POLSKA GEOLOGIA ZAGROŻONA /18.05.2011/

Prace legislacyjne nad ustawą Prawo Geologiczne i Górnicze ukierunkowane są na redukcję środków na działalność o 75% w stosunku do roku 2010. Po trzecim czytaniu, przewagą siedmiu głosów, Sejm skierował projekt do Senatu RP. Nasze działania ukierunkowane są na uświadomienie parlamentarzystów , jak groźne skutki, dla nas wszystkich, może przynieść ich brak przewidywania .

W załączeniu przedstawiamy list do Senatorów RP, wyrażający ufność w zdrowy rozsądek.pdf
Z POSIEDZENIA RADY KSZNOŚiL 12 - 13 kwietnia 2011r.

Posiedzenie Rady Krajowego Sekretariatu było poświęcone:

1. Projektowi ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem występowania skutków powodzi i ich usuwaniem:

Obecny na posiedzeniu Minister Janusz Zaleski zgodził się z krytyką naszego związku w odniesieniu do zamiaru likwidacji Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, prowadzącej w konsekwencji do odejścia od zlewniowego zarządzania krajową gospodarką wodną. Stanowisko Ministra Środowiska jest spójne z naszym, co rokuje nadzieję na wykreślenie tego zapisu z projektu ustawy.

2. Nowelizacji Prawa Geologicznego i Górniczego:

Krajowy Sekretariat jest zdecydowanie przeciwny wprowadzeniu poprawek nr 8 i 9 , które wprowadzą radykalne ograniczenie finansowania tej gałęzi gospodarki. Minister J. Zaleski zapewnił, że w zamyśle projektodawców w żadnym rozwiązaniu nie jest planowana destrukcja Geologii i Wiertnictwa.

3. Aktualnym propozycjom zmian w Ustawie o Lasach:

Przesłany przez Ministra Środowiska w dniu 24 marca b.r. do uzgodnień międzyresortowych projekt zmian do ustawy o lasach posiada szereg niepokojących zapisów, do których Rada Krajowego Sekretariatu odniosła się w załączonym stanowisku.

W ostatnich dniach dotarliśmy do informacji o pracy zespołu senackiego zajmującego się tematyką reprywatyzacji, która pomimo naszej ustawy obywatelskiej o zachowaniu strategicznych zasobów naturalnych kraju planuje włączyć Lasy Państwowe do programu zadośćuczynienia. Ze strony Ministerstwa Środowiska uzyskaliśmy informację o braku jakiejkolwiek wiedzy w tym temacie. Sekretariat podejmie działania wyjaśniające na szczeblu parlamentarnym.

4. Nowelizacji Ustawy o Ochronie Przyrody:

KSZNOŚiL nie wnosi zastrzeżeń do projektu nowelizacji Ustawy o Ochronie Przyrody za wyjątkiem art. 16 dot. możliwości wprowadzenia redukcji zatrudnienia. Ustalono, że stosowne stanowisko odnoszące się do tej kwestii podejmie Krajowa Sekcja Pracowników Parków Narodowych.

Uczestniczący w obradach Przewodniczący Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska Poseł Jerzy Gosiewski wskazał na konieczność informowania Komisji o naszych stanowiskach, które mogą przynieść oczekiwany rezultat w trakcie prac legislacyjnych. Zostało to przyjęte przez Radę jako aspekt rokujący nasz większy udział w kształtowaniu aktów stanowiących.pdf
KOMISJA KRAJOWA NSZZ "Solidarność" ogłasza STAN GOTOWOŚCI PROTESTACYJNEJ


pdf
Komisja Krajowa wyraża stanowcze NIE wobec rządowych planów destrukcji Gospodarki Wodnej


pdf
NOWE PLANY RZĄDU WOBEC GOSPODARKI WODNEJ

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem występowania skutków powodzi i ich usuwaniem likwiduje administrację odpowiedzialną za gospodarkę wodną w układzie zlewniowym zarządzanym obecnie przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej i 7 Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, a w jej miejsce tworzy 16 Wojewódzkich Zarządów Gospodarki Wodnej w układzie administracyjnym.

Podstawowe wady projektu to:

- Sprzeczność z Ramową Dyrektywą Wodną (dyrektywa nr 2000/60/WE) i wynikającym z niej podziałem terytorialnym regionów wodnych w obszarach dorzeczy zaakceptowanym przez Komisję Europejską,

- Uznanie projektu za pilny jest niezgodne z art. 123 konstytucji RP w części projektu dotyczącej reformy gospodarki wodnej. Jest to ustawa regulująca ustrój i właściwość władz publicznych likwidacja organu administracji rządowej niezespolonej,

- Twierdzenie o braku skutków finansowych jest kłamliwe, gdyż likwidacja 7 Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, a utworzenie 16 Wojewódzkich Zarządów Gospodarki Wodnej, niewątpliwie spotęguje finansowanie administracji.

- Projekt reguluje sprawy związane z usuwaniem skutków powodzi, a nie uwzględnia przyczyn powstawania szkód powodziowych wynikających w dużej mierze z wieloletniego niedofinansowania budowli i urządzeń wodnych służących do ochrony przeciwpowodziowej. Projekt nie odnosi się do działań inwestycyjnych umożliwiających w dalszej perspektywie budowę obiektów służących również ochronie przed powodzią

- Nierzetelna ocena skutków regulacji, w której brak analizy wpływu projektu ustawy na sferę finansów publicznych, gospodarkę, rynek pracy oraz na sytuację i rozwój regionu.

Powyższe zastrzeżenia jak i nie określenie kryteriów doboru kadry kierowniczej w nowo planowanych zarządach wojewódzkich, nasuwają przypuszczenie o braku zamiaru twórcy projektu ustawy do poprawy dramatycznej sytuacji gospodarki wodnej, której uzdrowienie powinno być priorytetem.Gości:
21603