Agenda Socjalna w Transporcie

W dniu 04.06.2015 r. odbyła się konferencja Wysokiego Szczebla, pod tytułem Agenda Socjalna w Transporcie.  W pierwszej kolejności uczestnikami byli Europarlamentarzyści z Panią Violetą Bulc Komisarz ds. Transportu Parlamentu Europejskiego,  Michael Cramer Przewodniczącym Komisji Transport i Turystyka PE , Pnia Marita Ulvskog V-ce przewodnicząca Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych PE oraz przedstawiciele departamentów tematycznych tj. DG Move, DG Employ, DG Justice DG HR, Ministrowie z krajów członkowskich oraz partnerzy społeczni tj. organizacje pracodawców i pracowników.

Pracowników transportu drogowego reprezentował Eduardo Chagas Sekretarz Generalny ETF – European Transport Workers Federation oraz Prezydent Sekcji Transportu Drogowego ETF Roberto Parrillo, reprezentantami polskimi byli Tadeusz Kucharski – Przewodniczący Krajowej Sekcji Transportu Drogowego NSZZ „Solidarność” i Tomasz Michalak  Z-ca Przewodniczącego.
Podczas trzech głównych tematów zaprezentowane zostały najwyższym urzędnikom kluczowe problemy i wyzwania w transporcie. Począwszy na braku chętnych młodych ludzi do pracy w zawodzie kierowcy co spowodowane jest trudnym dostępem do zawodu,  wysokimi kosztami uzyskania kwalifikacji (a wszystko to w celu poprawy bezpieczeństwa?)niskimi płacami i pogarszającymi się standardami socjalnymi kierowców.
Kolejnym kluczowym zagadnieniem to przyszłość warunków zatrudniania w transporcie, zaniżanie standardów socjalnych, minimalizacja wynagrodzeń oraz pracownicy delegowani. W tej kwestii ważny głos zabrał Roberto Parrillo, który podkreślił i wyraźnie zaznaczył słabą współpracę Parlamentu Europejskiego z partnerami dialogu społecznego, konieczność wprowadzenia regulacji płac, trudności przy implementacji dyrektyw w krajach członkowskich, omijanie przepisów przez pracodawców – m.in. firmy typu letterbox, zmniejszenie skutecznej ochrony pracowników przez związki zawodowe. Jednocześnie zaproponował rozwiązania: ustalenie obowiązujących w całej Unii zasad warunków socjalnych, uregulowanie warunków płacowych dla pracowników delegowanych – czyli wypłacanie wynagrodzeń z uwagi na miejsce wykonywania pracy oraz najważniejsze i najbliższe w realizacji – egzekwowanie istniejących już przepisów poprzez zwiększone kontrole i ewentualne nakładanie kar na nieuczciwych pracodawców.
Podczas konferencji mieliśmy także możliwość spotkania się i porozmawiania z Minister Infrastruktury i Rozwoju Panią Marią Wasiak, Zastępcą Dyrektora Departamentu Transportu Drogowego Sławomirem Lewandowskim, oraz  Przedstawicielami Parlamentu Europejskiego – Ewą Ptaszyńską, Heleną Winiarską – Dyrektor ds. zatrudnienia, przedstawiciela  Komisji Dialogu Socjalnego Komisji Europejskiej. Mieliśmy również możliwość wymiany poglądów  z przedstawicielem Konfederacji Lewiatan – Anną Kwiatkiewicz.
Po raz pierwszy miała miejsce taka konferencja,  gdzie tematem były warunki socjalne pracowników transportu, a uczestnikami najważniejsze osoby w Parlamencie Europejskim, przedstawiciele ministerstw oraz partnerzy społeczni. Z nadzieją patrzymy w przyszłość, mamy nadzieję że istniejące przepisy będą lepiej egzekwowane, a oprócz tego powstaną nowe rozwiązania na rzecz ochrony pracowników, szczególnie warunków socjalnych, pracy i płacy.

Tomasz Michalak

Zastępca Przewodniczącego                                                                                                 

KSTD NSZZ „Solidarność”