2017-04-20 15:40SIEĆ SZPITALI W PIGUŁCE. Syntetyczne omówienie ustawy.

23 marca 2017 r. Sejm uchwalił ustawę tworzącą System Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej, potocznie zwany siecią szpitali. System ma zabezpieczać dostęp do świadczeń w zakresach: leczenia szpitalnego, świadczeń wysokospecjalistycznych, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej realizowanej w poradniach przyszpitalnych, rehabilitacji leczniczej, programów lekowych, leków stosowanych w chemioterapii oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

 

Sieć szpitali tworzy się w celu zagwarantowania kompleksowości i ciągłości udzielanych świadczeń. Oznacza to, że szpitale zakwalifikowane do sieci mają zapewniać pełną opiekę zdrowotną w całym cyklu leczenia. Pacjent skierowany do szpitala powinien uzyskać, poza świadczeniami szpitalnymi, ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne oraz świadczenia rehabilitacyjne, stosownie do jego potrzeb zdrowotnych. Dostęp do świadczeń powinien być podyktowany cyklem leczenia, a nie – jak dotychczas – aspektami rozliczeniowymi. Temu ma służyć wprowadzenie rozliczeń ryczałtowych, które pozwolą na zwiększenie elastyczności zarządzania. Zakwalifikowanie do sieci ma ponadto zapewniać ciągłość i stabilność finansowania poprzez gwarancję zawarcia umowy z płatnikiem.

 

Kwalifikacja do sieci następuje na okres 4 lat i obejmuje włączenie szpitala do jednego z sześciu poziomów systemu zabezpieczenia, ze wskazaniem profili, zakresów lub rodzajów świadczeń udzielanych w systemie. Trzy poziomy podstawowe (I, II i III stopnia) obejmą szpitale o zasięgu lokalnym bądź regionalnym. Jeden poziom specjalistyczny zostanie wyodrębniony dla szpitali onkologicznych i pulmonologicznych, a drugi dla szpitali pediatrycznych. Najwyższy poziom ogólnopolski został przewidziany dla instytutów badawczych i szpitali klinicznych.

2017-04-13 09:20Życzenia

2017-04-07 09:23Dziś Światowy Dzień Zdrowia

Wszystkim pracownikom służby zdrowia a także nam wszystkim jako pacjentom życzymy zdrowia-a gdy dopadnie nas choroba-szybkiego dostępu do lekarza.
W tym Dniu pamiętajmy o Tych, którzy się nami opiekują w trudnych chwilach choroby-życzmy Im godnych zarobków ale także uśmiechu i cierpliwości

 

2017-03-28 09:55Odeszła Grażyna Mizgała

Uroczystości pogrzebowe Ś.P. Grażyny odbędą się w dniu 30 marca 2017r. (czwartek) o godz. 15:30 w Bazylice Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej (ul. Jana Pawła II, 1)

 

2017-03-15 12:36Dla konsumentów żywności nadciągają ciężkie dni

W lutym 2017 r. ukazały się nowe wersje projektów ustaw o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności, których wnioskodawcą jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Minister Rolnictwa zwrócił się do wszystkich ministrów o zgłoszenie uwag w terminie 7 dni od ich otrzymania. Poinformował również, że w/w projekty były już przedmiotem konsultacji w lipcu 2016r. Nadal mamy do czynienia z pomysłem Ministra Rolnictwa dotyczących bezpieczeństwa żywności.

Zabranie zadań żywnościowych z Państwowej Inspekcji Sanitarnej spowoduje zniszczenie inspekcji sanitarnej, która ma ponad 60 letnią tradycje i oczywiście pozbawi pracy część pracowników, a nadzór nad bezpieczeństwem żywności dla społeczeństwa na pewno będzie zagrożony.

- Nie wyobrażam sobie by jedna tak duża inspekcja (Państwowa Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności-PIBŻ), która w większości ma skupić inspekcje podległe Ministrowi Rolnictwa a zatem głównie inspekcja rolna, była w stanie ocenić wpływ danych czynników zawartych w produktach żywnościowych na zdrowie ludzi. W tej dziedzinie naszym zdrowiem zajmują się lekarze medycyny i minister zdrowia, oni oceniają i określają normy żywnościowe. Głównym celem prawa żywnościowego jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności, a tym samym ochrona zdrowia konsumentów.

PIBŻ będzie się również zajmowała nadzorem nad żywnością specjalnego przeznaczenia tzn. żywnością dla niemowląt i dzieci. Zawarto również zapisy o nadzorze nad wodą butelkowaną i mineralną, co to ma wspólnego z produkcją rolną?

Oceną czy nasza żywność jest bezpieczna i zdrowa prowadzić będą lekarze weterynarii, wiodąca grupa zawodowa według zapisów w projektach. Z pracowników "Sanepidu" będzie się wybierać pracowników, którzy przydadzą się do pracy w nowej inspekcji.

Jedna z pracownic Państwowej Inspekcji Sanitarnej powiedziała: "Dziecko i piesek w jednej poczekalni" – może to pozwoli na zmniejszenie kolejek do lekarzy w przychodniach?

Państwowa Inspekcja Sanitarna, jest właściwa do zapewnienia niezależnego i obiektywnego nadzoru nad produkcją i obrotem żywnością w szerokim tego słowa znaczeniu, a nie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi reprezentujące interesy rolników i producentów rolno-spożywczych.

Państwowa Inspekcja Sanitarna wobec braku konfliktu interesów gwarantuje poprawne, obiektywne wykonywanie zadań - nie pozostaje na żadnym etapie w konflikcie interesów, nie musi wybierać między wielkością rynku rolnego i sprzedaży, a bezpieczeństwem żywności i żywienia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nadal ignoruje opinie strony społecznej i wbrew licznym negatywnym stanowiskom wyrażanych m.in. przez Ministra Zdrowia, w tym uprzednio przez Pana Ministra Zbigniewa Religę, a także zawartych w Decyzji Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” oraz Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia dąży do zmniejszania uprawnień Ministra Zdrowia w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia.

Sekcja Krajowa Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych NSZZ "Solidarność" podtrzymuje zgłoszone wcześniej uwagi dotyczące koncepcji powołania Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i zgłasza sprzeciw wobec aktualnie wznowionych projektów przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

2017-03-14 10:16Radziwiłł: od lipca stopniowy wzrost najniższych wynagrodzeń pracowników medycznych

Minimalne wynagrodzenia pracowników medycznych będą wzrastać stopniowo od lipca tego roku do 2021 r. - zapewnił w rozmowie z PAP minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Ocenił, że ich wysokość to "rodzaj kompromisu pomiędzy potrzebami a możliwościami".

Projekt ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych został skierowany pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów. Radziwiłł zapewnił, że w pracach nad projektem nie ma opóźnień i nowa regulacja - mimo wątpliwości zgłaszanych przez Komitet Ekonomiczny - wejdzie w życie wraz z początkiem lipca tego roku. "Sądzę, że już niebawem projekt trafi pod obrady Rady Ministrów" - powiedział.

Pytany, czy uważa, że minimalne wynagrodzenia zaproponowane w projekcie zadowolą pracowników medycznych, odpowiedział: "On oczywiście nie budzi entuzjazmu nikogo, w tym także mojego entuzjazmu. To jest jakiś rodzaj kompromisu pomiędzy potrzebami a możliwościami".

"Dzisiaj wynagrodzenia wielu pracowników w służbie zdrowia (...) w różnych zawodach są na tak niskim poziomie, że ustalenie wynagrodzeń minimalnych nawet tylko na poziomach opisanych w ustawie, ratuje przed niegodnym traktowaniem dużą grupę osób" - powiedział.

Projekt zakłada, że dyrektorzy będą musieli podnieść wynagrodzenia najmniej zarabiających pracowników przynajmniej do poziomu określonego w ustawie. "Wydaje się, że w związku z tym mówimy o czymś bardzo konkretnym. Ale zdaję sobie sprawę, że jest to dalekie od oczekiwań środowisk pracowniczych, nie mam co do tego wątpliwości" - przyznał Radziwiłł.

Jak dodał, różnica między obecnymi wydatkami na wynagrodzenia pracowników objętych regulacją, a poziomem zaproponowanym w projekcie to prawie 7 mld zł rocznie. "To pokazuje skalę problemu" - podkreślił. Przypomniał, że projekt określa jedynie minimalną wysokość wynagrodzeń, a dyrektorzy placówek, których stać na wyższe pensje, mogą płacić więcej.

Minister powiedział, że źródłem finansowania wzrostu wynagrodzeń będzie planowany stopniowy wzrost nakładów na ochronę zdrowia (do 2025 r. mają one osiągnąć 6 proc. PKB; obecnie jest to 4,38 proc.).

Środki na wzrost wynagrodzeń nie będą jednak placówkom przekazywane w formie oddzielnej, przeznaczonej na ten cel transzy pieniędzy z NFZ lub od innego płatnika. "Taki sposób przekazywania środków (stosowany w przeszłości) jest w jakimś sensie ubezwłasnowolnieniem zarządzających, nie jest to dobre narzędzie systemowe" - ocenił minister.

Środki na wyższe wynagrodzenia dla pracowników służby zdrowia mają wzrastać wraz z wartością kontraktów dla szpitali.

"Środków w systemie jest coraz więcej i planujemy, żeby te nakłady w kolejnych latach rosły. Zatem będą to po prostu środki, które znajdują się w systemie i trafiają do poszczególnych placówek" - powiedział minister.

Projekt ustawy zakłada, że docelowa wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego miałaby zostać osiągnięta dopiero po upływie okresu przejściowego - do końca 2021 r. Minister powiedział, że zdecydowano się na stopniowy wzrost wynagrodzeń, aby "nie spowodować katastrofy finansowej" w placówkach medycznych, które będą wypłacać te środki.

Minister poinformował, że nie należy spodziewać się dużych zmian w projekcie. W wersji przekazanej do konsultacji przewidziano, że minimalne wynagrodzenie brutto lekarzy specjalistów będzie wynosiło niecałe 5 tys. zł, lekarzy z pierwszym stopniem specjalizacji - niecałe 4,6 tys. zł, a lekarza bez specjalizacji - ok. 4,1 tys. zł.

Farmaceuci, fizjoterapeuci, diagności laboratoryjni i inni pracownicy medyczni z wyższym wykształceniem (w zależności od tego czy mają specjalizację, czy nie) mają zarabiać minimum 4,1 tys. zł lub 2,8 tys. zł.

Pielęgniarka z tytułem magistra i ze specjalizacją ma zarabiać co najmniej 4,1 tys. zł. Minimalne wynagrodzenie pielęgniarki bez tytułu magistra, ale ze specjalizacją określono na 2,8 tys. zł, a bez specjalizacji - na 2,5 tys. zł.

Fizjoterapeuci i inni pracownicy wykonujący zawody medyczne wymagające średniego wykształcenia będą zarabiać minimum 2,5 tys. zł. Natomiast minimalne wynagrodzenie pozostałych pracowników medycznych ustalono na nieco ponad 2 tys. zł.

Źródło:http://www.pap.pl/aktualnosci/news,861118,radziwill-od-lipca-stopniowy-wzrost-najnizszych-wynagrodzen-pracownikow-medycznych.html