Legitymacja

Karty Rabatowe

Tygodnik Solidarność


Program Grosik
Związkowe Gadżety


solidarnosc.sklep.pl

 

"Fundacja

dla Solidarności"


Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 
Wyszukiwarka
Odsłon : 591027
Start No images
Spis treści
Solidarność w Regionie
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Wszystkie strony

Ze strzeżonych pilnie przez władze komunistyczne informacji dochodziły do nas z kraju wyrywkowe wiadomości o rozszerzających się strajkach w zakładach pracy.
Podpisanie porozumień sierpniowych umożliwiło powstawanie, już we wrześniu, w zakładach pracy Komitetów Założycielskich Wolnych Związków Zawodowych. Przy ich zakładaniu posługiwano się instrukcjami zdobywanymi z krążącej po kraju tzw. „bibuły”. Z niektórych zakładów wyjeżdżały delegacje do Gdańska lub bliżej do Lublina, aby zasięgnąć bliższych informacji.
Pierwszy strajk przeprowadzono w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Przemyślu, który spotkał się z pełnym poparciem innych zakładów pracy, pomimo wędrowania na piechotę po pracy do domów.
7 października 1980 roku Komitety Założycielskie NSZZ „Solidarność” zakładów pracy utworzyły Komitet Założycielski Regionu Południowo – Wschodniego, obejmujący swoim działaniem województwo przemyskie.

U C H W A Ł A
Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego Niezaleznych Samorządnych Związków Zawodowych "Solidarność"

Regionu Południowo-Wschodniego z  siedzibą w Przemyślu

Działając na zasadach wyrażonych w:
a. Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej,
b. Ratyfikowanych przez Polską Rzeczpospolitą Ludową konwencjach nr 87 i 98 Międzynarodowej Organizacji Pracy, 
c. punkcie 1 porozumienia zawartego przez Międzyzakładowy Komitet Strajkowy z Komisją Rządową w Gdańsku dnia 31.08.1980 r.
Komitety Założycielskie Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych „Solidarność” zakładów pracy Regionu Południowo – Wschodniego postanowiły utworzyć z dniem 7 października 1980 roku Komitet Założycielski Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych „Solidarność” Regionu Południowo – Wschodniego z siedzibą w Przemyślu zwany dalej Komitetem.

Komitet ukonstytuował się w składzie: 
- Czesław Kijanka -   Państwowy Ośrodek Maszynowy w Birczy 
- Janusz Musz -   ZWP „Sanwil” w  Przemyślu 
- Stanisław Baran  -   Lokomotywownia  Żurawica 
- Krzysztof Prokop -   ZPA „Ponar – Plasomat” „Fanina”  Przemyśl 
- Włodzimierz Dudkiewicz   -   Zakłady Płyt Pilśniowych  Przemyśl 
- Kazimierz Bucior -   Oddział Spółdzielni Transportu Wiejskiego w  Przemyślu 
- Janusz Klisko -   Karpackie Zakłady Gazownictwa  Jarosław 
- Zygmunt Majgier -   Przemyska Spółdzielnia Mieszkaniowa w  Przemyślu 
- Zygmunt Pyś - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w  Przemyślu 
- Maria Pitach - Jarosławskie Zakłady Meblarskie 
- Jadwiga Rusinowska  -   PKP  DRS  Żurawica 
- Jerzy Jasina   -  Zakład  Mleczarski  Przemyśl 
- Mieczysław Kramarz -  Państwowa Komunikacja Samochodowa  Przemyśl 
- Tadeusz Wroński -  Zakład Remontowo - Montażowy  Jarosław 
- Edward Zając -  Spółdzielnia Inwalidów Niewidomych „Start” w  Przemyślu
- Kazimierz Ziobro -  Huta  Szkła  „Jarosław”
- Adam Szybiak    -  Cech  Rzemiosł  Różnych w  Przemyślu
- Bogdan Dąbrowski -  PKP Stacja  Żurawica
- Adam Siwiec  -  Państwowy Ośrodek Maszynowy  Przemyśl
- Eugeniusz Opacki -  Dyrekcja Rejonowa Kolei Państwowych  Przemyśl
- Andrzej Kucharski -  Zakłady Automatyki  „Mera – Polna”  Przemyśl
- Henryk Rawicz - Woj. Dyr. Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich  Przemyśl 
- Wojciech Łukaszek  -  „PAX”  Przemyśl 
- Janusz Horodyłowski -  Zakłady Dziewiarsko - Odzieżowe  „Bistor” Przemyśl 

Zebrani przedstawiciele Komitetów Założycielskich Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych „Solidarność” z zakładów pracy Regionu  Południowo – Wschodniego, których wykaz stanowi załącznik do niniejszej uchwały, wybrali Prezydium Komitetu w składzie:
1.  Czesław Kijanka     -  przewodniczący
2.  Kazimierz Ziobro    -  wiceprzewodniczący
3.  Andrzej Kucharski  -  wiceprzewodniczący
4.  Eugeniusz Opacki  -  wiceprzewodniczący.

Zebrani przedstawiciele jednogłośnie uchwalili, że załączona lista zakładów – założycieli Komitetu pozostaje otwarta dla tych zakładów i środowisk pracy, które zgłoszą akces przynależności. Jednocześnie zebrani przedstawiciele jednogłośnie uchwalili, że skład Komitetu pozostaje otwarty dla tych przedstawicieli zakładów pracy i środowisk pracy, którzy zostaną wybrani demokratycznie i przy nieskrępowanej woli.
Komitet, wychodząc z treści porozumienia podpisanego w Stoczni Gdańskiej w dniu 31.08.1980 r. rezerwuje sobie prawo uzyskania zgody władz wojewódzkich w Przemyślu na opublikowanie w lokalnych środkach przekazu treści niniejszej uchwały w uzgodnionym terminie, a także zobowiązanie przez Wojewodę Przemyskiego władz terenowych i dyrekcji zakładów pracy do zabezpieczenia warunków gwarantujących możliwość powstawania i prawidłową działalność Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych „Solidarność”.
Komitet apeluje do wszystkich środowisk i zakładów pracy Regionu Południowo – Wschodniego, do wszystkich pracowników o wzmożenie wysiłku produkcyjnego przy każdym warsztacie pracy i na każdym stanowisku.
Zebrani przedstawiciele zakładów pracy żądają od władz wojewódzkich bezzwłocznego przydzielenia dla Komitetu odpowiedniego lokalu w Przemyślu oraz niezbędnych środków umożliwiających prowadzenie normalnej działalności. Komitet zastrzega sobie prawo korzystania z rad ekspertów oraz utworzenie Terenowych Punktów Konsultacyjnych.
W przypadku nie wypełnienia przez władze wojewódzkie zobowiązań spoczywających na nich, a wynikających z podpisanych przez przedstawicieli rządu PRL porozumień w Stoczni Gdańskiej i innych, Komitet zastrzega sobie prawo podjęcia decyzji o proklamowaniu strajku przez reprezentowane zakłady i środowiska pracy.
Komitet zakończy swą działalność z chwilą przeprowadzenia wyborów do władz Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych „Solidarność”. Zebrani przedstawiciele upoważniają jednogłośnie Komitet do podpisania niniejszej uchwały oraz do reprezentowania na zewnątrz we wszystkich sprawach dotyczących organizowania i działalności Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych „Solidarność”.

Za zebranych przedstawicieli niniejszą uchwałę podpisują
członkowie Prezydium oraz pozostali Członkowie – Założyciele.Multimedia

Zasłużony dla Regionu

 

Publikacje
Książka wydana
przez nasz Region

.........................................................
Tomik poezji
Teresy Paryny

...........................................................