Protokół ze spotkania Prezesa Rady Ministrów Pani Beaty Szydło z reprezentacją Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” 20 września 2016 r.

Protokół ze spotkania Prezesa Rady Ministrów Pani Beaty Szydło z reprezentacją Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” 20 września 2016 r. - czytaj

Protest w ministerstwie zdrowia

Protest w ministerstwie zdrowia - czytaj

Rada Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia i Krajowej Sekcji Służby Zdrowia obradują w Gdańsku

Rada Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia i Krajowej Sekcji Służby Zdrowia obradują w Gdańsku - czytaj

Pałacyk Michla, Żytnia, Wola, bronią się chłopcy spod „Parasola”

Pałacyk Michla, Żytnia, Wola, bronią się chłopcy spod „Parasola” - czytaj

Ksiądz Arcybiskup Zygmunt Zimowski nie żyje

Ksiądz Arcybiskup Zygmunt Zimowski nie żyje - czytaj

Spotkanie ws. ustawy dotyczącej zmian w działalności leczniczej

Spotkanie ws. ustawy dotyczącej zmian w działalności leczniczej - czytaj

Ochman: Ochrona zdrowia to stajnia Augiasza

Ochman: Ochrona zdrowia to stajnia Augiasza - czytaj

2016-09-22 13:42Stanowisko

Stanowisko

Prezydium zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Wielkopolska Południowa ws. poparcia akcji protestacyjnej Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”

Kalisz, 20 września 2016 roku

Prezydium Zarządu Regionu Wielkopolska Południowa NSZZ „Solidarność” oraz organizacje zakładowe NSZZ „Solidarność” reprezentujące wszystkie grupy zawodowe pracujące w ochronie zdrowia naszego Regionu, popierają akcję protestacyjną Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” i dziękują za jej przeprowadzenie.

Związkowcy z Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” podejmując akcję okupacyjną w budynku Ministerstwa Zdrowia po fiasku negocjacji na posiedzeniu Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia, słusznie domagają się realizacji postulatów dotyczących: podwyżki wynagrodzeń dla wszystkich grup zawodowych zatrudnionych w placówkach ochrony zdrowia, przyspieszenie prac nad ustawą o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia, przygotowania i uchwalenia ustawy o sieci szpitali, zwiększenia finansowania Państwowego Ratownictwa Medycznego, utrzymania zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Postulaty te nie spotkały się jak dotąd z konkretną i konstruktywną reakcją rządzących, a dotychczasowe rozmowy z Ministrem Zdrowia – Konstantym Radziwiłłem nie przyczyniły się do rozwiązania problemów polskiej służby zdrowia.

Postulaty zawarte w „OŚWIADCZENIU” Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” z 19 września 2016 roku, są zgodne z naszymi oczekiwaniami wyrażonymi w „Stanowisku nr 2/2016 zarządu Regionu Wielkopolska Południowa ws. systemowego uregulowania wzrostu wynagrodzeń dla wszystkich grup zawodowych zatrudnionych w ochronie zdrowia z 1 lipca 2016 roku.”

Ufamy, że spotkanie z Panią Premier Beatą Szydło, rozpocznie proces szybkiego, dobrego kompleksowego rozwiązania trudnych problemów w zakresie funkcjonowania ochrony zdrowia w Polsce.

Przewodniczący

Zarządu Regionu

Jarosław Wilner

2016-09-22 11:29Protokół ze spotkania Prezesa Rady Ministrów Pani Beaty Szydło z reprezentacją Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” 20 września 2016 r.

Dnia 20 września 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się spotkanie Prezesa Rady Ministrów Pani Beaty Szydło z reprezentacją Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”. W spotkaniu uczestniczyli:

- ze strony związkowej: Przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” Pani Maria Ochman, Przewodnicząca Regionalnej Sekcji Ochrony Zdrowia NSZZ "Solidarność" Ziemia Sandomierska Pani Małgorzata Nieznalska, Przewodnicząca Regionalnego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Pani Halina Cierpiał, Przewodnicząca Sekcji Zdrowia Regionu Małopolska Pani Danuta Kądziołka, Przewodniczący Sekcji Krajowej Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego Pan Dariusz Mądraszewski, Pan Marian Zepchła;

- ze strony rządowej: Minister Zdrowia Pan Konstanty Radziwiłł, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Pan Stanisław Szwed, Minister Członek Rady Ministrów Pani Elżbieta Witek, Sekretarz Stanu, Zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pan Paweł Szrot, Rzecznik Prasowy Rządu Pan Rafał Bochenek.

Przedstawiciele Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” przedstawili listę najważniejszych ich zdaniem spraw z zakresu sektora zdrowia, które powinny stać się priorytetem prac rządu:

- stworzenie regulacji dotyczącej wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia – zarówno medycznych jak i niemedycznych. Ustawa określająca sposób ustalania najniższych wynagrodzeń pracowników podmiotów leczniczych powinna obejmować wszystkie grupy zawodowe w tym pracowników niemedycznych oraz powinna być tylko jednym z elementów regulujących kwestie plac w sektorze zdrowia. Drugim elementem powinna być regulacja określająca źródło finansowania podwyżek wynagrodzeń oraz gwarantująca równe traktowanie wszystkich grup zawodowych (niwelująca skutki obecnie obowiązującej regulacji gwarantującej podwyżki wynagrodzeń tylko dla pielęgniarek i położnych);

- stworzenie sieci szpitali; uwzględnienie spraw pracowniczych przy ustalaniu kryterium dostępu placówek do sieci przy jednoczesnym racjonalnym określeniu kryteriów technicznych;

- zabezpieczenie znaczącego wzrostu nakładów na ochronę zdrowia;

- zabezpieczenie pracowników zatrudnionych obecnie w Narodowym Funduszu Zdrowia w sytuacji planowanej likwidacji tej instytucji

- dokonanie ponownej pionizacji Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz zaprzestanie działań w kierunku odebrania Inspekcji Sanitarnej uprawnień w zakresie kontroli bezpieczeństwa żywności;

- zwiększenie nakładów na ratownictwo medyczne, w tym w zakresie wynagrodzeń ratowników medycznych nieobjętych podwyżkami wynagrodzeń wynikającymi z rozporządzenia o Ogólnych Warunkach Umów, wobec sytuacji, w której ratownictwo nie może pozyskiwać środków unijnych, oraz opracowanie zmian zmierzających do przekształcenia ratownictwa medycznego w służbę publiczną;

- zwiększenie roli państwa w ochronie zdrowia, w szczególności wzmocnienie pozycji wojewodów;

- przedstawienie szczegółowego harmonogramu zmian planowanych w sektorze zdrowia w szczególności odnoszących się do ww. kwestii.

Minister Zdrowia Pan Konstanty Radziwiłł odniósł się do kwestii zgłoszonych przez stronę związkową. Poinformował w szczególności o etapie, na którym znajdują się prace legislacyjne prowadzone obecnie w resorcie zdrowia. Zadeklarował, że przeanalizuje wszelkie możliwości realizacji podwyżek w służbie zdrowia. Podkreślił, że mino likwidacji, zgodnie z programem rządu, NFZ, pozostanie zachowana instytucja płatnika, w której zatrudnienie znajdzie część pracowników likwidowanego funduszu. Omówił założenia ustawy o ratownictwie medycznym, ustanawiającego ratownictwo jako służbę publiczną. Minister zapewnił równocześnie, że resort zdrowia jest otwarty na propozycje i uwagi zgłaszane przez stronę związkową do procedowanych projektów aktów prawnych.

Prezes Rady Ministrów Pani Beata Szydło podsumowując spotkanie wskazała następujący harmonogram dalszych działań, zobowiązując Ministra Zdrowia do jego realizacji:

Do 30 września 2016 r. zorganizowane zostanie posiedzenie Trójstronnego Zespołu Ds. Ochrony Zdrowia, w trakcie którego omówiona zostanie zmodyfikowana propozycja regulacji określającej sposób ustalania najniższych wynagrodzeń pracowników podmiotów leczniczych.

Do dnia 15 października 2016 r. do konsultacji publicznych skierowane zostaną projekty ustaw regulujące kwestie sieci szpitali, podstawowej opieki zdrowotnej oraz ratownictwa medycznego.

Strona związkowa przekaże na ręce Pani Minister Elżbiety Witek uwagi dotyczące kwestii regulujących zasady działania podstawowej opieki zdrowotnej.

Do końca września opracowany zostanie szczegółowy harmonogram najważniejszych działań legislacyjnych resortu zdrowia odnoszących się w szczególności do kwestii poruszonych na spotkaniu przez stronę związkową.

 

2016-09-21 14:59Komunikat

Warszawa 21.09.2016r.

Komunikat

po spotkaniu delegacji Sekretariatu Ochrony Zdrowia

z Premier Beatą Szydło i przedstawicielami rządu.

1. Ze strony NSZZ Solidarność w spotkaniu udział brali Maria Ochman, Halina Cierpiał, Danuta Kądziołka, Małgorzata Nieznalska, Dariusz Mądraszewski i Marian Zepchła. Stronę rządową reprezentowali premier Beata Szydło, minister Elżbieta Witek, minister Konstanty Radziwiłł oraz wiceminister pracy Stanisław Szwed.

2. W trwającym ponad 2 godziny posiedzeniu przedstawiliśmy pani Premier aktualną sytuację w służbie zdrowia oraz Konieczne działania naprawcze. Poza problemami służby zdrowia rozmowa dotyczyła również funkcjonowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowego Ratownictwa Medycznego.

3. Pani premier zobowiązała ministra zdrowia do:

- przedstawienia w ciągu tygodnia nowego projektu ustawy o minimalnym wzroście wynagrodzeń,

- do 15 października minister zdrowia ma przygotować i przekazać do konsultacji społecznych następujące projekty ustaw:

- o sieci szpitali,

- o Państwowym Ratownictwie Medycznym,

- o podstawowej opiece medycznej.

4. W sprawie Inspekcji Sanitarnej zaawansowany jest projekt powrotu do tak zwanej pionizacji Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz utrzymania jej dotychczasowych zadań [badania żywności].

5. Strona rządowa stwierdziła iż istnieje możliwość przekazania, być może jeszcze w tym roku, dodatkowych środków finansowych na funkcjonowanie Państwowego Ratownictwa Medycznego.

6. Podczas spotkania związkowcy bardzo mocno akcentowali iż NSZZ Solidarność zrzesza w naszej branży wszystkie grupy zawodowe pracujące w placówkach medycznych. Zarówno pracowników medycznych jak i niemedycznych. W odpowiedzi na postulat Krajowej Sekcji Służby Zdrowia dotyczący podwyżek dla wszystkich pracowników strona rządowa zapowiedziała poszukiwanie rozwiązań prawnych, które umożliwi realizację tego postulatu.

Koleżankom Halinie Cierpiał, Danucie Kądziołce i Małgorzacie Nieznalskiej w imieniu nas wszystkich składam wyrazy podziękowania za determinacje i zaangażowanie, a wszystkim naszym Koleżankom i Kolegom, którzy wyrażali solidarne poparcie w trakcie protestu przekazuję wyrazy wdzięczności i proszę o zachowanie stałej gotowości związkowo – bojowej.

2016-09-21 14:42Stanowisko Rady Regionalnej Sekcji Służby Zdrowia i Regionalnego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego

Katowice, 20.09.2016 r.

Stanowisko

Rady Regionalnej Sekcji Służby Zdrowia i Regionalnego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w sprawie protestu w Ministerstwie Zdrowia w dniach 19-20.09.2016r.

Rada RSOZ i RSSZ NSZZ „Solidarność” stanowczo popiera formę protestu naszych przedstawicieli w Ministerstwie Zdrowia po posiedzeniu Zespołu Trójstronnego do spraw Ochrony Zdrowia 19-20.09.2016 r.

Dotychczasowe rozmowy z ministrem Konstantym Radziwiłłem nie przyczyniły się do rozwiązania problemów polskiej służby zdrowia. Uważamy, że spotkanie z Panią Premier umożliwi ich przedstawienie i będzie dobrym początkiem do szybkiego rozwiązania. Dlatego działania Rady Krajowego Sekretariatu i Sekcji Służby Zdrowia na rzecz wszystkich zatrudnionych w ochronie zdrowia oraz ze względu na dobro pacjentów w pełni uzyskały naszą akceptację.

W związku z powyższym gotowi jesteśmy rozpocząć szeroko zakrojoną akcję poparcia przyjętego przez Krajowy Sekretariat Ochrony Zdrowia kierunku działań.

Z-ca Przewodniczącej

Regionalnego Sekretariatu Ochrony Zdrowia

Region Śląsko-Dąbrowski

Joanna Lukosek

2016-09-21 14:40Regionalna Sekcja Służby Zdrowia Ziemia Radomska dziękuje protestującym

Regionalna Sekcja Służby Zdrowia Ziemia Radomska dziękuje protestującym członkom Komisji Krajowej za podjęcie akcji protestacyjnej w tak nieoczekiwanych warunkach. Jesteśmy z Wami. Pozdrawiamy

2016-09-20 15:24STANOWISKO Prezydium Zarządu Regionu Mazowsze

Warszawa, dnia 20 września 2016 r.

STANOWISKO

Prezydium Zarządu Regionu Mazowsze

z dnia 20 września 2016r.

Prezydium Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność” w pełni popiera akcję protestacyjną Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” polegającą na strajku okupacyjnym wymuszonym bierną i lekceważącą postawą Ministra, w gmachu Ministerstwa Zdrowia.

Zwracamy się do Premiera RP Beaty Szydło o jak najszybsze spotkanie z protestującymi pracownikami Służby Zdrowia i rozwiązanie najpilniejszych problemów Polskiej Służby Zdrowia.

Domagamy się realizacji postulatów strajkujących dotyczących:

- podwyżki wynagrodzeń dla wszystkich grup zawodowych zatrudnionych w placówkach ochrony zdrowia,

- radykalnego przyspieszenia prac nad Ustawą o minimalnym wynagrodzeniu w Ochronie Zdrowia,

- przygotowania i ustalenia ustawy o sieci szpitali,

- zwiększenia finansowania Państwowego Ratownictwa Medycznego,

- utrzymania dotychczasowych zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które nie spotkały się jak dotąd z konkretną reakcją zarządzających Polską Służbą Zdrowia.

Tylko dialog może zapobiec katastrofie.

Przewodniczący

Regionu Mazowsze

NSZZ „Solidarność”

Andrzej Kropiwnicki