Debata Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego ze zorganizowanym społeczeństwem obywatelskim w Polsce na temat Europejskiego Filaru praw socjalnych.

 W dniu 17 października 2016 roku odbyła się w Warszawie debata EKES-u o najpilniejszych problemach społecznych i gospodarczych w Europie i poszczególnych krajach europejskich.

Tematem debaty w pierwszej części były:

·         Społeczna gospodarka rynkowa o wysokiej konkurencyjności.

·         Wyjście z kryzysu i przygotowanie się na przyszłe wyzwania.

·         Kierunki pogłębionej i bardziej sprawiedliwej unii gospodarczej i walutowej.

 Należy wykorzystać bogate doświadczenia liderów osiągających najlepsze wyniki na świecie, którzy wywodzą się właśnie z Europy przy tworzeniu europejskiego filaru praw socjalnych. Tworzony filar uwzględnia różnice pomiędzy państwami ale jednocześnie powinno opierać się na wartościach i zasadach, które są wspólne poziomie krajowym, międzynarodowym
i europejskim. Wartości te zostały zapisane w Traktacie o Unii Europejskiej (TUE), Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej
i w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także w przepisach międzynarodowych jak Europejska karta społeczna przyjęta przez Radę Europy bądź zalecenia przedstawiane przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP).

Zakres dyskusji obejmował w dalszej części problematykę:

·         Rolę, zakres i charakter prawny europejskiego filaru praw socjalnych.

·         Określenie zasad odpowiadających obecnym i przyszłym realiom.

·         Wartość dodana dla strefy euro i całej Unii Europejskiej.

·         Cel konsultacji.

·         Pożądane wyniki konsultacji

W celu pobudzenia debaty w nadchodzących miesiącach Komisja Europejska będzie aktywnie współpracować z pozostałymi instytucjami UE, organami krajowymi
i parlamentami, związkami zawodowymi i stowarzyszeniami przedsiębiorców, organizacjami pozarządowymi, podmiotami świadczącymi usługi społeczne, ekspertami środowisk akademickich, jak również Komisja będzie zachęcać do debaty za pośrednictwem swoich przedstawicielstw w państwach członkowskich.

Dla nas związkowców najważniejszym elementem dyskusji w debacie jest zrównanie poziomu socjalnego, ubezpieczeń społecznych, sposobu i warunkach zatrudniania, wynagradzania, wyrównywania szans startu i kończenia życia zawodowego oraz całego obszaru dotyczącego pracowników świadczących pracę nie tylko na terenie Unii Europejskiej.

 

W spotkaniu uczestniczyli między innymi Barbara Surdykowska z biura eksperckiego KK Andrzej Adamczyk współprzewodniczący debaty członek EKES-u kierownik działu zagranicznego KK oraz z ramienia KSTD NSZZ „Solidarność  Tadeusz Kucharski.