logo
top

Temat
2008-10-06
06.10.2008 r. PETYCJA
Posłowie i Senatorowie VI kadencji


Służba narodowi musi być zawsze ukierunkowana na dobro wspólne, które zabezpiecza dobro każdego obywatela (Jan Paweł II do parlamentarzystów polskich)

Krajowa Sekcja Służby Zdrowia NSZZ "Solidarność" apeluje po raz kolejny do Pań i Panów o przyjęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo zdrowotne społeczeństwa polskiego.
Konstytucja Rze pokaż więcej


Temat
2008-09-22
22.09.2008 r.

Polacy przeciwko prywatyzacji służby zdrowia!!!- przeczytaj opinie o komercjalizacji w dziale DOKUMENTY (po lewej stronie w MENU) pokaż więcej


Temat
2008-09-03
03.09.2008 r.
"Solidarni ze Starachowicami"
Rada Krajowej Sekcji Służby Zdrowia NSZZ ,,Solidarność" wyraża zdecydowane poparcie i w pełni solidaryzuje się z protestującymi pracownikami Szpitala Powiatowego w Starachowicach.
Kolejny raz Pracownicy i Związkowcy starachowickiego szpitala dają wyraz odpowiedzialności nie tylko, za los swój i swojego szpitala, ale również całej społeczności Starachowic i wszystkich pacjentów korzystających z usług tej placówki.
Bu pokaż więcej


Temat
2008-09-03
03.09.2008 r.
Godna manifestacja o godne życie!!!!.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom!!!!


Około 50 tysięcy związkowców z NSZZ Solidarność demonstrowało 29.08.2008 roku na ulicach Warszawy domagając się godnej pracy i godnej emerytury.
Na całej trasie przemarszu spontanicznie dołączali się do związkowego pochodu mieszkańcy Warszawy.
W strugach ulewnego deszczu ( wiadomo biednemu to nie tylko wiatr w oczy, ale i deszcz na głowę)ale z niesłabnącym h pokaż więcej


Temat
2008-08-26
26.08.2008 r.

W piatek tj. 29.08.2008 r. spotykamy się na Ogólnopolskiej Manifestacji naszego związku. Nie może na niej zabraknąć przedstawicieli słuzby zdrowie! Dlatego wszystkich chętnych zapraszamy do wzięcia udziału w manifestacji i do zobaczenia! pokaż więcej


Temat
2008-08-17
17.08.2008 r Informacja Sekcji Sanepid
Zgodnie z zobowiązaniem Minister Zdrowia (11 lipca 2008 r.) w dniu 7 sierpnia br. odbyło się spotkanie przedstawicieli:
- Ministerstwa Zdrowia (p. Ewa Kopacz, p. Marek Twardowski, p. Jakub Bydłoń),
- Głównego Inspektoratu Sanitarnego (p. Andrzej Wojtyła, p. Przemysław Biliński, p. Maria Klemczak, p. Jarosław Fiks),
- Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (p. Marek Wójcik – doradca Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji),
- Sekcji Krajowej Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych NSZZ „Solidarność” (p. Jan Poźniak, Elżbieta Pisarczyk),
- Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej (p. Urszula Michalska, p. Krystyna Samojłowicz).
Uzasadnienie p. Marka Wójcika odnośnie włączenia Państwowej Inspekcji Sanitarnej do administracji zespolonej:
 wzmocniona zostanie koordynacja samorządów, stany zagrożenia w sytuacjach nadzwyczajnych, kryzysowych,
 inspekcja będzie bliżej obywatela, wspólnoty lokalnej, która będzie miała wpływ na działania tej inspekcji. W latach 1999 – 2001 inspekcja sanitarna miała wsparcie finansowe od samorządów,
 instytucja zespolona – to wpływ na kadrę, zabezpieczenie majątku (obecnie na szczeblu wojewódzkim występuje marnotrawienie majątku), kontrolę i nadzór,
 uporządkowanie decentralizacji zadań,
 ambicje laboratoryjne? (nie wyklucza się prywatyzacji laboratoriów),
 działania merytoryczne pozostają w pionie ?!,
 przejrzystość zasad finansowania, tzn. jaki ma być model finansowania. Dzisiaj wojewoda nie ma wpływu na budżet Państwowej Inspekcji Sanitarnej i jego zmianę.
Doradca Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformował uczestników spotkania, że wpływają do niego skargi na działania korupcyjne inspektorów sanitarnych. Jest w posiadaniu 5 lub 6 takich skarg.
Spytał, czy prawdą jest że za dojazd na kontrolę pobieramy opłatę i czy kosztów dojazdu nie można wliczyć np. w większy mandat.
Wyjaśniliśmy, że wystawiane są rachunki w przypadku negatywnych wyników kontroli (realizujemy zapis ustawy). Natomiast włączenie tych kosztów w mandat jest niemożliwe, ponieważ takie działanie wymaga zmiany kodeksu wykroczeń.
Pan Marek Wójcik zgodził się ze stroną związkową, że w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie powinien być zapis dotyczący postępowań kwalifikacyjnych na stanowiska inspektorów sanitarnych, kwalifikacji wymaganych od kandydatów, określony okres, na który zostają powołani inspektorzy sanitarni.
W związku z zapewnieniem p. Marka Wójcika, że stacje sanitarno-epidemiologiczne w dalszym ciągu będą zakładami opieki zdrowotnej, a pracownicy stacji pracownikami opieki zdrowotnej – to do ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (prawdopodobnie była procedowana) należy wnieść zapis, że przekształcenia zoz w spółki nie dotyczą stacji sanitarno-epidemiologicznych.
Doradca Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zapewnił stronę społeczną, że postanowienia Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych będą realizowane, wszyscy pracownicy dotychczas zatrudnieni w stacjach będą przejęci przez wojewodów i starostów (nie ma żadnego zamachu na ograniczenie zatrudnienia).

Na wiele pytań merytorycznych nie otrzymano odpowiedzi, np.:
 kto zabezpieczy pod względem przeciwepidemicznym międzynarodowe porty lotnicze,
 kto będzie podejmował decyzje o koordynowaniu akcji w przypadku np. zagrożenia zdrowia obywateli w dwóch sąsiednich województwach (który wojewoda),
 w jaki sposób zostanie zachowana niezależność organu,
 czy laboratoria utrzymają akredytację (PCA może mieć odmienne stanowisko),
 dlaczego w Polsce musi być inaczej niż w UE (zdrowie publiczne jest w pionie),
 czy zabezpieczono środki i przez kogo na zwrot do Unii Europejskiej 20 milionów euro zaabsorbowanych przez laboratoria (wyposażenie, szkolenia, akredytacja - funkcjonowanie laboratoriów w systemie europejskim obwarowane jest warunkami wieloletnich umów dwustronnych)

Wszystkie strony biorące udział w spotkaniu (Ministerstwo Zdrowia, Główny Inspektorat Sanitarny, związki zawodowe) przedstawiały negatywne uwagi do projektu ustaw o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie oraz o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, mianowicie:
 W Unii Europejskiej sprawami zdrowia i ochroną konsumentów zajmuje się Dyrektoriat Generalny ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów, który zajmuje się m.in. ochroną i promocją zdrowia ludzi, bezpieczeństwem żywności. Zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej są tożsame z zadaniami Dyrektoriatu Generalnego.
 Dyrektoriat Generalny (DG Sanco) organizuje swoje zadania poprzez powoływanie w krajach członkowskich swoich odpowiedników – poziom narodowy.
 Każdy z krajów członkowskich powołał punkt kontaktowy w zakresie bezpieczeństwa żywności, który jest bezpośrednio podporządkowany Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Taki punkt mieści się w Głównym Inspektoracie Sanitarnym. W państwach członkowskich funkcjonuje europejski system alarmowy o niebezpiecznych produktach w żywności i paszach (RASFF). Cały system zorganizowany jest na poziomie europejskim pionowo.
 W ramach nadzoru epidemiologicznego stworzono system wczesnego ostrzegania i reagowania przed chorobami zakaźnymi (EWRS) – działania pionowe. Nadzór nad bezpieczeństwem epidemiologicznym, zwalczaniem zagrożeń zdrowotnych nie może być prowadzony autonomicznie na obszarze poszczególnych powiatów, województw czy nawet jednego kraju. Unia Europejska pozytywnie oceniała pionową organizację Państwowej Inspekcji Sanitarnej i zdolność do natychmiastowego i skoordynowanego działania w sytuacjach zagrożeń zdrowotnych. Pozytywnie oceniono działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w przypadkach związanych z grypą ptaków w ostatnich latach czy w przypadku ogniska włośnicy w województwie zachodnio-pomorskim w 2007 roku (były to działania skoordynowane).
Działania przeciwepidemiczne m.in. w zakresie organizacji szczepień ochronnych zostały bardzo wysoko ocenione przez Światową Organizację Zdrowia, czego dowodem jest wytypowanie naszego kraju jako modelowego w tym zakresie.
W roku bieżącym, na zlecenie Światowej Organizacji Zdrowia nakręcono w Polsce film instruktażowy dla innych krajów w zakresie nadzoru nad chorobami zakaźnymi.
W dobie globalizacji i nieograniczonej migracji ludności konieczne jest podejmowanie natychmiastowych działań w przypadkach zagrożeń epidemiologicznych.

 We wszystkich obszarach zdrowia publicznego nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej opiera się na badaniach laboratoryjnych przeprowadzanych w akredytowanych laboratoriach zintegrowanych, których obszar działania jest zróżnicowany w zależności od wymogów Unii Europejskiej i potrzeb krajowych. Część stacji prowadzi działalność laboratoryjną dla obszaru większego niż właściwości terenowe danego inspektora sanitarnego. Laboratoria badania wody i mikrobiologiczne działają na obszarze kilku powiatów, część laboratoriów badających żywność działa w obszarze regionalnym, część ma charakter ogólnokrajowy (np. badanie żywności napromienianej i GMO w kierunku pestycydów, badanie próbek związanych z bioterroryzmem).
Powyższe uwagi i pozytywne oceny misji Komisji Europejskiej oraz Światowej Organizacji Zdrowia nie są brane pod uwagę.
Czy działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej ograniczą się do kontroli wewnętrznej wojewody i starosty?
Według p. Marka Wójcika, Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2008 roku przesądziła sprawę. Korekta jest możliwa, ale nie w zakresie systemowym.
Konieczne jest spotkanie, jeszcze w sierpniu z udziałem przedstawiciela Ministerstwa Finansów.
Na tym spotkaniu będą omówione:
- postępowania kwalifikacyjne na stanowiska inspektorów sanitarnych,
- dotacje unijne,
- akredytacja laboratoriów,
- egzekucja postanowień Głównego Inspektoratu,
- finansowanie,
- nadzór nad bezpieczeństwem żywności (wcześniej p. Wójcik zapewniał, że zadanie, jeśli chcemy może zostać w naszych strukturach – pod koniec spotkania zmienił zdanie i uznał, że temat jest do dyskusji).
Ponadto doradca MSWiA poinformował, iż do końca 2009 roku będzie przeprowadzona konsolidacja 13 inspekcji, włącznie z policja i strażą pożarną.
Główny Inspektor Sanitarny zobowiązał się do wystąpienia, do naszego przedstawiciela w Unii Europejskiej o opinię odnośnie wprowadzenia zmian w strukturach Państwowej Inspekcji Sanitarnej.Przewodnicząca Sekcji Krajowej
Pracowników Stacji Sanitarno- Epidemiologicznych
NSZZ „Solidarność”
Elżbieta Pisarczyk


Temat
2008-07-30
30.07.08 r
Wczoraj odbyło się spotkanie Prezydenta Lecha Kaczyńskiego z przedstawicielami strony społecznej służby zdrowia. W rozmowach w Pałacu Prezydenckim uczestniczyli m.in.: przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ "Solidarność" Maria Ochman, przewodnicząca Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej OPZZ Urszula Michalska, przewodnicząca Ogólnopolskich Związków Zawodowych Pielęgniarek i Położnych Dorota Gardias, prezes Naczelnej Rady Lekarsk pokaż więcej


Temat
2008-07-31
31.07.2008 r-SANEPID-
Zgodnie z ustaleniem podjętym w dniu 11 lipca 2008 roku na posiedzeniu Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia, w dniu 30 lipca br. odbyło się spotkanie Ministra Zdrowia i przedstawicieli Głównego Inspektoratu Sanitarnego z organizacjami związkowymi.
Minister Zdrowia poinformowała;
* w dniu 29 lipca rząd przyjął dwa projekty ustaw (o wojewodzie i zmianie innych ustaw), które wkrótce będą procedowane,
* strona społeczna będzie zapraszana do pra pokaż więcej


Temat
2008-07-26
26.07.08 r
Prezydent: spotkanie z przedstawicielami środowiska ochrony zdrowia w najszybszym możliwym terminie
25.7.Warszawa (PAP) - Spotkanie prezydenta Lecha Kaczyńskiego z przedstawicielami środowiska ochrony zdrowia odbędzie się w najszybszym możliwym terminie - poinformowała w piątek Kancelaria Prezydenta.
pokaż więcej


Temat
2008-07-26
26.07.08 r
Solidarni z Energetykami!
Wczoraj w Warszawie odbyła się manifestacja Koleżanek i Kolegów z Krajowej
Sekcji Energetyków. Podobnie jak my walczą Oni o przyszłość swojej
branży,o swoje miejsca pracy oraz o nieprzerzucanie kosztów wzrostu cen
energii na społeczeństwo. Na manifestacji,obok energetyków i górników
nie mogło zabraknąć solidarnej służby zdrowia-byli też nauczyciele,kolejarze,stoczniowcy,pracownicy nauki i wielu innych branż.
pokaż więcejPlakatKalendarz

Kwiecień 2021
PnWtSrCzPtSbNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
bottom