Menu

Ochrona prawa pracy

Za naruszenie przepisów prawa pracy prawo przewiduje kary. Ich wysokość waha się od 1.000 zł do 30.000 zł.

Nad przestrzeganiem prawa pracy czuwają również specjalnie powołane do tego instytucje: Państwowa Inspekcja Pracy i Rada Ochrony Pracy.

Co grozi pracodawcy za łamanie praw pracowników?

Kara grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł grozi pracodawcy lub osobie działającej w jego imieniu za:

 • zawieranie umowy cywilnoprawnej w warunkach, w których zgodnie z art. 22 § 1 powinna być zawarta umowa o pracę,
 • nie potwierdzenie na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę,
 • wypowiedzenie lub rozwiązanie z pracownikiem stosunku pracy bez wypowiedzenia z naruszeniem w sposób rażący przepisów prawa pracy,
 • stosowanie wobec pracowników innych kar niż przewidziane w przepisach prawa pracy o odpowiedzialności porządkowej pracowników,
 • naruszanie przepisów o czasie pracy lub przepisów o uprawnieniach pracowników związanych z rodzicielstwem i zatrudnianiu młodocianych,
 • nieprowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników,
 • pozostawianie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników w warunkach grożących uszkodzeniem lub zniszczeniem

Karze grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł podlega nieprzestrzeganie obowiązku:

 • wypłacania w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi albo uprawnionemu do tego świadczenia członkowi rodziny pracownika, wysokość tego wynagrodzenia lub świadczenia bezpodstawnie obniża albo dokonuje bezpodstawnych potrąceń,
 • udzielania przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawnie obniżania wymiaru tego urlopu,
 • wydania pracownikowi świadectwa pracy,
 • wykonania orzeczenia sądu pracy lub ugody zawartej przed komisją pojednawczą lub sądem pracy.

Taka sama kara grozi za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kodeks pracy Art. 281, 282, 283 § 1,2  

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.