płace

płace

Podwyżki dla pocztowców

Średnio o ponad 172 zł brutto wzrosną miesięcznie wynagrodzenia pracowników Poczty Polskiej.

pocztaPo negocjacjach związkowców, w tym „Solidarności” z zarządem spółki, w dniu 24 lipca br. doszło do podpisania porozumienia, w wyników którego wszyscy pracownicy objęci zakładowym układem zbiorowym pracy, których wynagrodzenie zasadnicze wynosi mniej niż 5 tys. zł brutto, a także kierowcy kierujący pojazdami powyżej 3,5 tony otrzymają podwyżki.

Łącznie 77 tys. pocztowców będzie otrzymywać wyższe pensje, które zostaną wypłacone w formie wyrównania od czerwca tego roku.

Najniższa płaca zasadnicza na poczcie będzie wynosiła 2420 zł brutto, a dla kierowców 3200 zł. brutto. Ponadto niemal każdy pracownik otrzymuje też premię miesięczną i roczną (tzw. trzynastkę) oraz dodatek stażowy. Całkowite wynagrodzenie będzie więc jeszcze wyższe.

Jest to już szósta podwyżka w Poczcie Polskiej od 2016 r., dzięki której pensje zasadnicze wzrosną łącznie o prawie 700 zł, a z dodatkami o ok. 1200 zł. brutto.

www.solidarnosc.gda.pl

 

Są podwyżki w cieszyńskim samorządzie i Celmie

We wrześniu ubiegłego roku organizacje NSZZ „Solidarność”, działające w jednostkach podległych Urzędowi Miasta w Cieszynie, rozpoczęły rozmowy na temat podwyżek wynagrodzeń w 2017 roku. W wyniku negocjacji w tych jednostkach, w których działają związki zawodowe, udało się wywalczyć wzrost płac. Dotyczy to pracowników Straży Miejskiej, Zakładu Gospodarki Komunalnej, Biblioteki Miejskiej oraz pracowników byłego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, a obecnie Wydziału Sportu. Warto nadmienić, że od grudnia 2016 roku działa Organizacja Międzyzakładowa NSZZ :Solidarność” Pracowników Samorządowych w Cieszynie, obejmująca swym zasięgiem Urząd Miasta oraz Szkolne Schronisko Młodzieżowe.

Także w spółce Celma Indukta w styczniu weszły w życie podwyżki wynagrodzeń. Na tym nie koniec, bo obecnie „Solidarność” prowadzi rozmowy, aby w maju doszło do kolejnych podwyżek – jest to uzależnione od wielkości sprzedaży i wyniku finansowego firmy.

Minimalna stawka godzinowa od 1 stycznia 2017 roku

Od 1 stycznia 2017 r., przy kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę wynoszącej 2000 zł, wprowadzana minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych wynosi 13 zł za godzinę (poziom minimalnej stawki godzinowej jest skorelowany z wysokością ustalanego corocznie minimalnego wynagrodzenia za pracę).
Stawka godzinowa obowiązuje pracowników od 1 stycznia 2017 r. Sposoby ustalania wysokości minimalnego wynagrodzenia określają przepisy ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008). Określona ustawowo wysokość minimalnego wynagrodzenia ma formę zarówno stawki miesięcznej jak i godzinowej.
Minimalna stawka godzinowa będzie miała zastosowanie do umów, o których mowa w art. 734 i art. 750 Kodeksu cywilnego, wykonywanych przez przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi na rzecz przedsiębiorcy albo na rzecz innej jednostki organizacyjnej, w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności; obejmie także samozatrudnionych, którzy świadczą usługi jednoosobowo.
Stawka godzinowa nie będzie dotyczyła osób, które same decydują o miejscu i czasie wykonywania pracy i jednocześnie przysługuje im wynagrodzenie prowizyjne. Wyłączono także określone umowy opiekuńcze – np. zawierane w celu prowadzenia rodzinnego domu pomocy, umowy dotyczące opieki nad dzieckiem w pieczy zastępczej czy opieki nad grupą osób podczas wycieczek, trwających dłużej niż jeden dzień.
Ustawa likwiduje przepisy różnicujące wysokość minimalnego wynagrodzenia dla pracownika etatowego ze względu na staż pracy. Obecnie pracownik w pierwszym roku pracy musi otrzymać co najmniej 80 proc. płacy minimalnej. Po zmianach, wszyscy pracownicy – niezależnie od stażu pracy – będą otrzymywać minimalne wynagrodzenie w jednakowej, pełnej wysokości. Rozwiązanie to znosi dyskryminację młodych ludzi na rynku pracy.
Sposób potwierdzania liczby godzin pracy ma być ustalany między zleceniodawcą a zleceniobiorcą. W przypadku braku takich ustaleń zleceniobiorca będzie przekazywał zleceniodawcy informację o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług.
Z zakresu minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikom (tj. osobom zatrudnionym na podstawie stosunku pracy) ustawa wyłącza dodatek za pracę w porze nocnej. Będzie on wypłacany poza minimalnym wynagrodzeniem za pracę, co wpłynie na zwiększenie wynagrodzenia uzyskiwanego przez pracownika wykonującego pracę w porze nocnej.
Ustawa przewiduje także zmiany w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy. Znalazły się w niej przepisy nakładające na PIP zadania oraz uprawnienia w zakresie kontroli przestrzegania obowiązku zapewnienia minimalnej stawki godzinowej. Za naruszenie przepisów wprowadzanej stawki godzinowej przewidziano kary od 1. do 30 tys. zł. (SIS)

Bezrobocie na poziomie 10 procent

W marcu 2016 roku bezrobocie spadło o 0,3 pkt. proc. i wyniosło 10 proc. – poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Informuje o tym Gazeta Wyborcza podkreślając, że tak dobrego wyniku w tym miesiącu nie było od 25 lat.

Z danych resortu wynika, że na koniec marca 2016 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 1 mln 602,2 tys. osób. To o 50,4 tys. osób mniej niż w końcu lutego.

“Spadek bezrobocia to świetna wiadomość zarówno dla pracowników, poszukujących pracy, jak i pracodawców. To ważny sygnał, że sytuacja gospodarcza jest coraz lepsza, a firmy chcą zatrudniać” – powiedziała, cytowana w komunikacie ministerstwa, Elżbieta Rafalska, szefowa resortu rodziny pracy i polityki społecznej.

Poprawę – dodał resort – widać też w liczbie zgłaszanych do urzędów pracy przez pracodawców wolnych miejsc pracy. W marcu było ich więcej o 6,5 proc. niż w lutym (138,6 tys. zgłoszonych miejsc).

Stopa bezrobocia w porównaniu do marca ubiegłego roku zmniejszyła się o 1,5 punktu procentowego – z 11,5 proc. w końcu marca 2015 r. do 10 proc. w końcu marca 2016 r. W ciągu ostatnich 25 lat nie było tak niskiego bezrobocia w marcu jak w tym roku – dodał resort.