Spotkanie Sekcji Transportu Drogowego i Europejskiej Federacji Pracowników Transportu

W dniach 16-17 marca 20116 roku w Brukseli odbył się pierwsze na ten rok zaplanowane spotkanie Sekcji Transportu Drogowego i Europejskiej Federacji Pracowników Transportu (ETF). Krajową Sekcję Transportu Drogowego NSZZ „Solidarność” reprezentowali: Przewodniczący Tadeusz Kucharski oraz Zastępca Tomasz Michalak. Spotkanie prowadził Przewodniczący Sekcji RD Roberto Parillo.

Podczas dwudniowych obrad poruszono szereg tematów, najważniejsze z nich to:

1.       Pakiet drogowy (road package),  czyli zbiór 10 aktów (Rozporządzenie 1071/2009 „ o dostępie do zawodu przewoźnika”; Rozporządzenie 1072/2009 „o kabotażu”; Rozporządzenie 1073/2009 „przewóz okazjonalny autobusem”; Rozporządzenie 561/12/2006 „o czasie pracy i odpoczynku”; Dyrektywa 2002/15/WE „czas pracy dla pracowników mobilnych w transporcie drogowym”; Dyrektywa 2006/22/WE „minimalny poziom kontroli w transporcie”; Dyrektywa 2006/1/WE „wynajmowanie pojazdów” ;2011/76/UE „eurowiniety”; Dyrektywa96/71/KE „o pracownikach delegowanych”; Rozporządzenie 593/2008 (Rzym I) „prawa pracy dla pracowników wysoce mobilnych”).

 

2.       Prawa pracowników mobilnych.

3.       Negocjacje ETF – IRU (związkowcy – pracodawcy) na szczeblu unijnym.

4.       Przedstawiono raport o działalności młodych związkowców w ETF.

5.       Przedstawiono raport z prac grupy roboczej transportu pasażerskiego.

6.       Zaprezentowana została nowa kampania ITF (Globalnej Federacji Pracowników Transportu), skupiająca się na poszukiwaniu źródeł zaniżania cen na rynkach transportowych, czyli odnajdywanie największych podmiotów gospodarczych w Europie, które przez swoje działania ostatecznie doprowadzają do dumpingu socjalnego.

7.       Europejska Inicjatywa Obywatelska o nazwie FAIR TRANSPORT EUROPE – Sprawiedliwy Transport w Europie, polegająca na zbieraniu podpisów pod petycją kierowaną do Komisji Europejskiej.
Inicjatywa skupia się głównie na zwróceniu uwagi na takie sprawy jak:

Ø  Zwrócenie uwagi na zaniżanie standardów płacowych i socjalnych – social dumping,

Ø  Wdrożenia Dyrektywy 96/71/WE – o pracownikach delegowanych,

Ø  Stworzenia silnego prawa zapobiegającego tworzenia firm typu „skrzynki pocztowe”,

Ø  Zmiany przepisów o zatrudnieniu (wyeliminowanie umów o dzieło, ograniczenia umów cywilno prawnych -samozatrudnienia, etc…),

Ø  Ustalenia zasad odpowiedzialności za naruszenia w łańcuchach podwykonawstwa,

Ø  Zmiany dyrektywy 2001/23/WE – w sprawie przetargów, lepszej ochrony dla pracowników,

Ø  Zwrócenia uwagi na fakt, iż wszystkie kraje Unii Europejskiej zaakceptowały „trzon” Międzynarodowej Organizacji Pracy ponieważ bardzo wielu pracodawców odmawia negocjacji ze związkami zawodowymi.

Ø  Europejska Karta Ubezpieczenia Społecznego.

8.       Przedstawiono wyniki prac ETUC na temat firm „skrzynek pocztowych” w obszernym ponad 65 stronicowym dokumencie przedstawiono studia przypadków poszczególnych firm w branżach: mięsna, budowlana, transportowa oraz finansowa. Problem jest ogromny, dotyka wiele branż, tracą na tym pracownicy, rządy wielu państw (mniejsze wpływy do budżetu) a zyskują pracodawcy ślizgający się po przepisach.

9.       Projekt stworzenia jednolitego europejskiego systemu pomocy dla członków związków zawodowych afiliowanych w ETF – pomoc prawna, wsparcie językowe byłaby dostępna tylko dla członków związku w 41 krajach w Europie(w oparciu o legitymację członkowską).

10.   Zamknięcie „Projektu CLOSER”.

Kolejne spotkanie Sekcji Transportu Drogowego ETF zaplanowane zostało na wrzesień bieżącego roku.