Menu

Uwagi i zalecenia SIP

Jeśli społeczny inspektor pracy stwierdzi nieprzestrzeganie przepisów prawa pracy na terenie zakładu pracy lub jego części, powinien poinformować o tym kierownika zakładu lub jego części. Poinformowanie kierownika powinno nastąpić jednocześnie z wpisaniem uwagi do zakładowej/oddziałowej/wydziałowej księgi uwag.

Formułowane przez społecznego inspektora pracy uwagi (w przypadku ich niewykonania) stanowią podstawę  kierowanych do pracodawcy zaleceń zakładowego społecznego inspektora pracy. Zakładowy społeczny inspektor pracy może także wydać kierownikowi zakładu zalecenie w formie pisemnej usunięcia w określonym terminie stwierdzonych uchybień, na podstawie własnych ustaleń.

W przypadku zakładu pracy o strukturze wielostopniowej o wszystkich zapisach w księgach uwag oraz o podejmowanych przez kierowników oddziałów (wydziałów) działaniach powinien być na bieżąco informowany kierownik zakładu pracy (pracodawca).

Zalecenia mogą dotyczyć całego obszaru szeroko pojętego prawa pracy, a więc zarówno zagadnień technicznej ochrony pracy (bezpieczeństwa i higieny pracy), jak i prawnej ochrony pracy.

Kierownik zakładu pracy (pracodawca) jest obowiązany założyć oddziałowe (wydziałowe) księgi uwag oraz zakładową księgę zaleceń i uwag.
Księgi, przechowuje się w miejscu ustalonym przez kierownika zakładu pracy oraz udostępnia do wglądu zakładowym organizacjom związkowym, organom samorządu załogi, organom PIP czy innym organom nadzoru i kontroli warunków pracy.

Przepisy określają dwa rodzaje zaleceń zakładowego społecznego inspektora pracy:

  • zalecenia „terminowe”,
  • zalecenia wstrzymania pracy danego urządzenia technicznego lub określonych robót.

Właściwie sformułowane zalecenie zakładowego społecznego inspektora pracy powinno zawierać:

  • jasne, precyzyjne, niebudzące wątpliwości, określenie rodzaju stwierdzonego uchybienia,
  • określenie miejsca jego występowania,
  • określenie terminu usunięcia nieprawidłowości,
  • podpis i pieczęć sip oraz datę wydania zalecenia.
Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.