza się zakaz sprzedaży artykułów przemysłowych ( RTV, gospodarstwa domowego, mebli, obuwia, konfekcji skórzanej ) mieszkańcom spoza województwa. Sprzedaż tylko za dowodem osobistym. 
10. Przedłuża się wartość kartek mięsnych do końca października br. 
11. Handel artykułami sezonu zimowego rozpoczyna się od godzin otwarcia sklepu.

U C H W A Ł A

o powołaniu Tymczasowego Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego
Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych „Solidarność” z siedzibą w Lubaczowie na posiedzeniu członków Komitetu Założycielskiego w dniu 27.10.80 r.


W posiedzeniu udział wzięli:
1) Ob. Roman  Dobrzański - przewodniczący ZKZ przy Kopalni Siarki w Smolince
2) Ob. Stefan Zacharski - wiceprzew. ZKZ przy Kopalni Siarki w Smolince
3) Ob. Grażyna Połoch - wiceprzew. ZKZ przy Kopalni Siarki w Smolince
4) Ob. Tadeusz Mrzygłód - przewodniczący ZKZ przy ZMB w Lubaczowie
5) Ob. Paweł Nepelski - wiceprzew. ZKZ przy ZMB w Lubaczowie
6) Ob. Adam Węgierak - wiceprzew. ZKZ przy ZMB w Lubaczowie
7) Ob. Tadeusz Michalik - członek ZKZ przy ZMB w Lubaczowie
8) Ob. Lesław Pietrasiewicz - członek ZKZ przy ZMB w Lubaczowie
9) Ob. Jan Połoch - członek Tymczasowego Komitetu Założycielskiego przy ZWG w Lubaczowie
10) Ob. Henryk Baranowski - - -
11) Ob. Zbigniew Woszczak - - -
12) Ob. Władysława Urban - przewodn. ZKZ przy Zakładzie Mleczarskim w Lubaczowie
13) Ob. Stanisław Tkaczyszyn - wice – przew. ZKZ przy ZM w Lubaczowie
14) Ob. Zofia Kuterbach - członek ZKZ przy ZM w Lubaczowie.

Niżej podpisani członkowie – założyciele działając na podstawie:
1) Art.. 84 Konstytucji PRL (Dz. U. Nr 7 poz. 36 z dnia 21 lutego 1976 r.)
2) Art. 2 Konwencji Nr 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy (Dz. U. Nr 29 poz. 125) oraz
3) powołując się na porozumienie zawarte między Komisją Rządową a Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym w Gdańsku z dnia 31 sierpnia 1980 r. ( zwane dalej porozumieniem gdańskim)
4) działając na podstawie ustaleń zawartych między Wojewodą Przemyskim Zdzisławem Cichockim a Komitetem Założycielskim NSZZ „Solidarność” Regionu Południowo – Wschodniego z siedzibą w Przemyślu z dnia 11 października 1980 r.

P o w o ł u j e m y:


Tymczasowy Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Lubaczowie. Będziemy rozwijać naszą działalność w ramach NSZZ „Solidarność” przestrzegając ściśle zasad określonych w Porozumieniu Gdańskim w sprawie tych Związków. Zgodnie z zasadami Porozumienia Gdańskiego organizacja nasza nie należy do struktury związkowej reprezentowanej przez CRZZ i nie podlega żadnemu z Zarządów Głównych, które ostatnio wystąpiły ze struktury CRZZ.
Organizacja nasza działać będzie w ramach obowiązujących norm prawnych zgodnie z Konstytucją PRL. Ma ona charakter świecki i nie ma celów politycznych.
Niniejszym deklarujemy wstąpienie do NSZZ „Solidarność” Regionu Południowo – Wschodniego z siedzibą w Przemyślu.

Podpisy członków założycieli: (...)


Po półrocznym istnieniu MZK Przemyśl, liczbowe dane statystyczne przedstawiały się następująco:

1. Ogólne zatrudnienie 53 113 
2. Liczba członków Solidarności (bez emerytów i rencistów) 42 102
3. Liczba członków związków branżowych i autonomicznych 6 934
4. Liczba pracowników nie zrzeszonych w żadnym związku 4 077
5. Liczba chłoporobotników 10 118
6. Liczba kobiet 19 924
7. Liczba emerytów, członków Solidarności                                     1 250
8. Liczba rencistów, członków Solidarności 925


W rejestrze Komisji Zakładowych zarejestrowanych było 194 Komisje. Największe z nich to między innymi: Woj. Szpital Zesp. – 1685 członków, Komisja Międzyszkolna – 1477, ZA „Mera – Polna” – 1448, Wagonownia PKP – 1028, ZPP – 885, WSS – 815, SIN „Start” – 773, Lokomotywownia PKP – 743, „Sanwil” – 710, Stacja PKP Przeworsk – 708, ZWG Lubaczów – 706. 
W rejestrze Komisji Zakładowych MKZ Jarosław znajdowało się 114 Komisji zrzeszających 31 798 członków.

O CO WALCZYMY !


1. Brutalna napaść na działaczy naszego Związku w Bydgoszczy pokazała raz jeszcze, że najwyższy czas, aby rząd dał społeczeństwu odpowiedź na kilka podstawowych pytań:1) czy aparat bezpieczeństwa nie wymyka się spod jego kontroli?
2) czy MO i SB nie są państwem w państwie, poza i ponad prawem?
3) czy rzeczywiście rząd chce współpracy ze związkiem „Solidarność”, jeżeli nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa nawet jego przywódcom, a co dopiero szeregowym członkom?
2. Prowokacja bydgoska jest wymierzona nie tylko w „Solidarność”, lecz także w rząd gen. Jaruzelskiego, który ma wrogów wewnętrznych i zewnętrznych – przede na szczeblu władz wojewódzkich, które panicznie boją się demokratycznych zmian w Polsce, gdyż w ich wyniku poddane zostałyby większej kontroli społecznej i utracili swoje przywileje. W wydarzeniach bydgoskich chodziło o to, żeby pokazać światu – a głównie naszym sąsiadom – że rządowi gen. Jaruzelskiego nie uda się utrzymać 90 dni spokoju. Wybrano metodę skuteczną: napaść i przemoc fizyczną, gdyż wiadomo było, że „Solidarność” zareaguje ostro i zdecydowanie. Rząd gen. Jaruzelskiego zachwiał się – „Solidarność” chce go podtrzymać.
3. Strajk jest ostatecznością, ale to co dzieje się w naszym kraju – zupełna bezkarność aparatu bezpieczeństwa i absolutny brak reakcji władz centralnych na łamanie praworządności przez tych, którzy mają jej strzec – jest rzeczą niesłychaną.
Pamiętajmy też, że „Solidarności” nie daje się żadnej możliwości przedstawienia własnego stanowiska wobec ostatnich wydarzeń. Wzmaga to ogromnie napięcie i dezorientację społeczeństwa. Zamiast je rozładować, karmi się nas – zwłaszcza w Dzienniku TV – kłamstwami i pogróżkami. 
Obecny kryzys raz jeszcze potwierdził, jak ważny jest dla pokoju społecznego w Polsce dostęp „Solidarności” do radia i TV. Niestety, władze nie chcą tego dostrzec, a pomogłoby to bardzo. W rozmowach, przedstawiciele rządu zajęli stanowisko twarde i nieprzejednane, nie wykazując chęci porozumienia. Przeciwnie: wcześniej dano Związkowi do zrozumienia, że gdyby poświęcił niektórych swych działaczy i pozwolił ich aresztować, wszystko wróciłoby do normy. Czy można rozmawiać na takich warunkach? NIKOGO NIE POŚWIĘCIMY na ołtarzu „Solidarności”. Nie pozostaje nic innego tylko strajk! Oczywiście, złagodzenie stanowiska rządu (delegacji rządowej) pozwoli dojść do porozumienia i zrezygnować ze strajku, ale musimy mieć gwarancję, że Bydgoszcz już się nie powtórzy. 
4. Walczymy o swoje istnienie. Walczymy o lepsze jutro każdego Polaka, bo to jest główny cel „Solidarności” – najpotężniejszej zorganizowanej siły społecznej w 1000 – letnich dziejach Polski. Musimy dać odpór tym, którzy myślą, że się przestraszymy, ugniemy i cofniemy przed pałką i kastetem. Nie jesteśmy bezbronni – mamy za sobą naród i cały wolny świat.

Międzyzakładowy Komitet Strajkowy NSZZ „Solidarność” w Przemyślu

Multimedia

Zasłużony dla Regionu

 

Publikacje
Książka wydana
przez nasz Region

.........................................................
Tomik poezji
Teresy Paryny

...........................................................