Menu

Wybrane ulgi obowiązujące w 2021 roku

ULGI NA DZIECI

Prawo do odliczenia od podatku kwoty ulgi prorodzinnej i otrzymania dodatkowego zwrotu z tytułu tej ulgi przysługuje podatnikowi, który w roku podatkowym  w stosunku do małoletniego dziecka:

·        wykonywał władzę rodzicielską;

·        pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;

·        sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Kto może korzystać z ulgi

Z ulgi mogą korzystać:

1) podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskujący dochody opodatkowane według skali podatkowej, z kapitałów pieniężnych opodatkowanych 19% stawką podatku (np. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych), z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane 19% stawką podatku.

2) podatnik, który wychowywał jedno dziecko – o ile jego dochody nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty:

a) 112.000 zł w przypadku podatnika pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim (sumuje się dochody podatnika i jego małżonka),

b) 112.000 zł w przypadku podatnika będącego osobą samotnie wychowującą dziecko,

c) 56.000 zł w przypadku podatnika niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku;

3) wychowywał dwoje lub więcej dzieci - bez względu na wysokość uzyskanych przez niego dochodów;

4) podlegał w roku podatkowym, za który dokonuje rozliczenia, nieograniczonemu lub ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Wysokość kwoty ulgi

1) na pierwsze i na drugie dziecko 92,67 zł miesięcznie – rocznie 1112,04 (na każde dziecko)

2) na trzecie dziecko po 166,67 zł miesięcznie – rocznie 2000,04

3) na czwarte i każde kolejne dziecko po 225 zł miesięcznie – rocznie 2700

W przypadku, gdy kwota przysługującego podatnikowi odliczenia jest wyższa od kwoty odliczonej ulgi na dzieci, to podatnikowi przysługuje kwota niewykorzystanej ulgi (tj. kwota stanowiąca różnicę między kwotą przysługującego podatnikowi odliczenia a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym). Należy jednak pamiętać, iż przysługująca podatnikowi kwota niewykorzystanej ulgi jest limitowana, nie może bowiem przekroczyć łącznej kwoty zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które podlegają odliczeniu (wykazanych przez płatnika lub samodzielnie wpłaconych do ZUS lub do zagranicznych systemów ubezpieczeń).

Kwotę niewykorzystanej ulgi na dziecko wykazać należy bezpośrednio w deklaracji PIT-36 lub
PIT-37.

W zeznaniu za 2021 r. nie stosuje się załącznika PIT/UZ
 

ULGA INTERNETOWA

Ulga internetowa przysługuje podatnikowi wyłącznie w dwóch kolejno po sobie następujących latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata nie korzystał z odliczenia.
Ulga internetowa jest limitowana. Limit roczny wynosi 760 zł i dotyczy podatnika. Podatnik odlicza zatem wydatki faktycznie poniesione w roku podatkowym z tytułu użytkowania sieci internet, ale w kwocie nie wyższej niż 760 zł


 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.