Ksiądz Arcybiskup Zygmunt Zimowski nie żyje

Ksiądz Arcybiskup Zygmunt Zimowski nie żyje - czytaj

Spotkanie ws. ustawy dotyczącej zmian w działalności leczniczej

Spotkanie ws. ustawy dotyczącej zmian w działalności leczniczej - czytaj

Ochman: Ochrona zdrowia to stajnia Augiasza

Ochman: Ochrona zdrowia to stajnia Augiasza - czytaj

RADA DIALOGU SPOŁECZNEGO O ZDROWIU

RADA DIALOGU SPOŁECZNEGO O ZDROWIU - czytaj

XXV Jubileuszowy Kongres Unii Uzdrowisk Polskich rozpoczął obrady w Ciechocinku

XXV Jubileuszowy Kongres Unii Uzdrowisk Polskich rozpoczął obrady w Ciechocinku - czytaj

W Częstochowie obradowały  Rada Sekretariatu Ochrony Zdrowia i Krajowa Sekcja Służby Zdrowia.

W Częstochowie obradowały Rada Sekretariatu Ochrony Zdrowia i Krajowa Sekcja Służby Zdrowia. - czytaj

Życzenia

Życzenia - czytaj

2016-07-21 15:19Prezydium KK w obronie Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Prezydium KK NSZZ Solidarność, obradujące w Gdańsku, negatywnie zaopinowało poselski projekt ustawy o Inspekcji Żywności. 
 
W ocenie Związku połączenie w rękach jednego organu administracji publicznej zadań związanych z produkcją rolną oraz jednocześnie jej kontrolą jest zdecydowanie niewłaściwe i moze prowadzić do wielu nadużyć. Proponowane w projekcie połączenie 3 inspekcji podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi tj. Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych oraz przejęcie części zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Handlowej w zakresie urzędowej kontroli żywności" byłoby możliwe wyłącznie w zakresie inspekcji podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przy  jednoczesnym podporządkowaniu nowej instytucji Prezesowi Rady Ministrów".
 
Jednocześnie zaniepokojenie budzi zaplanowane w projekcie rozbicie struktur organizacyjnych Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Prezydium KK podkreśla, że kompleksowy nadzór sprawowany przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej funkcjonuje od wielu lat i sprawdził się również w sytuacjach kryzysowych. Toteż "Solidarność" stoi na stanowisku, że obszar ten całościowo powinien pozostać w kompetencji Ministra Zdrowia.
 
Źródło:http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/13663-prezydium-kk-negatywnie-o-projekcie-ustawy-o-inspekcji-zywnosci

2016-07-13 12:15Ksiądz Arcybiskup Zygmunt Zimowski nie żyje

12 lipca 2016 roku w godzinach wieczornych zmarł Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Zygmunt Zimowski. Przez ostatnie 6 lat był przewodniczącym Papieskiej Rady ds Chorych i Duszpasterstwa Służby Zdrowia - watykańskim odpowiednikiem ministra zdrowia.

Choć w ostatnich latach bardzo chorował to nadal aktywnie wypełniał swoje obowiązki na zawsze pozostaną w naszej pamięci spotkania z polską służbą zdrowia w Watykanie a także w Radomiu w którym w latach 2002-2007 pełnił posługę biskupa diecezjalnego.

W trudnych dla polskiej służby zdrowia latach był dla nas wielkim wsparciem, mówił za nas i o nas...

Całym swoim pasterskim życiem wypełnił słowa biskupiego zawołania:"Nie przyszedłem, aby mi służbowo, lecz-aby służyć"

Drogi Księże Biskupie Zygmuncie, dziękujemy i wspominamy w modlitwie o Niebo dla Ciebie...

 

2016-07-01 10:32Opinia Sekretariatu Ochrony Zdrowia nt. wstępnego projektu Ministra Zdrowia dotyczącego minimalnego wynagrodzenia.

Warszawa, dnia 30.06.2016 r.


Sz. Pan

Piotr Warczyński

Podsekretarz Stanu

w Ministerstwie Zdrowia

 

W nawiązaniu do przestawionego w dniu 21 czerwca 2016 r. roboczego projektu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu pracowników podmiotów publicznych Sekretariat Ochrony Zdrowia przedstawia swoje uwagi do ww projektu:

1. Proponowane rozwiązania w żadnej mierze nie realizują postulatu dochodzenia do godziwego poziomu wynagrodzeń w służbie zdrowia. Z podanych współczynników pracy wynika, że wynagrodzenia minimalne we wszystkich grupach zawodowych -poza grupami lekarzy- w relacji do zmieniającego się przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej będą zarówno w okresie przejściowym, jak i później sukcesywnie spadać. Na przestrzeni lat obniżać będzie więc relatywna wartość wynagrodzeń w służbie zdrowia.

2. Zastosowanie do 2021r. w wyliczaniu minimalnego wynagrodzeń zasadniczych stałej kwoty 3900zł spowoduje bardzo małe roczne wzrosty minimalnych wynagrodzeń, przy dużym, sukcesywnym pogłębianiu dystansu do przeciętnych wynagrodzeń w gospodarce narodowej. Niekorzystny efekt wynikający z nieoszacowanych współczynników pracy będzie się w ten sposób w ciągu najbliższych pięciu lat pogłębiać.

3. Z zapisu art. 6.2, pkt 5 wynika, że faktyczna gwarancja jakichkolwiek wzrostów wynagrodzeń byłaby dopiero od 1 stycznia 2022r. Taka perspektywa jest nie do przyjęcia.

4. Docelowo koncepcja nie tylko nie zlikwiduje nieuzasadnionych dysproporcji, ale nawet przyczyni się do dalszego rozwarstwienia wynagrodzeń między grupami zawodowymi.

5. Zdecydowanie zaniżony jest współczynnik pracy dla „innych stanowisk wymagających średniego wykształcenia” w odniesieniu do pozostałych grup zawodowych.

6. Nie do przyjęcia jest tak długi okres przejściowy ( pracownicy czekaliby aż dwa lata i zaczęliby dostawać pierwsze niewielkie kwoty wzrostu wynagrodzeń w roku, w którym pielęgniarki i położne - po zakończeniu okresu przejściowego- otrzymywałyby już pełne wzrosty wynagrodzeń 4 x 400zł).

7. Zasada określona w art.6.2,pkt 5 nie daje skutku na 2021r. w postaci równomiernego dochodzenia do wynagrodzeń minimalnych równych iloczynom kwoty 3900zł i współczynników pracy, bo kwoty wzrostu z każdym rokiem maleją, a w okresie czterech lat wzrosty wynagrodzeń realizowane miałyby być zaledwie w częściach po 20% określonego dystansu rocznie.

8. Nie przewidziano ustawowego zabezpieczenia środków na wzrosty wynagrodzeń. W konsekwencji może powstać niebezpieczeństwo, że pracodawcy nie będą posiadać odpowiednich środków na realizację ustawowego obowiązku, a także na przeciwdziałanie spłaszczaniu struktury wynagrodzeń wewnątrz grup zawodowych i tworzeniu dysproporcji między wynagrodzeniami pracowników działalności podstawowej, a pozostałymi.

9. Zastosowanie ograniczenia mechanizmu obliczania minimalnego wynagrodzenia zasadniczego do „pracowników wykonujących zawody medyczne” spowoduje, że beneficjentami będzie bardzo zawężona grupa pracowników (tylko nieliczne zawody regulowane są ustawami o określonych zawodach medycznych i w większości tych zawodów są stosunkowo wysokie poziomy wynagrodzeń).

10. Ograniczenie regulacji wyłącznie do pracowników działalności podstawowej spowoduje kolejne konfliktowanie środowisk i znacznie wyższy poziom frustracji pracowników, niż obecnie.

11. Przynależność poszczególnych stanowisk pracy do grup zawodowych musi być tak zdefiniowane, żeby nie było wątpliwości, które stanowiska jak należy zakwalifikować.

12. Nie przewidziano żadnych sankcji w razie niewykonania obowiązku ustawowego, więc propozycja z art. 7 jest martwa ( Państwowa Inspekcja Pracy powinna być wyposażona w możliwość wystawiania w tych przypadkach nakazów).

13. W innych zawodach o zastosowaniu w ochronie zdrowia wymagających wyższego wykształcenia należy doprecyzować, że dotyczy pracowników legitymujących się tytułem magistra.

Jednocześnie oczekujemy iż po uwzględnieniu uwag projekt będzie spełniał oczekiwania partnerów społecznych w tej niezwykle kluczowej dla nas sprawie.

 

2016-06-30 12:00Spotkanie ws. ustawy dotyczącej zmian w działalności leczniczej

W środę minister Wojciech Kolarski prowadził spotkanie dotyczące Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw.


Podczas spotkania przedstawione zostały opinie i uwagi dotyczące wyżej wymienionej noweli, oczekującej od 17 czerwca 2016 roku na podpis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (termin decyzji upływa 8 lipca 2016 roku).


W spotkaniu uczestniczył Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Piotr Warczyński oraz m.in.: przedstawiciele Związku Miast Polskich, Unii Metropolii Polskich, Związku Powiatów Polskich, Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Konfederacji Lewiatan, Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Naczelnej Rady Lekarskiej, Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.


Spotkanie odbyło się w siedzibie Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Źródło:http://www.prezydent.pl/kancelaria/aktywnosc-ministrow/art,363,spotkanie-ws-ustawy-dotyczacej-zmian-w-dzialalnosci-leczniczej.html

2016-06-22 15:12Komunikat po posiedzeniu Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia 21 czerwca 2016 r.

21 czerwca 2016 r. odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia. Tematem obrad był przedstawiony przez Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła wstępny projekt ustawy regulującej minimalne wynagrodzenia zasadnicze pracowników medycznych podmiotów leczniczych. Strona pracodawców oraz NSZZ „Solidarność” i OPZZ uznali za zasadne prowadzenie przez Ministerstwo Zdrowia dalszych prac nad projektem przedmiotowej regulacji. Partnerzy społeczni wnioskują o prowadzenie prac legislacyjnych bez zbędnej zwłoki. Forum Związków Zawodowych wstrzymało się od głosu i zapowiedziało zgłoszenie swojego stanowiska co do trybu prowadzenia prac nad tym projektem w terminie późniejszym.

2016-06-14 10:11Ochman: Ochrona zdrowia to stajnia Augiasza

Dzisiaj poza lekarzami reszta ma poczucie głębokiej niesprawiedliwości społecznej. To skutek, że od wielu lat żaden rząd nie znalazł sposobu na rozwiązanie problemu służby zdrowia. Ostatnie podwyżki dla całej służby zdrowia były za prof. Regligi - mówiła w programie "Minęła 20" na TVP INFO Maria Ochman, szefowa Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ "Solidarność". W sobotnim programie udział wzięły również Dorota Gardias, szefowa Forum Związków Zawodowych oraz Anna Banaszewska z Polskiej Federacji Szpitali.

Mówiąc o zarobkach Maria Ochman stwierdziła, że to jest problem całego środowiska medycznego. - Nawet w obrębie grup zawodowych są podziały i ogromne dysproporcje. Czego przykładem są np. zarobki wielu pielęgniarek z CZD. Niektóre zarabiają tyle, że inne pielęgniarki mogą o tym tylko pomarzyć.

Rozmówczynie zgodnie stwierdziły, że jeśli ten rząd chce być rządem dobrej zmiany, musi zauważyć wszystkich pracowników i musi z nimi rozmawiać. A nie grać na czas i pozorować negocjacje.

Ochman przypomniała, że Rząd przyjął ustawę powstrzymującą sprzedaż szpitali, bo komercjalizacji nie da się cofnąć. Natomiast oceniając skalę problemów ochrony zdrowia powiedziała, że ktoś kto uporządkuje tę stajnię Augiasza, powinien dostać polskiego Nobla.

Oceniając sposób funkcjonowania placówek zdrowia po komercjalizacji przewodnciząca Ochman powiedziała: - Szpital dzisiaj nie jest szpitalem, to miejsce gdzie się spotyka 17 zewnętrznych firm, które działają – nie kooperują – ale działają na swój zysk. Dodała też że mamy lekarzy na kontraktach, których pensje owiane są tajemnicą, a głównie udział tych pensji w kosztach szpitali jest najważneijszy.

Całą audycję można obejrzeć tutaj>>>

Źródło:http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/w-mediach/item/13376-ochman-ochrona-zdrowia-to-stajnia-augiasza