Menu

Świadczenia rodzinne

System pomocy rodzinie w Polsce nie należy do szczególnie rozbudowanych. Jedną z form pomocy rodzinie są świadczenia rodzinne. Żeby je otrzymać rodzina musi spełnić określone prawem warunki.

System świadczeń rodzinnych funkcjonuje w Polsce na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Świadczenia rodzinne przysługują:

 1. obywatelom polskim;
 2. cudzoziemcom:
  • do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
  • jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
  • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694), zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Świadczenia rodzinne przysługują osobom, o których mowa w ust. 2, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczeniami rodzinnymi są:

 1. Zasiłek rodzinnyoraz dodatki do zasiłku rodzinnego od 1 listopada 2012r. wynoszą:

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 539 zł (netto). W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 623 zł (netto). Przyznawany jest on w następującej wysokości:

 • 77 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 • 106 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 • 115 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
 • Dodatki do zasiłku rodzinnego wynoszą:
 • 1000 zł z tytułu urodzenia dziecka;
 • 400 zł z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
 • 170 zł z tytułu samotnego wychowywania dziecka,(170 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej niż 340 zł na wszystkie dzieci, w przypadku dzieci niepełnosprawnych kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł czyli do 250 zł, nie więcej niż o 160 zł na wszystkie dzieci co daję łącznie kwotę 500 zł) ;
 • 80 z łz tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;
 • 60 zł z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia i 80 złna dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia;
 • 100 zł z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego;
 • 90 zł z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły i 50 złw związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły.

Zasiłek rodzinnyma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

 • rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
 • opiekunowi faktycznemu dziecka;
 • osobie uczącej się.
 1. Świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne. Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Obecnie wynosi on 153 zł;

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem – matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem. Obecnie wynosi ono 520 zł. Od 1 stycznia 2010 r. uzyskanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego nie zależy od spełnienia kryterium dochodowego.

 1. Zapomoga wypłacana przez gminy: jest przyznawana przez radę gminy w drodze uchwały, osobom zamieszkałym na jej terenie z tytułu urodzenia dziecka. Szczegółowe zasady udzielania zapomogi określa uchwała rady gminy.
 2. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka-1000 zł.

Kryteria dochodowe warunkujące prawo do zasiłku rodzinnego oraz wysokości świadczeń rodzinnych podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyników badań progu wsparcia dochodowego rodzin.

 

Prawo:

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.