Legitymacja

Karty Rabatowe

Tygodnik Solidarność


Program Grosik
Związkowe Gadżety


solidarnosc.sklep.pl

 

"Fundacja

dla Solidarności"


Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 
Wyszukiwarka
Odsłon : 609279
Start No images
Spis treści
Solidarność w Regionie
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Wszystkie strony

U S T A L E N I A

dokonane dnia 11.10.1980 r. pomiędzy Wojewodą Przemyskim Zdzisławem Cichockim a Komitetem Założycielskim Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych „Solidarność” Regionu Południowo – Wschodniego z siedzibą w Przemyślu, reprezentowanym przez Prezydium w składzie:
1. Przewodniczący                            Czesław       Kijanka
2. Wiceprzewodniczący                    Kazimierz    Ziobro
3. Wiceprzewodniczący                    Eugeniusz    Opacki
4. Wiceprzewodniczący                    Andrzej        Kucharski
przy obecności członków MKZ Jarosław:
-  Wiceprzewodniczący                     Tadeusz       Wroński
-  Członek                                           Jerzy           Strzałko

Komitet przedłożył Wojewodzie Uchwałę o powołaniu NSZZ „Solidarność” Regionu Południowo – Wschodniego z siedzibą w Przemyślu. Po zapoznaniu się z treścią Uchwały Wojewoda zobowiązał się do: 
1. Zapewnienia 3 – pokojowego lokalu na siedzibę Komitetu w Przemyślu w centrum miasta. 
2. Zapewnienia 2 – pokojowego lokalu na siedzibę MKZ w Jarosławiu. 
3. Stworzenia możliwości funkcjonowania punktów konsultacyjnych w Przeworsku, Lubaczowie i Dynowie. 
4. Wyposażenie w/w lokali w niezbędny sprzęt biurowy: 
a) maszyny do pisania w Przemyślu i Jarosławiu, 
b) przyłączenia do sieci telefonicznej wszystkich lokali, a w siedzibie Komitetu w Przemyślu 2-ch numerów
telefonicznych z tym, że w okresie początkowym (do końca br.) jednego numeru telefonicznego, 
c) powielacza, z chwilą uzyskania osobowości prawnej, a do tego czasu możliwości korzystania z powielarni Urzędu
Wojewódzkiego.
5.
Zapewnienia wykonania potrzebnych pieczątek zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6.
Opublikowania treści Uchwały o powołaniu Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Regionu Południowo – Wschodniego z siedzibą w Przemyślu oraz niniejszych ustaleń w tygodniku „Życie Przemyskie” jak też w miarę możliwości w innych środkach masowego przekazu.
Równocześnie Wojewoda zaleci dyrektorom zakładów działających na terenie województwa przemyskiego odpowiednie stosowanie obowiązujących dotychczas ustaw i innych przepisów dotyczących działalności związków zawodowych, a w szczególności:
a) zapewnienia swobodnej działalności wszystkim Komitetom Założycielskim, w tym również NSZZ „Solidarność”,

b) zapewnienia możliwości swobodnego działania na terenie zakładów pracy Komitetowi Regionalnemu i
Międzyzakładowym Komitetom,
c) zwalniania od pracy osób pełniących funkcje w NSZZ „Solidarność” i innych związkach zawodowych z zachowaniem
prawa do wynagrodzenia za czas wykonywania tych funkcji, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami,
d) przyznanie lokali przez zakłady pracy na użytek NSZZ „Solidarność” oraz innych związków zawodowych.

NSZZ „Solidarność” będą w swej działalności dokładały starań, by we współpracy z kierownikami zakładów oddziaływać na rzecz podnoszenia wydajności pracy i mobilizacji załóg dla właściwej realizacji zadań gospodarczych.

Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność” w pełni przestrzegać będzie ustaleń porozumienia podpisanego w Gdańsku. Swej działalności nie będzie wykorzystywał do celów politycznych oraz wrogich PRL.
Na członków związku, związek będzie przyjmował osoby zgodnie z obowiązującym statutem.
Komitet Założycielski współpracował będzie z władzami wojewódzkimi, a Komitety niższych szczebli z władzami danego terenu oraz zakładu pracy w zakresie systematycznej poprawy warunków socjalnych załóg pracowniczych.

Podpisy członków Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” i Wojewody Przemyskiego (...).

 Multimedia

Zasłużony dla Regionu

 

Publikacje
Książka wydana
przez nasz Region

.........................................................
Tomik poezji
Teresy Paryny

...........................................................