Inne systemy czasu pracy kierowców

Równoważny system czasu pracy

Jeżeli pracujesz w transporcie drogowym, tj. prowadzisz działalność gospodarczą jako przewoźnik, zgodnie z przepisami możesz pracować maksymalnie do 10 godzin na dobę. Jeśli prowadzisz pojazdy poza transportem drogowym, możesz pracować do 12 godzin na dobę – w ramach systemu równoważnego czasu pracy.

W tym systemie czas pracy przedłużony w poszczególnych dniach jest równoważony ze skróconym czasem pracy w innych dniach lub z dniami wolnymi od pracy. Oznacza to, ze za każdorazowe przedłużenie czasu pracy przysługuje Ci proporcjonalna ilość czasu wolnego lub krótszy czas pracy w dniu kolejnym.

Okres rozliczeniowy w przypadku stosowania równoważnego czasu pracy nie może być dłuższy niż 1 miesiąc.

Od tego przepisu istnieją jednak wyjątki. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres rozliczeniowy można bowiem przedłużyć do 3 miesięcy, Jeśli zaś pracujesz zależnie od pory roku lub warunków atmosferycznych, okres rozliczeniowy można przedłużyć maksymalnie, czyli do 4 miesięcy.

Przerywany system czasu pracy

Jeżeli pracujesz w transporcie drogowym, zgodnie z przepisami możesz pracować, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w systemie przerywanego czasu pracy z tylko jedną, maksymalnie 5 godzinną przerwą w ciągu doby. jeśli pracujesz regularnie, przerwa w pracy może trwać maksymalnie 6 godzin, jeśli Twój dobowy wymiar czasu pracy nie przekracza 7 godzin.

Za czas przerwy przysługuje Ci prawo do wynagrodzenia w wysokości połowy wynagrodzenia przewidzianego przepisami. Wynagrodzenie określa się według stawki godzinowej lub miesięcznej. Jeżeli nie ustalono takiej stawki, przysługuje Ci prawo do 60% wynagrodzenia wynikającego z umowy o pracę.

Jeśli przerwa wynikająca z harmonogramu przypada w tym samym czasie, co przerwa przeznaczona na odpoczynek, przerwy te traktuje się jako jedną całość.

Zadaniowy system czasu pracy

Kierowcy zatrudnieni w transporcie drogowym mogą pracować – w przypadkach szczególnych przewozów – według zadaniowego czasu pracy. Pracodawca ustala wtedy zadania przewozowe, które da się wykonać w ramach normowanego czasu pracy. Kierowca sam ustala rozkład czasu pracy.

Łączenie systemu równoważonego z przerywanym

Pracodawca może połączyć przerywany system czasu pracy z równoważonym, w uzasadnionych przypadkach. Wtedy musi z góry ustalić rozkład czasu pracy i uwzględnić w nim przepisy o obowiązkowym dobowym odpoczynku. Rozkład czasu pracy wówczas powinien obejmować co najmniej miesiąc.

źródło: Główny Inspektorat Pracy