Rada Dialogu Społecznego Informacja na temat sytuacji w służbie zdrowia

Rada Dialogu Społecznego Informacja na temat sytuacji w służbie zdrowia - czytaj

Komunikat

Komunikat - czytaj

Ochman: Do porozumienia potrzebne jest zaufanie. Radziwiłł je stracił

Ochman: Do porozumienia potrzebne jest zaufanie. Radziwiłł je stracił - czytaj

Zmarła Ligia Urniaż-Grabowska

Zmarła Ligia Urniaż-Grabowska - czytaj

Ruszyły prace Zespołu Usług Publicznych Rady Dialogu Społecznego nad nowelizacją ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników służby zdrowia.

Ruszyły prace Zespołu Usług Publicznych Rady Dialogu Społecznego nad nowelizacją ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników służby zdrowia. - czytaj

13 października Dzień Ratownika Medycznego

13 października Dzień Ratownika Medycznego - czytaj

Rada Dialogu Społecznego poświęcona sytuacji w służbie zdrowia

Rada Dialogu Społecznego poświęcona sytuacji w służbie zdrowia - czytaj

2018-02-16 17:04Rada Dialogu Społecznego Informacja na temat sytuacji w służbie zdrowia

Przedstawiciele związków zawodowych oraz pracodawcy wysłuchali dziś informacji ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego na temat aktualnej sytuacji w branży. Niestety minister przedstawiając relacje ze swojej aktywności skoncentrował się głównie na tym w jaki sposób gasił protesty i jakie zawierał porozumienia. Nie potrafił odnieść się do pytań o systemowe rozwiązania dla całego środowiska pracowniczego,które powinny być dyskutowane i podpisywane z partnerami społecznymi. Ostrej krytyce poddane zostały separatystyczne porozumienie ze środowiskiem lekarskim, których skutków finansowych (pytanie pracodawców) minister nie potrafił ocenić. Poinformował że w przyszłym miesiącu ma zostać zapoczątkowana ogólnopolska debata na temat ustroju polskiej służby zdrowia do której już dziś zaprasza związkowców i pracodawców.
Przewodnicząca M. Ochman doceniając fakt przedstawienia projektu nowelizacji tzw. ustawy podwyżkowej stanowczo podkreśliła że wskaźniki zaproponowane w projekcie są nie do zaakceptowania,podobnie jak kolejna próba "segregowania" pracowników. Po zdawkowych odpowiedziach na pytania partnerów społecznych minister opuścił obrady.
Irytacji przebiegiem dzisiejszego spotkania z ministrem zdrowia nie krył przewodniczący NSZZ "Solidarność" Piotr Duda.
Szef Związku zwrócił się do minister E. Rafalskiej, obecnej przewodniczącej RDS o poinformowanie ministra zdrowia o jego obowiązkach wynikających z bycia członkiem Rady jak i znajomości zasad ustawy, która wyraźnie określa zasady dialogu społecznego i jego partnerów.
Temat zdrowia na wniosek Forum Związków Zawodowych ma być ponownie przedmiotem najbliższych obrad RDS. 
We wtorek, 20 lutego podczas spotkania Zespołu ds Usług Publicznych będzie omawiany projekt zmian w ustawie "podwyżkowej",do której Sekretariat Ochrony Zdrowia przedstawi swoje uwagi dotyczące zarówno wysokości wskaźników jak też zakresu podmiotowego ustawy.

2018-02-09 10:28Jest projekt nowelizacji ustawy podwyżkowej

W dniu wczorajszym Ministerstwo Zdrowia przesłało partnerom społecznym projekt nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Zgodnie z oczekiwaniami Sekretariatu Ochrony Zdrowia rozszerza się zakres podmiotowy ustawy o pracownikach działalności podstawowej, którzy nie byli dotychczas objęci podwyżkami.

Projekt będzie przedmiotem konsultacji. W dniu 16.02 br odbędzie się plenarne posiedzenie Rady Dialogu Społecznego – jednym z tematów będzie ww ustawa.

Poniżej zamieszczamy projekt.

2018-02-09 09:44XXVI ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO

11 lutego we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes każdego roku obchodzimy Światowy Dzień Chorego ustanowiony przez Jana Pawła II w 1992 r.

Treść Orędzia:https://w2.vatican.va/content/francesco/pl/messages/sick/documents/papa-francesco_20171126_giornata-malato.html

2018-02-05 14:45Komunikat

W dniu 2 lutego w warszawskiej siedzibie Komisji Krajowej odbyło się wspólne posiedzenie Rad Sekretariatu Ochrony Zdrowia i Krajowej Sekcji Służby Zdrowia. Na zaproszenie Przewodniczącej SOZ w obradach wziął udział Minister Zdrowia Łukasz Szumowski.

W tej części spotkania Przewodniczący Sekcji Krajowych zrzeszonych w SOZ przedstawili Ministrowi zdrowia główne problemy i potrzeby ich środowiska, wskazując propozycje rozwiązań.

Maria Ochman w imieniu Krajowej Sekcji Służby Zdrowia stanowczo podkreśliła, że absolutnym priorytetem jest obecnie pilne przedstawienie przez stronę rządową znowelizowanego projektu ustawy ,,o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego...” w którym żadna grupa zawodowa zatrudniona w podmiotach leczniczych nie zostanie pominięta. Przypomniała, iż NSZZ Solidarność zrzesza i reprezentuje wszystkie grupy zawodowe zatrudnione w ochronie zdrowia i to obliguje nas do takiego stanowiska. Jako konieczne uznała również reaktywowanie działań Zespołu Trójstronnego przy Ministrze Zdrowia, co w sposób znaczący udrożni relacje na linii ministerstwo – strona społeczna.

Dariusz Mądraszewski – Krajowa Sekcja Pracowników Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego – zwrócił uwagę na konieczność zmian w zapisach nowelizowanej ustawy ,,o Państwowym Ratownictwie Medycznym”. Podkreślił, że w obecnie przedstawionym projekcie jest wiele złych zapisów dotyczących pracowników pogotowia ratunkowego, a złe rozwiązania ustawowe powodują odpływ dobrze wykształconych kadr. Przyłączył się także do zdania Przewodniczącej Ochman dotyczącego reaktywowania Zespołu Trójstronnego.

Piotr Majcher z Krajowej Sekcji Pracowników Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych mówił o niepokojach w jego środowisku w związku z próbą wyprowadzenia zadań badania żywności ze struktur Państwowej Inspekcji Sanitarnej Duży problem stanowi bardzo niskie finansowanie Inspekcji i to należałoby w znaczący sposób poprawić. Za niezbędne dla skutecznego działania Inspekcji konieczne jest jej pionowe podporządkowanie Ministerstwu Zdrowia.

Zdzisław Skwarek – Przewodniczący Krajowej Sekcji Pracowników Uzdrowisk Polskich, również nawiązał do konieczności reaktywowania Zespołu Trójstronnego. W przypadku uzdrowisk oprócz strony ministerialnej i związkowej istotną rolę odgrywają także jednostki samorządowe. Mówił także o zbyt niskim poziomie finansowania uzdrowisk oraz o konieczności ustawowego zabezpieczenia uzdrowisk przed ewentualną prywatyzacją. Wskazał, że w czasie prac zespołu problemowego przygotowany został raport na temat lecznictwa uzdrowiskowego.

W posumowaniu przewodnicząca Maria Ochman zaapelowała do Ministra Zdrowia, aby wreszcie odejść od filozofii, że nic się nie da zrobić i pilnie przyjąć plan koniecznych reform- w tym konieczne działania uszczelniające system finansowania. Podkreśliła, że Ministerstwo winno postawić na dialog i swoimi decyzjami pozyskiwać kolejne grupy zawodowe – to jest nasza oferta dla Pana i całego Ministerstwa Zdrowia – stwierdziła na zakończenie.

Minister Szumowski przyjął ze zrozumieniem propozycje i postulaty NSZZ Solidarność. Zwrócił uwagę na wiele trudności jakie napotkał przyjmując tekę ministra. Stwierdził, że wszystkie napotkane nieprawidłowości i patologie zamierza regulować systemowo do końca obecnej kadencji. Podkreślił, że większość podnoszonych przez nas postulatów leży w gestii polityków, a jego przychylność jest ostatecznie regulowana przez Sejm i Senat.

W dniu 16 lutego odbędzie się plenarne posiedzenie Rady Dialogu Społecznego podczas którego wróci temat aktualnych problemów naszej branży.

2018-01-11 09:54Gratulacje dla Ministra Zdrowia

                                                                     Warszawa, 10.01.2018 r.

 

                                                                           Szanowny Pan

                                                                           Profesor dr hab Łukasz Szumowski

                                                                           Minister Zdrowia

 

W związku z objęciem przez Pana Profesora funkcji Ministra Zdrowia, proszę przyjąć nasze serdeczne gratulacje.

Życzymy, aby plany i działania Pana Ministra stały się długo oczekiwanymi zmianami w polskiej opiece zdrowotnej.

Mamy nadzieję że zgodnie z expose Premiera Mateusza Morawieckiego zdrowie Polaków stanie się w rzeczywistości priorytetem polskiego rządu

Ufamy, że uda się Panu realizować swoją misję w porozumieniu z całym środowiskiem medycznym i organizacjami pacjentów.

Sekretariat Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” deklaruje chęć współdziałania licząc że kluczowe decyzje będzie Pan podejmował w dialogu społecznym.

Wyrażając nadzieję na spotkanie z Panem Ministrem życzymy sił i determinacji a także wsparcia całej Rady Ministrów. 

                                                                                               W imieniu

                                                                            Rady Sekretariatu Ochrony Zdrowia

                                                                                           Maria Ochman

 

 

2018-01-05 14:29Ochman: Do porozumienia potrzebne jest zaufanie. Radziwiłł je stracił

Minister Konstanty Radziwiłł stracił zaufanie pracowników służby zdrowia niezbędne do zawarcia porozumienia – powiedziała w TVN24 Maria Ochman, przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”. Jej zdaniem obiecanie kolejnych podwyżek dla jednej grupy zawodowej uruchomi lawinę roszczeń.

- Lekarze nie są najgorzej uposażoną grupą zawodową w służbie zdrowia. Przyznanie podwyżek tylko rezydentom spowoduje uruchomienie fali roszczeń.

Jak powiedziała Ochman:

- Dzisiaj w służbie zdrowia wszyscy są po studiach, nie tylko lekarze. Nie ma tak jak kiedyś tzw. średniego personelu. Dlatego trzeba rozmawiać o podwyżkach dla wszystkich pracowników i tych medycznych i niemedycznych.

Podsumowała, że jako pacjent chce aby do porozumienia doszło.

Źródło:http://www.tysol.pl/a14805-Ochman-Do-porozumienia-potrzebne-jest-zaufanie-Radziwill-je-stracil