2018-06-21 11:17Kondolencje

2018-06-15 14:21Andrzej Jacyna prezesem NFZ

Dziś, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Narodowego Funduszu Zdrowia, Minister Łukasz Szumowski powołał dr Andrzeja Jacynę na prezesa NFZ. Andrzej Jacyna przez ostatnie dwa lata był pełniącym obowiązki Prezesa i wypełniał je znakomicie!
Nowemu Prezesowi życzymy wielu sukcesów i znając Jego merytoryczne działania jesteśmy przekonani ze będzie to praca na rzecz pacjentów -poprawy dostępności i jakości świadczeń kontraktowanych przez NFZ
Serdeczne gratulacje Panie Prezesie!

2018-06-08 12:39Sekretariat Ochrony Zdrowia o nowelizacji Ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Poniżej zamieszczamy teść opinii:

Warszawa 06.06.2018r.

Szanowna Pani

Józefa Szczurek – Żelazko

Sekretarz Stanu

w Ministerstwie Zdrowia 

W odpowiedzi na pismo DSP.0212.1.201`8.EK(18) Sekretariat Ochrony Zdrowia przesyła następujące uwagi:

1. Do podmiotowego zakresu proponowanej ustawy powinni być włączeni na jednolitych zasadach wszyscy pracownicy podmiotu leczniczego.

2. Odnośnie proponowanej zmiany art.2, pkt.4 czyli wprowadzenia definicji ,,pracownika działalności podstawowej innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny” zawarcie warunku, że ustawa ma dotyczyć tych pracowników, którzy wykonują pracę w komórkach organizacyjnych zakładu leczniczego, tworzy ryzyko, że wykluczy się pracowników w tych podmiotach leczniczych, w których pracownicy nie mają przypisania w umowach o pracę do konkretnych komórek organizacyjnych, tylko mają ogólne wskazanie miejsca wykonywania pracy jako dany podmiot leczniczy [np. dany szpital bez określenia oddziału].

3. W art.2 b) zapis: osoba zatrudniona w ramach stosunku pracy w podmiocie leczniczym w Stacjach Sanitarno – Epidemiologicznych, która bierze udział w wykonywaniu zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej ….....itd. [skreślić słowo ,,bezpośredni”].

4. W załączniku do ustawy w pozycji Lp.5 doprecyzować zapis:,, Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w Ip.1 – 5 wymagający wyższego wykształcenia i specjalizacji” dodanie ,, lub dodatkowych kwalifikacji mających zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej”.

5. Wskazanie źródeł finansowania w podmiotach leczniczych działających w formie jednostek budżetowych.

6. Należy rozważyć zwiększenie dynamiki wzrostu wynagrodzeń poprzez – alternatywnie:

-skrócenie ścieżki dojścia wynagrodzeń do wysokości średniej krajowej,

-zastąpienie kwoty bazowej wysokości 3900 zł. kwotą aktualnej średniej krajowej,

-dodanie art.5 o treści: zagwarantowanie iż wynagrodzenie zasadnicze pracownika podmiotu leczniczego nie może być niższe niż kwota aktualnego wynagrodzenia, o którym mowa w art.6 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

7. W załączniku do ustawy należy uwzględnić zwiększenie wskaźnika w nowododanej grupie pracowników działalności podstawowej z 0,53 na 0,58. Jednocześnie w grupie należy wyodrębnić pracowników w stosunku do których stosowane są wyższe kryteria wykształcenia i kwalifikacji konieczne do zatrudnienia na określonym stanowisku [np. sekretarki medyczne, rejestratorki medyczne].

Sekretariat Ochrony Zdrowia uznaje za konieczne scalenie w ustawie wszystkich aktów prawnych dotyczących wynagrodzeń pracowniczych.

Reasumując, oceniamy projektowaną nowelizację jako krok w dobrym kierunku, jednak nie realizującą wszystkich oczekiwań partnerów społecznych.

2018-06-08 12:30Byłaś wojownikiem

Walczyłaś o każdy szpital i przychodnię. Stawiałaś nas do pionu, aby nie ustawać w walce – tak m.in. żegnała Hannę Trochimczuk-Fidut przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ “Solidarność” Maria Ochman.

Wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak, parlamentarzyści, przedstawiciele władz miasta i oczywiście członkowie “Solidarności” uczestniczyli w czwartek 7 czerwca na Cmentarzu Osobowickim w ostatnim pożegnaniu przewodniczącej Regionalnej Sekcji Ochrony Zdrowia. Ciepłe słowa podziękowania za zaangażowanie w związkową działalność wypowiedział przewodniczący Zarządu Regionu Kazimierz Kimso. Licznie przybyłym członkom naszego Związku za wsparcie i towarzyszenie w ostatnich miesiącach walki z chorobą dziękowała córka Zmarłej.

Źródło:http://solidarnosc.wroc.pl/bylas-wojownikiem/

2018-06-05 09:29Odeszła Hanna Trochimczuk-Fidut

 

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się  Mszą Świętą żałobną dnia 7 czerwca 2018 r. (czwartek) o godzinie 14.00 w Kaplicy na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu, po której nastąpi uroczyste odprowadzenie Zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

2018-05-28 15:2094 Ogólnopolska Pielgrzymka Służby Zdrowia na jasną Górę Obrady Rad Krajowej Sekcji Służby Zdrowia i Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia

Związkowcy z Solidarności służby zdrowia obradowali w sobotę 26 mają w Zarządzie Regionu Częstochowa.

Głównym tematem obrad był przesłany do Sekretariatu Ochrony Zdrowia projekt nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

W trakcie obrad omówiono również przebieg kampanii wyborczej w naszej branży. Przypominamy wszystkim, którzy uzyskali mandat delegata na WZD Krajowej Sekcji Służby Zdrowia iż wybory odbędą się w dniach 24 – 25.06. 2018r. A Kongres Sekretariatu Ochrony Zdrowia 25 – 26 czerwca 2018 r. w Warszawie.

W spotkaniu Rad w Częstochowie uczestniczyła nowowybrana przewodnicząca KZ w Narodowym Funduszu Zdrowia Bronisława Czarska – Marchelewicz. Związkowcy omówili główne problemy pracowników NFZ wynikające z braku stabilizacji dotyczącej przyszłości Funduszu oraz niepodwyższania wynagrodzeń od ponad 10 lat.

W niedzielę 27 mają związkowcy wzięli udział w uroczystej Sumie odprawianej na Jasnej Górze. W tego rocznej, 94 Pielgrzymce Służby Zdrowia wzięli udział m.in. Minister Zdrowia Łukasz Szumowski z małżonką, Wiceprezes NFZ Maciej Miłkowski oraz Wicemarszałek Sejmiku Województwa Podkarpackiego Stanisław Kruczek.

Duszpasterstwo Służby Zdrowia z Podkarpacia było organizatorem tegorocznej Pielgrzymki w której udział wzięło kilka tysięcy pracowników naszej branży.