Legitymacja

Karty Rabatowe

Tygodnik Solidarność


Program Grosik
Związkowe Gadżety


solidarnosc.sklep.pl

 

"Fundacja

dla Solidarności"


Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 
Wyszukiwarka
Odsłon : 572619
Start No images
Spis treści
Solidarność w Regionie
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Wszystkie strony

Później skład Prezydium został poszerzony, w powiązaniu z pełnionymi w nim funkcjami:
5.  Stanisław Diabin -  sekretarz -  Stubno
6.  Lucyna Nowak -  skarbnik -  Przemyśl
7.  Henryk Baranowski -  członek -  Lubaczów
8.  Zbigniew Kulpa -  członek -  Przeworsk
9.  Stanisław Baran -  członek -  Przemyśl
10.  Wojciech Łukaszek -  członek -  Przemyśl
11.  Adam Siwiec -  członek - Przemyśl

11 lutego 1981 r., 158 przedstawicieli zakładów pracy w tajnym głosowaniu, wybrało do składu Prezydium następujące osoby:
1.  Wit Siwiec

2.  Zygmunt Pyś
3.  Maria Warchał
4.  Adam Szostkiewicz
5.  Stanisław Maziarz
6.  Zbigniew Harpula

Prezydium Komitetu Założycielskiego występowało do zakładów pracy o oddelegowanie kolejnych osób do pracy społecznej w Związku, na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów i Porozumienia z Wojewodą Przemyskim. Tych zwolnień, na krótkie i dłuższe okresy było bardzo wiele, gdyż pracy na początku było dużo. Korzystali z nich między innymi:
1.  Andrzej Tumidajski - Przedsiębiorstwo Górnictwa  Sanok
2.  Jerzy Czekalski - Przedsiębiorstwo Górnictwa  Lubaczów
3.  Stanisław Żółkiewicz - WDRMiOW  Przemyśl
4.  Ryszard Głowacki - P-stwo Górnictwa Nafty i Gazu  Przemyśl
5.  Jan Szot -  Zakłady Automatyki „Mera – Polna”  Przemyśl
6.  Mieczysław Wajda  -  PKP
7.  Stanisław Płatko -  PKP
8.  Ryszard Buksa -  Kuratorium Oświaty i Wychowania  Przemyśl
9.  Andrzej Makiel -  PKP
10.  Janusz Kurowski -  PKP
11.  Leon Pityński -  Woj. Ośr. Postępu Rolniczego  Korytniki

P R O T O K Ó Ł
z posiedzenia Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku z dnia 29.09.1980 r.

Przedstawiciele zakładów:
1. Huta Szkła „Jarosław” -  Ziobro Kazimierz
2. Karpacki Zakł. Gaz. Jarosław - Świdnicki Józef, Puchalski Adam
3. Zakład Rem–Mont Jarosław - Wroński Tadeusz, Czech Henryk, Kordas Władysław

4. Ciepłownia ZPDz „Jarlan” -  Steczyszyn Zbigniew, Tomankiewicz Ryszard

Przedstawiciele w/w zakładów porozumieli się i utworzyli Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku.
Plan pracy do następnego zebrania, które ustalamy na dzień 2.10.1980 r. godz. 10.00 w Radzie Zakładowej przy Hucie Szkła „Jarosław”.
1.Delegaci dokonują wypełnienia deklaracji o wstąpieniu do NSZZ.
2.Ustalimy delegację, której zadaniem będzie dokonanie rejestracji w Gdańsku MKZ, oraz przywiezienie materiałów propagandowych.
3.Przedstawiciele MKZ – tu zobowiązują się do nawiązania kontaktu z innymi przedstawicielami zakładów pracy:
- Ziobro -  ZPDz „Jarlan”
- Kordas -  Szpital Psychiatryczny, WZKR
- Czech  -  PZZ
- Puchalski -  Pantoflarnia
- Świdnicki -  Zakłady Drzewne
- Pryjda     -  Fabryka „San”

Podpisy przedstawicieli (...)

U C H W A Ł A 
Walnego Zebrania Delegatów zakładów na terenie Jarosławia
odbytego dnia 2.10.1980 r.

powstania Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku

Delegaci zakładów: 
-
Zakłady Remontowo – Montażowe w Jarosławiu
-
Huta Szkła „Jarosław”
-
Zakłady Dziewiarskie „Jarlan” Jarosław 
-
Państwowa Komunikacja Samochodowa Jarosław 
-
Zakłady Komunikacji Miejskiej Jarosław 
-
Karpackie Zakłady Gazownicze Jarosław 
-
Oddział Transportu Drogowego Jarosław 
-
Jarosławskie Zakłady Meblarskie Jarosław

My niżej podpisani członkowie – założyciele działając na podstawie art. 2 Konwencji 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy Dz. U. z 1958 r. nr 9 poz. 125, art. 84 Konstytucji PRL a także powołując się na Porozumienie między Komisją Rządową a MKS w Gdańsku z 31.08.80 r. zakładamy niniejszym Międzyzakładowy Komitet Założycielski Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych „Solidarność” na terenie południowo – wschodnim PRL z siedzibą w Jarosławiu.
Będziemy rozwijać naszą działalność w ramach NSZZ „Solidarność” przestrzegając ściśle zasad określonych w Porozumieniu Gdańskim w sprawie tych związków.
Zgodnie z zasadami Porozumienia Gdańskiego organizacja nasza nie należy do struktury związkowej reprezentowanej przez CRZZ i nie podlega innym zarządom głównym należącym do tej struktury.
Organizacja nasza działać będzie w ramach obowiązujących w PRL praw. Ma charakter świecki i nie ma celów politycznych.
Uchwala:
1. Przyjąć program działania związku określony w części wstępnej projektu Statutu.
2. Zatwierdzić wybór przewodniczącego MKZ NSZZ „Solidarność” i członków zarządu.
3. Po zarejestrowaniu uznać zwierzchnią władzę MKZ NSZZ „Solidarność” w Gdańsku.
4. Ustalić wysokość składek członkowskich na dotychczasowym poziomie.
Podjęcie wyżej wymienionej Uchwały jest równoznaczne z wystąpieniem z dotychczasowej struktury CRZZ i powstających lub istniejących związków branżowych.Multimedia

Zasłużony dla Regionu

 

Publikacje
Książka wydana
przez nasz Region

.........................................................
Tomik poezji
Teresy Paryny

...........................................................