Z POSIEDZENIA KOMISJI SEJMOWEJ OCHRONY ŚRODOWISKA
W dniu 6 października 2010 roku odbyło się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z udziałem 16 posłów reprezentujących różne ugrupowania polityczne, przedstawicieli Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Środowiska, Dyrekcji Generalnej LP, Związków Zawodowych działających w LP, ekologów, przemysłu drzewnego i świata nauki.

Tematyka obrad poświęcona była planom włączenia PGL LP do sektora finansów publicznych. Z uwagi na zlekceważenie Komisji przez Ministra Finansów i Ochrony Środowiska, poprzez swoją nieobecność, Poseł J. Szyszko złożył wniosek formalny o zawieszenie obrad do czasu przybycia nieobecnych. Jednak wniosek nie uzyskał większości głosów, w efekcie czego Posłowie J. Szyszko i D. Bąk opuścili salę.

Wypowiedzi wszystkich obecnych bardzo krytycznie oceniły zamiary Rządu! Przedstawiono największe zagrożenia, jakie mogą nastąpić po wprowadzeniu rewolucyjnych zmian w LP, począwszy od zarządzania gospodarką, a na prywatyzacji i wyprzedaży kończąc. Minister J. Zaleski podkreślał, że planowane zmiany mogą wywrzeć negatywne skutki. Dyrektor LP M. Pigan, podobnie jak Komisja Środowiska w przyjętym dezyderacie, wnosili o odstąpienie od zamiaru włączenia PGL PL do sektora finansów publicznych. Przewodniczący Sekretariatu Z. Kuszlewicz apelował o zaprzestanie rewolucji w lasach, która zmusza do nasilania aktów obronnych. Przewodniczący KSPL K. Uleniecki prosił o dialog. Poseł Adam Krzyśków wskazywał na charakter ustrojowy projektowanych zmian, co powinno być poddane ogólnonarodowemu referendum.

Na wszystkie krytyczne głosy, argumenty i groźby nie doczekaliśmy się oczekiwanej reakcji. Minister Radziwił stwierdził, że w dobie kryzysu musi nastąpić konsolidacja środków, poprzez włączenie majątku PGL PL w sektor finansów publicznych. Wnioskować należy, że chodzi tu o wirtualną poprawę budżetu państwa kosztem rewolucyjnych, nieprzewidywalnych zmian, mogących doprowadzić do zniszczenia jednej z ostatnich, dobrze prosperujących jednostek.

Obecnie ze strony Związków Zawodowych nastąpi próba wręczenia petycji, wraz z ponad 200 tysiącami podpisów złożonych na listach sprzeciwu, zarówno Premierowi jak i Marszałkowi Sejmu.

Ogłoszona 7 października akcja protestacyjna w LP musi znaleźć oddźwięk w mediach, co może mieć wielkie znaczenie w uświadomieniu społeczeństwa o zagrożeniach m.in. dla pierwszej obywatelskiej ustawy o zachowaniu narodowego charakteru zasobów naturalnych kraju.

Podsumowanie Manifestacji Leśników
Krajowy Sekretariat ZNOŚiL dziękuje ponad tysięcznej grupie LEŚNIKÓW za czynne włączenie się w obronę suwerenności Lasów Państwowych, biorąc udział w Ogólnopolskiej Manifestacji przed Urzędem Rady Ministrów 29 września b.r.. Byli wśród nas przedstawiciele wszystkich stanowisk. Przybyli też manifestować emeryci, posłowie leśnicy, byli dyrektorzy generalni LP, z byłym Ministrem Ochrony Środowiska włącznie. Wyrażamy podziw dla pracowników kilku nadleśnictw, z których większość w tym dniu zamieniła urlop i wygodę na niepodważalny wysiłek, stając w obronie również tych pozostałych 24 tysięcy. Zastanawiającym jest tylko brak udziału w manifestacji przedstawicieli RDLP w Szczecinie, Zielonej Górze i Gdańsku!

W swoim wystąpieniu podczas manifestacji ogłosiłem, że przyjechaliśmy do Warszawy w podwójnym smutku. Pierwszy związany jest z tragiczną śmiercią leśników i ich bliskich z Nadleśnictwa Złocieniec. Druga przyczyna smutku to chęć wprowadzenia rewolucyjnych zmian w LP. Zauważalnymi i znaczącymi akcentami naszych emocji były czarne kiry na niesionych przez nas flagach i transparentach oraz marsz milczenia. Przywołałem również fakt, że w powojennej historii udział leśników w manifestacjach był symboliczny. Przeprowadzona w kilku etapach restrukturyzacja zatrudnienia doprowadziła do tego, że z ponad stutysięcznej załogi pozostała niespełna 1/4, a zadań gospodarczych przybyło. Pomimo ogromu obowiązków zmuszani jesteśmy do podejmowania aktów, tak mało popularnych w naszym środowisku.

W dniu 29 września 2010 roku uwidocznił się obraz naszego leśnego patriotyzmu oraz najwyższej rangi odpowiedzialności. Być może okoliczności wymuszą na nas kolejne radykalne działania, przed którymi niektórzy musza odpowiedzieć na pytanie: po której stronie barykady stoją?
Nasz udział w Manifestacji, nie doceniony w mediach (co było do przewidzenia ) został jednak zauważony przez pomysłodawców rewolucji w lasach. Przedstawiciele Krajowego Sekretariatu zostali zaproszeni na posiedzenie Komisji Sejmowej Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa / 6.10.2010r./, na którym tematem wiodącym będzie planowane przez Rząd RP włączenie LP do sektora finansów publicznych. Mamy nadzieję, że jest to zwiastun podjęcia dialogu społecznego, będącego rzadkością w obecnych czasach.

DARZ BÓR Przewodniczący Sekretariatu Z.K.

W galerii umieszczono zdjęcia z manifestacji.

Szczególy dotyczące manifestacji
Nasz apel o udział w manifestacji 29 września został przyjęty z pełnym zrozumieniem przez tysięczną grupę leśników, którzy zamienili urlop wypoczynkowy na wysiłek w obronie lasów i stu tysięcy ludzi w nich pracujących. Wierzymy, że to poświęcenie przyniesie efekt oczekiwany przez polskie społeczeństwo. Działania obronne jakie podejmujemy będziemy nasilać do momentu odstąpienia Ministra Finansów od planów zmierzających do zniszczenia podstawy ekologicznej Polski. W plikach do pobrania umieszczamy szczegółowe informacje dot. manifestacji. Listy sprzeciwu prosimy pilnie przesyłać do dnia 30 września na adres Krajowego Sekretariatu : Trawica 8A, 76-004 Sianów.

pdfpdf
Manifestacja 29.09.2010
Mając potwierdzenie o kontynuacji procesu niekorzystnych zmian w strukturze Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, ujętych w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2011 rok, przyszedł czas na nasz wspólny, ponadpartyjny wysiłek. Aby powstrzymać dalsze działania apelujemy do wszystkich, którym nienaruszalność jednego z najcenniejszych dóbr narodowych - LASÓW PAŃSTWOWYCH - nie jest obojętna, o włączenie się do obrony. Jednymi z elementów naszego działania będzie uczestnictwo w manifestacji/pikiecie/ 29 września w Warszawie oraz złożenie podpisów na liście sprzeciwu. Szczegółowe informacje przedstawiamy w załącznikach.

pdfpdf
Komentarz do stanowisk KK
Konsekwencją podjęcia stanowisk KSZNOŚiL, odnoszących się do próby wprowadzenia drastycznych zmian w funkcjonowaniu PGL LP , jest wsparcie naszych działań przez Komisją Krajową NSZZ "S-ć". W dniu 23 sierpnia 2010 roku przyjęte zostało stanowisko wzywające władze RP do zaprzestania prac nad rewolucyjnymi zmianami w Lasach Państwowych. Również przyjęto stanowisko w sprawie strategii gospodarki wodnej w RP, ze szczególnym wyróżnieniem opracowania i wdrożenia strategii zabezpieczenia przeciwpowodziowego naszego kraju.

pdf
Gości:
28483