MANIFESTACJA 24.11.2010
W dniu 24 listopada br. miał miejce II akt zbiorowej obrony Polskich Lasów Państwowych w załączonych plikach przedstawiamy krótką relację oraz sprzeciw przyjęty przez aklamację 6 100 manifestujących sprzeciw ten został wręczony Szefowi Kancelarii Sejmu Ministrowi Lechowi Czapli przez przedstawicieli Krajowego Sekretariatu. Został też on odczytany w trakcie obrad Sejmu RP. W galerii umieściliśmy zdjęcia z manifestacji autorstwa Mariusza Pasławskiego.

pdf
CO Z OBIETNICAMI...?!!!
Obecnie oczekujemy odpowiedzi na list skierowany do Premiera Donalda Tuska, zawierający treści związane m.in. ze słynnym porozumieniem oraz listem do leśników.

pdfpdfpdf
Z POSIEDZENIA RADY 15 LISTOPADA 2010 roku
W dniu 15 listopada b.r. odbyło się posiedzenie Rady Krajowego Sekretariatu z udziałem Przewodniczącego Komisji Krajowej Piotra Dudy. Tematem dominującym było przyjęcie strategii obrony lasów państwowych przed planami Rady Ministrów, niosącymi wielkie niebezpieczeństwo zniszczenia jednego z najcenniejszych dóbr narodowych. Jednym z elementów było podjęcie ostatecznej decyzji o zorganizowaniu manifestacji w dniu 24 listopada przed Sejmem RP, tj w dniu pierwszego czytania zmiany ustawy o finansach publicznych. Odpowiedzialnym za organizację został Kol. Kazimierz Uleniecki - Przewodniczący KSPL NSZZ "S".
Ustalono również pokrycie kosztów przejazdu związanego z manifestacją z funduszu strajkowego związku, dla wszystkich członków NSZZ "S". Faktury cząstkowe należy wystawić na Krajowy Sekretariat ZNOŚiL, a zwrot kosztów nastąpi po przesłaniu faktury z załączoną listą uczestników.
Ważnym uzgodnieniem pomiędzy Przewodniczącym Komisji Krajowej a KSZNOŚiL jest zapowiedź pełnego wsparcia naszych działań dotyczących branż zrzeszonych w naszym sekretariacie.

pdf
CO DALEJ W OBRONIE LASÓW
Zostało zaledwie kilkanaście dni do pierwszego czytania nowelizacji ustawy o finansach publicznych. Nastąpi to najprawdopodobniej 24 listopada 2010 roku.

W dniu 3 sierpnia b.r. Rada Ministrów po raz pierwszy oficjalnie ujawniła swoje bezwzględne plany wobec przyszłości polskich lasów państwowych. Przez ponad trzy miesiące mieliśmy do czynienia z różnymi aktami obrony: dziesiątki stanowisk, apeli, listów, próśb, manifestacja, akcja protestacyjna /trwająca nadal/, 260 tysięcy podpisów na listach sprzeciwu, dezyderat Komisji Sejmowej Ochrony Środowiska, msze św. w intencji lasów państwowych, które objęły 1/3 kraju, niezliczona ilość spotkań w obronie lasów, zbieranie podpisów pod referendum itp.. Efekt jest taki, że parlamentarzyści, którym zaufaliśmy trzy lata temu i którzy mieli czas na spotkania z nami, podpisywali porozumienia i składali wielkie obietnice, ignorują obecnie nie tylko nasze leśne środowisko, ale również ogromną rzeszę polskiego społeczeństwa.

Na podsumowania jeszcze jest czas, jednak nie można obojętnie przejść koło gremiów leśnych, których zaangażowanie w obronę jest często symboliczne, a nawet żenujące. W momencie największego zagrożenia najcenniejszego dobra narodowego /w całej historii Rzeczypospolitej/, mamy sygnały o "panującej śpiączce" nawet wśród kierowników jednostek!!!

Zwracamy się, więc do Patriotów Leśnych o kolejne włączenie się w obronę lasów:

1. O udział w pikiecie przed Sejmem RP 24 listopada, nawet kosztem budżetu rodzinnego.
2. Zbieranie podpisów przed - być może - ostatecznym bojem o PGL LP wyrażonym w ogólnonarodowym referendum, zainicjowanym przez byłego Ministra Środowiska prof. Jana Szyszko.
3. Zabiegamy również o rozmowy z parlamentarzystami szczególnie z kręgów koalicji rządzącej. Nawet jeden głos oddany w naszej sprawie może zadecydować o"być albo nie być" dla trwałości naszych lasów.

Obecnie Krajowy Sekretariat ZNOŚiL realizuje kolejne akcje obronne, wybiegające poza dotychczas podejmowane formy. O wynikach będziemy niezwłocznie informować.

KOLEJNY TYDZIEŃ PORAŻKI W SPRAWIE LP
Podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska ZNiL 21 października b.r. potwierdzona została informacja o zawieszeniu prac nad aktami prawnymi w związku z włączeniem do s.f.p. PGL LP. Powodem było powołanie Zespołu złożonego z przedstawicieli Ministerstwa Finansów i Lasów Państwowych, którego zadaniem było opracowanie alternatywnego rozwiązania dotyczącego włączenia LP w uzdrowienie finansów publicznych. Wszystko wskazuje na to, że praca Zespołu zakończona została już 25 października, gdyż tego dnia Rada Ministrów jednogłośnie przyjęła nowelizację ustawy o finansach publicznych, a Minister Finansów przedstawił gotowy projekt rozporządzenia w sprawie określenia warunków przyjmowania wolnych środków od jednostek finansów publicznych w tym Lasów Państwowych.

28 października dzięki Przewodniczącemu Senackiej Komisji Ochrony Środowiska mogliśmy uczestniczyć w kolejnym akcie krytyki planów włączenia PGL LP do sektora finansów publicznych. Pomimo kolejnego nieuwzględniania żadnych argumentów, Podsekretarz Stanu Ministerstwa Finansów określił, że to posiedzenie jest wyrazem dialogu społecznego!

Jesteśmy, więc nadal świadkami "uszczęśliwiania, zgodnie z regulaminem wojskowym - SZEF MA ZAWSZE RACJĘ."

Pozytywnym wydarzeniem, które nastąpi 5 listopada, będzie podpisanie protokółu dodatkowego do PUZP dla Pracowników Zatrudnionych w Jednostkach Gospodarki Wodnej Państwowej Sfery Budżetowej. Mniemamy, że będzie to moment uwieńczenia sukcesem blisko rocznych przepychanek. Jednym z cenniejszych elementów ujętych w Protokóle jest zapis, że w razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę, pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.

Gości:
21594