Projekt ustawy ws. dyrektywy cross border enforcement przyjęty przez Radę Ministrów

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Zaproponowano rozwiązania, które ułatwią wymianę informacji między Polską a pozostałymi krajami Unii Europejskiej na temat kierowców łamiących przepisy ruchu drogowego. Chodzi o szybką identyfikację kierowców naruszających zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego w innym państwie członkowskim UE niż państwo rejestracji pojazdu.

W praktyce nowe przepisy będą dotyczyć polskich kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego w krajach Unii Europejskiej i kierowców z państw członkowskich UE łamiących przepisy w naszym kraju. Chodzi o skuteczne karanie sprawców naruszeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i efekt prewencyjny – zachętę do ostrożniejszej jazdy, zwłaszcza obcokrajowców w naszym kraju. Nowe przepisy są niezbędne ze względu na konieczność wdrożenia do polskiego prawa dyrektywy 2011/82/UE w sprawie ułatwień w zakresie transgranicznej wymiany informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego.

W Polsce zostanie utworzony Krajowy Punkt Kontaktowy (KPK), którego zadaniem będzie wymiana informacji z krajowymi punktami kontaktowymi innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz przekazywanie ich służbom krajowym uprawnionym do korzystania z nich w celu ścigania sprawców przewinień drogowych. Wymiana informacji będzie dotyczyć danych rejestracyjnych pojazdów oraz ich właścicieli lub posiadaczy.

Dane te będą przekazywane w przypadku wystąpienia następujących naruszeń bezpieczeństwa ruchu drogowego:

  • niestosowania się do ograniczenia prędkości;
  • prowadzenia pojazdu bez zapiętych pasów bezpieczeństwa;
  • przewożenia dziecka bez fotelika ochronnego;
  • niestosowania się do sygnałów świetlnych lub znaków nakazujących zatrzymanie pojazdu;
  • prowadzenia pojazdu po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości;
  • prowadzenia pojazdu pod wpływem środka odurzającego;
  • nieużywania w czasie jazdy kasków ochronnych;
  • wykorzystywania drogi lub jej części w sposób niezgodny z przeznaczeniem;
  •  korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku.

Zgodnie z projektem, informacje o zagranicznych kierowcach, ich pojazdach i dokonanych przez nich przewinieniach drogowych w Polsce – z Krajowego Punktu Kontaktowego będą otrzymywały podmioty do tego uprawnione: Policja, Inspekcja Transportu Drogowego, straż (gminna) miejska, organy Służby Celnej, Straż Graniczna.

Krajowy Punkt Kontaktowy prowadzony będzie przez ministra spraw wewnętrznych i ma być częścią struktur nowej Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców 2.0. (nowy CEPiK 2.0.). Wymiana informacji między KPK a krajowymi punktami kontaktowymi innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz podmiotami uprawnionymi do ich otrzymywania w Polsce będzie odbywała się w systemie teleinformatycznym za pośrednictwem europejskiego systemu Eucaris.

Nowe regulacje mają wejść w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Informacja ze strony: http://www.transport.gov.pl/