Menu

Rejestracja układu

Układ zawiera się w formie pisemnej na czas określony lub nieokreślony. Przed upływem terminu obowiązywania układu zawartego na czas określony strony mogą przedłużyć jego obowiązywanie lub uznać układ za zawarty na czas nieokreślony.

Układy zbiorowe pracy podlegają rejestracji na zasadach określonych rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania w sprawie rejestracji układów zbiorowych pracy, prowadzenia rejestru układów i akt rejestrowych oraz wzorów klauzul rejestracyjnych i kart rejestrowych (Dz. U. Nr 34, poz. 408). Rejestrację układów poprzedza badanie zgodności ich postanowień z prawem. Ponadzakładowe układy zbiorowe są rejestrowane przez ministra właściwego do spraw pracy, a zakładowe układy zbiorowe przez właściwych okręgowych inspektorów pracy.

Rejestracji układu zbiorowego pracy dokonuje się na wniosek jednej lub obu stron układu. Wniosek powinien być zgłoszony na piśmie i zawierać niezbędne informacje dotyczące zawarcia układu: datę i miejsce zawarcia układu, strony układu, siedziby, adresy, spełnienie warunków wymaganych do zawarcia układu, terminu obowiązywania układu, zakresu obowiązywania układu (jakich grup pracowników dotyczy i jakiej ich liczby).

Do wniosku należy dołączyć: egzemplarze układu, wyciąg z rejestru organizacji związkowych stwierdzających zarejestrowanie danej organizacji związkowej, wyciąg ze statutu organizacji związkowej wskazujący organ właściwy do zawarcia układu, pełnomocnictwa osób zawierających układ w imieniu organów do tego uprawnionych.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.