Ryczałty za noclegi

Drogie koleżanki i koledzy – kierowcy zawodowi.
Po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sprawa K 11/ 15) w sprawie ryczałtów za nocleg musimy na spokojnie ocenić sytuację i wystąpić do pracodawców i Rządu RP o przystąpieniu do prac nad rozwiązaniami systemowymi w naszej branży oraz stworzeniu sektorowego układu zbiorowego.
Otrzymaliśmy wstępne deklaracje współpracy od organizacji pracodawców tj. ZMPD I TLP. Z przedstawicielami ZMPD odbyliśmy spotkanie robocze, na którym wymieniliśmy się uwagami, spostrzeżeniami i nakreśliliśmy kierunek przyszłych rozmów oraz wskazaliśmy sprawy, które dla nas mają szczególne, priorytetowe znaczenie. 

Trybunał Konstytucyjny uznał w czwartek 24.11.2016 roku, że przepisy o podróżach służbowych w administracji nie mogą mieć zastosowania do kierowców jeżdżących w transporcie międzynarodowym. Trybunał Konstytucyjny uznał, że odesłanie zawarte w art. 21a ustawy o czasie pracy kierowców ma charakter kaskadowy. Przepis ten odsyła do art. 77 (5) § 5 kodeksu pracy, który z kolei zawiera odesłanie do przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 77(5) § 2 k.p. Takie odesłanie jest niedopuszczalne w świetle obowiązujących zasad techniki prawodawczej a co za tym idzie art. 2 Konstytucji RP.
Trybunał Konstytucyjny wręcz wskazał, że te kwestie uregulowane obecnie w art. 21a powinny zostać oddzielnie uregulowane w przepisach dotyczących kierowców zawodowych, z uwzględnieniem specyfiki tego zawodu.
Jeżeli rząd i strona pracodawców nie podejmą rzeczowych, konstruktywnych rozmów nad uregulowaniem proponowanych rozwiązań dotyczących czasu pracy, wypoczynku, czasu przebywania w podróży służbowej oraz kwestii najważniejszych tj. płacy minimalnej kierowców zawodowych w transporcie krajowym i międzynarodowym oraz dodatków związanych z prawidłowym wypoczynkiem, wyżywieniem, codzienną higieną osobistą to podejmiemy działania wynikające z ustawy o związkach zawodowych ze strajkiem włącznie.
W najbliższych dniach przedstawimy analizę sytuacji prawnej wynikającej z orzeczenia TK.

Tadeusz Kucharski

Przewodniczący

KSTD NSZZ "Solidarność"