Rada KSZNOŚiL z udziałem Piotra Dudy

W dniach 17 18 czerwca 2013 roku odbyło się posiedzenie Rady KSZNOŚiL z udziałem przewodniczącego Komisji Krajowej Piotra Dudy. Tematami wiodącymi wniesionymi przez członków Rady były: dramatyczna sytuacja w Gospodarce Wodnej oraz regulacje płacowe w Parkach Narodowych i Gospodarce Wodnej.

W tym miesiącu ukazały się nowe założenia do nowelizacji ustawy Prawo Wodne, które obrazują ignorancję wnoszonych przez naszą strukturę postulatów.

Nadal nie mają gwarancji trwałości stosunków pracy pracownicy GW, którym funduje się wygaszanie umów o pracę i ewentualne zatrudnienie ich w nowo tworzonych jednostkach. Pomysły takie jak zawiadomienie w trybie 23 (1) par. 4 k.p. są bezwartościowe. Selektywne stosowanie art. 23 (1) k.p. świadczy o marginalizowaniu i unikaniu problemu przez Ministra. Również zapisy pro pracownicze Układu Zbiorowego Pracy, takie jak: ponowne zatrudnienie pracownika zwolnionego z przyczyn dotyczących zakładu pracy, działania w dobrej wierze, czy poszanowania słusznych interesów drugiej strony.

Natomiast Minister zastrzegł sobie prawo powoływania i odwoływania dyrektorów UGWRW, przy równoczesnej merytorycznej podległości Prezesowi KZGW. Przeczy to zasadom dobrej administracji, opracowanym przez H. Fayola, według których€“ podstawową zasadą skutecznej administracji jest podległość jednemu przełożonemu.€“Planowany system dwuwładzy jest niczym nieuzasadniony, i przesadny. Minister jest organem politycznym, nie merytorycznym, stąd powinien się angażować na szczeblu norm generalnych (projekty ustaw, rozporządzenia, akty planistyczne), a nie norm konkretnych, jakimi są€“ powołania, odwołania i to na szczeblu terenowym.

Twierdzi się, że oddzielenie funkcji administracyjnych od funkcji właścicielskich zapewni lepszą koordynację prac, zasada divide et impera wskazuje na to, że podział nie służy efektywności.

Kompetencje nadzorcze w stosunku do spółek wodnych oraz związków wałowych przekazuje się ze szczebla powiatowego na szczebel gminny. Pozbycie się problemu i odpowiedzialności nie przysporzy poklasku projektodawcy!

Ostatecznie, dowodem nieskuteczności reformy jest projektowanie budżetu gospodarki wodnej z planową dziurą budżetową w wysokości 33% wydatków. Taka reforma nie zagwarantuje implementacji Ramowej Dyrektywy Wodnej, ani nie rozwiąże problemów gospodarki wodnej, tak jak nie polepszyły stanu dotychczasowe pomysły ( likwidacja gospodarstw pomocniczych czy ustawa o zwalczaniu skutków powodzi ).pdf
KONCERT PAPIESKI W POZNANIU

W niedzielę 14 kwietnia 2013 roku, w kościele parafialnym pw. Św. Jerzego w Poznaniu, odbyła się premiera Koncertu Papieskiego Lasy Państwowe Dobrem Narodowym. W wyjątkowej atmosferze pełnej zadumy w myśli papieskie, ujęte w prelekcji przewodniczącego Krajowego Sekretariatu ZNOŚiL, ukraszonej występem znakomitej Orkiestry Symfoników Pomorskich wraz z solistami, ponad 500 osobowa widownia zastygła na dziewięćdziesiąt minut, dając się uwieść nastrojowi. Przyjemne z pożytecznym tak należy ocenić ten koncert, którego główne przesłanie wynikające z historycznych słów wypowiedzianych przez Jana Pawła II do leśników podczas Audiencji Generalnej na Placu św. Piotra 20.09.2004 roku: Niech wasza praca pomoże uratować piękno polskich lasów dla dobra naszej ojczyzny i jej mieszkańców, było kilkakrotnie podkreślone, aby utrwalić w społeczeństwie konieczność nieustannej dbałości o dobro narodowe jakim są Lasy Państwowe.

Zapraszamy również do galerii zdjęć z koncertu.A MIAŁO BYĆ LEPIEJ

Trwające od kilku lat prace nad nowelizacją Ustawy o Lasach nabierają tempa. Rodzą się coraz śmielsze założenia, a ostatnie z 18 stycznia 2013 roku wskazują chęć pełnego sterowania gospodarką finansową PGL LP na mocy rozporządzenia Rady Ministrów. Efekty takiego rozwiązania mogą mieć tylko jeden scenariusz - rozumny i szlachetny stróż może zamienić się w bezwzględnego eksploatatora.

W załączeniu stanowisko Rady KSZNOŚiL z dnia 26.02.2013 roku.pdf
KONCERTY PAPIESKIE 2013

Rok 2013 jest rokiem obchodów 35 rocznicy powołania kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową w Rzymie.

Wydarzenie to stanowiło kamień milowy na drodze narodu polskiego do godnego i niepodległego bytu, a dla leśników oznaczało, jak pokazała przyszłość, wyniesienie do godności Papieża wielkiego miłośnika przyrody i orędownika trudu naszej codziennej pracy.

Piękno tej Ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeśli kochacie tę Ojczystą Ziemię to niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi słowa wypowiedziane przez Jana Pawła II w Zamościu latem 1999 roku poruszają nasze serca po dziś dzień.

Myśl papieska, szczególnie ta zawarta w encyklikach Redemptor Hominis oraz Evangelium Vitae - poświęcona człowiekowi, jego miejscu w otaczającym świecie, jakości wzajemnych relacji pomiędzy ludźmi a naturą w wyjątkowy sposób traktuje tych którzy swoje życie i pracę poświęcili ochronie i opiece przyrody.

W hołdzie Janowi Pawłowi II Krajowy Sekretariat Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ Solidarność organizuje koncerty artystyczne pod tytułem LASY PAŃSTWOWE DOBREM NARODOWYM , ukazujące Go jako nauczyciela, którego nauki winny być szczególnie bliskie właśnie nam odpowiedzialnym za to wielkie dobro naturalne, jakim jest las.

W sposób prosty za pośrednictwem żywego słowa i muzyki Symfonicy Pomorscy wraz z solistami oraz zaproszonym prelegentem wprowadzą nas w klimat Uroczystego Misterium Pontyfikatu Nadziei, tak aby wartości, którym Papież Polak pozostał wiernym przez całe życie mogły być przez nas docenione i uznane za własne.

Koncerty odbędą sie we wszystkich RDLP , a premiera nastąpi już 14 kwietnia w Poznaniu.KONSULTACJE Z MINISTREM ŚRODOWISKA NIEDOKOŃCZONE

W dniach 10 i 23 stycznia prowadzone były rozmowy Krajowego Sekretariatu z Ministrem Środowiska Marcinem Korolcem głównie w tematyce planowanych zmian ustawy Prawo Wodne. Przedstawiona przez nas negatywna ocena ujęta w Decyzji 1/07/12, poszerzona zostanie o nowe elementy, wskazujące szereg kontrowersji natury prawnej, ujętych w załączonym pliku. Tak więc los nowelizowanej ustawy jest nadal nieznany, choć Minister podkreślił ważność naszych uwag, obiecując włączenie ich do procesu legislacyjnego.pdf
Gości:
245