96 Pielgrzymka Służby Zdrowia na Jasną Górę

96 Pielgrzymka Służby Zdrowia na Jasną Górę - czytaj

Rada Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia obradowała w Częstochowie

Rada Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia obradowała w Częstochowie - czytaj

Życzenia

Życzenia - czytaj

Jedenaście lat temu odszedł Profesor Zbigniew Religa

Jedenaście lat temu odszedł Profesor Zbigniew Religa - czytaj

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" u Prezydenta

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" u Prezydenta - czytaj

Nowoczesny rezonans w Szpitalu Powiatowym w Przasnyszu

Nowoczesny rezonans w Szpitalu Powiatowym w Przasnyszu - czytaj

Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Służby Zdrowia obradowało w Warszawie

Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Służby Zdrowia obradowało w Warszawie - czytaj

ZAPALMY ŚWIATŁO PAMIĘCI

ZAPALMY ŚWIATŁO PAMIĘCI - czytaj

Rada Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia rozpoczęła Pielgrzymkę do Rzymu i Watykanu

Rada Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia rozpoczęła Pielgrzymkę do Rzymu i Watykanu - czytaj

2020-04-01 13:17Zmiany w przepisach prawa w stosunku do pracowników ochrony zdrowia związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19- stan na dzień 31 marca 2020r.

UWAGA OGÓLNA - COVID-19 należy wg.opinii specjalistów zaliczyć do nowej kategorii – tzw. chorób zakaźnych wywołujących sytuacje kryzysowe, ponieważ ryzyko naruszenia zdrowia publicznego ma w mniejszym stopniu charakter indywidualny związany z chorobą, a w większym z możliwego przeciążenia systemu ochrony zdrowia liczbą przypadków mogących zmniejszyć dostęp do pozostałych świadczeń zdrowotnych.Dlatego zastosowano powszechnie działanie zapobiegawcze w postaci izolacji w warunkach domowych, nakładanej przez władze publiczne dla osób o lekkim przebiegu choroby, nie uzasadniających hospitalizacji. COVID-19 charakteryzuje się niską, a u starszych grupach i u osób z chorobami przewlekłymi umiarkowaną śmiertelnością - w porównaniu do szczególnie niebezpiecznych 2 gatunków koronawirusów ( SARS, MERS) czy wirusowych gorączek krwotocznych (Ebola, Marburg, Lassa) -dla których u osób zarażonych dotychczas obowiązkową hospitalizację, izolację oraz u kontaktów z tymi osobami – kwarantannę- OKREŚLONE W PRZEPIACH USTAWY z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Osoby te będą objęte przez czas choroby nadzorem organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej i w razie potrzeby również innych służb odpowiedzialnych za zachowanie porządku publicznego i przestrzegania prawa.Dla zabezpieczenia skuteczności działań związanych z zapobieganiem szerzenia się chorób zakaźnych, w tym COVID-19, w zmianie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wprowadza się kary pieniężne w wysokości od 5 000 zł do 30 000 zł w zależności o rodzaju czynu. Równocześnie specjalne przepisy prawne zawarto w zmianach ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych, ustawy z 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych oraz zmianach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych a także w zakresie WYKONAWCZYM w rozporządzeniach do tych ustaw i w zakresie TECHNICZNEGO wdrożenia tych aktów prawnych w zarządzeniach Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

I/ WSZYSCY PRACOWNICY OCHRONY ZDROWIA

1/ wydawane polecenia pracy przy zwalczaniu epidemii osobom, z wyjątkiem kobiet w ciąży i osób wychowujących dzieci samotnie – ale do lat 14, chyba że wyrażą na to zgodę.

 

II/ PRACOWNICY POMIOTÓW LECZNICZYCH

1/umożliwienie kierownikom podmiotów leczniczych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej całodobowo wykorzystanie przy organizacji pracy zatrudnianych pracowników wykonujących zawody medyczne instytucji dyżuru medycznego dla pracowników posiadających wyższe wykształcenie oraz tzw. klauzuli opt-out, czyli dobrowolnej zgody pracownika na wykonywanie pracy w wymiarze przekraczającym przeciętnie 48 godzin na tydzień -na zasadach określonych w art. 95 i art. 96 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Stosowanie wobec nich równoważnych okresów odpoczynku dobowego i tygodniowego na zasadach określonych w art. 97 tej ustawy:

2/ odpłatne zobowiązanie do pozostawania w gotowości do pracy, a także przyznanie pracownikom medycznym dodatków za pracę w porze nocnej i święta na zasadach określonych w art. 98 i art. 99 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

3/ zatrudnienie osoby wykonującej zawód medyczny w podmiocie leczniczym w okresie objęcia jej obowiązkową kwarantanną w ramach pracy zdalnej utraty dodatkowego zasiłku opiekuńczego;

4/ uzyskanie zasiłku chorobowego, którego miesięczny wymiar wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku obliczonej na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ubezpieczonemu wykonującemu zawód

- w związku z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

IV/ LEKARZE MEDYCYNY I LEKARZE DENTYŚCI:

1/możliwość skierowania lekarza stażysty oraz lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne do wykonywania zadań przy zwalczaniu epidemii (przy wykonywane zadania mają być dostosowane do umiejętności lekarza,

2/zwolnienie lekarza z obowiązku odbycia jednego, OSTATNIEGO kursu w trakcie szkolenia specjalizacyjnego, jeżeli odbycie tego kursu jest niemożliwe w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, a do jego odbycia koniecznym byłoby przedłużenie specjalizacji o okres przekraczający 3 miesiące.

3/uznanie za lekarza, który odbył szkolenie specjalizacyjne tego, który uzyskał potwierdzenie zakończenia szkolenia specjalizacyjnego i wystąpił do dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych z wnioskiem o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w wiosennej sesji egzaminacyjnej w 2020 r. i zaliczył jedną część tego egzaminu może uzyskać tytuł specjalisty, jeśli przeprowadzenie części tej nie będzie można przeprowadzić do dnia 30 października 2020 r. albo, który nie przystąpił do żadnej części, ponieważ nie mogła się ona odbyć z racji wprowadzenia przepisów o zapobieganiu COVID-19– nie dłużej jednak niż do dnia wskazanego jako najbliższy termin Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w danej dziedzinie medycyny

-przepisy wprowadzone w ustawie z dnia 27.03.2020 r. o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

V/ PIELĘGNIARKI I P0ŁOŻNE

1/umożliwienie powrotu do czynnego wykonywania zawodu przez pielęgniarki lub położne, posiadające co najmniej 5-letnią przerwę w jego wykonywaniu w trybie uproszczonym, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo w razie niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej.

VI/ PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA-WSZYSCY PRACOWNICY

1/ wykonywanie dodatkowych zadań lub określonych czynności z polecenia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego który będzie mógł wydawać Państwowym Powiatowym Inspektorom Sanitarnym, mającym siedzibę na obszarze jego działania, polecenia realizacji dodatkowych zadań lub podjęcia określonych czynności, w PRZYPADKU, gdy właściwy do ich realizacji państwowy powiatowy inspektor sanitarny, ze względu na brak zasobów, nie będzie mógł ich wykonać.

VII/ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE ZATRUDNIONE W PUBLICZNEJ SŁUŻBIE KRWI

1/ kierownik jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi może zdecydować, iż pewne czynności, związane z kwalifikacją dawców do pobrania krwi, będą mogły wykonywać pielęgniarki i położne, spełniające określone wymagania -zamiast lekarzy.

VIII/ FARMACEUCI

1/ wystawianie tzw. recepty farmaceutycznej zawsze w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta (a nie tylko nagłego – jak obecnie) oraz recepty pro auctore i pro familiae.

IX/ PRACOWNICY ZATRUDNIENI PRZY POBIERANIU,TRANSOPRCIE i PRZESZCZEPIANIU TKANEK I NARZĄDÓW

1/ W sytuacjach związanych z koniecznością zabezpieczenia prawidłowej realizacji czynności transplantacyjnych lub w przypadkach niecierpiących zwłoki minister właściwy do spraw zdrowia będzie mógł także zlecić przeprowadzenie kontroli zdalnej z wykorzystaniem narzędzi komunikacji elektronicznej i wizualnej.

X/ RATOWNICY MEDYCZNI

1/ratownicy, którym kończy się bądź skończył termin ważności zaświadczenia o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika nie mogą przystąpić do egzaminu, będą nadal wykonywać zawód.

XI/ DIAGNOŚCI LABORATORYJNI

1/ uchylenie ograniczenia polegającego na obowiązku zgłaszania jedynie pozytywnych wyników badań i wprowadzenie – w stosunku do wybranych patogenów (wirusa SARS-CoV-2 jak również do chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych (m.in. Ebola i wirusowe gorączki krwotoczne, MERS) – obowiązku zgłaszania również negatywnych wyników badań,poprzez określenie w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zdrowia okoliczności dokonywania zgłoszeń przez diagnostów laboratoryjnych.

2/ dodatkowo należy przekazywać do Państwowej Inspekcji Sanitarnej informację o wynikach leczenia, w szczególności o wykluczeniu u ozdrowieńca nosicielstwa biologicznego czynnika chorobotwórczego.

XII/ PRACOWNICY ADMINISTRACJI PODMIOTÓW LECZNICZYCH

1/gdy zamówienie publiczne dotyczy inwestycji, o której mowa w art. 95d ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, nie będzie stosować się także warunku uzyskania opinii o celowości inwestycji.

XIII/ PRACOWNICY AGENCJI BADAŃ MEDYCZNYCH

1/ brak konieczności przeprowadzania konkursu celem wybrania projektów, które zostałyby objęte dofinansowaniem w zakresie finansowania badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących metod zwalczania zakażenia lub choroby zakaźnej będącej przyczyną ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

XIV/ PRACOWNICY Narodowego Funduszu Zdrowia

1/niepublikowanie informacji o listach oczekujących na udzielenie świadczenia oraz informacji o pierwszym dostępnym terminie danego świadczenia na stronach oddziałów wojewódzkich-w związku z zawieszeniem obowiązku sprawozdawczości w tym zakresie od podmiotów leczniczych .odpowiadający mu obowiązek Narodowego Funduszu Zdrowia publikowania analogicznych informacji na stronach oddziałów wojewódzkich;

2/konkursy ofert i rokowania, o których mowa w art. 139 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wszczęte i niezakończone przed dniem ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii zostaną od tego dnia zawieszone i zostają wznowione po odwołaniu danego stanu, jeżeli wszyscy oferenci, którzy złożyli oferty w konkursie lub w rokowaniach potwierdzą ich ważność w terminie określonym przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia;

3/umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wygasające w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii mogą zostać przedłużone , za zgodą stron danej umowy na okres niezbędny do przeprowadzenia, po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, konkursu ofert lub rokowań.

XV SAMOZATRUDNIENI

1/ umożliwienie lekarzom medycyny,dentystom obecnie nieaktywnym zawodowo udzielania tych świadczeń w trybie uproszczonym, bez konieczności wpisywania takiej działalności do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.