IV KZD NSZZ „Solidarność”, 1992


Plakat IV KZD NSZZ "Solidarność", 1992

11-14 czerwca 1992 r. w Stoczni Gdańskiej odbyła się I tura IV Krajowego Zjazdu Delegatów „Solidarności”. Na przewodniczącego Związku wybrano ponownie Krzaklewskiego (zdobył 214 głosów, na Macieja Jankowskiego oddano 137 głosów). Gośćmi Zjazdu byli prezydent Lech Wałęsa i były premier Jan Olszewski. Wałęsa powiedział m.in.: „Podam się do dymisji i przeproszę na kolanach, jeśli okaże się, że byłem agentem”, a także, że „20 lat temu podpisałem trzy lub cztery dokumenty mówiące, że nie posiadam broni, nie będę siał niepokoju i że nie powiem, co było na przesłuchaniach”.

Czwarty zjazd odbył się w nadzwyczajnych okolicznościach po odwołaniu rządu Jana Olszewskiego. Obradujący w Gdańsku delegaci byli oburzeni wydarzeniami, które zaszły w Polsce i rolą, jaką odegrał w nich prezydent Lech Wałęsa. Dali temu wyraz w specjalnej uchwale. Zażądano przeprowadzenia natychmiastowej dekomunizacji i ujawnienia agentów SB.


Uchwała IV KZD „Solidarności”

Jesteśmy oburzeni wydarzeniami, które zaszły w Polsce w ostatnim czasie oraz rolą, jaką w tych wydarzeniach odegrał prezydent RP Lech Wałęsa.
1. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” domaga się niezwłocznego, ustawowego przeprowadzenia dekomunizacji w Polsce.
2. Zdecydowanie sprzeciwia się próbom powstrzymania procesu ujawniania współpracowników UB i SB oraz żąda usunięcia ich z życia publicznego.
3. Z całą mocą sprzeciwia się przekazaniu władzy w Polsce siłom postkomunistycznym.
4. Stwierdza, że walka o władzę zastąpiła pracę dla Polski.
Żądamy od Prezydenta, Rządu i Parlamentu rzetelnego wypełniania swoich obowiązków wobec społeczeństwa. Nie będziemy dłużej tolerować nieudolności, niekompetencji i złej woli ze strony tych instytucji.
Żądamy szybkich i energicznych działań, które poprawią stan polskiej gospodarki, będą przeciwdziałać recesji.
Żądamy szybkiego uchwalenia nowej konstytucji i nowej ordynacji wyborczej do Sejmu.
Żądamy szybkiego uspołecznienia Radia i TV.
IV Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” żąda realizacji obietnic Prezydenta RP danych Narodowi.

W czasie zjazdu wprowadzono liczne zmiany w statucie związku, zaangażowano się w organizowanie spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, w których pochopnie widziano urzeczywistnienie idei spółdzielczych. Zobowiązano KK „S” do zorganizowania szkoły związkowej, opracowania regulaminu przyznawania tytułu honorowego członka „Solidarności”, utworzenia biura ds. osób niepełnosprawnych, czy też podjęcia działań w sprawie zwrotu zagarniętego w stanie wojennym majątku związku.


Dokumenty IV KZD NSZZ „Solidarność”

Dokumenty IV KZD NSZZ „Solidarność”, Gdańsk 1992


Dodaj komentarz