Akty prawne UE

DYREKTYWY

 • dyrektywa 76/914/EWG z dnia 16 grudnia 1976 r. w sprawie minimalnego poziomu szkolenia określonych kierowców transportu drogowego (Dz. Urz. WE L 357 z 29.12.1976, str. 36);
 • dyrektywa 84/647/EWG z dnia w sprawie użytkowania w przewozach rzeczy transportem drogowym pojazdów wynajętych bez kierowcy (Dz. Urz. WE L 335 z 22.12.1984, str. 72 i n), zmienionej dyrektywą 90/398/EWG (Dz. Urz. WE L 202 z 31.7.1990, str. 46);
 • dyrektywa 88/599/EWG z dnia 23 listopada 1988 r. w sprawie postępowania kontrolnego dotyczącego wdrożenia rozporządzenia Nr 3820/85/EWG w sprawie harmonizacji pewnych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz rozporządzenia Nr 3821/85/EWG w sprawie urządzeń rejestrujących w transporcie drogowym (Dz. Urz. WE L 325 z 29.11.1988, str. 55);
 • dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla pewnych rodzajów kombinowanego transportu drogowego rzeczy pomiędzy państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992, str. 38);
 • dyrektywa 98/76/WE z dnia 1 października 1998 r. zmieniające dyrektywę 96/26/WE w sprawie dostępu do zawodu przewoźnika drogowego transportu towarowego i przewoźnika drogowego transportu pasażerskiego oraz wzajemnego uznawania dyplomów, certyfikatów i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji, mającego na celu ułatwienie im korzystania z prawa do swobodnego podejmowania działalności w dziedzinie transportu krajowego i międzynarodowego (Dz. Urz. WE L 277 z 14. 10.1998, str. 17);
 • dyrektywa 99/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat od pojazdów ciężarowych za korzystanie z określonej infrastruktury (Dz. Urz. WE L 187 z 20. 7.1999, str. 42);
 • dyrektywa 2000/62/WE z dnia 6 czerwca 2000 r. w sprawie technicznej kontroli drogowej w zakresie stanu technicznego pojazdów handlowych poruszających się na obszarze Wspólnoty (Dz. Urz. WE L 203 z 10. 8.2000, str. 1).

ROZPORZĄDZENIA

 • rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 561/2006 z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 z dnia 2006-03-15 (Dz.Urz.UE.L 2006 Nr 102, str. 1);
 • rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (Dz. Urz. WE L370 z 31.12.1985 r.);
 • rozporządzenie Rady (EWG) nr 4060/89 z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie zniesienia kontroli przeprowadzanych na granicach Państw Członkowskich w dziedzinie transportu drogowego i żeglugi śródlądowej (Dz. Urz. WE L 390 z 30.12.1989 r.);
 • rozporządzenie Rady (EWG) nr 3688/92 z dnia 21 grudnia 1992 r. dostosowujące do postępu technicznego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym. (Dz. Urz. WE L 374 z 22.12.1992 r.);
 • rozporządzenie Rady (EWG) nr 2479/95 z dnia 25 października 1995 r. dostosowujące do postępu technicznego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących w transporcie drogowym (Dz. Urz. WE L 256 z 26.10.1995 r.);
 • rozporządzenie Komisji (WE) nr 1056/97 z dnia 11 czerwca 1997 r. dostosowujące do postępu technicznego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (Dz. Urz. WE L 154 z 12.06.1997 r.);
 • rozporządzenie Rady (EWG) nr 2135/98 z dnia 24 września 1998 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz dyrektywę 88/599/EWG dotyczącą stosowania rozporządzenia (EWG) nr 3820/85 i (EWG) nr 3821/85. (Dz. Urz. L 274 z 09.10.1998 r.);
 • rozporządzenie Rady (EWG) nr 881/92 z dnia 26 marca 1992 r. w sprawie dostępu do rynku przewozów rzeczy we Wspólnocie, na lub z terytorium Państw Członkowskich lub w tranzycie przez jedno lub więcej Państw Członkowskich (Dz. Urz. WE L095 z 09.04.1992 r.);
 • rozporządzenie Rady (EWG) nr 684/92 z dnia 1992 r. w sprawie wspólnych zasad międzynarodowego przewozu pasażerskiego autokarowego i autobusowego (Dz. Urz. WE L 074 z 20.03.1992 r.);
 • rozporządzenie Rady (EWG) nr 11/98 z dnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 684/92 w sprawie wspólnot zasad międzynarodowych przewozów osób autokarem i autobusem. (Dz. Urz. WE L 004 z 08.01.1998 r.);
 • rozporządzenie Rady (EWG) nr 2121/98 z dnia 2 października 1998 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzeń Rady (EWG) nr 684/92 i (WE) nr 12/98 w zakresie dokumentów do przewozu pasażerów autokarem i autobusem (Dz. Urz. WE L 268 z 3.10.1998 r.);
 • rozporządzenie Rady (EWG) nr 12/98 z dnia 11 grudnia 1997 r. ustanawiające warunki dostępu przewoźników niemających stałej siedziby w Państwie Członkowskim do transportu drogowego w Państwie Członkowskim. (Dz. Urz. WE L 004 z 08.01.1998 r.);
 • rozporządzenie Rady (EWG) nr 3118/93 z dnia 25 października 1993 r. ustanawiające warunki wykonywania w Państwach Członkowskim usług krajowego transportu drogowego rzeczy przez przewoźników nie mających siedziby w tym państwie (Dz. Urz. WE L 279 z 12.11.1993 r.);
 • rozporządzenie Rady (EWG) nr 3315/94 z dnia 22 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3118/93 ustanawiające warunki wykonywania w Państwie Członkowskim usług krajowego transportu drogowego rzeczy przez przewoźników niemających siedziby w tym państwie (Dz. Urz. WE L 279 z 12.11.1993 r.);
 • rozporządzenie Rady (WE) nr 484/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 1 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 881/92 i (EWG) nr 3118/93 w celu wprowadzenia zaświadczeń dla kierowców (Dz. Urz. WE L 076 z 19.03.2002 r.);
 • rozporządzenie Rady nr 259/93/EWG z dnia 1 lutego 1993 r. w sprawie nadzoru i kontroli przesyłania odpadów w obrębie, do Wspólnoty Europejskiej oraz poza jej obszar (Dz. Urz. WE L 30 z 06.02.1993);
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 92/26/WE;

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych;

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006.