96 Pielgrzymka Służby Zdrowia na Jasną Górę

96 Pielgrzymka Służby Zdrowia na Jasną Górę - czytaj

Rada Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia obradowała w Częstochowie

Rada Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia obradowała w Częstochowie - czytaj

Życzenia

Życzenia - czytaj

Jedenaście lat temu odszedł Profesor Zbigniew Religa

Jedenaście lat temu odszedł Profesor Zbigniew Religa - czytaj

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" u Prezydenta

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" u Prezydenta - czytaj

Nowoczesny rezonans w Szpitalu Powiatowym w Przasnyszu

Nowoczesny rezonans w Szpitalu Powiatowym w Przasnyszu - czytaj

Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Służby Zdrowia obradowało w Warszawie

Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Służby Zdrowia obradowało w Warszawie - czytaj

ZAPALMY ŚWIATŁO PAMIĘCI

ZAPALMY ŚWIATŁO PAMIĘCI - czytaj

Rada Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia rozpoczęła Pielgrzymkę do Rzymu i Watykanu

Rada Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia rozpoczęła Pielgrzymkę do Rzymu i Watykanu - czytaj

2019-05-20 10:25Posiedzenie KZ NFZ w dniu 15 maja 2019r.-informacja.

Posiedzenie Komisji Zakładowej przy NFZ odbyło się w Biurze KK w Warszawie na ulicy Prostej 30 w dniu 15 maja 2019r. z udziałem gości :Przewodniczącego Komisji Krajowej – Piotra Dudy i Przewodniczącej Sekretariatu Ochrony Zdrowia KK –Marii Ochman.

Przewodnicząca KZ NFZ-Bronisława Czarska-Marchelewicz zapoznała członków KZ i gości z: 1/ przebiegiem sporu zbiorowego, który rozpoczęła KZ i który do dnia posiedzenia nie został zgłoszony przez Prezesa NFZ do PIP (z powodu interpretacji prawnika NFZ o konieczności wypowiedzenia ZUZP NFZ, żeby możliwe było rozpoczęcie sporu). Zgłoszenia domaga się KZ NFZ, nie podzielając argumentacji prawnej NFZ. Jak poinformowała, po zakończeniu obrad KZ zaplanowano spotkanie przedstawicieli KZ NFZ z Prezesem NFZ w celu przedstawienia argumentacji przez prawnika reprezentującego KZ. Przypomniała także sytuację, w której wskutek nie respektowanie zasad dialogu z KZ i pomimo zgłaszania negatywnych, merytorycznych uwag ze strony KZ kierownictwo NFZ doprowadziło do wprowadzenia do Planu Pracy na 2019 r. elementów tzw. Strategii NFZ, która stała się także przedmiotem sporu zbiorowego, która niesie w ocenie KZ wiele zagrożeń dla pracowników a jednocześnie powoduje zaniechania (po 10 letnim okresie ,,mrożenia wynagrodzeń’’) dla prawidłowego kształtowania płac i warunków pracy pracowników. W ocenie KZ to kolejny przypadek (po inicjatywie NFZ ustawowego wdrożenia tzw. korpusu kontrolerów NFZ) nieprowadzenia rzeczowego dialogu ze Związkiem, który zgłosił krytyczne (w ramach opinii Sekretariatu Ochrony Zdrowia-SOZ KK) uwagi do przepisów wprowadzającej korpus kontrolerów NFZ ustawy. W ostatnim, okresie nie prowadzono właściwego dialogu, co do proponowanych przez kierownictwo NFZ zmian w Statucie NFZ (likwidujących dotychczasowe komórki zajmujące się sprawami świadczeniobiorców i powołujące bez właściwego uzasadnienia inne komórki organizacyjne) na co zwrócił uwagę KZ w opinii do proj. rozporządzenia MZ w tej sprawie. Po krótkiej dyskusji głos zabrał Przewodniczący KK, który podniósł konieczność dalszego prowadzenia sporu,w tym określenia możliwości zastosowania strajkowych form protestu oraz zadeklarował udział w przedstawieniu tych zagadnień Ministrowi Zdrowia, a jeśli nie będzie to skuteczne także Prezesowi RM. Przewodnicząca SOZ KK ze swojej strony zadeklarowała dalsze poparcie dla stanowisk KZ w sprawie sporu na forum NFZ oraz przedstawienie spraw wzrostu wynagrodzeń oraz zmian organizacyjnych (w tym zakładanych przy zmianie Statutu oraz regulaminu organizacyjnego centrali NFZ) na forum Zespołu Trójstronnego przy MZ. Po dyskusji przyjęto deklaracje gości jako bardzo istotne i podziękowano za ww. deklaracje;

2/ kontynuacją rozmów z Prezesem NFZ ws podwyższenia wynagrodzeń pracowników, co wpisuje się w kontekst żądań Związku co do wzrostu płac dla pracowników sfery publicznej (czego dotyczy Stanowisko KK nr 13/18 ws. sytuacji społeczno-gospodarczej oraz stanu dialogu w Polsce). Kierownictwo NFZ, pomimo argumentacji wzrostu wynagrodzeń uwzględniającego zamrożenie płac w latach poprzednich i znaczne różnice pomiędzy pracownikami nowymi i o długim stażu pracy zrealizowało jedynie obligatoryjny wzrost wynikający z postanowień ZUZP NFZ i jedynie zadeklarowało możliwość dalszych wzrostów wynagrodzeń. Konieczność wzięcia pod uwagę ww. priorytetów przy tym wzroście wynagrodzeń Przewodnicząca KZ podkreślała, jak przypomniała zarówno w rozmowach u Prezesa NFZ, jak i w Ministerstwie Zdrowia, Finansów, na posiedzeniach Rady NFZ czy Zespołu Organizacji Ochrony Zdrowia Sejmu RP oraz w licznych pismach do ww. organów. Po dyskusji z udziałem członków KZ Przewodniczący KK jak i Przewodnicząca SOZ KK wyrazili poparcie dla tych postulatów jak i ponownie zdeklarowali działań wspomagającego KZ, w tym już w nadchodzącym tygodniu w gremiach dialogu społecznego;

Następnie członkowie KZ przedstawili sytuację w oddziałach i centrali NFZ a Przewodnicząca KZ przekazała, iż na bieżąco będzie informowała o rozmowach z Prezesem NFZ w zakresie sporu zbiorowego oraz posiedzeniach zespołu ws. zmiany ZUZP i proponowała zwołanie kolejnego posiedzenia w miarę rozwoju sytuacji.