VII KZD NSZZ „Solidarność”, Gdańsk 1995Plakat VII KZD NSZZ "S", Gdańsk 1995


8-10 VI 1995 r. odbył się w Gdańsku VII Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. Na przewodniczącego Związku ponownie wybrano Mariana Krzaklewskiego, który otrzymał 278 głosów, a kontrkandydaci uzyskali: Eugeniusz Szumiejko – 54 i Barbara Niemiec – 24 głosy. Do KK wybrani zostali głównie działacze, których przewodniczący  „Solidarności” uzgodnił z liderami regionów. Gościem zjazdu był prezydent Lech Wałęsa, który wzywał do odtworzenia wielkiego obozu reform.


Fragmenty uchwał zjazdowych:


Uchwała  w  sprawie polityki  prorodzinnej
Rodzina ma prawo do życia w takim systemie społeczno-gospodarczym, w którym będą uznawane i wspierane jej godność, niezależność i stałość. [...]
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”, uznając prorodzinną politykę za priorytetową i niezbędną dla przeprowadzenia reform w Polsce, postanawia włączyć tekst Karty Praw Rodziny przedstawiony przez Stolicę Apostolską do uchwały programowej Związku.
Równocześnie zobowiązuje parlamentarzystów NSZZ „Solidarność” do wniesienia inicjatywy ustawodawczej, której podstawą będzie wyżej wymieniona Karta Praw Rodziny.

Uchwała  w  sprawie wyborów  prezydenckich
W Polsce trwa ofensywa rekomunizacyjna. Jest to główna przyczyna pogrążania się kraju w kryzysie moralnym, gospodarczym i społeczno-politycznym. Nie wolno dopuścić, aby kandydat komunistów lub ich sojuszników został prezydentem RP.
Trzeba wygrać wybory prezydenckie, dać Polsce konstytucję według projektu obywatelskiego, skutecznie doprowadzić do lustracji i dekomunizacji oraz realizacji programu społeczno-gospodarczego akceptowanego przez większość narodu.
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” uważa, że brak przed wyborami prezydenckimi jedności w obozie niepodległościowym reprezentującym poważną część elektoratu będzie mieć dramatyczne skutki dla przyszłości Polski.
Oczekujemy, że apel spowoduje wspólne z NSZZ „Solidarność” działanie ugrupowań patriotyczno-niepodległościowych, które wsparte autorytetem Kościoła, wyłonią kandydata jednoczącego te środowiska. Kandydat taki mógłby uzyskać akceptację członków „Solidarności” i szerokie poparcie społeczne. [...].

Uchwała  w  sprawie projektu  konstytucji
Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego przygotowuje projekt konstytucji zdecydowanie odchodzący od propozycji zawartych w projekcie obywatelskim; projekt o nieokreślonym systemie wartości, nie podejmujący wielu istotnych problemów społecznych; projekt, który nie wnosi zasadniczych reform przełamujących bariery rozwojowe narodu.
Krajowy Zjazd Delegatów zobowiązuje Komisję Krajową do ponowienia działań w sprawie referendum nad oboma projektami konstytucji.

Posłanie  KZD  NSZZ  „Solidarność” do  narodu  czeczeńskiego i  narodów  świata
W chwili gdy toczą się obrady VII Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”, na Kaukazie dokonuje się zbrodnia ludobójstwa na narodzie czeczeńskim.
„Solidarność”, jako ruch wyrosły z umiłowania wolności, poszanowania praw człowieka i wiary w prawo każdego narodu do samostanowienia, nie może milczeć, kiedy za przyzwoleniem przywódców demokratycznych państw Zachodu odradzający się w Federacji Rosyjskiej totalitarny reżim przekształca Czeczenię w obóz zagłady. Jeżeli dzisiaj nie powiemy NIE, to Czeczenia może stać się nowym Oświęcimiem.
Apelujemy do przywódców wolnego świata, aby kierowali się w polityce głosem sumienia.
Apelujemy o uznanie suwerenności Czeczeńskiej Republiki Iczkerija.


Uchwała  programowa
[...] Podstawowym zadaniem „Solidarności” jest ochrona godności ludzi pracy i troska o utrzymanie, a w miarę rozwoju gospodarczego państwa – podnoszenie jakości oraz poziomu materialnego życia ich rodzin, a także zapewnienie możliwości awansu w strukturze społecznej.
Krajowy Zjazd Delegatów uznaje, że najważniejszymi celami Związku w obecnej kadencji są:
1) upowszechnienie własności poprzez uwłaszczenie społeczeństwa
2) wzrost wynagrodzeń realnych
3) ochrona rodzin przed ubóstwem
4) redukcja bezrobocia
5) zapewnienie powszechnego dostępu do usług medycznych, oświaty i kultury
6) zapewnienie godziwych świadczeń z ubezpieczenia społecznego [...].Dokumenty VII KZD NSZZ „Solidarność”, Gdańsk 1995 r.

Uchwały VII KZD NSZZ „S”, 1995Dodaj komentarz