2018-07-25 15:13Rząd przyjął nowelizację ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych - Komunikat

24 lipca rząd po wielomiesięcznej zwłoce przyjął nowelizację ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Zaproponowane zmiany rozszerzają zakres podmiotowy ustawy jedynie o tzw pracowników działalności podstawowej (m.in. salowe, sanitariuszy, sekretarki i rejestratorki medyczne).

Ponownie wykluczono pracowników pionów technicznych i administracyjnych – ich praca również składa się na wykonanie świadczenia medycznego.

Objęcie zmianą WSZYSTKICH pracowników było jednym z naszych postulatów zgłaszanych w trakcie prac nad ustawą.

Koleją poprawką była zmian wskaźników wzrostu wynagrodzeń, zwłaszcza w najniżej uposażonych grupach oraz urealnienie kwoty bazowej („zamrożonej” na wysokości 3.900 złotych) do aktualnej „średniej” krajowej.

Wszystkie poprawki zostały odrzucone.

Dlatego NSZZ „Solidarność” nie może zaakceptować nowelizacji dokonanej w takim kształcie.

Oczekujemy godnego traktowania ludzi, którzy pracując w służbie zdrowia nie zarabiają nawet płacy minimalnej.

Jutro tj. 26 lipca Konwent Przewodniczących Regionalnych Sekcji Służby Zdrowia po zapoznaniu się z aktualną sytuacją przyjęcia harmonogramu dalszych działań.

2018-07-25 15:11Rząd zaakceptował zmiany w ustawie o wynagrodzeniu minimalnym

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, przedstawiony przez ministra zdrowia.

Decyzja Rady Ministrów przecina spór między resortami zdrowia i finansów, który dotyczył m.in. tego, którzy pracownicy zostaną ostatecznie objęci gwarancjami płacy minimalnej. Ministerstwo Finansów na końcowym etapie prac nad projektem proponowało nawet, by ustawa enumeratywnie wyliczała zawody niemedyczne (działalności podstawowej), których przepisy o wynagrodzeniu minimalnym będą dotyczyć. Ministerstwo Zdrowia było temu przeciwne.

Przyspieszenie prac nad projektem może zaskakiwać, bo w ubiegłym tygodniu Sejm przed przerwą wakacyjną zebrał się po raz ostatni (kolejne posiedzenie wyznaczono na 11 września). Projekt mógł więc być jeszcze „docierany” w uzgodnieniach międzyresortowych, jednak stanął na rządzie. Być może dlatego, że już w czwartek minister zdrowia ma się spotkać z partnerami społecznymi z Rady Dialogu Społecznego (zaplanowano posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia), którzy będą go pytać o zawarte 9 lipca porozumienie z pielęgniarkami i położnymi. Zdaniem większości partnerów społecznych – tym największych central związkowych – porozumienie złamało zasady dialogu społecznego. „Solidarność” rozważa nawet ogólnopolską akcję protestacyjną. Jednocześnie to właśnie „Solidarność” najbardziej naciskała rok temu na uchwalenie ustawy o wynagrodzeniu minimalnym, później na jej zmianę.

Problem w tym, że projekt ustawy przyjęty przez rząd w niewielkim tylko stopniu realizuje postulaty „Solidarności” (i innych organizacji skupiających pracowników).

Po pierwsze, nowelizacja wprowadza gwarantowaną najniższą płacę zasadniczą dla niemedycznych pracowników działalności podstawowej (np. dyspozytorów medycznych, opiekunów medycznych, sanitariuszy szpitalnych, sekretarek medycznych). „Dzięki temu zniwelowano różnice w sytuacji prawnej tej grupy pracowników i pracowników medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych” – głosi komunikat rządu. Jednak gwarantowana najniższa płaca jest rzeczywiście… minimalna. Rząd zaoferował pracownikom działalności podstawowej współczynnik pracy w wysokości 0,53. „Najniższe wynagrodzenie zasadnicze dla tej grupy zawodowej od końca 2021 r. nie będzie mogło być niższe niż 2664 zł brutto, przy czym tryb dochodzenia do tego poziomu wynagrodzenia zasadniczego będzie jednakowy jak dla pozostałych pracowników objętych zakresem ustawy. Ponieważ są to wynagrodzenia zasadnicze – i dopiero od nich będą liczone dodatki do pensji. Rozwiązanie to jest korzystniejsze niż powszechne przepisy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę” – czytamy w komunikacie rządu. Nie da się jednak ukryć, że kwota brutto, jaka pada w komunikacie, odnosi się do 2021 roku. Zaś tej chwili wskaźnik 0,53 nie gwarantuje osiągnięcia nawet powszechnie obowiązującej płacy minimalnej (0,53 liczone jest ciągle od zamrożonej kwoty 3900 zł brutto).

W dodatku rząd nie spełnił jednego z kluczowych postulatów „Solidarności” – i ustawa nadal nie obejmuje wszystkich pracowników zatrudnionych w placówkach medycznych. Tego, jak uzasadnia Ministerstwo Zdrowia (i rząd) zrobić nie można, bo szczególna płaca minimalna może być gwarantowana tylko osobom, które wykonują szczególny rodzaj pracy.

Nowelizacja przewiduje także przeniesienie pielęgniarek i położnych zatrudnionych na stanowiskach wymagających wykształcenia magisterskiego, ale nie mających specjalizacji, do wyższej grupy zawodowej (obecnie są tam tylko pielęgniarki i położne ze specjalizacją), czyli z grupy ze współczynnikiem 0,64 do grupy 0,73.

Nowe przepisy wejdą w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia, ale wynagrodzenia pracowników działalności podstawowej oraz pielęgniarek i położnych, zatrudnionych na stanowiskach, na których wymagane jest wykształcenie magisterskie wzrosną już od 1 lipca 2018 roku.

Źródło:http://www.medexpress.pl/rzad-zaakceptowal-zmiany-w-ustawie-o-wynagrodzeniu-minimalnym/71144

 

2018-07-25 14:25Maria Ochmann: Jutro przedstawimy szczegóły ws. protestu zawodów medycznych

- Lekarze, pielęgniarki, a także inne zawody medyczne powinny być na równi traktowane. Chcemy, aby wszyscy uzyskali podwyżki zarówno na szczeblu zakładowym, jak i szpitalnym - powiedziała w rozmowie z Medexpressem Maria Ochman, przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ.

Martyna Chmielewska: Zawody medyczne są oburzone z powodu podpisanego 9 lipca 2018 r. porozumienia pomiędzy OZZPiP, NIPiP, a ministrem zdrowia i NFZ. Uważają, że oni także powinni więcej zarabiać. Ostrzegają, że zorganizują protest.

Maria Ochmann: Tak. Zapraszam w czwartek na ul. Limanowskiego 23 (Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog) na posiedzenie Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia zwołanego na wniosek pracodawców. Posiedzenie ma oczywiście bezpośredni związek z porozumieniem zawartym przez ministra zdrowia, bo trudno polemizować z tym, że będzie ono uderzało bezpośrednio w pracodawców, którzy będą realizowali to porozumienie. Chcemy podyskutować o ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonywujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Przypomnę, że miała być ona początkiem systemowego rozwiązywania spraw dotyczących wynagradzania pracowników oraz antidotum na akty doraźne, takie jak ustawa… Rozwiązanie uchwalone rok temu miało stać się właśnie zalążkiem trwałego rozwiązania systemowego. Widać, że Ogólnopolskiemu Związkowi Zawodowemu Pielęgniarek i Położnych nie zależy na takim rozwiązaniu. Wczorajsza nowelizacja ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonywujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych została zaakceptowana przez rząd, więc zupełnie nie rozumiemy, dlaczego tworzy się alternatywne rozwiązania i nie uwzględnia się tego w akcie prawnym, jakim jest ustawa. Przypomnę, że porozumienie samo w sobie jest aktem politycznym. Ono nie rodzi skutków prawnych.

M.C.: Czy już wiadomo kiedy zostanie zorganizowany protest?

M.O.: Jutro przedstawimy szczegóły. Przypomnę, że jesteśmy przed decydującymi rozmowami. Prawdopodobnie będzie to związane z akcją całego środowiska, wyłączając zapewne Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, który podpisując to porozumienie odciął się od środowiska. Po zakończeniu obrad Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia planujemy wspólną konferencję prasową. Serdecznie na nią zapraszamy.

M.C.: Jak Pani sobie wyobraża przebieg protestu?

M.O.: Są różne scenariusze. W tej chwili nie ma żadnych barier do zorganizowania protestu. Zostały one pokonane włącznie z odejściem od łóżek pacjentów. Nie wymyśliliśmy i nigdy nie stosowaliśmy tej formy. Minister zdrowia powiedział, że podpisał porozumienie, ponieważ pielęgniarki groziły protestem. Jeżeli wyjdziemy na ulicę i będziemy protestować, to wtedy będą podpisywane porozumienia. To nie my wymyśliliśmy taki scenariusz.

M.C.: Jakie cele chcecie zrealizować w wyniku protestu?

M.O.: Wprowadzenie elementarnej uczciwości. Każdy ma swoje miejsce w systemie. Chodzi o to , aby lekarze, pielęgniarki, a także inne zawody medyczne, byli na równi traktowani. Chcemy, aby wszyscy uzyskali podwyżki zarówno na szczeblu zakładowym, jak i szpitalnym.

 Źródło:http://www.medexpress.pl/jutro-przedstawimy-szczegoly-ws-protestu-zawodow-medycznych/71154
 

2018-07-20 13:17Komunikat Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia

Rada Sekretariatu Ochrony Zdrowia stwierdza że w związku z podpisanym przez Rząd i Narodowy Fundusz Zdrowia porozumieniem z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych podejmuje niezbędne kroki prawne w celu wyjaśnienia trybu i skutków finansowych ww. umowy.

Rada wzywa wszystkich Przewodniczących Komisji Zakładowych, Sekcji Regionalnych i Sekcji Krajowych do rozpoczęcia przygotowań do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej.

W trybie nadzwyczajnym zwołany został Konwent Przewodniczących Regionalnych Sekcji Zdrowia w dniu 26 lipca w Warszawie.

2018-07-20 12:59Dyrektorzy Szpitali Powiatowych podobnie jak NSZZ „Solidarność” upominają się o podwyżki dla wszystkich grup zawodowych

Stanowisko Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych w sprawie wzrostu finansowania świadczeń medycznych

Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych wystąpił do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z wnioskiem o wzrost wartości finansowania świadczeń medycznych w szpitalach powiatowych. Zdaniem OZPSP wzrost kosztów stałych, całkowicie niezależny od kierowników podmiotów leczniczych, powoduje znaczne problemy z utrzymaniem płynności finansowej, a co za tym idzie generowanie ujemnych wyników finansowych od początku 2018 r.

„Porozumienie pomiędzy ministrem zdrowia, a pielęgniarkami spowodowało, iż pozostałe grupy reprezentujące zawody medyczne oraz niemedyczne domagają się równego traktowania pracowników i tym samym również oczekują wzrostów swoich wynagrodzeń, na które kierownicy podmiotów leczniczych nie posiadają środków finansowych przy obecnie niskim finansowaniu świadczeń medycznych. Kolejne wzrosty wynagrodzeń, których słusznie domagają się pozostałe grupy zawodowe, spowodują przy obecnym finansowaniu świadczeń medycznych całkowitą utratę płynności finansowej szpitali powiatowych i tym samym zagrożenie wstrzymania udzielania świadczeń medycznych” – czytamy we wniosku złożonym na ręce prezesa NFZ.
W przypadku niepodjęcia rozmów w tym zakresie oraz braku realizacji zgłoszonych oczekiwań OZPSP zapowiada wezwanie wszystkich szpitali zrzeszonych w związku do niepodpisywania warunków finansowych na II półrocze 2018 r. i wypowiedzenia umów z NFZ.

Poniżej zamieszczamy pełny tekst:
Ogólnopolski Związek Pracodawc6w Szpitali Powiatowych zwraca się z wnioskiem o wzrost wartości finansowania świadczeń medycznych w szpitalach powiatowych.

UZASADNIENIE

Wzrost kosztów stałych całkowicie niezależnych od kierowników podmiotów leczniczych wynikający między innymi z:
- ustawy z dnia 8 czerwca20lT roku o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonuj4cych zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych,
- porozumienia podpisanego przez V-ce Ministra Zdrowia z Ratownikami Medycznymi dotyczącego średniego wzrostu miesięcznego wynagrodzenia,
- porozumienia podpisanego przez Ministra Zdrowia z Lekarzami Rezydentami gwarantuj4cego między innymi wzrost płacy dla lekarzy specjalistów,
- corocznego wzrostu płacy minimalnej - kolejny zapowiadany od stycznia 2019 r. w wysokości 2250 zł brutto - co oznacza kolejny wzrost plac oraz wzrost kosztów usług zewnętrznych dla szpitali - między innymi związanych z wwozem odpadów medycznych, wyżywieniem, sprzątaniem, naprawami i serwisem sprzętu medycznego oraz pozostałych niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania szpitala, oraz innych wynikających z szybkich zamian legislacyjnych dotyczących działalności podmiotów leczniczych (w tym przede wszystkim szpitali powiatowych), powoduje już znaczne problemy z utrzymaniem plynno6ci finansowej, a co za tym idzie generowaniem ujemnych wynik6w finansowych od początku 2018 r.

Dodatkowo ostatnio podpisane porozumienie pomiędzy ministrem zdrowia, a pielęgniarkami spowodowało, iż pozostałe grupy reprezentujące zawody medyczne oraz niemedyczne domagają się równego traktowania pracowników i tym samym również oczekują wzrost swoich wynagrodzeń, na które kierownicy podmiotów leczniczych nie posiadają środków finansowych przy obecnie niskim finansowaniu świadczeń medycznych.

Kolejne wzrosty wynagrodzeń, których słusznie domagają się pozostałe grupy zawodowe, spowodują przy obecnym finansowaniu świadczeń medycznych całkowitą utratę płynności finansowej szpitali powiatowych i tym samym zagrożenie wstrzymania udzielania świadczeń medycznych.

W związku z powyższym Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych wnioskuje o jak najszybsze podjęcie działań związanych ze wzrostem finansowania świadczeń medycznych, równocześnie deklarując pełna współpraca w tym zakresie.

Równocześnie informujemy, iż w przypadku braku podjęcia z nami rozmów w tym zakresie i realizacji naszych oczekiwań, OZPSzP wezwie wszystkie szpitale zrzeszone w naszym związku do niepodpisywania warunków finansowych na II p6hocze 2018 r. i tym samym do wypowiedzenia umów.

 Źródło:http://www.medexpress.pl/stanowisko-ogolnopolskiego-zwiazku-pracodawcow-szpitali-powiatowych-w-sprawie-wzrostu-finansowania-swiadczen-medycznych/71098

 Warto przeczytać również:http://www.medexpress.pl/oswiadczenie-ogolnopolskiego-zwiazku-pracodawcow-szpitali-powiatowych/71101
 

2018-07-20 12:38Władze NSZZ „Solidarność” Region Środkowo - Wschodni piszą do Prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie złamania zasad dialogu społecznego

Władze NSZZ „Solidarność” Region Środkowo - Wschodni piszą do Prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie złamania zasad dialogu społecznego