Menu

Strajk

Jeżeli przebieg mediacji wskazuje, że nie doprowadzą one do rozwiązania sporu przed upływem określonych wcześniej terminów, związek zawodowy może zorganizować jednorazowo i na czas nie dłuższy niż 2 godziny strajk ostrzegawczy.

Tylko pracownicy zorganizowani w związek zawodowy mają prawo, po uprzednim wyczerpaniu rokowań i postępowania mediacyjnego, ogłosić strajk. Strajk może być ogłoszony z pominięciem tej zasady, jeżeli pracodawca bezprawnie uniemożliwił przeprowadzenie rokowań czy mediacji lub rozwiązał umowę o pracę z działaczem związkowym  prowadzącym spór.

Ogłoszenie strajku może nastąpić po uzyskaniu akceptacji takiej decyzji przez większość załogi, pod warunkiem, że w głosowaniu wzięło udział co najmniej 50 proc. pracowników. O strajku związek zawodowy powiadamia pracodawcę 5 dni przed jego rozpoczęciem.

Strajku nie mogą podejmować pracownicy:

  • od których pracy zależy życie i zdrowie innych ludzi oraz bezpieczeństwo państwa
  • ABW, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, CBA, Policji, Sił Zbrojnych, Służby Więziennej, Straży Granicznej, służby Celnej oraz jednostek organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej
  • zatrudnieni w organach władzy państwowej, administracji rządowej i samorządowej, sądach i prokuraturze.

Strajk jest legalny gdy:

  • jest ogłoszony przez związek zawodowy. Żadna inna organizacja, ani grupa pracownicza nie może proklamować strajku
  • przed jego ogłoszeniem zostały wyczerpane rokowania i postępowanie mediacyjne, chyba że nielegalne działania pracodawcy je uniemożliwiły lub pracodawca rozwiązał stosunek pracy z prowadzącym spór działaczem związkowym
  • żądania pozostających w sporze pracowników dotyczą wyłącznie warunków pracy, płac, spraw socjalnych albo praw i wolności związkowych
  • ogłoszenie strajku uzyskało akceptację większości załogi, pod warunkiem że w głosowaniu wzięło udział 50 proc. pracowników
  • w strajku wzięła udział załoga nie objęta zakazem strajku
  • strajk został ogłoszony co najmniej 5 dni przed jego rozpoczęciem.

Pracownik biorący udział w legalnym strajku zachowuje wszystkie uprawnienia wynikające ze stosunku pracy, w tym prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia. Udział w legalnym strajku nie może stanowić podstawy zastosowania przez pracodawcę jakiejkolwiek sankcji wobec pracowników.

Natomiast udział w nielegalnie zorganizowanym strajku może być uznane za naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, co stanowi podstawę rozwiązania umowy o pracę z winy pracownika, bez wypowiedzenia (art. 52 k.p.)

Brak podstawy prawnej -  (ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, Dz.U. z 1991 r nr 55 z póź. zm.)

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.