Uwagi do zmiany ustawy o transporcie drogowym

W listopadzie 2012 r. Krajowa Sekcja Transportu Drogowego NSZZ "Solidarność" zgłosiła Przewodniczącemu Podkomisji Nadzwyczajnej Panu Stanisławowi Żmijanowi swoje  uwagi do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym. W uwagach tych znalazła się m. in. konieczność uszczegółowienia zakazu zatrudniania kierowców skazanych prawomocnymi wyrokami za przestępstwa umyślne jedynie do przestępstw, jakie mają istotny wpływ na wykonywanie obowiązków kierowców zawodowych. Związkowcy zwrócili uwagę na to, że karanie zakazem wykonywania pracy zarobkowej (poza oczywistą kwestią osób prowadzących pojazd pod wpływem alkoholu, narkotyków lub zbiegłych z miejsca wypadku) powinno bezwzględnie podlegać ocenie sądów.

KSTD wniosła, aby zapis art. 5b pkt. 4) projektu brzmiał w następujący sposób:

„…zatrudnieni przez przedsiębiorcę kierowcy, a także inne osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, nie byli skazani prawomocnym wyrokiem w którym orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju lub zakaz wykonywania zawodu kierowcy”.

Z satysfakcją informujemy, że zapis przez nas zgłoszony został przyjęty w takim właśnie brzmieniu i obowiązuje od dnia 15 sierpnia br.

Takie brzmienie przepisu prawnego pozwoli zagwarantować, kontrole sądów nad wykonywaniem zawodu kierowcy przez osoby, które w ocenie niezawisłego sądu nie powinny tego zawodu wykonywać i ograniczy wszechwładzę administracji, która chce ingerować w swobodę umów wiążących pracowników jak i pracodawców.

Artykuły powiązane:

Nasz sukces