Regulamin Rady Krajowej Sekcji Ciepłownictwa

§ 1

1. Ilość członków Rady Krajowej Sekcji Ciepłownictwa na okres kadencji ustala każdorazowo Walny Zjazd Delegatów (WZD) KSC.

2. WZD powołuje członków Rady KSC na czteroletnią kadencję.

3. Mandaty członków Rady KSC wygasają z dniem odbycia WZD zatwierdzającego Sprawozdanie z działalności Rady za ostatni rok kadencji.

4. Członkowie Rady, którzy:

uchylają się od udziału w pracach Rady KSC

opuścili więcej niż 3 posiedzenia Rady KSC

swoim postępowaniem rażąco naruszają postanowienia Statutu NSZZ Solidarność mogą zostać, na wniosek Przewodniczącego Rady KSC i pozytywnej opinii Rady KSC, odwołani na zasadach takich jak wybór.

§ 2

1. Posiedzenie Rady KSC zwoływane jest z własnej inicjatywy przez Przewodniczącego Rady KSC, a także na wniosek 1/3 członków Rady KSC.

2. O planowanym posiedzeniu Rady KSC, Przewodniczący KSC powiadamia każdorazowo Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej KSC.

3. Posiedzenie Rady KSC zwołuje Przewodniczący Rady w zależności od potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

4. Pierwsze posiedzenie Rady KSC zwołuje Przewodniczący w celu ukonstytuowania, nie później niż 14 dni od wyboru.

5. Członkowie Rady KSC wybierają ze swego grona wiceprzewodniczących, sekretarza i skarbnika KSC.

6. Ilość wiceprzewodniczących określa Rada KSC na wniosek Przewodniczącego KSC.

7. Posiedzenie Rady Sekcji na wniosek 1/3 członków Rady powinno być zwołane w terminie 2 tygodni od złożenia wniosku z proponowanym porządkiem obrad (wyszczególnionym we wniosku ).

8. Każdy członek Rady KSC może złożyć do Przewodniczącego Rady Sekcji umotywowany wniosek o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad.

§ 3

1. O czasie, miejscu i porządku obrad Rady KSC członkowie Rady zawiadamiani są pisemnie, co najmniej 7 dni przed terminem obrad. Do zawiadomienia powinny być dołączone materiały w sprawach objętych porządkiem. W sprawach wyjątkowo pilnych posiedzenie Rady KSC może być zwołane w terminie krótszym niż 7 dni.

2. Zawiadomienia, o których mowa, na wniosek Przewodniczącego wysyła Sekretarz Rady KSC.

3. Porządek obrad Rady KSC powinien zawierać:

• przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia Rady KSC

• realizację uchwał i wniosków zgłoszonych i przyjętych przez Radę

• informację do protokółu o sytuacji w podległym terenie.

§ 4

1. W posiedzeniach Rady KSC obowiązani są brać udział wszyscy członkowie Rady. Członkowie, którzy nie wzięli udziału w posiedzeniu Rady KSC powinni na następne posiedzenie Rady dostarczyć pisemne usprawiedliwienie nieobecności.

2. Koszty spowodowane nieobecnością członka Rady ponosi on osobiście, jeżeli w porę nie powiadomił organizatora obrad.

3. W posiedzeniu Rady i Komisjach problemowych Rady KSC mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie NSZZ Solidarność, eksperci i zaproszeni goście, jeżeli Rada KSC zaakceptuje taką potrzebę.

§ 5

1. Decyzje Rady KSC zapadają w formie uchwał. Uchwały mogą być podejmowane wyłącznie w zakresie problematyki objętej kompetencjami Rady KSC.

2. Uchwały Rady KSC są ważne, jeżeli zostały podjęte w obecności, co najmniej 50% składu osobowego Rady KSC.

3. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów.

4. Rada KSC może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.

§ 6

1. W celu prawidłowego wykonywania swoich zadań Rada KSC może kierować do organów samorządowych, rządowych oraz wewnętrznych związku stanowiska, opinie i wnioski.

2. Uprawnienia takie posiada Rada KSC jako organ kolegialny, w związku z powyższym muszą one być przegłosowane na posiedzeniu Rady.

3. W przypadkach pilnych, które zaistniały między posiedzeniami Rady decyzję w ww. sprawach podejmuje Przewodniczący Rady lub zastępujący Go Wiceprzewodniczący, a w sprawach dotyczących Komisji Zakładowych danego Okręgu, właściwy członek Rady prowadzący Okręg.

4. Rada KSC ma prawo do korzystania z opinii i ekspertyz fachowców zaakceptowanych przez Radę.

§ 7

1. Posiedzenie Rady KSC prowadzi Przewodniczący Rady lub upoważniony przez niego Wiceprzewodniczący. Prowadzący obrady stwierdza prawidłowość zwołania zebrania, prawomocność oraz zdolność do podejmowania uchwał.

2. Po przedstawieniu przez referentów sprawy zamieszczonej w danym punkcie porządku obrad i uzyskaniu opinii, Przewodniczący otwiera dyskusję udzielając uczestnikom posiedzenia głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą obecnych dyskusja może być prowadzona nad kilkoma punktami jednocześnie.

3. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością zgłaszania się.

4. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania.

5. Wnioski i oświadczenia do protokółu składane są w formie pisemnej, mogą też być składane ustnie.

§ 8

1. W razie, gdy temat obrad wymaga podjęcia uchwały, Przewodniczący obrad poddaje zgłoszone wnioski pod głosowanie.

2. Głosowania odbywają się jawnie z wyjątkiem spraw osobowych, które odbywają się tajnie. Na wniosek 1/3 członków Rady KSC, Przewodniczący obrad zarządza głosowanie tajne.

§ 9

1.Posiedzenia Rady KSC są dokumentowane w postaci protokołów, przez Sekretarza Rady lub wyznaczoną osobę.

2.Protokół z posiedzenia powinien zawierać

• Przyjęty porządek obrad,

• Imiona i nazwiska obecnych posiedzeniu członków Rady,

• Opis przebiegu posiedzenia oraz

• Treści uchwał i wynik głosowania nad poszczególnymi uchwałami.

3. Protokół podpisują Sekretarz Rady i Przewodniczący obrad.

4. Dokumentację Rady prowadzi i przechowuje Sekretarz Rady KSC.

§ 10

1. Rada KSC powołuje Komisje problemowe lub stałe, w zależności od potrzeb. Komisje składają się, co najmniej z 3 osób. Przewodniczących Komisji wybiera Rada KSC.

2. Komisje działają zgodnie z przyjętym planem pracy.

3. Sprawozdania i wnioski, Przewodniczący Komisji przedkładają do rozpatrzenia Radzie KSC.

§ 11

1. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zebranie Delegatów.

2. Do czasu uchwalenia przez WZD, po przyjęciu przez Radę KSC jest stosowany do najbliższego WZD.

3. Plan pracy KSC na kwartał/ półrocze/ rok, określony zostaje na podstawie zapotrzebowania problematyką wyrażaną przez Komisje Zakładowe NSZZ Solidarność w ankietach i na podstawie decyzji związkowych.


Krajowa Sekcja Ciepłownictwa NSSZ "Solidarność" © 2020