Menu

Zasiłki związkowe

Członkowie NSZZ „Solidarność” zgodnie z prawem związkowym otrzymują w określonych sytuacjach wsparcie finansowe ze swojej organizacji związkowej.

Władza wykonawcza podstawowej jednostki organizacyjnej Związku wypłaca następujące zasiłki statutowe:

  • zasiłek z tytułu urodzenia dziecka - członkowi Związku, na każde urodzone dziecko, w przypadku rodzica wychowującego samotnie dziecko zasiłek wypłacany jest w podwójnej wysokości,
  • zasiłek z tytułu adopcji dziecka członkowi Związku na każde adoptowane dziecko,
  • zasiłek z tytułu śmierci członka Związku wypłacany przez organizację zmarłego członka Związku, tylko jednej osobie uprawnionej (nawet nie będącej członkiem Związku), tj. współmałżonkowi lub innej osobie, która pokryła koszty związane z pogrzebem zmarłego członka Związku,
  • zasiłek z tytułu śmierci członka rodziny wypłacany wszystkim uprawnionym członkom Związku, w przypadku zgonu: współmałżonka, rodziców, teściów, dziecka lub innej osoby będącej na wyłącznym utrzymaniu osoby występującej o zasiłek.

Uprawnienia do zasiłków ustala się na podstawie przedłożonych przez członka Związku  w terminie 6 miesięcy od daty zaistnienia zdarzenia dokumentów - akt urodzenia, akt zgonu (dokument określający stopień pokrewieństwa), a w przypadku ich braku – na podstawie złożonego oświadczenia zawierającego informacje niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku.

Wysokość zasiłków wymienionych powyżej ustala władza wykonawcza podstawowej jednostki organizacyjnej Związku, z tym że kwoty najniższe ustalone dla każdego z tych zasiłków nie mogą być mniejsze od minimalnych wysokości zasiłków statutowych ustalanych przez Komisję Krajową.

Prawo do zasiłków związkowych przysługuje członkowi NSZZ „Solidarność” po 6-miesięcznym nieprzerwanym okresie przynależności do Związku.

Oprócz zasiłków statutowych mogą być wypłacane członkom Związku (w miarę posiadanych środków, przy zachowaniu zasady samowystarczalności finansowej podstawowej jednostki organizacyjnej Związku) zapomogi, których wysokość i zasady przyznawania uchwala władza wykonawcza danej organizacji
 

W związku z wypłacanymi zasiłkami, w sytuacji przekroczenia limitów zawartych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych należy wystawić informację PIT 8C  z uwzględnieniem obowiązujących od 1 stycznia 2015 r zasad składania informacji podatkowej (dotyczy również innych informacji podatkowych).

Poniżej nowe obowiązujące zasady składania informacji podatkowej.

Nowe zasady składania urzędom skarbowym wybranych PIT-ów

- w przypadku sporządzania informacji PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 lub rocznego obliczenia podatku PIT-40 za więcej niż pięć osób fizycznych, lub przy ich sporządzaniu korzystania
z usług biura rachunkowego, w/w informacje, roczne obliczenie podatku oraz deklaracje PIT-4R oraz PIT-8AR, należy przesłać urzędowi skarbowemu za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

- w przypadku sporządzania informacji PIT-8c, PIT-11, PIT-r, IFT-1 lub rocznego obliczenia podatku PIT-40 za nie więcej niż 5 osób fizycznych, i czynności tych nie wykonuje biuro rachunkowe, w/w informacje oraz roczne obliczenie podatku, a także deklaracje PIT-4R oraz PIT-8AR można złożyć w formie papierowej. Spełnienie warunku do przesyłania w/w dokumentów w tradycyjny (pisemny) sposób nie pozbawia prawa do ich złożenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

- termin na przesłanie urzędowi skarbowemu, po zakończeniu roku, PIT-8C, PIT-11, PIT-R oraz PIT-40 w formie dokumentu elektronicznego upływa z końcem lutego roku następnego po roku podatkowym,

- termin na przesłanie urzędowi skarbowemu, po zakończeniu roku, PIT-8C, PIT-11, PIT-R oraz PIT-40 w formie papierowej upływa z końcem stycznia roku następnego po roku podatkowym,

- niezależnie od formy złożenia PIT-8C, PIT-11, PIT-R oraz PIT-40 urzędowi skarbowemu (elektronicznie lub papierowo) termin na przesłanie tych dokumentów podatnikowi pozostaje bez zmian – do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

- możliwość składania wybranych PIT-ów w formie papierowej nie dotyczy IFT-3/IFT-3. Ta informacje jest składana urzędowi wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podmioty niepełniące funkcji płatnika, w tym podatku, którzy nie są osobami fizycznymi e-deklaracje podpisują bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, w rozumieniu ustawy o podpisie elektronicznym,

- osoba fizyczna wysyłając informacje i roczne obliczenie podatku w formie elektronicznej, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych lub podmiot niepełniący funkcji płatnika, nie musi posiadać kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Może podpisać
e-deklarację danymi autoryzującymi.

- składając PIT-8C, PIT-11, PIT-R oraz PIT-40 za pomocą środków komunikacji elektronicznej można korzystać z funkcjonalności przesyłania kilku PIT w jednym dokumencie (nawet do 20 tys. w jednej transmisji danych).

- wszystkie niezbędne informacje można znaleźć na www.portalpodatkowy.mf.gov.pl
w zakładce „Dla płatników”

W razie pytań można dzwonić na numer Krajowej Informacji Podatkowej:

-z  telefonu stacjonarnego: 0 801 055 055

- z telefonu komórkowego: (22) 330 03 30.

Opracowane na podstawie informacji Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku: Nowe zasady składania wybranych PIT-ów do urzędów skarbowych po 1 stycznia 2015 r.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.