poniedziałek, 21 Sty 2019
Naszą witrynę przegląda teraz 290 gości 
Lista imienna od pracodwacy dla potrzeb referendum strajkowego

W praktyce związkowej powstało istotne zagadnienie prawne związane z referendum strajkowym. Organizacje związkowe mogą prowadzić spory zbiorowe w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. z 1991 r., Nr 55, poz. 236 ze zm.). Przedmiotowa ustawa pozwala na ogłoszenie strajku po przeprowadzeniu procedury rokowań oraz gdy strony w postępowaniu mediacyjnym nie osiągną porozumienia (art. 9, art. 15 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych). Obowiązkiem strony związkowej warunkującym legalność akcji strajkowej jest przeprowadzenie referendum.

Zgodnie z art. 20 ust 1 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych strajk zakładowy ogłasza organizacja związkowa po uzyskaniu zgody większości głosujących pracowników, jeżeli w głosowaniu wzięło udział co najmniej 50% pracowników zakładu pracy. Z kolei strajk wielozakładowy ogłasza organ związku wskazany w statucie po uzyskaniu zgody większości głosujących pracowników w poszczególnych zakładach pracy, które mają być objęte strajkiem, jeżeli w głosowaniu w każdym z tych zakładów wzięło udział co najmniej 50% pracowników. Powyższe potwierdza stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w wyroku z dnia 17 lutego 2005 r. (II PK 217/04, OSP 2006/3/28).

Organizacje związkowe przed przeprowadzeniem referendum strajkowego występują do pracodawcy o listę imienną pracowników zakładu pracy powołując się na art. 28 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 854 ze zm.), który stanowi, że pracodawca jest zobowiązany udzielić na żądanie związku zawodowego informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej. Niektórzy pracodawcy odmawiają jednak udostępnienia informacji imiennej o pracownikach zakładu powołując się na ochronę danych osobowych.

Opinia prawna na temat listy imiennej dr hab. Jakuba Steliny Profesora Uniwersytetu Gdańskeigo

Związkom zawodowym przysługuje prawo organizaowania strajów pracowniczych  i innych form protestu w ganicach określonychw ustawie. Ze względun a dobro publiczne ustawa może ograniczyć prowadzenie strajku lub zakazać go w odniesieniu do określonych kategorii pracowników
lub w określonych dziedzinach. Zakres wolności zrzeszania się w związkach zawodowych i
organizacjach pracodawców oraz innych wolności związkowych może podlegać tylko takim
ograniczeniom ustawowym, jakie są dopuszczalne przez wiążące Rzeczpospolitą Polską
umowy międzynarodowe.
Biorąc powyższe pod rozwagę przyjmuję że w celu realizacji obowiązku wynikającego z będącego w mocy przepisu prawa' a mianowicie art. 20 ustawy o sporach, konieczne jest stworzenie mechanizmu umożliwiającego organizacji związkowej przeprowadzenie referendum wśród zaŁogi w celu wyreżenia przez nią stanowiska odnośnie akcji strajkowej. Ponieważ ustawa o sporach dookreśla pewne parametry tego referendum,a mianowicie zawęża jego zakres podmiotowy tylko do pracowników danego zakładu a, ponadto wprowadza wymóg kworum i zwykłej większości do podjęcia decyzji, dlatego dla
przeptowadzenia referendum niezbędne Są

a) wykaz wszystkich pracowników zatrudnionych według stanu na określony dzień przez danego pracodawcę,

b) zapewnienie wszystkim tym pracownikom prawa do wyrażenia swego stanowiska (oczywiście bez
zmuszania pracownika do głosowania) oraz

c) ustalenie wyników głosowania poprzez przeliczenie wszystkich oddanych głosów i sporządzenie protokołu odzwięrciedlającego wyniki referendum.

Wszystkie te obowiązki ciążą na organizacji związkowej. Ustawa o ochronie danych, nie przewiduje żadnych szczególnych procedur względem referendum strajkowego, nie może zatem stanowić przeszkody w organizacji referendum, może jednak nakładać pewne obowiązki na związek zawodowy. Zresztą wniosek taki można  moim zdaniem wyprowadzić wprost z treści tej ustawy. Zezwa|a ona bowiem na przetwarzanie danych, jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisup prawa'',a z taką właśnie sytuacją mamy tu do czynienia.
Uzyskując od pracodawcy listę pracowników zwięzki zawodowe mają obowiązek
wykorzystania tej informacji jedynie w cęlu niezbędnym do przeprowadzenia  referendum.
Są oczywiście zobowiąane do zachowania szczególnej ostroznośc w wykorzystywaniu tych
danych. Warto w tym miejscu podkreślić z całą mocą że pracodawca nie możeu uzależnić
przekazania listy pracowników w celu przeprowadzenia referęndum strajkowego od zgody
tych pracowników.
Pracownik swą indywidualną wolą nie może blokować' przeprowadzenia
referendum, ma natomiast prawo udziatu (bądź nie) w tym referendum. Prawo to wynika z
samej przynależności pracownika do załogi zakadu pracy.


Reasumując - pracodawca ma bęzwzględny obowiazek udzielenia związkowi
zawodowemu informacji niezbędnych do przeprowadzenia referendum strajkowego (w tym
listy pracowników przez niego zatrudnianych) przepisy ustawy o ochronie danych nie
stwarzają żadnych ku temu przeszkód prawnych. Nieudzielenie tych informacji przez
pracodawcę skutkuje jego odpowiedzialnościką karną z art. 26 ustawy o sporach, moim
zdaniem powoduje też mozliwość przvstąpienia do akcii straikowej bez uzyskania zgody
załogi zakładu pracy.


Ewa Podgórska-Rakiel
na podstawie Opinii prawnej dr hab. Jakuba Stelina