USTAWA PRAWO WODNE W SEJMIE

Od wielu lat trwają prace nad planem restrukturyzacji Gospodarki Wodnej Polski. Przez ostatnie kilkanaście lat powstawały kolejne projekty zmiany ustawy Prawo Wodne, czego konsekwencją jest nowy projekt, nad którego kształtem ostatecznym pracuje obecnie Sejm RP. Nezwykle wymowną jest krytyka, a bardziej trafnym wydaje się określenie opór, ze strony branż dotychczas korzystających z zasobów wodnych, bez ponoszenia opłat, co w obecnych czasach staje się koniecznością szczególnie w Polsce. Racjonalizacja użytkowania wody oraz zwiększenie jej zasobów jest wyzwaniem obecnego pokolenia ze względu na jedne z najniższych zasobów na świecie! Tej sytuacji nie da się poprawić mając pustą kasę.

Do projektu zmiany ustawy odniosły się struktury NSZZ Solidarność włącznie z Prezydium Komisji Krajowej, którego opinia między innymi podtrzymuje krytykę zapisu dotyczącego przekazania rzek będących drogami wodnymi o szczególnym znaczeniu transportowym do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, stanowczo sprzeciwiając się rozbiciu integralności wszystkich wód śródlądowych, stanowiących własność Skarbu Państwa.

W załączeniu: opinia Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarnośćpdf
TRZECI TURNIEJ MISTRZÓW O PUCHAR PIOTRA DUDY JUŻ ZA NAMI

Już po raz trzeci w Sianowie odbył się okolicznościowy TURNIEJ MISTRZÓW W TENISIE STOŁOWYM O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI KRAJOWEJ NSZZ SOLIDARNOŚĆ PIOTRA DUDY. Wśród czołowych polskich zawodników w gronie rywalizujących o najwyższe podium gościliśmy również zawodnika reprezentującego Białoruś oraz 2 tenisistów grających w lidze niemieckiej, dzięki czemu turniej zyskał rangę międzynarodową. Kolejny raz była możliwość obejrzenia na żywo gry na najwyższym poziomie. Najlepsi zawodnicy zostali uhonorowani pamiątkowymi pucharami, dyplomami oraz cennymi nagrodami pieniężnymi, przez Zastępcę Przewodniczącego KK NSZZ S-ć Tadeusza Majchrowicza, Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Konrada Tomaszewskiego, Dyrektora RDLP w Szczecinku Andrzeja Modrzejewskiego oraz Dyrektora ds ubezpieczeń firmy MENTOR Macieja Barcika.

Tytuł mistrzowski wywalczył Konrad Kulpa z KST ENERGA MANEKIN Toruń, drugie miejsce zajął Artur Daniel, były mistrz Polski seniorów. Miejsce trzecie zdobył Szymon Malicki reprezentujący klub UNIA Grudziądz. Wartym podkreślenia jest fakt zdobycia czwartego miejsca przez Marcina Czerniawskiego, zawodnika Klubu Sportowego Darz Bór Karnieszewice, zwycięzcy drugiej ligi tenisa stołowego województw Wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

Profesjonalna pod każdym względem oprawa turnieju rokuje na rozwój tej dyscypliny w tym regionie, tym bardziej, że jak to rzadko na podobnych zawodach bywa, zarówno zawodnikom jak i kibicom zafundowano posiłek z kuchni polowej.

Organizatorzy turnieju dziękują sponsorom: PZU, RDLP w Szczecinku, Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, Krajowemu Sekretariatowi Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa, Zarządowi Regionu Koszalińskiego Pobrzeże, Nadleśnictwu Karnieszewice, Klubowi Sportowemu Darz Bór Karnieszewice oraz firmie Medicover, za okazaną pomoc.pdf
RELACJA Z POSIEDZENIA RADY KSZNOŚiL W TUCZNIE

Na zaproszenie Ministra Środowiska, w dniach 29 - 30 marca w Tucznie, odbyło się spotkanie Rady Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa z Ministrem J. Szyszko, Sekretarzem Stanu O. Jędryskiem, Podsekretarzem Stanu M. Gajdą oraz Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych K. Tomaszewski. Dzień wcześniej odbyło się posiedzenie Rady we własnym gronie. Wielowątkowa tematyka zdominowana była nie wywiązaniem się Ministerstwa Środowiska z Porozumienia Pracowniczego Gospodarki Wodnej, zawartego 5 maja 2016 roku. Pomimo lawiny przekonywujących argumentów z naszej strony, Minister Środowiska nadal nie widzi możliwości realizacji żadnego z zapisów, do czasu uchwalenia nowelizacji ustawy Prawo Wodne. W efekcie przedstawiciele Krajowej Sekcji Gospodarki Wodnej oznajmili o rozpoczęciu sporów zbiorowych i akcji protestacyjnych z dnim 31.03.2017 roku. Główny Geolog Kraju, poddawany wielokrotnej krytyce, zobowiązał się do poprawy dialogu połączonego z konsultacjami. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych został pochwalony za dobrą współpracę z NSZZ Solidarność, szczególnie za podpisanie Prot. dodatkowego do PUZP, sankcjonującego wiele postulatów strony związkowej. Zgłoszona w trakcie spotkania tematyka dotychczas nie uregulowana, m.in. :

1. podatek od nieruchomości, płacony przez leśniczych

2. objęcia pracowników LP systemem ubezpieczeń

3. podniesienie wartości rekompensaty za używanie własnych pojazdów do celów służbowych /jazd terenowych/

4. połączenie egzaminu postażowego z egzaminem do służby leśnej,

będzie uregulowana aktami wewnętrznymi - co zapowiedział Dyrektor K. Tomaszewski.WDROŻENIE POROZUMIENIA Z MINISTERSTWEM ŚRODOWISKA JEST REALNE

Przeprowadzone w dniach 27.02 do 1.03.2017 roku rozmowy między innymi z członkami Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, na czele z Przewodniczącym Piotrem Dudą oraz Vice Pramierem Rządu RP Mateuszem Morawieckim, zwiastują nadzieję na rychłe spełnienie warunków Porozumienia, zawartego w dniu 5 maja 2016 roku, pomiędzy Krajowym Sekretariatem ZNOŚiL a Ministerstwem Środowiska. Oburzenie, szczególnie przcowników Gospodarki Wodnej zrzeszonych w NSZZ Solidarność, spowodowane ciągłym odwlekaniem realizacji przez stronę MŚ zawartych w porozumieniu regulacji , rozbudziło rozczarowanie i eskalację ofensywnych działań. Jeśli zapowiedzi i obietnice nie zostaną urzeczywistnione, niebawem będą podjęte kolejne kroki, o których będziemy informować na bieżąco.

W załączeniu pismo Przewodniczącego KK Piotra Dudy do Premier Rządu Beaty Szydło.pdf
LEŚNICY PONOWNIE POD SEJMEM

Po czterech latach pozornego spokoju w lasach, w dniu 13 grudnia 2016 roku, leśnicy ponownie stawili się pod Sejmem RP, reagując na apel Przewodniczącego Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ Solidarność Jacka Cichockiego. Tym razem przyczyną było wniesienie pod obrady połączonych komisji Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi, rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo Łowieckie oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy Prawo Łowieckie (druk nr 1042). Projekt ten zakłada, iż Lasy Państwowe /LP/, będą obarczone obowiązkiem szacowania szkód w uprawach rolnych, wyrządzanych przez dziką zwierzynę, z pokrywaniem kosztów włącznie. Wydrenowanie z Lasów Państwowych przez poprzednią władzę haraczu w wysokości 1.6 miliarda zł., 2 procentowego podatku od obrotu oraz podatkiem od lasów ochronnych, jak widać nie zaspokoiło wszystkich. Teraz odezwali się rolnicy i myśliwi, upatrując w LP wiarygodnego płatnika. Tak więc uciera się przekonanie, że na kłopoty najlepsze są lasy. Wszyscy jak dotąd odrzucają argumenty o braku wyspecjalizowanej kadry, której liczba w przeliczeniu na etaty przekroczy 1000 pracowników, a ogólny koszt z tym związany wyniesie blisko 300 mln. w skali roku, co dwukrotnie przerasta planowany w tym roku zysk LP.

Już w czerwcu 2016 roku Krajowy Sekretariat Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa, przedstawił w ramach konsultacji społecznych opinię do projektu nowelizacji ustawy Prawo Łowieckie, w którym proponuje rozwiązania porządkujące gospodarkę łowiecką w Polsce.

Między innymi zaproponowano aby składki płacone przez właścicieli i dzierżawców obwodów łowieckich na fundusz odszkodowawczy nie były powiązane z poziomem szkód tylko z planem pozyskania zwierzyny. W tej sytuacji myśliwi będą zainteresowani zaniżaniem tego planu a nie takim kształtowaniem pogłowia by ograniczyć szkody powodowane przez zwierzynę. Poza tym nie zostanie utworzony żaden mechanizm nakłaniający wykonywanie odstrzału w czasie, gdy plony są najbardziej narażone. Plan można zrealizować również po zbiorach. W rezultacie wątpliwe jest aby fundusz odszkodowawczy pokrył straty rolników. Konieczny będzie dodatkowy udział skarbu państwa.

Dodatkowe środki skarb państwa będzie musiał wyłożyć na rzeczoznawców wojewodów, którzy mają szacować szkody. Przewidywana liczba rzeczoznawców nie zdoła sprawnie wyszacować szkód powstających w okresie przed zbiorami. Spowoduje to komplikacje i zwiększy niezadowolenie rolników, któremu nowelizacja miała zapobiec.

Nowelizacja nie pomoże zahamować wzrostu i uregulować na właściwym poziomie pogłowia zwierzyny, które od wielu lat rośnie liniowo i powoduje coraz większe szkody w lasach.

Jedyną stroną, która zyska na nowelizacji będą myśliwi.

Aby uniknąć opisanych wyżej niedogodności należałoby przyjąć w prawie łowieckim następujące mechanizmy:

  1. Składki na fundusz odszkodowawczy powinny wynikać bezpośrednio z poziomu szkód występujących w danym obwodzie łowieckim.

  2. Dotychczasowy system szacowania szkód przez koła łowieckie można by utrzymać a rzeczoznawca wojewody pełnił by rolę drugiej instancji do której niezadowolony z szacunku rolnik mógłby się odwołać. Koszta rzeczoznawcy pokrywałaby strona, która w sporze nie miała racji. To skłoniłoby myśliwych do rzetelnego szacowania szkód jak również przeciwdziałało zdarzającym się przypadkom agresji ze strony poszkodowanych.

Posiedzenie w/w komisji nie zakończyło się sukcesem projektodawców, co należ uznać za sukces szczególnie tych, którzy 13 grudnia, w liczbie 600 osób, przybyli aby złamać niekorzystną narrację i ukierunkować na rozwiązanie problemu na bazie dialogu. Czy tak będzie może okazać się już 9 stycznia 2017 roku, podczas planowanego posiedzenia podkomisji sejmowej.

Opisany problem jak i kilka innych ważnych kwestii, z jakimi borykają się branże Gospodarki Wodnej, Geologi i Parków Narodowych, zostało przekazane w dniu 12 grudnia b.r., zarządzającej Kancelarią Prezydenta RP Pani Minister Małgorzacie Sadurskiej przez kierownictwo KSZNOŚiL NSZZ Solidarność, uzyskując zapewnienie o reakcji osób piastujących najwyższe urzędy państwowe.Gości:
21598