Członkowie „S” Ochrony Zdrowia spotkali się z ministrem Niedzielskim

Członkowie „S” Ochrony Zdrowia spotkali się z ministrem Niedzielskim - czytaj

Komunikat z posiedzenia Prezydium Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia 1 czerwca 2021 r.

Komunikat z posiedzenia Prezydium Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia 1 czerwca 2021 r. - czytaj

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych - czytaj

Odeszła dr Ewa Kłoskowska

Odeszła dr Ewa Kłoskowska - czytaj

Dwanaście lat od śmierci Profesora Zbigniewa Religi

Dwanaście lat od śmierci Profesora Zbigniewa Religi - czytaj

Zmarła Barbara Bogdańska - człowiek Solidarności i wybitny lekarz

Zmarła Barbara Bogdańska - człowiek Solidarności i wybitny lekarz - czytaj

19 października rocznica męczeńskiej śmierci Patrona NSZZ "Solidarność"

19 października rocznica męczeńskiej śmierci Patrona NSZZ "Solidarność" - czytaj

2021-07-21 12:59Uwaga

W związku ze zmianą siedziby Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” na ul. Skierniewicką 36 ulega zmianie numer telefonu. Tymczasowy numer telefonu -  22 314 80 81

2021-06-30 14:28Członkowie „S” Ochrony Zdrowia spotkali się z ministrem Niedzielskim

W warszawskiej siedzibie Komisji Krajowej przy ul. Prostej 30, we wtorek 29 czerwca odbyło się posiedzenie Rady Krajowego Sekretariatu Służby Zdrowia NSZZ „Solidarność”.

Na spotkanie oprócz członków Solidarności, zaproszenie przyjął Bernard Waśko, wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia. Poinformował on, że porozumieniem zakończyło się spotkanie przedstawicieli NFZ oraz Federacji Porozumienie Zielonogórskie dotyczące aneksowania umów w Podstawowej Opiece Zdrowotnej. – Postanowiliśmy zmienić sposób i samemu kreować rzeczywistość. Dzięki temu lekarze POZ zrzeszeni w Porozumieniu Zielonogórskim podpisali aneksy, które będą obowiązywać do końca 2022 roku. Aneksy zostały podpisane na dotychczasowych warunkach finansowych – mówił Bernard Waśko.

Na mocy zawartego porozumienia, od września zostanie wprowadzony nowy mechanizm dot. kształtowania wysokości stawki kapitacyjnej w odniesieniu do wskaźnika udziału teleporad. Do tego czasu będą obowiązywać aktualnie przyjęte rozwiązania. W przypadku placówek POZ, którym umowy wygasają 30 czerwca, które realizowały powyżej 90 procent teleporad, przez co nie sprawowały należytej opieki nad pacjentami, dyrektorzy oddziałów wojewódzkich NFZ będą weryfikowali przekazywaną przez placówki POZ sprawozdawczość. Należy podkreślić, że umowy z większością lekarzy rodzinnych są podpisane bezterminowo. Na ponad 6 tys. umów w zakresie lekarza POZ blisko 4 tys. umów jest zawartych na czas nieokreślony. Podpisanie aneksów oznacza, że pacjenci będą mieli zagwarantowaną opiekę lekarza POZ po 1 lipca.

– Wiemy, że w inspekcji sanitarnej narosło wiele problemów, sytuacja pandemiczna nałożyła na nas szereg problemów, na których rozwiązanie musimy odnaleźć wspólnie – mówiła Maria Ochman, przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Służby Zdrowia NSZZ „Solidarność”. Dlatego na spotkanie przybył również Krzysztof Saczka, szef Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Maria Ochman pytała Saczkę, czy będą w GIS środki, by pracownicy inspekcji sanitarnej mogli godnie zarabiać w tak trudnych dla nich czasach. – W tym roku zagwarantowanych jest ponad 300 mln zł, z czego 195 mln zł zagwarantowanych jest na wynagrodzenia. Te środki zostały już przekazane w jednej transzy na pierwsze półrocze i będą przekazywane teraz na drugą transze. Nie widzimy żadnego ryzyka, żeby te środki miały nie zostać rozdysponowane. Z kolei jeśli chodzi o organizacje pracy, to musimy pamiętać, że w okresie pandemii musimy być jak najdłużej dostępni dla klientów – podkreślał szef GIS.

Punktem kulminacyjnym spotkania było przybycie ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. – Chciałem podziękować pani Marii Ochman, z którą prowadzę rozmowy od 5 lat. To bardzo intensywny okres. Dużo decyzji strategicznych, które dotyczyły nie tylko problemu wynagrodzeń i płac w ochronie zdrowia, jest zasługą pani przewodniczącej. Chociażby przygotowanie projektu jednorazowego dodatku covidowego, to zasługa wielu rozmów i przemyśleń z panią przewodniczącą – mówił Adam Niedzielski. Następnie minister zdrowia wraz z Marią Ochman zorganizowali krótki brefieng prasowy dla przedstawicieli ogólnopolskich mediów.

– Gdy pojawiają się niepokoje, to pojawia się też okazja do manipulacji. W dyskusji o dodatkach pojawiło się wiele manipulacji. Nie ma żadnej przestrzeni na niedomówienia, po to przejmujemy wszystkie rozwiązania płacowe, żeby je konsekwentnie zrealizować. Mówię tutaj zarówno o podwyżce minimalnych wynagrodzeń, a także o jednorazowych dodatkach w wysokości 5 tys. zł dla wszystkich, którzy pracując w szpitalnictwie covidowym, do tej pory nie otrzymali dodatków. Podpisaliśmy umowy z blisko 1000 szpitali w tej sprawie – tłumaczył Niedzielski. Z kolei Maria Ochman poinformowała, że „S” dostała od ministra potwierdzenie w dwóch istotnych sprawach. – Po pierwsze, że nikt żadnych dodatków nie traci, a po drugie, że wzrost wynagrodzeń będzie realizowany od 1 lipca. Chcemy, żeby podwyżki były wypłacone w lipcu. I takie zapewnienie dostaliśmy od ministra. Na spotkaniu rozmawialiśmy także o pracownikach inspekcji sanitarnej. Zwróciliśmy uwagę, że powinni być oni w należyty sposób wynagradzani – dodała przewodnicząca Ochman.

Źródło:https://www.tysol.pl/a67943-Czlonkowie-S-Ochrony-Zdrowia-spotkali-sie-z-ministrem-Niedzielskim

 

2021-06-02 10:41Komunikat z posiedzenia Prezydium Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia 1 czerwca 2021 r.

1. W posiedzeniu obok stałych Członków Zespołu wziął udział Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki oraz Minister Zdrowia Adam Niedzielski.

Premier przedstawił najważniejsze założenia Polskiego Ładu dotyczące ochrony zdrowia. Wskazał, że dokonany już w okresie ostatnich 5 lat bezprecedensowy wzrost wydatków publicznych przeznaczanych na zdrowie będzie kontynuowany. W dokumencie Polski Ład zaplanowano podwyższanie odsetka PKB przeznaczanego na ochronę zdrowia do 6% PKB w roku 2023 oraz 7% w roku 2027. Prezes Rady Ministrów wyraził nadzieję, że rozwiązania służące poprawie systemu ochrony zdrowia w Polsce zostaną wypracowane w formule dialogu trójstronnego w konsensusie ze stroną społeczną.

Minister Zdrowia zadeklarował wolę współpracy z partnerami społecznymi w przygotowaniu propozycji rozwiązań skierowanych na poprawę efektywności sektora zdrowotnego oraz sytuacji pracowników ochrony zdrowia.

2. Ustalono, że najbliższe posiedzenia Zespołu odbędą się 17 oraz 28 czerwca br.:

Posiedzenie 17 czerwca poświęcone będzie przeglądowi rozwiązań regulowanych rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami.

Problematyka ta stanowić będzie kontynuację prac nad systemowym regulowaniem wynagrodzeń w ochronie zdrowia z uwzględnieniem kontekstu wzrostu nakładów na ochronę zdrowia do poziomu 7% PKB zadeklarowanego w Polskim Ładzie.

Posiedzenie 28 czerwca br. poświęcone będzie prezentacji Federacji Przedsiębiorców Polskich „Omówienie skutków wprowadzenia ustawy 6 proc. PKB na zdrowie po trzech latach od wejścia w życie”.

3. Ustalono, że Zespół będzie również prowadził prace w wybranych obszarach ujętych w dokumencie „Polityka Wieloletnia Państwa na rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce” oraz prace w obszarach związanych z reformą szpitalnictwa.

2021-06-01 14:03Komunikat

28 maja 2021 r. Minister Zdrowia dokonał zmiany polecenia dla Prezesa NFZ regulującego dodatkowe świadczenie pieniężne za pracę przy COVID-19.

Zgodnie z decyzją Ministra od 1 czerwca 2021 r. dodatkowe jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 5 000 zł. przysługuje:

1.osobom niewykonującym zawodów medycznych, które w wymiarze co najmniej 21 dni:

-w okresie od 1 listopada 2020 r. do 31 maja 2021 r. wykonywały w szpitalach II i III poziomu zabezpieczenia czynności zawodowe w warunkach bezpośredniego kontaktu z pacjentami z podejrzeniem i zakażeniem wirusem SARS-CoV-2;

-w okresie od 1 listopada 2020 r. do 31 maja 2021 r. wykonywały czynności zawodowe w warunkach bezpośredniego kontaktu z pacjentami z podejrzeniem i zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w jednostkach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 882) lub izbach przyjęć;

-w okresie od 1 listopada 2020 r. do 31 maja 2021 r. wykonywały czynności zawodowe w laboratoriach, w których w okresie wykonywania tych czynności zawodowych wykonywano testy diagnostyczne RT-PCR w kierunku SARS-CoV-2 i które to laboratoria należały do szpitali I, II i III poziomu zabezpieczenia w podmiotach leczniczych, z którymi NFZ zawarł umowę o wykonywanie testów diagnostycznych RT-PCR w kierunku SARS-CoV-2.

2.osobom wykonującym zawody medyczne oraz osobom niewykonującym zawodów medycznych, które w wymiarze co najmniej 21 dni w okresie od 4 września 2020 r. do 31 maja 2021 r. uczestniczyły w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń w zakresie transportu sanitarnego w związku przeciwdziałaniem COVID-19 w udzielaniu tych świadczeń i miały bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Dodatkowy warunek stanowi, że osoby spełniające wymienione wyżej kryteria na dzień dokonywania zgłoszenia osób uprawnionych do jednorazowego świadczenia dodatkowego są zatrudnione w podmiocie leczniczym na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej zawartej z tym podmiotem, w którym w ramach zatrudnienia wykonywały czynności zawodowe w warunkach wyżej podanych albo które na dzień dokonywania zgłoszenia osób uprawnionych do jednorazowego świadczenia dodatkowego wykonywały w podmiocie czynności zawodowe w warunkach określonych wyżej podanych w oparciu o umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną zawartą z podmiotem świadczącym usługi na rzecz podmiotu (w ramach tzw. podwykonawstwa).

Przy ustalaniu liczby dni uprawniających do otrzymania jednorazowego świadczenia dodatkowego za jeden dzień przyjmuje się dobowy wymiar czasu pracy wynikający dla danego pracownika z art. 93 ustawy o działalności leczniczej albo w przypadku osoby zatrudnionej na podstawie innej niż stosunek pracy ekwiwalent takiego wymiaru czasu pracy.

Jednorazowe świadczenie dodatkowe nie przysługuje osobom skierowanym do pracy w podmiotach na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz osobom, które otrzymały świadczenie dodatkowe wypłacane na mocy polecenia Ministra Zdrowia dla Prezesa NFZ.

Środki na wypłatę dodatkowego jednorazowego świadczenia pieniężnego zostaną przekazane placówkom medycznym, zgodnie z dotychczas stosowanym trybem, na podstawie umowy, w terminie 3 dni, pod warunkiem, że przesłane przez placówki dokumenty niezbędne do przekazania środków zostały prawidłowo sporządzone i nie będą wymagały korekty lub uzupełnienia. Czas potrzebny na wypłatę dodatkowego jednorazowego świadczenia pieniężnego zależy w największym stopniu od jakości i kompletności danych otrzymanych przez Fundusz z placówek medycznych.

Jednocześnie dokonano zmiany zakresu osób uprawnionych do dodatkowego świadczenia pieniężnego dla osób wykonujących zawody medyczne w wysokości 100% wynagrodzenia.

Od 1 czerwca br. świadczenie to przysługiwać będzie wyłącznie osobom zatrudnionym w szpitalach II poziomu zabezpieczenia, które w jednostkach organizacyjnych podmiotów leczniczych (oddziałach), w których podmiot ten zapewnia łóżka dla pacjentów z podejrzeniem oraz z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, uczestniczą w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i mają bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w tych jednostkach.

Również w tym przypadku świadczenie dodatkowe nie przysługuje osobom skierowanym do pracy w podmiotach na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz osobom, które otrzymały świadczenie dodatkowe wypłacane na mocy polecenia Ministra Zdrowia dla Prezesa NFZ.

Od 1 czerwca br. dodatkowe świadczenie pieniężne dla osób wykonujących zawody medyczne nie będzie przysługiwać:

1) osobom uczestniczącym w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w bezpośrednim kontakcie z pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 szpitalach III poziomu;

2) osobom udzielającym świadczeń zdrowotnych w jednostkach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego lub w izbach przyjęć;

3) osobom wykonującym czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratoriach „covid-owych”.

2021-05-19 14:41Rząd przyjął nowelizację ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych !

 

Podnosimy minimalne wynagrodzenia w ochronie zdrowia

Prawie 4 mld zł i to w okresie 6 miesięcy ma trafić na podniesienie najniższych wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia. Rada Ministrów przyjęła projekt ministerstwa zdrowia wypracowany wspólnie na Trójstronnym Zespole ds. Ochrony Zdrowia.

 Jeden z priorytetów planu dla zdrowia wchodzącego w skład Polskiego Ładu staje się faktem. Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu zyskał akceptację całej Rady Ministrów i z klauzulą trybu pilnego trafi teraz do Parlamentu – mówi chwilę po obradach Rady Ministrów dr Adam Niedzielski, minister zdrowia.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr przewiduje, że tylko w ciągu 6 miesięcy 2021 r. na podniesienie najniższych wynagrodzeń w ochronie zdrowia przeznaczonych zostanie blisko 4 mld zł. Projekt został przyjęty na Trójstronnym Zespole ds. Ochrony Zdrowia, w skład którego wchodzą reprezentatywne centrale związkowe i organizacje pracodawców.

Po raz pierwszy w historii ustalamy gwarantowany poziom minimalnych uposażeń pracowników ochrony zdrowia, bez żadnych okresów przejściowych. Po wejściu w życie ustawy nie będzie żadnej możliwości by jakikolwiek pracownik zarabiał mniej niż przewidują to ustalone wspólnie ze stroną związkową i stroną pracodawców przepisy – ocenia minister Adam Niedzielski i dodaje: – Dziękuję wszystkim zaangażowanym w powstanie tego projektu.

Po wczorajszych dyskusjach na forum Trójstronnego Zespołu, na wniosek NSZZ „Solidarność” oraz OPZZ  minister Adam Niedzielski zgłosił na dzisiejszym posiedzeniu Rady Ministrów autopoprawkę przewidującą przesunięcie grupy pielęgniarek z ukończonymi studiami licencjackimi do grupy płacowej z wynagrodzeniem na poziomie należnym dla pracowników ze studiami magisterskimi.

Wejście w życie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia będzie oznaczać choćby wzrost wynagrodzeń w grupach najsłabiej uposażonych tj. salowych na poziomie średnio 700 zł i fizjoterapeutów na poziomie 1 tys. zł.

Źródło:https://www.gov.pl/web/zdrowie/podnosimy-minimalne-wynagrodzenia-w-ochronie-zdrowia

2021-05-11 18:37 Wielki sukces „S”! Pracownicy niemedyczni szpitali z dodatkiem covidowym!

Solidarność od wielu miesięcy zabiegała o wypłaty dodatku covidowego dla personelu niemedycznego szpitali. W końcu nadszedł wyczekiwany sukces. – Nie można przecież pomijać jednych kosztem drugich. Taki był zawsze postulat Solidarności. Jesteśmy związkiem zawodowym, który zrzesza wszystkich pracowników zarówno lekarzy, pielęgniarki, jak i pracowników obsługi, salowe. Bez wspólnej pracy i zaangażowania nie ma sukcesu – powiedziała Maria Ochman, przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”.

We wtorek 11 maja zakończyły się rozmowy dotyczące wypłaty dodatku covidowego dla personelu niemedycznego szpitali. Na spotkaniu z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim, w którym udział wzięły Maria Ochman z Solidarności oraz Urszula Michalska z OPZZ, zostały potwierdzone te ustalenia, które zostały poczynione na wcześniejszych spotkaniach.

– Strona pracowników i pracodawców zaakceptowała propozycje, które zostały przedstawione przez ministerstwo. Najważniejsze jest to, że ustalenia, które zostały poczynione w ramach dialogu społecznego, zostaną uszanowane. Dla Solidarności bardzo ważna była kwestia dodatków covidowych dla pracowników niemedycznych. Mowa tu o sanitariuszach, opiekunkach medycznych, salowych. Ale również są to tacy pracownicy jak psychologowie, dietetyczki. Przecież te osoby tak samo pracują na oddziałach covidowych z narażeniem własnego zdrowia i życia. Wykonują bezpośrednią pracę przy najciężej chorych pacjentach. A dotychczas byli pominięci w zaleceniach ministra. Teraz ministerstwo jednak przyznało, że istotne były argumenty, które przytaczaliśmy od wielu już miesięcy, upominając się o tych pracowników – powiedziała portalowi Tysol.pl Maria Ochman, przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”.

Na spotkaniu z ministrem Niedzielskim rozmawiano także o wzroście wynagrodzeń w ochronie zdrowia. – Ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia, jest to tak naprawdę pierwsza branżowa  płaca minimalna. Określamy w niej jakie najniższe wynagrodzenie powinno być w służbie zdrowia. Już udało się uzyskać kilkudziesięcioprocentowe wzrosty wynagrodzenia dla pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej. A dzięki tej nowelizacji, która spodziewana jest w najbliższym czasie, a być może wejdzie w życie już 1 lipca, pracownicy służby zdrowia, którzy są trochę w cieniu, zostaną nieco bardziej zauważeni. W tej chwili upominamy się o najsłabszych, ale nie zapominamy o wszystkich grupach zawodowych. Walczymy o fizjoterapeutów, rehabilitantów, o grupy zawodowe, które dzięki nowelizacji mogą wkrótce uzyskać znaczny wzrost wynagrodzeń – podkreśliła Maria Ochman.

Według przewodniczącej szpital to zespół pracowników. – Nie można pomijać jednych kosztem drugich. Taki był zawsze postulat Solidarności. Jesteśmy związkiem zawodowym, który zrzesza wszystkich pracowników zarówno lekarzy, pielęgniarki, jak i pracowników obsługi, salowe. Bez wspólnej pracy i zaangażowania nie ma sukcesu – dodała Maria Ochman.

Źródło: https://www.tysol.pl/a65501-Tylko-u-nas-Wielki-sukces-S-Pracownicy-niemedyczni-szpitali-z-dodatkiem-covidowym