Świętego Łukasza Ewangelisty – Patronalne Święto Służby Zdrowia

Świętego Łukasza Ewangelisty – Patronalne Święto Służby Zdrowia - czytaj

Informacja  z XXII Walnego Zebrania Delegatów Sekcji Krajowej Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych NSZZ „Solidarność”.

Informacja z XXII Walnego Zebrania Delegatów Sekcji Krajowej Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych NSZZ „Solidarność”. - czytaj

Święto Ratowników Medycznych

Święto Ratowników Medycznych - czytaj

13 października Dzień Ratownika Medycznego

13 października Dzień Ratownika Medycznego - czytaj

Protokół ze spotkania Prezesa Rady Ministrów Pani Beaty Szydło z reprezentacją Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” 20 września 2016 r.

Protokół ze spotkania Prezesa Rady Ministrów Pani Beaty Szydło z reprezentacją Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” 20 września 2016 r. - czytaj

Protest w ministerstwie zdrowia

Protest w ministerstwie zdrowia - czytaj

Rada Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia i Krajowej Sekcji Służby Zdrowia obradują w Gdańsku

Rada Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia i Krajowej Sekcji Służby Zdrowia obradują w Gdańsku - czytaj

2016-10-25 15:23KOMUNIKAT

W poniedziałek 24 października 2016 roku odbyło się w Warszawie spotkanie Konwentu Przewodniczących Regionalnych Sekcji Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”.

Posiedzenie w całości poświęcone było omówieniu i merytorycznej analizie projektów aktów prawnych przygotowanych przez Ministerstwo Zdrowia i przesłanych w ostatnim czasie do konsultacji społecznych.

Przypominamy, iż termin 15 października jako ostateczny wyznaczyła ministrowi Radziwiłłowi pani premier Beata Szydło podczas spotkania z przedstawicielami naszego Sekretariatu po zakończeniu protestu w gmachu Ministerstwa Zdrowia.

Przesłane projekty aktów prawnych dotyczą:

- ustawy ,,o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych” - tzw. ustawa podwyżkowa,

- ustawy ,,o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych” - tzw. ustawy o sieci szpitali

- założeń do projektu ustawy ,,o podstawowej opiece zdrowotnej”.

W trakcie posiedzenia zebrani przedstawili uwagi i zastrzeżenia do wyżej wymienionych propozycji ministerstwa oraz wnieśli szereg uwag i poprawek do przedstawionych projektów.

Stwierdzono, iż żaden z przesłanych dokumentów w dużej mierze nie spełnia oczekiwań i propozycji wnoszonych przez NSZZ Solidarność.

Projekty w sposób widoczny pisane były w pośpiechu, ponieważ zapisy ustaw są niekompatybilne a nieraz wręcz wykluczające się.

Nasze uwagi i propozycje zmodyfikowania prześlemy w trybie konsultacji społecznych do Ministerstwa Zdrowia w oczekiwaniu na ich uwzględnienie i umieszczenie w ostatecznym kształcie propozycji wyżej wymienionych dokumentów.

Ostateczne decyzje zapadną podczas Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Służby Zdrowia oraz Kongresu Sekretariatu, które odbędą się w dniach 1-3 grudnia 2016 roku w Lublinie.

2016-10-18 10:30Świętego Łukasza Ewangelisty – Patronalne Święto Służby Zdrowia

Z okazji przypadającego 18 października Święta Służby Zdrowia składamy wszystkim Pracownikom serdeczne życzenia.

W czasach niezwykle trudnych dla polskiej służby zdrowia niekończących się reform i restrukturyzacji życzymy siły i satysfakcji z wykonywanego zawodu.

Niech wdzięczność pacjentów i ich rodzin będzie widocznym znakiem szacunku dla misji ratowania ludzkiego życia.

Życzymy sobie w tym dniu wszyscy, aby nasza praca została przez rządzących dostrzeżona i godziwie wynagrodzona a system opieki zdrowotnej stał się otwarty i przyjazny zarówno dla pacjentów jak i pracowników.

2016-10-14 15:31Informacja z XXII Walnego Zebrania Delegatów Sekcji Krajowej Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych NSZZ „Solidarność”.

W dniach 30.09. – 01.10.2016 r. na Górze Świętej Anny odbyło się XXII Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych NSZZ „Solidarność”.

W obradach uczestniczyli delegaci z całej Polski pracujący w Wojewódzkich i Powiatowych Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych oraz zaproszeni goście: Maria Ochman – Przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”, Grzegorz Adamczyk – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Regionu Śląska Opolskiego NSZZ „Solidarność”, Grzegorz Hudzik – Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego i Anna Matejuk – Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

Związkowcy poruszali tematy związane ze sprawami pracowniczymi, wynikającymi z prowadzonych prac legislacyjnych przez Ministerstwo Zdrowia jak i z działaniami podejmowanymi przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w kierunku odebrania Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień w zakresie kontroli nad bezpieczeństwa żywności w Polsce.

Procedowany jest wreszcie długo oczekiwany projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw – dotyczy powrotu do tzw. " struktury pionowej". Z dniem 1 stycznia 2010 r. zespolono organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej szczebla powiatowego i wojewódzkiego z terenową administracją rządową, w powiecie i w województwie. Utrudniona została koordynacja działań a uprawnienia organu założycielskiego w stosunku do wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych przysługujące ministrowi właściwemu do spraw zdrowia zostały przekazane wojewodom. Państwowa Inspekcja Sanitarna została wyłączona ze struktur Ministra Zdrowia, Główny Inspektor Sanitarny sprawuje nadzór merytoryczny, wyznacza zadania do realizacji natomiast budżet i finansowanie leży w gestii wojewody. Kompetencje Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego winny obejmować 100% stacji sanitarno-epidemiologicznych, aktualnie obejmują tylko 3% liczby tych jednostek (to są tylko graniczne stacje sanitarno-epidemiologiczne). Pionowa struktura umożliwi Ministrowi Zdrowia sprawowanie skutecznego nadzoru w zakresie zdrowia publicznego oraz podejmowanie decyzji umożliwiających bezzwłoczne i adekwatne do zagrożenia działanie służb sanitarno - epidemiologicznych w całym kraju.

Projekt ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych jest w trakcie analiz i omawiania w Zespole Trójstronnym do spraw Ochrony Zdrowia i dotyczy zmian w systemie wynagrodzenia pracowników służby zdrowia.

W ramach XXII WZD odbyła się debata „ZMIANY W SYSTEMIE NADZORU NAD BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI A PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA”.

W debacie udział wzięli Opolscy Parlamentarzyści, przedstawiciele władz rządowych i samorządowych Województwa Opolskiego, Starosta Strzelecki oraz przedstawiciele regionalnych struktur związkowych Regionalnej Sekcji Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego, przedstawiciele NSZZ Pracowników Służby Sanitarno-Epidemiologicznej Województwa Opolskiego.

Uczestnicy debaty w swoich wystąpieniach wyrażali zaniepokojenie dotyczące inicjatywy regulacyjnej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmierzającej do reorganizacji systemu nadzoru nad bezpieczeństwem żywności w Polsce, a w konsekwencji przekazania kompetencji nad bezpieczeństwem żywności, a co za tym idzie bezpieczeństwem zdrowia i życia ludzi, tylko jednej inspekcji podległej resortowi rolnictwa. Zebrani podkreślali dużą rolę Inspekcji Sanitarnej, jak i kompetencje jej pracowników, w pełnionym obecnie nadzorze nad bezpieczeństwem żywności i żywienia, który ma charakter kompleksowy i wpisuje się w szeroko rozumiany nadzór epidemiologiczny. Tak usytuowany nadzór nad bezpieczeństwem żywności i bezpieczeństwem epidemiologicznym jest elementem nadzoru nad zdrowiem publicznym funkcjonującym od wielu lat, który sprawdził się w różnych sytuacjach kryzysowych i jest pozytywnie oceniane m.in. przez kontrole UE.

Delegaci Sekcji Krajowej Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych NSZZ „Solidarność” uznali, że projekt połączenia inspekcji nadzorujących bezpieczeństwo żywności powinien być ponownie przeanalizowany w zakresie przyjętych założeń i realizowany z poszanowaniem praw pracowniczych, a Państwowa Inspekcja Sanitarna nie tylko nie powinna być osłabiana, ale przeciwnie, wymaga wzmocnienia i szybkiego powrotu w struktury resortu zdrowia.

 

2016-10-14 13:53Święto Ratowników Medycznych

Mądrości rządzących i wdzięczności pacjentów życzyła m.in. ratownikom medycznym w dniu ich święta (13.10) Maria Ochman. Przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Służby Zdrowia NSZZ „Solidarność” podczas ogólnopolskich obchodów Dnia Ratownika Medycznego we Wrocławiu określiła tę grupę zawodową jako elitę służby zdrowia. Przewodniczący Sekcji Krajowej Pracowników Pogotowia Ratunkowego Dariusz Mądraszewski przypomniał zebranym w gmachu wrocławskiej Opery o trudnej sytuacji ratowników medycznych, którzy aby godnie żyć muszą pracować na kilka etatów.
Wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak wręczył grupie medyków odznaczenia państwowe (m.in. przewodniczący „S” Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu Remigiusz Zarzycki). Uroczyste spotkanie w Operze poprzedziła Msza św. sprawowana pod przewodnictwem arcybiskupa Józefa Kupnego. Następnie w asyście orkiestry wojskowej ratownicy przeszli przez wrocławski Rynek budząc zainteresowanie mieszkańców i turystów.

Źródło:http://solidarnosc.wroc.pl/swieto-ratownikow-medycznych/

2016-10-13 09:3313 października Dzień Ratownika Medycznego

Wszystkim Ratowniczkom i Ratownikom w Dniu Ich Święta życzymy opieki Ich Patrona Świętego Gerarda i wdzięczności pacjentów, którym ratują życie – jakże często z narażeniem własnego.

Życzymy także aby Ich ciężka praca ratowania ludzkiego życia została godziwie wynagrodzona, by mogli podnosić swoje kwalifikacje i zawsze zdążali na czas.