Pałacyk Michla, Żytnia, Wola, bronią się chłopcy spod „Parasola”

Pałacyk Michla, Żytnia, Wola, bronią się chłopcy spod „Parasola” - czytaj

Ksiądz Arcybiskup Zygmunt Zimowski nie żyje

Ksiądz Arcybiskup Zygmunt Zimowski nie żyje - czytaj

Spotkanie ws. ustawy dotyczącej zmian w działalności leczniczej

Spotkanie ws. ustawy dotyczącej zmian w działalności leczniczej - czytaj

Ochman: Ochrona zdrowia to stajnia Augiasza

Ochman: Ochrona zdrowia to stajnia Augiasza - czytaj

RADA DIALOGU SPOŁECZNEGO O ZDROWIU

RADA DIALOGU SPOŁECZNEGO O ZDROWIU - czytaj

XXV Jubileuszowy Kongres Unii Uzdrowisk Polskich rozpoczął obrady w Ciechocinku

XXV Jubileuszowy Kongres Unii Uzdrowisk Polskich rozpoczął obrady w Ciechocinku - czytaj

W Częstochowie obradowały  Rada Sekretariatu Ochrony Zdrowia i Krajowa Sekcja Służby Zdrowia.

W Częstochowie obradowały Rada Sekretariatu Ochrony Zdrowia i Krajowa Sekcja Służby Zdrowia. - czytaj

2016-08-01 15:24Pałacyk Michla, Żytnia, Wola, bronią się chłopcy spod „Parasola”

 W 72 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego przewodnicząca Rady Sekretariatu Ochrony Zdrowia z pracownikami Biura Rady złożyli kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym heroiczne walki Powstańców.

2016-08-01 13:25#RZECZoPRAWIE - Wojciech Andrusiewicz: ZUS ostrzega szpitale przed outsourcingiem

W piątkowym programie #RZECZoPRAWIE Wojciech Andrusiewicz z centrali ZUS w rozmowie z Mateuszem Rzemkiem ostrzega szpitale, aby nie stosowały outsourcingu, bowiem w wyniku kontroli i tak zapłacą zaoszczędzone składki.

Chce pan ostrzec szpitale przed kontrolami z ZUS?

Wojciech Andrusiewicz z centrali ZUS: Chcę ostrzec przed własnymi działaniami, przed ZUS ostrzegać nie trzeba. Niektóre jednostki próbują optymalizować składki. Chodzi o przekazywanie pracowników zewnętrznym firmom. Ci sami pracownicy, którzy do godz. 15 pracowali w szpitalu na etacie, po godz. 16 nadal tam są, ale już jako pracownicy innej firmy. Czasami nawet nie wychodząc ze szpitala, nadal tam pracują, ale na rzecz innej firmy. Jest to niezgodne z prawem. Jeśli bowiem zlecenie jest na rzecz dotychczasowego pracodawcy, w tym samym budynku i pod jego nadzorem, to taka osoba podlega pracodawcy. Zatem nadgodziny wypracowane przez taką osobę powinny być oskładowane przez pracodawcę.

Cała ta operacja jest szkodliwa finansowo i niepotrzebna, bo gdyby pracownik wykonywał pracę na rzecz pracodawcy, to nie byłoby mowy o odsetkach.

O tym, że proceder ten jest niezgodny z prawem ostrzegał i ZUS, i „Rzeczpospolita", a pomimo to szpitale ciągle to robią?

Być może wynika to z doradztwa. Szereg firm proponuje optymalizacje, a szpitale reagują na takie oferty. Wpływ mają także duże rotacje kadrowe w szpitalach. Dyrektor np. liczy, że mu się uda i w ten sposób się wykaże. Zawsze jednak kończy się to źle dla stanów finansowych danej placówki. Jednak nie do wszystkich to dociera.

Jak daleko ZUS może kontrować wstecz takie umowy?

Staramy się reagować na bieżąco. Wkraczamy wcześniej, żeby tych obciążeń nie kumulować. Chcemy nawet podjąć akcję informacyjną i skierować ją do organów założycielskich: marszałków, starostów, prezydentów miast.

Musimy pamiętać, że nie ma cudownych sposobów na niepłacenie składek ZUS. Obecnie tych zaległości jest około 100 milionów zł. Są takie zaległości, które mogą postawić szpital w sytuacji, że nie będzie wydolny finansowo.

Czy kontroler ZUS informuje o nieprawidłowościach Państwową Inspekcję Pracy?

Z inspekcją pracy współpracujemy od dłuższego czasu. Jeżeli mamy takie sytuacje, że nieprawidłowości istnieją również na polu odpoczynku, to oczywiście informujemy właściwe organizacje kontrolne.

A co jeśli, po dzisiejszej audycji, dyrektor szpitala dojdzie do wniosku, że źle robił i będzie chciał to naprawić?

Zawsze każdemu podmiotowi na rynku oferujemy układ ratalny, który dostosowujemy do możliwości płatniczych. Istnieje także możliwość odroczenia składek.

Źródło:http://www.rp.pl/ZUS/307299923-RZECZoPRAWIE---Wojciech-Andrusiewicz-ZUS-ostrzega-szpitale-przed-outsourcingiem.html#ap-2

2016-07-21 15:19Prezydium KK w obronie Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Prezydium KK NSZZ Solidarność, obradujące w Gdańsku, negatywnie zaopinowało poselski projekt ustawy o Inspekcji Żywności. 
 
W ocenie Związku połączenie w rękach jednego organu administracji publicznej zadań związanych z produkcją rolną oraz jednocześnie jej kontrolą jest zdecydowanie niewłaściwe i moze prowadzić do wielu nadużyć. Proponowane w projekcie połączenie 3 inspekcji podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi tj. Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych oraz przejęcie części zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Handlowej w zakresie urzędowej kontroli żywności" byłoby możliwe wyłącznie w zakresie inspekcji podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przy  jednoczesnym podporządkowaniu nowej instytucji Prezesowi Rady Ministrów".
 
Jednocześnie zaniepokojenie budzi zaplanowane w projekcie rozbicie struktur organizacyjnych Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Prezydium KK podkreśla, że kompleksowy nadzór sprawowany przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej funkcjonuje od wielu lat i sprawdził się również w sytuacjach kryzysowych. Toteż "Solidarność" stoi na stanowisku, że obszar ten całościowo powinien pozostać w kompetencji Ministra Zdrowia.
 
Źródło:http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/13663-prezydium-kk-negatywnie-o-projekcie-ustawy-o-inspekcji-zywnosci

2016-07-13 12:15Ksiądz Arcybiskup Zygmunt Zimowski nie żyje

12 lipca 2016 roku w godzinach wieczornych zmarł Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Zygmunt Zimowski. Przez ostatnie 6 lat był przewodniczącym Papieskiej Rady ds Chorych i Duszpasterstwa Służby Zdrowia - watykańskim odpowiednikiem ministra zdrowia.

Choć w ostatnich latach bardzo chorował to nadal aktywnie wypełniał swoje obowiązki na zawsze pozostaną w naszej pamięci spotkania z polską służbą zdrowia w Watykanie a także w Radomiu w którym w latach 2002-2007 pełnił posługę biskupa diecezjalnego.

W trudnych dla polskiej służby zdrowia latach był dla nas wielkim wsparciem, mówił za nas i o nas...

Całym swoim pasterskim życiem wypełnił słowa biskupiego zawołania:"Nie przyszedłem, aby mi służbowo, lecz-aby służyć"

Drogi Księże Biskupie Zygmuncie, dziękujemy i wspominamy w modlitwie o Niebo dla Ciebie...

 

2016-07-01 10:32Opinia Sekretariatu Ochrony Zdrowia nt. wstępnego projektu Ministra Zdrowia dotyczącego minimalnego wynagrodzenia.

Warszawa, dnia 30.06.2016 r.


Sz. Pan

Piotr Warczyński

Podsekretarz Stanu

w Ministerstwie Zdrowia

 

W nawiązaniu do przestawionego w dniu 21 czerwca 2016 r. roboczego projektu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu pracowników podmiotów publicznych Sekretariat Ochrony Zdrowia przedstawia swoje uwagi do ww projektu:

1. Proponowane rozwiązania w żadnej mierze nie realizują postulatu dochodzenia do godziwego poziomu wynagrodzeń w służbie zdrowia. Z podanych współczynników pracy wynika, że wynagrodzenia minimalne we wszystkich grupach zawodowych -poza grupami lekarzy- w relacji do zmieniającego się przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej będą zarówno w okresie przejściowym, jak i później sukcesywnie spadać. Na przestrzeni lat obniżać będzie więc relatywna wartość wynagrodzeń w służbie zdrowia.

2. Zastosowanie do 2021r. w wyliczaniu minimalnego wynagrodzeń zasadniczych stałej kwoty 3900zł spowoduje bardzo małe roczne wzrosty minimalnych wynagrodzeń, przy dużym, sukcesywnym pogłębianiu dystansu do przeciętnych wynagrodzeń w gospodarce narodowej. Niekorzystny efekt wynikający z nieoszacowanych współczynników pracy będzie się w ten sposób w ciągu najbliższych pięciu lat pogłębiać.

3. Z zapisu art. 6.2, pkt 5 wynika, że faktyczna gwarancja jakichkolwiek wzrostów wynagrodzeń byłaby dopiero od 1 stycznia 2022r. Taka perspektywa jest nie do przyjęcia.

4. Docelowo koncepcja nie tylko nie zlikwiduje nieuzasadnionych dysproporcji, ale nawet przyczyni się do dalszego rozwarstwienia wynagrodzeń między grupami zawodowymi.

5. Zdecydowanie zaniżony jest współczynnik pracy dla „innych stanowisk wymagających średniego wykształcenia” w odniesieniu do pozostałych grup zawodowych.

6. Nie do przyjęcia jest tak długi okres przejściowy ( pracownicy czekaliby aż dwa lata i zaczęliby dostawać pierwsze niewielkie kwoty wzrostu wynagrodzeń w roku, w którym pielęgniarki i położne - po zakończeniu okresu przejściowego- otrzymywałyby już pełne wzrosty wynagrodzeń 4 x 400zł).

7. Zasada określona w art.6.2,pkt 5 nie daje skutku na 2021r. w postaci równomiernego dochodzenia do wynagrodzeń minimalnych równych iloczynom kwoty 3900zł i współczynników pracy, bo kwoty wzrostu z każdym rokiem maleją, a w okresie czterech lat wzrosty wynagrodzeń realizowane miałyby być zaledwie w częściach po 20% określonego dystansu rocznie.

8. Nie przewidziano ustawowego zabezpieczenia środków na wzrosty wynagrodzeń. W konsekwencji może powstać niebezpieczeństwo, że pracodawcy nie będą posiadać odpowiednich środków na realizację ustawowego obowiązku, a także na przeciwdziałanie spłaszczaniu struktury wynagrodzeń wewnątrz grup zawodowych i tworzeniu dysproporcji między wynagrodzeniami pracowników działalności podstawowej, a pozostałymi.

9. Zastosowanie ograniczenia mechanizmu obliczania minimalnego wynagrodzenia zasadniczego do „pracowników wykonujących zawody medyczne” spowoduje, że beneficjentami będzie bardzo zawężona grupa pracowników (tylko nieliczne zawody regulowane są ustawami o określonych zawodach medycznych i w większości tych zawodów są stosunkowo wysokie poziomy wynagrodzeń).

10. Ograniczenie regulacji wyłącznie do pracowników działalności podstawowej spowoduje kolejne konfliktowanie środowisk i znacznie wyższy poziom frustracji pracowników, niż obecnie.

11. Przynależność poszczególnych stanowisk pracy do grup zawodowych musi być tak zdefiniowane, żeby nie było wątpliwości, które stanowiska jak należy zakwalifikować.

12. Nie przewidziano żadnych sankcji w razie niewykonania obowiązku ustawowego, więc propozycja z art. 7 jest martwa ( Państwowa Inspekcja Pracy powinna być wyposażona w możliwość wystawiania w tych przypadkach nakazów).

13. W innych zawodach o zastosowaniu w ochronie zdrowia wymagających wyższego wykształcenia należy doprecyzować, że dotyczy pracowników legitymujących się tytułem magistra.

Jednocześnie oczekujemy iż po uwzględnieniu uwag projekt będzie spełniał oczekiwania partnerów społecznych w tej niezwykle kluczowej dla nas sprawie.

 

2016-06-30 12:00Spotkanie ws. ustawy dotyczącej zmian w działalności leczniczej

W środę minister Wojciech Kolarski prowadził spotkanie dotyczące Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw.


Podczas spotkania przedstawione zostały opinie i uwagi dotyczące wyżej wymienionej noweli, oczekującej od 17 czerwca 2016 roku na podpis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (termin decyzji upływa 8 lipca 2016 roku).


W spotkaniu uczestniczył Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Piotr Warczyński oraz m.in.: przedstawiciele Związku Miast Polskich, Unii Metropolii Polskich, Związku Powiatów Polskich, Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Konfederacji Lewiatan, Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Naczelnej Rady Lekarskiej, Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.


Spotkanie odbyło się w siedzibie Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Źródło:http://www.prezydent.pl/kancelaria/aktywnosc-ministrow/art,363,spotkanie-ws-ustawy-dotyczacej-zmian-w-dzialalnosci-leczniczej.html