Spotkanie struktur branżowych Ochrony Zdrowia

Spotkanie struktur branżowych Ochrony Zdrowia - czytaj

Coraz bliżej podwyżek w służbie zdrowia

Coraz bliżej podwyżek w służbie zdrowia - czytaj

Trzynaście lat od śmierci Profesora Zbigniewa Religi

Trzynaście lat od śmierci Profesora Zbigniewa Religi - czytaj

ZAPALMY ŚWIATŁO PAMIĘCI

ZAPALMY ŚWIATŁO PAMIĘCI - czytaj

13 października Dzień Ratownika Medycznego

13 października Dzień Ratownika Medycznego - czytaj

XXVII Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych NSZZ „Solidarność” w Białymstoku.

XXVII Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych NSZZ „Solidarność” w Białymstoku. - czytaj

Członkowie „S” Ochrony Zdrowia spotkali się z ministrem Niedzielskim

Członkowie „S” Ochrony Zdrowia spotkali się z ministrem Niedzielskim - czytaj

Komunikat z posiedzenia Prezydium Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia 1 czerwca 2021 r.

Komunikat z posiedzenia Prezydium Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia 1 czerwca 2021 r. - czytaj

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych - czytaj

2021-06-01 14:03Komunikat

28 maja 2021 r. Minister Zdrowia dokonał zmiany polecenia dla Prezesa NFZ regulującego dodatkowe świadczenie pieniężne za pracę przy COVID-19.

Zgodnie z decyzją Ministra od 1 czerwca 2021 r. dodatkowe jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 5 000 zł. przysługuje:

1.osobom niewykonującym zawodów medycznych, które w wymiarze co najmniej 21 dni:

-w okresie od 1 listopada 2020 r. do 31 maja 2021 r. wykonywały w szpitalach II i III poziomu zabezpieczenia czynności zawodowe w warunkach bezpośredniego kontaktu z pacjentami z podejrzeniem i zakażeniem wirusem SARS-CoV-2;

-w okresie od 1 listopada 2020 r. do 31 maja 2021 r. wykonywały czynności zawodowe w warunkach bezpośredniego kontaktu z pacjentami z podejrzeniem i zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w jednostkach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 882) lub izbach przyjęć;

-w okresie od 1 listopada 2020 r. do 31 maja 2021 r. wykonywały czynności zawodowe w laboratoriach, w których w okresie wykonywania tych czynności zawodowych wykonywano testy diagnostyczne RT-PCR w kierunku SARS-CoV-2 i które to laboratoria należały do szpitali I, II i III poziomu zabezpieczenia w podmiotach leczniczych, z którymi NFZ zawarł umowę o wykonywanie testów diagnostycznych RT-PCR w kierunku SARS-CoV-2.

2.osobom wykonującym zawody medyczne oraz osobom niewykonującym zawodów medycznych, które w wymiarze co najmniej 21 dni w okresie od 4 września 2020 r. do 31 maja 2021 r. uczestniczyły w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń w zakresie transportu sanitarnego w związku przeciwdziałaniem COVID-19 w udzielaniu tych świadczeń i miały bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Dodatkowy warunek stanowi, że osoby spełniające wymienione wyżej kryteria na dzień dokonywania zgłoszenia osób uprawnionych do jednorazowego świadczenia dodatkowego są zatrudnione w podmiocie leczniczym na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej zawartej z tym podmiotem, w którym w ramach zatrudnienia wykonywały czynności zawodowe w warunkach wyżej podanych albo które na dzień dokonywania zgłoszenia osób uprawnionych do jednorazowego świadczenia dodatkowego wykonywały w podmiocie czynności zawodowe w warunkach określonych wyżej podanych w oparciu o umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną zawartą z podmiotem świadczącym usługi na rzecz podmiotu (w ramach tzw. podwykonawstwa).

Przy ustalaniu liczby dni uprawniających do otrzymania jednorazowego świadczenia dodatkowego za jeden dzień przyjmuje się dobowy wymiar czasu pracy wynikający dla danego pracownika z art. 93 ustawy o działalności leczniczej albo w przypadku osoby zatrudnionej na podstawie innej niż stosunek pracy ekwiwalent takiego wymiaru czasu pracy.

Jednorazowe świadczenie dodatkowe nie przysługuje osobom skierowanym do pracy w podmiotach na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz osobom, które otrzymały świadczenie dodatkowe wypłacane na mocy polecenia Ministra Zdrowia dla Prezesa NFZ.

Środki na wypłatę dodatkowego jednorazowego świadczenia pieniężnego zostaną przekazane placówkom medycznym, zgodnie z dotychczas stosowanym trybem, na podstawie umowy, w terminie 3 dni, pod warunkiem, że przesłane przez placówki dokumenty niezbędne do przekazania środków zostały prawidłowo sporządzone i nie będą wymagały korekty lub uzupełnienia. Czas potrzebny na wypłatę dodatkowego jednorazowego świadczenia pieniężnego zależy w największym stopniu od jakości i kompletności danych otrzymanych przez Fundusz z placówek medycznych.

Jednocześnie dokonano zmiany zakresu osób uprawnionych do dodatkowego świadczenia pieniężnego dla osób wykonujących zawody medyczne w wysokości 100% wynagrodzenia.

Od 1 czerwca br. świadczenie to przysługiwać będzie wyłącznie osobom zatrudnionym w szpitalach II poziomu zabezpieczenia, które w jednostkach organizacyjnych podmiotów leczniczych (oddziałach), w których podmiot ten zapewnia łóżka dla pacjentów z podejrzeniem oraz z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, uczestniczą w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i mają bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w tych jednostkach.

Również w tym przypadku świadczenie dodatkowe nie przysługuje osobom skierowanym do pracy w podmiotach na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz osobom, które otrzymały świadczenie dodatkowe wypłacane na mocy polecenia Ministra Zdrowia dla Prezesa NFZ.

Od 1 czerwca br. dodatkowe świadczenie pieniężne dla osób wykonujących zawody medyczne nie będzie przysługiwać:

1) osobom uczestniczącym w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w bezpośrednim kontakcie z pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 szpitalach III poziomu;

2) osobom udzielającym świadczeń zdrowotnych w jednostkach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego lub w izbach przyjęć;

3) osobom wykonującym czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratoriach „covid-owych”.