Spotkanie struktur branżowych Ochrony Zdrowia

Spotkanie struktur branżowych Ochrony Zdrowia - czytaj

Coraz bliżej podwyżek w służbie zdrowia

Coraz bliżej podwyżek w służbie zdrowia - czytaj

Trzynaście lat od śmierci Profesora Zbigniewa Religi

Trzynaście lat od śmierci Profesora Zbigniewa Religi - czytaj

ZAPALMY ŚWIATŁO PAMIĘCI

ZAPALMY ŚWIATŁO PAMIĘCI - czytaj

13 października Dzień Ratownika Medycznego

13 października Dzień Ratownika Medycznego - czytaj

XXVII Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych NSZZ „Solidarność” w Białymstoku.

XXVII Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych NSZZ „Solidarność” w Białymstoku. - czytaj

Członkowie „S” Ochrony Zdrowia spotkali się z ministrem Niedzielskim

Członkowie „S” Ochrony Zdrowia spotkali się z ministrem Niedzielskim - czytaj

Komunikat z posiedzenia Prezydium Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia 1 czerwca 2021 r.

Komunikat z posiedzenia Prezydium Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia 1 czerwca 2021 r. - czytaj

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych - czytaj

2021-03-19 11:40Porozumienie w sprawie płac w ochronie zdrowia - kto i jaką podwyżkę dostanie

Trójstronny Zespół do Spraw Ochrony Zdrowia w Radzie Dialogu Społecznego poparł warunki wynagradzania pracowników ochrony zdrowia zaproponowane przez Ministerstwo Zdrowia, ale tylko w roku 2021. Strona społeczna oczekuje szybkiego rozpoczęcia prac nad nowelą ustawy o ustalaniu najniższego wynagrodzenia, ale przede wszystkim zapewnienia środków finansowych na podwyżki. Tylko w tym roku będzie to 3,6 miliarda złotych.

Choć wcześniej strona społeczna Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia (TZSOZ) w Radzie Dialogu Społecznego (RDS) ostro krytykowała propozycje Ministerstwa Zdrowia w sprawie nowej siatki płac, to ostatecznie poparła te dotyczące 2021 roku, przedstawione na posiedzeniu 26 lutego. Wówczas resort zaproponował, nowe, wyższe współczynniki pracy od 1 lipca 2021 roku. Najniższa płaca to iloczyn średniej krajowej ogłoszonej przez GUS za poprzedni rok - jest to 5 167,47 zł i współczynnika pracy. To oznacza, że rozmowy w sprawie siatki nie zakończyły się. Wszystkie strony Zespołu zadeklarowały gotowość niezwłocznego kontynuowania prac nad zwiększeniem poziomów minimalnych wynagrodzeń gwarantowanych w kolejnych latach - tutaj można pobrać stanowisko>>. W efekcie będzie znowelizowana ustawa z 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Jakie podwyżki od lipca 2021 roku

Zgodnie z propozycją MZ z 26 lutego br. - tutaj można ją pobrać - współczynnik wzrośnie od 1 lipca br:

1. z 1,27 do 1,32 dla lekarzy ze specjalizacją drugiego stopnia. Według ustawy o minimalnym wynagrodzeniu najniższe wynagrodzenie od lipca 2021 r. wyniesie 6769 zł. To o 19 zł brutto więcej niż obecnie ponieważ do lipca 2021 roku zgodnie z tzw. ustawą 6 proc. mają oni zagwarantowane wynagrodzenie minimalne na poziomie 6750 zł, o ile zadeklarują, że nie będą pracować dodatkowo w innym podmiocie. Ponadto według danych MZ w styczniu 2020 roku poziom ich wynagrodzenie zasadniczego to 7 101 zł. W tej grupie jest 54 582 etatów.
2. z 1,17 do 1,2 dla lekarzy z pierwszym stopniem specjalizacji. To oznacza, że najniższe wynagrodzenie wyniesie 6201 zł, obecnie jest to 6046 zł, wzrost o 155 zł. Tyle, że według wyliczeń MZ ta grupa zawodowa miała już w styczniu 2020 r. wynagrodzenie zasadnicze na poziomie 6783 zł. Realnie więc podwyżki nie będzie. W tej grupie jest 5 788 etatów.
3. z 1,05 do 1,06 dla lekarzy bez specjalizacji. To oznacza najniższe wynagrodzenie w II połowie 2021 roku wyniesie 5 478 zł, obecnie jest to 5 426 zł, wzrost o 52 zł. Według wyliczeń MZ ta grupa zawodowa miała w styczniu 2020 r. wynagrodzenie zasadnicze na poziomie 5 111 zł, a zatem realny wzrost to 367 zł (7,18 proc). W tej grupie jest 9 549 etatów.
4. z 0,73 do 0,81 w 2021 roku dla lekarza stażysty. To oznacza najniższe wynagrodzenie w II połowie 2021 roku wyniesie 4 186 zł, obecnie jest to 3 772 zł, wzrost o 414 zł. MZ nie przedstawiło zespołowi poziomy wynagrodzeń w tej grupie w 2020 roku, a zatem nie można pokazać realnego wzrostu.
5. z 1,05 do 1,06 dla farmaceuty, fizjoterapeuty, diagnosty laboratoryjnego z wyższym wykształceniem i specjalizacją. To oznacza najniższe wynagrodzenie w II połowie 2021 roku wyniesie 5 478 zł, obecnie jest to 5 426 zł, wzrost o 52 zł. Według wyliczeń MZ ta grupa zawodowa miała w styczniu 2020 r. wynagrodzenie zasadnicze na poziomie 3 422 zł, a zatem realny wzrost to 2036 zł (59,15 proc). W tej grupie jest 9 387 etatów.
6. z 0,73 do 0,81 w 2021 roku dla farmaceuty, fizjoterapeuty, diagnosty laboratoryjnego z wyższym wykształceniem, bez specjalizacji. To oznacza najniższe wynagrodzenie w II połowie 2021 roku wyniesie 4 186 zł, obecnie jest to 3 772 zł, wzrost o 414 zł. Z danych MZ wynika, że w 2020 roku w tej grupie wynagrodzenie zasadnicze wynosiło 3 298 zł, a zatem realny wzrost wynosi 888 zł (26,93 proc.) W tej grupie jest 48 362 etatów.
7. z 1,05 do 1,06 dla pielęgniarki magister pielęgniarstwa i specjalizacją. To oznacza najniższe wynagrodzenie w II połowie 2021 roku wyniesie 5 478 zł, obecnie jest to 5 426 zł, wzrost o 52 zł. Według MZ w tej grupie zawodowej w 2020 roku poziom wynagrodzenia zawodowego wynosił 4 314 zł, a zatem realny wzrost to 1164 zł (0 26,98 proc.). W tej grupie jest tylko 11 128 etatów.
8. z 0,73 do 0,81 w 2021 roku dla pielęgniarki ze specjalizacją. To oznacza najniższe wynagrodzenie w II połowie 2021 roku wyniesie 4 186 zł, obecnie jest to 3 772 zł, wzrost o 414 zł. Według MZ w tej grupie zawodowej w 2020 roku poziom wynagrodzenia zawodowego wynosił 4 077 zł, a zatem realny wzrost to 109 zł (o 2,67 proc.). W tej grupie jest 30 145 etatów.
9. z 0,64 do 0,73 dla pielęgniarek i położnych nie posiadających tytułu specjalisty. To oznacza najniższe wynagrodzenie w II połowie 2021 roku wyniesie 3 772 zł, obecnie jest to 3307 zł, wzrost o 465 zł. Z wyliczeń MZ ta grupa zawodowa miała już w styczniu 2020 r. wynagrodzenie zasadnicze na poziomie 3893 zł, a zatem faktycznie wzrostu nie będzie. W tej grupie jest 158 409 etatów.
10. z 0,64 do 0,73 dla farmaceuty, fizjoterapeuty, diagnosty laboratoryjnego ze średnim wykształceniem. To oznacza najniższe wynagrodzenie w II połowie 2021 roku wyniesie 3 772 zł, obecnie jest to 3307 zł, wzrost o 465 zł. Z danych MZ ta grupa zawodowa miała w styczniu 2020 r. wynagrodzenie zasadnicze na poziomie 2 296 zł, a zatem faktycznie wzrost to 1 476 zł. W tej grupie są 155 402 etaty.
11. z 0,58 do 0,59 dla pracowników niemedycznych. To oznacza najniższe wynagrodzenie w II połowie 2021 roku wyniesie 3049 zł, obecnie jest to 2997 zł, wzrost o 52 zł. Z danych MZ ta grupa zawodowa miała w styczniu 2020 r. wynagrodzenie zasadnicze na poziomie 2 447 zł, a zatem faktycznie wzrost to 602 zł. W tej grupie jest 81 410 etatów.To oznacza, że dyskusja o nowej siatce płac nie kończy się. Przypomnijmy, że na spotkaniu 9 marca MZ przedstawił też propozycję podwyżek do 2024 roku. Faktycznie zgodnie z tą propozycją kolejne realne podwyżki byłyby za 3 lata. resort wyliczył też, że koszt podwyżek w 2021 roku wyniesie 3,6 miliarda złotych, w 2022 r – 7,8 miliarda złotych, w 2023 roku – 10 miliarda złotych, a w 2024 roku 15 miliarda złotych. - Poparliśmy rozpoczęcie procedowania warunków wynagradzania pracowników ochrony zdrowia w roku 2021 - mówi Andrzej Mądrala, wiceprezydent Pracodawców RP, ekspert do spraw zdrowia. - Zamknęliśmy etap rozmów, który trwał już kilka miesięcy. Mamy świadomość, że sprawa wymaga pilnego uporządkowania, ale należy jeszcze bardzo dokładnie powrócić do określenia warunków kilku grup zasłużonych pracowników, w tym pielęgniarek i położnych, osób z kilkudziesięcioletnim kresem zatrudnienia oraz ogromnym doświadczeniem medycznym - mówi.
Pielęgniarki zgłaszają zdanie odrębne, protestują diagności i fizjoterapeuci

Z tym, że Forum Związków Zawodowych reprezentowane przez Krystynę Ptok, przewodniczącą Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych, zgłosiło zdanie odrębne do stanowiska Zespołu. - FZZ będzie dążyć do przedstawienia propozycji MZ ku zadowoleniu grup zawodowych zgłaszających wątpliwość w zakresie podziału grup zawodowych - zaznaczyła Krystyna Ptok. FZZ domaga się uznania innych czynników wartościujących pracę do ustalenia najniższego wynagrodzenia, takich jak: fachowość, odpowiedzialność, decyzyjność, warunki psychofizyczne i warunki środowiska pracy. Największą grupę pielęgniarek stanowią bowiem te, bez wyższego wykształcenia pielęgniarskiego. Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych - która nie uczestniczy w spotkaniach prezydium TZdSOZ - także postuluje o uzależnienie wysokości wynagrodzenia od posiadanych kwalifikacji, a nie od wymagań dla danego stanowiska. - Dotychczasowa praktyka dowodzi, że przepisy obowiązującej ustawy skutkują celowym i niewłaściwym zatrudnianiem osób z wyższymi kwalifikacjami na niższych stanowiskach w celu uniknięcia przeszeregowania i tym samym przyznania podwyżki za uzyskanie tytułu specjalisty - przekonuje KRDL. Prezydium Krajowej Rady Fizjoterapeutów, które nie uczestniczy w posiedzeniach prezydium Zespołu, też nie akceptuje porozumienia. - Zmiana wskaźnika realnie wpłynie na poprawę zarobków tylko tych, którzy otrzymują dziś minimalne wynagrodzenie. Uważamy, że osoba z wyższym wykształceniem medycznym powinna zarabiać dwukrotność średniej krajowej. Nie rozumiemy tych, którzy uznali, że propozycje te są wystarczające. Takie podejście jest świadectwem ignorancji i nieznajomości realiów funkcjonowania fizjoterapii finansowanej z publicznych środków - podkreśla prezydium KRF.
Co jeszcze zakłada porozumienie w sprawie płac

Ponadto MZ zaproponował, aby od lipca br:

-żaden pracownik medyczny oraz działalności podstawowej podmiotu leczniczego nie będzie miał wynagrodzenia zasadniczego na poziomie niższym niż wynikający z ustawy.
-obowiązywał ustawowy mechanizm gwarancyjny zakazujący pogarszania warunków wynagradzania pracowników objętych do połowy 2021 r. regulacjami opartymi o odrębne strumienie
-finansowania (pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, lekarze posiadający specjalizację) – art. 19-22 ustawy. Mechanizm gwarancyjny obejmie wszystkich pracowników, których wynagrodzenia regulowane były w oparciu o odrębne strumienie finansowania, niezależnie od wysokości ich wynagrodzeń (a więc również tych, których wynagrodzenie przekracza znacząco najniższe poziomy wynagrodzeń określonych w ustawie z 8 czerwca 2017 r.)

- Biorąc pod uwagę proponowany sposób uporządkowania systemu wynagrodzeń od 1 lipca 2021 roku, konieczne jest określenia zasad procentowego udziału środków, które mają być przeznaczone na wynagrodzenia. Chodzi o jasny wzór, który pokaże, ze nowa wycena taryfy faktycznie pokryje koszty osobowe oraz kolejne wzrosty wynagrodzeń w kolejnych latach uwzględniające inflację - podkreśla Andrzej Mądrala. - Od rzetelności taryfy zależy czy pozwolą one zapewnić pracodawcom pokrycie kosztów wynagrodzeń i prowadzenie efektywnej polityki personalnej - dodaje. Podobnie wypowiada się Federacja Przedsiębiorców Polskich. - Ważne jest, by podmioty lecznicze zostały wyposażone w środki, które umożliwią im realizację zapisów porozumienia płacowego. Jednocześnie pragniemy zauważyć, że negocjowane stawki są stawkami minimalnymi, więc ew. zmiany taryf (w celu uwzględnienia zapisów porozumienia) powinny uwzględniać rynkowe koszty wynagrodzeń pracowników medycznych - mówi Arkadiusz Pączka, wiceprzewodniczący FPP. - Złym rozwiązaniem byłoby, gdyby podmioty lecznicze zostały wyposażone tylko w środki zapewniające minimalne wynagrodzenie pracownikom medycznym, a resztę oczekiwań płacowych miały realizować kosztem zadłużania się lub kosztem jakości udzielanych świadczeń medycznych - dodaje. Dlatego FPP chce, by Trójstronny Zespół ds. Ochrony Zdrowia rozpoczął prace nad poszukiwaniem optymalnego rozwiązania w zakresie zwiększania publicznych nakładów na ochronę zdrowia. Federacja uważa, że wzrost można osiągnąć przez zwiększenie składki zdrowotnej z 9 do 9,25 proc. oraz wprowadzenie Pracowniczych Planów Zdrowotnych. Prezydium KRF też uważa, że realizacja wzrostu wynagrodzeń w związku z podniesieniem wskaźnika bez zmiany wyceny nie jest możliwa. - Otrzymaliśmy już sygnały, że część pracodawców wykorzysta to jako pretekst do zwolnień i likwidacji oddziałów rehabilitacji. Szczególnie, że w okresie pandemii szpitale realizują mniej świadczeń w tym zakresie - mówi Maciej Krawczyk, prezes KRD. A jak pisaliśmy w Prawo.pl przez kryzys maleją wpływy do NFZ - a to pieniędzy NFZ na świadczenia są finansowane płace pracowników.Źródło: https://www.prawo.pl/zdrowie/porozumienie-w-sprawie-plac-lekarzy-pielegniarek-fizjoterapeutow,507161.html