SPOTKANIE Z MINISTREM ŚRODOWISKA

W dniu 5 czerwca 2020 roku doszło do spotkania przedstawicieli Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych OŚIL NSZZ Solidarność z Ministrem Środowiska Michałem Wosiem. NSZZ Solidarność reprezentowali: Zbigniew Kuszlewicz, Maciej Mażul, Ryszard Habryn, Jacek Cichocki i Tomasz Sołtys. Tematem, który zdominował spotkanie, było omówienie powodów udzielenia wotum nieufności Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych. Strona związkowa przez dwie godziny przedstawiała przyczyny podjęcia tej decyzji. Omówiono też wiele innych spraw, w tym z zakresu geologii i parków narodowych.

W trakcie spotkania Minister Michał Woś zapewnił:

1. zachowanie zatrudnienia w branżach mu podległych pomimo trwającej pandemii

2. kwotowy wzrost wynagrodzeń pracowników parków narodowych, po zakończeniu procedur przeliczeniowych

3. uruchomienie podwyżki wynagrodzeń dla 1/3 pracowników LP

4. obowiązywanie zasady zatrudnienia na stanowiskach kierowniczych według klucza kompetencyjnego (nie będzie uprawiane partyjniactwo)

5. ścisłą współpracę z NSZZ Solidarność, z zachowaniem cykliczności spotkań

Przewodniczący KSZNOŚiL Zbigniew Kuszlewicz zaapelował, aby przedstawiona problematyka została gruntownie rozpatrzona, z propozycją podsumowania efektów podczas najbliższego spotkania Ministra z Radą Krajowego Sekretariatu ZNOŚiL NSZZ Solidarność.SPOTKANIE Z MINISTREM KRZYSZTOFEM KUBÓW

W dniu 3 marca 2020 roku odbyło się spotkanie z Szefem Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów Krzysztofem Kubów. Szczegóły dotyczące spotkania ujęto w załączonym komunikacie Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa :

Komunikat 1/03/2020

W dniu 03.03.2020 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie przedstawicieli Rady Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ "Solidarność", odpowiedzialnych za poszczególne branże / Przewodniczący KSZNOŚiL Zbigniew Kuszlewicz oraz Przewodniczący Krajowych Sekcji Pracowników: Parków Narodowych Maciej Mażul, Gospodarki Wodnej Arkadiusz Kubiarczyk, Geologii Ryszard Habryń oraz Leśnictwa Jacek Cichocki., z Szefem Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów Krzysztofem Kubów. Omówiono sprawy związane z bieżącymi problemami, często nie rozwiązywalnymi od wielu lat.

W zakresie geologii strona związkowa podkreśliła, że pozytywnie ocenia działalność aktualnego Głównego Geologa Kraju dr Piotra Dziadzio. Stwierdziła również, że w krótkim czasie udało się powstrzymać rozkład prawno-administracyjny w polskiej geologii odziedziczony po poprzednim GGK M.O. Jędrysku. Wyraziła oczekiwania dotyczące:

Ø stabilizacji w prowadzeniu polityki geologicznej państwa umożliwiającej efektywne wykonywanie zadań państwowej służby geologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej przez Państwowy Instytut Geologiczny - PIB,

Ø przywrócenia dodatniego wyniku finansowego PIG-PIB

Ø wprowadzenia bardziej korzystnych dla pracowników rozwiązań w ramach Układu Zbiorowego Pracy w PIG-PIB

Ø dalszej poprawy i usprawnień w relacjach Ministerstwo Środowiska - NFOŚiL - PIG-PIB

Ø weryfikacji celowości prowadzenia kosztownych badań oceanicznych i w zakresie geotermii

Ø przeciwdziałaniu szerzenia szkodliwej informacji dotyczącej zasobów naturalnych mogącej potencjalnie skutkować marnotrawieniem środków publicznych

Niepokój budzi reorganizacja Ministerstwa Środowiska. KSZNOŚiL wskazał na konieczność rozważnych działań i przemyślanych decyzji (w tym decyzji kadrowych) celem uniknięcia destabilizacji w podległych Ministrowi Środowiska departamentach.

Omawiana tematyka z zakresu gospodarki wodnej;

Ø realizacja porozumienia z dnia 5 maja 2016 roku dotyczącego m.in. wzrostu wynagrodzeń o 850

Ø brak informacji o kondycji finansowej Wód Polskich w roku 2020

Ø brak perspektywy wzrostu wynagrodzeń w roku 2020 oraz w latach następnych

Ø wzrost cen za pokoje gościnne dla pracowników w roku 2020, który Prezes Wód Polskich zapowiedział jako "rok pracownika"

Ø brak dialogu lub jego pozorowanie, szczególnie w temacie zakończenia sporu zbiorowego oraz wprowadzenia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy

Ø konieczności decentralizacji władzy PGW WP, która w obecnym kształcie bardzo utrudnia funkcjonowanie Wód Polskich.

W tematyce leśnej omówiono kwestię pilnego wdrożenia przepisów w zakresie efektywniejszego wykorzystania drewna na cele energetyczne. Drzewa, szczególnie na południu Polski, obumierają na większą skalę niż dotąd, przede wszystkim z powodu zachwianego bilansu wodnego w środowisku. Sprzedaż drewna przez Lasy Państwowe, pochodzącego głównie z cięć sanitarnych, utrudnia również zwiększona podaż drewna klęskowego pochodzącego z krajów ościennych, głównie z Czech. Uporządkowanie stanu sanitarnego lasów jest pilne, choćby także pod kątem ochrony przeciwpożarowej lasu.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe oraz Parki Narodowe stoją na straży bezpieczeństwa ekologicznego Polski. Nie mogą jednak funkcjonować bez polskiej wsi. W dobie zmieniających się warunków klimatycznych widzimy potrzebę współdziałania podmiotów takich jak Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz sektora rolnego, w zakresie przeciwdziałania lub łagodzenia skutków suszy głównie poprzez realizację projektów:

Ø małej retencji wodnej - zatrzymywanie lub spowalnianie gromadzenia wód w obrębie małych zlewni przy jednoczesnym zachowaniu i wspieraniu rozwoju krajobrazu naturalnego;

Ø przeciwdziałanie usuwaniu istniejących zadrzewień oraz wprowadzanie nowych na otwartych powierzchniach rolnych pasów zieleni, w celu ograniczenia erozji wietrznej, zwiększenia bioróżnorodności i poprawie bilansu wodnego.

Tematyka z zakresu Parków Narodowych:

W związku z uchwalonym budżetem państwa i zapisaniem w nim 10% wzrostu wynagrodzeń w parkach narodowych, podziękowano za wprowadzoną poprawkę i jednocześnie zwrócono uwagę, że brak zwiększenia ogólnej dotacji budżetowej na parki narodowe może rodzić problemy z realizacją tego zapisu, pomimo przesunięć kwoty dotacji z budżetu państwa pomiędzy parkami w celu zapewnienia 10% wzrostu wynagrodzeń. W nawiązaniu do tej kwestii poinformowano o podjęciu przez Sekretariat uchwały o przeprowadzeniu Akcji Protestacyjnej na Zakopiance, jeżeli nie będzie realizacji podwyżek.

Minister Krzysztof Kubów stwierdził, że będzie na bieżąco i regularnie monitorował wprowadzanie podwyżek we wszystkich parkach narodowych, by wywiązać się ze zobowiązań.

Minister zobowiązał się także przekazać omówioną tematykę Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu oraz osobiście zaangażować się w pomoc w rozwiązaniu tematów problemowych. Zapowiedziana cykliczność podobnych spotkań pozwoli na bieżąco śledzić postęp poprawy sytuacji nie rozwiązanych kwestii.SPOTKANIE Z PREZYDENTEM ANDRZEJEM DUDĄ

W dniu 29 stycznia 2020 r. w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie Komisji Krajowej NSZZ Solidarność z Prezydentem RP Andrzejem Dudą, inaugurujące cykl wydarzeń związanych z 40 rocznicą podpisania porozumień sierpniowych, ściśle powiązanych z powstaniem NSZZ Solidarność.

W trakcie uroczystego spotkania Prezydent mocno zaakcentował rolę Naszego ZZ, podkreślając dorobek 40 letni. Określił z całą stanowczością, że NSZZ Solidarność jest największym i najważniejszym ruchem społecznym w dziejach Polski.

W części roboczej spotkania przedstawiono wiele problemów branżowych, często w powiązaniu z problemami pracowniczymi. Dominującym tematem była sprawa niechęci pracodawców do zawierania układów zbiorowych pracy, w czym Prezydent obiecał pomoc.

Przewodniczący Krajowego Sekretariatu ZNOŚiL podziękował Prezydentowi za spełnienie obietnicy z przed 5 lat, dot. zachowania funkcjonowania Lasów Państwowych w dotychczasowych ramach prawnych, z wezwaniem o dalszą opiekę. Przypomniał też o obietnicy powołania Rady Zasobów Naturalnychy przy urzędzie Prezydenta RP, co Prezydent potwierdził, zapewniając realizację tej inicjatywy. Poza tym Przewodniczący poinformował o niezrealizowaniu zapisów zawartych w Porozumieniu z Ministerstwem Środowiska z 5 maja 2016 roku, dotyczących spraw pracowniczych Gospodarki Wodnej /obecnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie/.pdf
ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE I NOWOROCZNEKOLEJNA PRÓBA DESTABILIZACJI LASÓW PAŃSTWOWYCH POWSTRZYMANA

Od początku listopada 2019 roku trwały negocjacje na najwyższym szczeblu zarządzania państwem, dotyczące przyszłości Ministerstwa Środowiska i Lasów Państwowych po październikowych wyborach parlamentarnych. Jedną z wizji było utworzenie spółki skarbu państwa lasy państwowe, z nadzorem nowo tworzonego Ministerstwa Zasobów Narodowych. Podjęte przez Krajowy Sekretariat Zasobów Naturalnych OŚiL działania, miały duży wpływ na wycofanie się z tych planów. Merytoryczne uzasadnienie szkodliwości, w dużej mierze nieodwracalnych następstw takich pomysłów, przyniosło oczekiwany efekt bez sięgania po niekonwencjonalne działania obronne.

Musimy pamiętać i stale przypominać, że Lasy Państwowe to tradycja i nowoczesność. Dla dobra przyrody i naszego społeczeństwa LP z ogromnym powodzeniem ciągle ewoluują, by sprostać coraz większym wymaganiom społeczeństwa. Są dostępne dla wszystkich bez wyjątku!

To wszystko Lasy Państwowe osiągnęły na drodze samodoskonalenia, samofinansowania i roztropności zarządzających.

Pamiętajmy też, iż zmiany struktury zarządzania oraz finansowania doprowadzą nieuchronnie do unicestwienia dobrze prosperującej organizacji, doskonalonej przez kilka pokoleń leśników, ze szkodą dla ludzi w niej pracujących, społeczeństwa polskiego oraz grupie społecznej, która do tego doprowadzi.Gości:
243