2018-05-18 15:36Wybory w Sekcjach Krajowych

W Radomiu i Rabce Zdrój odbyły się sprawozdawczo wyborcze Walne Zebrania Delegatów Sekcji Krajowej Pracowników Stacji Sanitarno - Epidemiologicznych oraz Sekcji Krajowej Uzdrowisk Polskich na kadencje 2018 – 2022.

Przewodniczącą Sekcji Krajowej Pracowników Sanepid została Dorota Walczak a w Sekcji Uzdrowisk Polskich Przewodniczącym został Zdzisław Skwarek.

Delegatami na Kongres Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia wybrani zostali: Dorota Walczak, Piotr Kaczmarczyk, Zdzisław Skwarek i Krzysztof Chełminiak.

Powołano również nowe Rady i Komisje Rewizyjne obu Sekcji.

Nowo wybranym władzom obu Sekcji serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w nowej kadencji.

2018-05-14 15:10Komunikat

W związku z rozpoczęciem realizacji kolejnego etapu ustawy o sposobie ustalenia minimalnego zasadniczego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych przypominamy iż:

- do końca mają należy zawierać porozumienia z zarządzającymi podmiotów leczniczych (w przypadku uzgodnienia stanowisk)

- w przypadku rozbieżności nie podpisujemy porozumienia i wtedy zarządzający ma miesiąc czasu na wydanie zarządzenia ws. sposobu realizacji tzw II transzy podwyżek

- przypominamy o artykule 5 ustawy, który obliguje zarządzających do ustalenia wskaźnika wzrostu dla innych (niż wymienionych w ustawie) pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Jednocześnie informujemy iż w toku prac legislacyjnych jest nowelizacja ustawy rozszerzająca zakres podmiotowy o pracowników działalności podstawowej – o jej wynikach będziemy informować na bieżąco

2018-05-12 13:31Życzenia

Wszystkim naszym Koleżankom i Kolegom - Pielęgniarkom, Pielęgniarzom, Położnym w Dniu Ich Święta życzymy aby Ich praca zawsze spotykała się z uznaniem zarządzających służbą zdrowia i wdzięcznością pacjentów.

Przewodnicząca

Maria Ochman

                                 oraz Rada Sekretariatu Ochrony Zdrowia

2018-04-18 13:33Rusza Ogólnopolska Debata o przyszłości polskiej służby zdrowia. Przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia Maria Ochman w składzie Społecznej Rady Programowej

MINISTER ZDROWIA POWOŁAŁ OGÓLNOPOLSKĄ SPOŁECZNĄ RADĘ PROGRAMOWĄ INICJUJĄCĄ DEBATĘ O PRZYSZŁOŚCI OCHRONY ZDROWIA W POLSCE. Minister Zdrowia Łukasz Szumowski powołał dzisiaj Społeczną Radę Programową inicjującej ogólnopolską debatę pod hasłem „Wspólnie dla Zdrowia – słuchamy, rozmawiamy, działamy”.
W skład Rady powołana została m.in przewodnicząca Rady Sekretariatu Ochrony Zdrowia Maria Ochman. Pierwsze spotkanie członków Rady odbyło się zaraz po ich uroczystym powołaniu w Sali Kolumnowej budynku resortu zdrowia. Głównym zadaniem Rady ma być wskazywanie rozwiązań polegających na najbardziej efektywnym zagospodarowaniu zwiększających się nakładów finansowych na zdrowie.
Decyzja o znacznym zwiększeniu wydatków państwa na Ochronę Zdrowia do 6 procent Produktu Krajowego Brutto w 2025 roku stworzyła wyjątkową szansę na wprowadzenie zmian w polskiej Ochronie Zdrowia, tak aby działała ona sprawniej i efektywniej. Zdaniem ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego zapowiedź systematycznego przeznaczania na Ochronę Zdrowia coraz większych pieniędzy wymaga publicznej dyskusji, a nie jedynie doraźnych działań i fragmentarycznych zmian. Stąd pomysł narodowej debaty, w trakcie której przy współpracy wszystkich środowisk zainteresowanych zmianami w Ochronie Zdrowia określone powinny zostać długofalowe kierunki działań w tym kierunku.
Projekt przyjęty wcześniej przez rząd zakłada, że w 2018 roku na Ochronę Zdrowia będzie przeznaczone 4,67 proc. PKB, co powinno dać wzrost nakładów o około 200 mln złotych; rok później będzie to 4,86 proc. W kolejnych latach wzrost nakładów na zdrowie wyniesie:
w 2020 r. - 5,03 proc, w 2021 r. - 5,22 proc., w 2022 r. 5,41 proc., w 2023 r. - 5,6 proc.,
a w 2024 - 5,8 proc.
Docelowy poziom finansowania, czyli 6 proc. PKB, miałby zostać osiągnięty w 2025 roku.
Należy mieć nadzieję że obecna ogólnopolska debata pozwoli na osiągnięcie ponadpartyjnego porozumienia na rzecz koniecznych zmian w polskiej służbie zdrowia

2018-04-17 12:25Nowelizacja Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Powrót do służby publicznej!!!

Sejm nowelizując Ustawę o Państwowym Ratownictwie Medycznym przywrócił publiczny charakter tej służby. Oznacza to, że z dniem 01 stycznia 2019 r. NFZ podpisze kontrakty TYLKO z podmiotami publicznymi.

Przypominamy iż powrót do upaństwowienia tej newralgicznej dla obywateli służby był jednym z kluczowych postulatów NSZZ „Solidarność”.

Pacjenci nie odczują zmian gdyż usługi świadczone dziś przez prywatne karetki zastąpione zostaną ambulansami podmiotów publicznych.

2018-04-06 15:39Ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych do nowelizacji

Minister Zdrowia Łukasz Szumowski podjął decyzję o skierowaniu na ścieżkę legislacyjną projektu nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Przypominamy iż postulatem Sekretariatu Ochrony Zdrowia jest m.in. rozszerzenie zakresu podmiotowego ustawy na pracowników dotychczas nieobjętych podwyżkami.

Oczekujemy że propozycja zmian będzie szybko procedowana i jej skutki wejdą w życie do końca czerwca br.