„Pamięć i Sprawiedliwość” Pismo Instytutu Pamięci Narodowej, Warszawa 2003, nr 2 (4)


"Pamięć i Sprawiedliwość" 2003, nr 2 (4)Fragment wstępu


Wiodącym tematem niniejszego numeru „Pamięci i Sprawiedliwości” jest polityka władz PRL wobec opozycji w ostatnich latach komunistycznej dyktatury w Polsce. Powstanie Instytutu Pamięci Narodowej otworzyło przed badaczami dziejów opozycji nowe możliwości szerokiej kwerendy w aktach Służby Bezpieczeństwa, będącej głównym narzędziem, za pomocą którego kierownictwo PZPR zwalczało rozwijający się od 1976 r. coraz dynamiczniej niezależny ruch społeczny. Nad relacjami między MSW i PZPR, celami, jakie stawiała sobie w walce z opozycją ekipa Edwarda Gierka, a następnie Wojciecha Jaruzelskiego, wreszcie nad bilansem sukcesów i porażek władz w tym zakresie zastanawia się w tekście otwierającym numer Łukasz Kamiński. Zgodnie z przyjętą przez nas konwencją jego artykuł jest wprowadzeniem do dyskusji redakcyjnej, w której tym razem obok autora udział wzięli: Antoni Dudek, Jerzy Eisler, Andrzej Friszke, Henryk Głębocki oraz Grzegorz Waligóra. Mimo licznych różnic uczestnicy debaty w jednym wydają się zgodni: akta komunistycznych służb specjalnych stanowią dla historyków materiał o ogromnej wartości naukowej, którego rzetelna analiza może zmienić wiele utartych sądów i ocen na temat dwóch ostatnich dekad PRL. […]Spis treści


Od Redakcji – 7

I. Dyskusja

Łukasz Kamiński – Władza wobec opozycji 1976–1989 – 9

Opozycja demokratyczna w działaniach władz PRL – 33

II. Esej

Adam Leszczyński – Jaką historię „Solidarności” lat 1980–1981 warto napisać? Zarys projektu badawczego – 69

III. Studia: Opozycja 1976–1989

Robert Spałek – „Gracze” – Komitet Obrony Robotników w propagandzie PRL, stereotypach oraz dokumentach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych – 79

Sławomir Cenckiewicz – Służba Bezpieczeństwa w walce z Ruchem Młodej Polski 1979–1988 – 113

Leszek Próchniak – Służba Bezpieczeństwa wobec opozycji w Łodzi 1976–1980 – 159

Dariusz Iwaneczko – Służba Bezpieczeństwa wobec „Solidarności” rolniczej w Polsce południowo-wschodniej 1980–1981 – 185

Witold Gieszczyński – Protesty studenckie w Olsztynie w 1981 roku – 213

Krzysztof Madej – Opozycja w PRL 1956–1980. Stan badań – 227

IV. Varia

Petr Blažek – Odmowa służby wojskowej w Czechosłowacji 1969–1989 – 253

Adam Puławski – Postrzeganie żydowskich oddziałów partyzanckich przez Armię Krajową i Delegaturę Rządu RP na Kraj – 271

V. Dokumenty

Grzegorz Majchrzak – Początki „ochrony” NSZZ „Solidarność” przez Służbę Bezpieczeństwa (wrzesień 1980 – kwiecień 1981) – 301

Paweł Piotrowski – Wrocławska opozycja w 1986 roku w materiałach Służby Bezpieczeństwa – 317

Przemysław Zwiernik – Rozpracowanie „Motorniczego” – 343

VI. U sąsiadów

Marína Zavacká – Słowacka historiografia dziejów najnowszych od 1990 roku – 351

VII. Recenzje i polemiki

Natalia Aleksiun – Dokąd dalej? Ruch syjonistyczny w Polsce (1944–1950) (Marcin Urynowicz) – 361

The Anti-Soviet Resistance in the Baltic States (Rafał Wnuk) – 366

Anetta Rybicka – Instytut Niemieckiej Pracy Wschodniej. Institut für Deutsche Ostarbeit. Kraków 1940–1945 (Paweł Kosiński) – 375

PRL. Trwanie i zmiana (Krzysztof Lesiakowski) – 380

Andrzej Friszke – Polska. Losy Państwa i Narodu 1939–1989 (Jerzy Eisler) – 387

Bogusław Kopka – Obozy pracy w Polsce 1944–1950. Przewodnik encyklopedyczny (Łukasz Kamiński)– 392

W odpowiedzi na recenzję Bogusława Kopki: Witold Stankowski, Obozy i inne miejsca odosobnienia dla niemieckiej ludności cywilnej w Polsce w latach 1945–1950

Witold Stankowski – 394

Bogusław Kopka – 397

W odpowiedzi na recenzję Marcina Urynowicza: Marek Jan Chodakiewicz, Żydzi i Polacy 1918–1956. Współistnienie – Zagłada – Komunizm

Piotr Gontarczyk – 400

Marcin Urynowicz – 402


Przeczytaj:

Plik w formacie „pdf: „Pamięć i Sprawiedliwość” 2003, nr 2 (4)


Dodaj komentarz