W dniu 22.06.2022r. w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Pracowników Cywilnych MON NSZZ "Solidarność" o charakterze sprawozdawczym. Delegaci przyjęli sprawozdanie Przewodniczącego z działalności za okres miniony uzupełnione o informacje przedstawione przez Skarbnika i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

W sprawach bieżących WZD zobowiązało uchwałą Radę Sekcji do aktywnych działań na rzecz wzrostu wynagrodzeń dla pracowników sfery budżetowej MON oraz jako nieodłączne - działanie dotyczące zmian PUZP ze zmianami tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego włącznie. Ponadto przyjęto stanowisko, w którym zwrócono się do Premiera Rządu RP i Ministra Aktywów Państwowych z apelem o działania w kierunku zwiększenia zamówień remontowo-produkcyjnych dla Spółek PGZ, zabezpieczających normalne funkcjonowanie z wyartykułowaniem ich fundamentalnego znaczenia dla Obronności Państwa.

W zebraniu uczestniczył Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ "Solidarność" Bartłomiej Mickiewicz, który poinformował o pracach nad budżetem na rok 2023 i wstępnej rządowej propozycji wzrostu wynagrodzeń o 7,8%, z czym stanowczo nie zgadza się KK NSZZ "Solidarność" oraz Nasi Delegaci obecni na WZD, uważając, że poziom inflacji spowoduje faktyczną obniżkę wynagrodzeń, co jest nie do przyjęcia.

 

Za Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Pracowników Cywilnych MON NSZZ "Solidarność"

Orzewodniczący WZD - Witold Kleczkowski