Polska liderem sprzeciwu.

  Polacy stanowią największy odsetek pracowników delegowanych w Unii Europejskiej. O wniosku Komisji Europejskiej dotyczącym zmiany dyrektywy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług przedstawiciele "Solidarności" będą dzisiaj w Warszawie rozmawiać  z Komisarzem KE Marianne Thyssen. KK NSZZ "Solidarność" pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Europejskiej dotyczący delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.  - W naszym odczuciu proponowane przez KE zmiany stanowią krok we właściwym kierunku w odniesieniu do realizacji zasady równego traktowania pracowników - mówi Henryk Nakonieczny, członek prezydium KK - Nowe zapisy przyczynią się do stworzenia warunków dla inwestycji opartych na uczciwej konkurencji i na ochronie praw pracowniczych.
 
Europejskie związki zawodowe postulowały rozszerzenia prawa związków zawodowych do negocjowania w imieniu pracowników delegowanych oraz określenia zasady solidarnej odpowiedzialności głównego kontrahenta i jego podwykonawców za warunki zatrudnienia. Te propozycje nie zostały jednak umieszczone w wniosku KE. Niepokój Związku budzi również brak całościowej konsultacji propozycji przedstawionej przez Komisję z ponadsektorowymi reprezentatywnymi organizacjami europejskich partnerów społecznych (EKZZ, BusinessEurope, CEEP, UEAPME).
 
Eksperci NSZZ „Solidarność” uczestniczą w pracach nad zmianami w dyrektywie w ramach EKZZ. Związek stoi na stanowisku, że potrzebna jest modyfikacja przepisów unijnych skupiająca się na wyrównaniu płac. Istotnym elementem jest również nowelizacja przepisów krajowych. Ważne by w praktyce dostęp do przepisów kraju oddelegowania (przepisów powszechnych, układów zbiorowych pracy) nie był aż tak utrudniony jak jest obecnie.
 
W spotkaniu weźmie udział  Henryk Nakonieczny członek prezydium KK oraz Ewa Podgorska- Rakiel z Zespołu prawnego KK NSZZ "Solidarność".
 
Komisarz Marianne Thyssen odpowiada w KE za zatrudnienie, sprawy społeczne, umiejętności i mobilność pracowników.
 
Stanowisko prezydium KK NSZZ "Solidarność" ws. opinii o wniosku Komisji Europejskiej dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 96/71/ WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług TUTAJ.