X KZD NSZZ „Solidarność”, Jastrzębie Zdrój 1998


Plakat X KZD NSZZ "S", 1998 r.

24-25 IX 1998 roku na X KZD NSZZ „Solidarność” w Jastrzębiu Zdroju Marian Krzaklewski został po raz trzeci wybrany na przewodniczącego Związku. Był jedynym kandydatem. „Takie poparcie to mój życiowy rekord, rekord Związku. Razem wprowadzimy «Solidarność» w trzecie tysiąclecie” – dziękował przewodniczący delegatom. Wałęsa w przemówieniu wygłoszonym na zjeździe przypomniał, że w dawnej „Solidarności” obowiązywała zasada, że funkcje związkowe można pełnić jedynie przez dwie kadencje. Ostrzegał także przed schodzeniem Związku na manowce, gdyż działacze głównie zajmują się polityką, a nie obroną interesów pracowniczych.


Zjazd podjął uchwały m.in. w następujących sprawach:


Stocznia Gdańska

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” zwraca się do Premiera RP o podjęcie wszystkich możliwych działań, w ramach kompetencji rządu, wspierających Stocznię Gdańską.
Równocześnie zwracamy się do Pana Premiera o przygotowanie programu zabezpieczającego Stocznię na wypadek wystąpienia nadzwyczajnych, groźnych dla pracowników okoliczności.
Stanowisko X KZD


Zmienić ustawę o radiofonii i telewizji

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” domaga się od Parlamentu RP takich zmian w ustawie o radiofonii i telewizji, które zapewnią, że publiczne środki przekazu nie będą demoralizowały, a będą upowszechniały wartości patriotyczne.
Sposób powoływania i skład władz radia i telewizji muszą zagwarantować niezależność polityczną w informowaniu społeczeństwa.
Stanowisko X KZD


Powszechne uwłaszczenie obywateli

Powszechne uwłaszczenie obywateli zostało sformułowane przez NSZZ „Solidarność” jako jeden z podstawowych programów transformacji ustrojowej Polski. Akcja Wyborcza Solidarność w pełni przyjęła uwłaszczenie jako główny punkt programu wyborczego w wyborach parlamentarnych, a po wyborach wpisała uwłaszczenie do umowy koalicyjnej jako zadanie do wykonania.
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” z niepokojem stwierdza, że mimo iż blisko rok upłynął od czasu wyborów parlamentarnych, zapis w umowie koalicyjnej o realizacji powszechnego uwłaszczenia Polaków nie doczekał się nie tylko wypełnienia, ale również nie przybrał odpowiednich ram prawnych.
Krajowy Zjazd Delegatów wzywa wszystkich parlamentarzystów AWS do intensywnych działań dla zrealizowania zobowiązań zawartych w umowie koalicyjnej.
Stanowisko X KZD


Dokumenty X KZD NSZZ „Solidarność”:

Dokumenty X KZD NSZZ „S”

Dodaj komentarz