Sekcje Krajowe

Sekretariat BHiU

Sekcja Handlu

Sekcja Ubezpieczeń

Polecane strony www

Nasze akcje

W dniu 23 czerwca 2015 roku w Krakowie odbyła się konferencja nt. zapobiegania skutkom stresu zawodowego i kształtowania zdrowych i bezpiecznych warunków pracy zorganizowana przez CIOP-PIB w Warszawie oraz Krajowy Sekretariat Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”. Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem ,wzięło w niej udział 140 osób w większości byli to pracownicy banków, co również wskazuje na duży problem  w tym sektorze .Frekwencja przewyższyła  oczekiwania organizatorów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematem przewodnim spotkania były zagadnienia związane z oddziaływaniem i skutkami stresu odczuwanego przez pracowników zatrudnionych w sektorze bankowym. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z tematyką warunków pracy w okresie restrukturyzacji firmy, zjawiskiem mobbingu i dyskryminacji, wdrażaniem programów redukcji stresu i jego profilaktyki. Spotkanie było także okazją do zaprezentowania najnowszych wyników badań dotyczących problematyki stresu w bankach prowadzonych przy współpracy SBHiU NSZZ „Solidarność” z firmą NEXTMEN, która przeprowadziła sondaż we wszystkich bankach, w których działają organizacje związkowe. Obciążenie pracą, wielozadaniowość i niskie wynagrodzenie to najczęstsze czynniki stresogenne, na które wskazywali respondenci w badaniach, których wyniki zaprezentował podczas konferencji dr Mateusz Warchał. Ponadto, blisko 1/5 ankietowanych deklaruje, że odczuwa mobbing. Niepojące wyniki dotyczą również obszaru korzystania ze zwolnień chorobowych związanych ze skutkami stresu w pracy oraz korzystania z pomocy specjalistów, tj. lekarzy i psychologów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący SBHiU NSZZ „Solidarność” Pan Alfred Bujara zwrócił uwagę na brak dialogu na szczeblu krajowym z pracodawcami sektora bankowego. Ponadto zwrócił uwagę na  problem niskich wynagrodzeń w bankowości przy rosnących jednocześnie wynikach finansowych banków, oraz obciążenie pracowników nie do zrealizowania normami. Warunki te przekładają się na wysoką stresogenność w sektorze finansów. Jak wynika z badań które są  alarmujące – 1/3 pracowników sektora bankowego korzysta ze zwolnień chorobowych z powodu przeciążenia psychicznego. Jeszcze większy odsetek pracowników (50%) odczuwa lęk przed pójściem do pracy, a co czwarty choruje przewlekle  zaś przyczyny dolegliwości wiąże ze stresem zawodowym, korzystając z lekarzy specjalistów psychologów lub psychiatry. Zjawisko to generuje koszty społeczne które ponosi polskie społeczeństwo-podkreśla Bujara.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Małgorzata Waszkowska z Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi przedstawiła metody zapobiegania skutkom stresu zawodowego na poziomie firmy, zaś o wdrażaniu programów redukcji stresu w polskich organizacjach mówiła dr. Dorota Molek-Winiarska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Prowadząca spotkanie Prof. Maria Widerszal-Bazyl zachęciła uczestników konferencji do dyskusji i przedstawienie własnych doświadczeń z pracy w bankach. Rozgorzała dyskusja potwierdziła, że problem stresu w bankowości jest bardzo poważny. Co istotne koszty stresu są olbrzymie, a ponoszą je nie tylko pracownicy, ale całe społeczeństwo.