Ordynacja wyborcza NSZZ "Solidarność" to zbiór przepisów regulujących sposób przeprowadzania wyborów we wszystkich strukturach związku

Ordynacja reguluje zasady:
- tworzenia zakładowych komisji wyborczych
- tworzenia i zadań komisji skrutacyjnych
- tworzenia i zadań komsji mandatowo-wyborczych
- porządku posiedzeń wyborczych
- zgłaszania kandydatów
- przeprowadzania wyborów poza zebraniem
- tworzenia Krajowej Komisji Wyborczej
- wyboru kandydatów na Krajowy Zjazd Delegatów
- sposobu liczenia głosów, przeliczania głosów na mandaty

Link do ordynacji wyborczej:
Ordynacja_wyborcza_2017_po_zmianach_30_08_17.pdf