Nie będzie kar za nieopłacone e-myto?

Zmiany w prawie- abolicja za nieopłacenie tzw. e-myta, za które obciążani byli kierowcy. Warto wyjaśnić, że obowiązek opłat ciąży na właścicielu firmy a nie na pracowniku.

Jak czytamy, kluczowy jest tu art. 4 nowelizacji ustawy o drogach publicznych, która wejdzie w życie 2 grudnia. Przewiduje on pełną abolicję dla kierowców, którzy nie zapłacili e-myta, wygenerowanego przez system viaTOLL. Co więcej, jeżeli naruszenie zostało popełnione przed wejściem w życie ustawy, to nie będzie się wszczynać postępowania administracyjnego, a te już rozpoczęte zostaną umorzone.

Zmiany te, na wniosek związków zawodowych, chronią kierowców przed nieuzasadnionymi karami finansowymi. Walka o korzystne zmiany dla kierowców  trwała długo i zmierza do pozytywnego zakończenia.