Członkowie „S” Ochrony Zdrowia spotkali się z ministrem Niedzielskim

Członkowie „S” Ochrony Zdrowia spotkali się z ministrem Niedzielskim - czytaj

Komunikat z posiedzenia Prezydium Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia 1 czerwca 2021 r.

Komunikat z posiedzenia Prezydium Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia 1 czerwca 2021 r. - czytaj

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych - czytaj

Odeszła dr Ewa Kłoskowska

Odeszła dr Ewa Kłoskowska - czytaj

Dwanaście lat od śmierci Profesora Zbigniewa Religi

Dwanaście lat od śmierci Profesora Zbigniewa Religi - czytaj

Zmarła Barbara Bogdańska - człowiek Solidarności i wybitny lekarz

Zmarła Barbara Bogdańska - człowiek Solidarności i wybitny lekarz - czytaj

19 października rocznica męczeńskiej śmierci Patrona NSZZ "Solidarność"

19 października rocznica męczeńskiej śmierci Patrona NSZZ "Solidarność" - czytaj

Święto Ratowników

Święto Ratowników - czytaj

Nie żyje Judyta Grajcar

Nie żyje Judyta Grajcar - czytaj

2020-04-01 13:17Zmiany w przepisach prawa w stosunku do pracowników ochrony zdrowia związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19- stan na dzień 31 marca 2020r.

UWAGA OGÓLNA - COVID-19 należy wg.opinii specjalistów zaliczyć do nowej kategorii – tzw. chorób zakaźnych wywoÅ‚ujÄ…cych sytuacje kryzysowe, ponieważ ryzyko naruszenia zdrowia publicznego ma w mniejszym stopniu charakter indywidualny zwiÄ…zany z chorobÄ…, a w wiÄ™kszym z możliwego przeciążenia systemu ochrony zdrowia liczbÄ… przypadków mogÄ…cych zmniejszyć dostÄ™p do pozostaÅ‚ych Å›wiadczeÅ„ zdrowotnych.Dlatego zastosowano powszechnie dziaÅ‚anie zapobiegawcze w postaci izolacji w warunkach domowych, nakÅ‚adanej przez wÅ‚adze publiczne dla osób o lekkim przebiegu choroby, nie uzasadniajÄ…cych hospitalizacji. COVID-19 charakteryzuje siÄ™ niskÄ…, a u starszych grupach i u osób z chorobami przewlekÅ‚ymi umiarkowanÄ… Å›miertelnoÅ›ciÄ… - w porównaniu do szczególnie niebezpiecznych 2 gatunków koronawirusów ( SARS, MERS) czy wirusowych gorÄ…czek krwotocznych (Ebola, Marburg, Lassa) -dla których u osób zarażonych dotychczas obowiÄ…zkowÄ… hospitalizacjÄ™, izolacjÄ™ oraz u kontaktów z tymi osobami – kwarantannÄ™- OKREÅšLONE W PRZEPIACH USTAWY z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeÅ„ i chorób zakaźnych u ludzi. Osoby te bÄ™dÄ… objÄ™te przez czas choroby nadzorem organów PaÅ„stwowej Inspekcji Sanitarnej i w razie potrzeby również innych sÅ‚użb odpowiedzialnych za zachowanie porzÄ…dku publicznego i przestrzegania prawa.Dla zabezpieczenia skutecznoÅ›ci dziaÅ‚aÅ„ zwiÄ…zanych z zapobieganiem szerzenia siÄ™ chorób zakaźnych, w tym COVID-19, w zmianie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiÄ…zaniach zwiÄ…zanych z zapobieganiem, przeciwdziaÅ‚aniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoÅ‚anych nimi sytuacji kryzysowych wprowadza siÄ™ kary pieniężne w wysokoÅ›ci od 5 000 zÅ‚ do 30 000 zÅ‚ w zależnoÅ›ci o rodzaju czynu. RównoczeÅ›nie specjalne przepisy prawne zawarto w zmianach ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych, ustawy z 6 wrzeÅ›nia 2001 r. o chorobach zakaźnych oraz zmianach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Å›wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Å›rodków publicznych a także w zakresie WYKONAWCZYM w rozporzÄ…dzeniach do tych ustaw i w zakresie TECHNICZNEGO wdrożenia tych aktów prawnych w zarzÄ…dzeniach Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

I/ WSZYSCY PRACOWNICY OCHRONY ZDROWIA

1/ wydawane polecenia pracy przy zwalczaniu epidemii osobom, z wyjÄ…tkiem kobiet w ciąży i osób wychowujÄ…cych dzieci samotnie – ale do lat 14, chyba że wyrażą na to zgodÄ™.

 

II/ PRACOWNICY POMIOTÓW LECZNICZYCH

1/umożliwienie kierownikom podmiotów leczniczych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej całodobowo wykorzystanie przy organizacji pracy zatrudnianych pracowników wykonujących zawody medyczne instytucji dyżuru medycznego dla pracowników posiadających wyższe wykształcenie oraz tzw. klauzuli opt-out, czyli dobrowolnej zgody pracownika na wykonywanie pracy w wymiarze przekraczającym przeciętnie 48 godzin na tydzień -na zasadach określonych w art. 95 i art. 96 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Stosowanie wobec nich równoważnych okresów odpoczynku dobowego i tygodniowego na zasadach określonych w art. 97 tej ustawy:

2/ odpłatne zobowiązanie do pozostawania w gotowości do pracy, a także przyznanie pracownikom medycznym dodatków za pracę w porze nocnej i święta na zasadach określonych w art. 98 i art. 99 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

3/ zatrudnienie osoby wykonującej zawód medyczny w podmiocie leczniczym w okresie objęcia jej obowiązkową kwarantanną w ramach pracy zdalnej utraty dodatkowego zasiłku opiekuńczego;

4/ uzyskanie zasiÅ‚ku chorobowego, którego miesiÄ™czny wymiar wynosi 100% podstawy wymiaru zasiÅ‚ku obliczonej na podstawie przepisów ustawy o Å›wiadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia spoÅ‚ecznego w razie choroby i macierzyÅ„stwa – w okresie ogÅ‚oszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ubezpieczonemu wykonujÄ…cemu zawód

- w zwiÄ…zku z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiÄ…zaniach zwiÄ…zanych z zapobieganiem, przeciwdziaÅ‚aniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoÅ‚anych nimi sytuacji kryzysowych.

IV/ LEKARZE MEDYCYNY I LEKARZE DENTYÅšCI:

1/możliwość skierowania lekarza stażysty oraz lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne do wykonywania zadań przy zwalczaniu epidemii (przy wykonywane zadania mają być dostosowane do umiejętności lekarza,

2/zwolnienie lekarza z obowiązku odbycia jednego, OSTATNIEGO kursu w trakcie szkolenia specjalizacyjnego, jeżeli odbycie tego kursu jest niemożliwe w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, a do jego odbycia koniecznym byłoby przedłużenie specjalizacji o okres przekraczający 3 miesiące.

3/uznanie za lekarza, który odbyÅ‚ szkolenie specjalizacyjne tego, który uzyskaÅ‚ potwierdzenie zakoÅ„czenia szkolenia specjalizacyjnego i wystÄ…piÅ‚ do dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych z wnioskiem o przystÄ…pienie do PaÅ„stwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w wiosennej sesji egzaminacyjnej w 2020 r. i zaliczyÅ‚ jednÄ… część tego egzaminu może uzyskać tytuÅ‚ specjalisty, jeÅ›li przeprowadzenie części tej nie bÄ™dzie można przeprowadzić do dnia 30 października 2020 r. albo, który nie przystÄ…piÅ‚ do żadnej części, ponieważ nie mogÅ‚a siÄ™ ona odbyć z racji wprowadzenia przepisów o zapobieganiu COVID-19– nie dÅ‚użej jednak niż do dnia wskazanego jako najbliższy termin PaÅ„stwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w danej dziedzinie medycyny

-przepisy wprowadzone w ustawie z dnia 27.03.2020 r. o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

V/ PIELĘGNIARKI I P0ŁOŻNE

1/umożliwienie powrotu do czynnego wykonywania zawodu przez pielęgniarki lub położne, posiadające co najmniej 5-letnią przerwę w jego wykonywaniu w trybie uproszczonym, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo w razie niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej.

VI/ PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA-WSZYSCY PRACOWNICY

1/ wykonywanie dodatkowych zadań lub określonych czynności z polecenia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego który będzie mógł wydawać Państwowym Powiatowym Inspektorom Sanitarnym, mającym siedzibę na obszarze jego działania, polecenia realizacji dodatkowych zadań lub podjęcia określonych czynności, w PRZYPADKU, gdy właściwy do ich realizacji państwowy powiatowy inspektor sanitarny, ze względu na brak zasobów, nie będzie mógł ich wykonać.

VII/ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE ZATRUDNIONE W PUBLICZNEJ SŁUŻBIE KRWI

1/ kierownik jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi może zdecydować, iż pewne czynności, związane z kwalifikacją dawców do pobrania krwi, będą mogły wykonywać pielęgniarki i położne, spełniające określone wymagania -zamiast lekarzy.

VIII/ FARMACEUCI

1/ wystawianie tzw. recepty farmaceutycznej zawsze w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta (a nie tylko nagÅ‚ego – jak obecnie) oraz recepty pro auctore i pro familiae.

IX/ PRACOWNICY ZATRUDNIENI PRZY POBIERANIU,TRANSOPRCIE i PRZESZCZEPIANIU TKANEK I NARZĄDÓW

1/ W sytuacjach związanych z koniecznością zabezpieczenia prawidłowej realizacji czynności transplantacyjnych lub w przypadkach niecierpiących zwłoki minister właściwy do spraw zdrowia będzie mógł także zlecić przeprowadzenie kontroli zdalnej z wykorzystaniem narzędzi komunikacji elektronicznej i wizualnej.

X/ RATOWNICY MEDYCZNI

1/ratownicy, którym kończy się bądź skończył termin ważności zaświadczenia o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika nie mogą przystąpić do egzaminu, będą nadal wykonywać zawód.

XI/ DIAGNOÅšCI LABORATORYJNI

1/ uchylenie ograniczenia polegajÄ…cego na obowiÄ…zku zgÅ‚aszania jedynie pozytywnych wyników badaÅ„ i wprowadzenie – w stosunku do wybranych patogenów (wirusa SARS-CoV-2 jak również do chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych (m.in. Ebola i wirusowe gorÄ…czki krwotoczne, MERS) – obowiÄ…zku zgÅ‚aszania również negatywnych wyników badaÅ„,poprzez okreÅ›lenie w rozporzÄ…dzeniu ministra wÅ‚aÅ›ciwego do spraw zdrowia okolicznoÅ›ci dokonywania zgÅ‚oszeÅ„ przez diagnostów laboratoryjnych.

2/ dodatkowo należy przekazywać do Państwowej Inspekcji Sanitarnej informację o wynikach leczenia, w szczególności o wykluczeniu u ozdrowieńca nosicielstwa biologicznego czynnika chorobotwórczego.

XII/ PRACOWNICY ADMINISTRACJI PODMIOTÓW LECZNICZYCH

1/gdy zamówienie publiczne dotyczy inwestycji, o której mowa w art. 95d ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Å›wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Å›rodków publicznych, nie bÄ™dzie stosować siÄ™ także warunku uzyskania opinii o celowoÅ›ci inwestycji.

XIII/ PRACOWNICY AGENCJI BADAŃ MEDYCZNYCH

1/ brak konieczności przeprowadzania konkursu celem wybrania projektów, które zostałyby objęte dofinansowaniem w zakresie finansowania badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących metod zwalczania zakażenia lub choroby zakaźnej będącej przyczyną ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

XIV/ PRACOWNICY Narodowego Funduszu Zdrowia

1/niepublikowanie informacji o listach oczekujących na udzielenie świadczenia oraz informacji o pierwszym dostępnym terminie danego świadczenia na stronach oddziałów wojewódzkich-w związku z zawieszeniem obowiązku sprawozdawczości w tym zakresie od podmiotów leczniczych .odpowiadający mu obowiązek Narodowego Funduszu Zdrowia publikowania analogicznych informacji na stronach oddziałów wojewódzkich;

2/konkursy ofert i rokowania, o których mowa w art. 139 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wszczęte i niezakończone przed dniem ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii zostaną od tego dnia zawieszone i zostają wznowione po odwołaniu danego stanu, jeżeli wszyscy oferenci, którzy złożyli oferty w konkursie lub w rokowaniach potwierdzą ich ważność w terminie określonym przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia;

3/umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wygasające w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii mogą zostać przedłużone , za zgodą stron danej umowy na okres niezbędny do przeprowadzenia, po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, konkursu ofert lub rokowań.

XV SAMOZATRUDNIENI

1/ umożliwienie lekarzom medycyny,dentystom obecnie nieaktywnym zawodowo udzielania tych świadczeń w trybie uproszczonym, bez konieczności wpisywania takiej działalności do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.