Menu

Zakończone

 

16. Pracownicy delegowani

Głównym celem projektu było zwiększenie dostępności i przejrzystości informacji, poprzez połączenie siły właściwych władz publicznych i partnerów społecznych z 4 państw członkowskich, w celu poprawy wdrażania i stosowania dyrektywy 96/71 /UE i  dyrektywy w sprawie jej egzekwowania  nr 2014 /67/UE dotyczących delegowania pracowników w ramach transgranicznego świadczenia usług.

Niska świadomość dotycząca kwestii delegowania - zarówno u pracowników, jak i w przedsiębiorstwach delegujących - połączona z brakiem wiedzy np. o zabezpieczeniach społecznych, które mogą otrzymać pracownicy w kraju przyjmującym, o porozumieniach zbiorowych obowiązujących w firmach przyjmujących itp. to jedne z największych problemów.

Tutaj więcej na temat projektu “Promocja współpracy międzynarodowej między zainteresowanymi stronami oraz rozpowszechnianie najlepszych praktyk w celu wzmocnienia egzekwowania prawodawstwa europejskiego w zakresie problematyki pracowników delegowanych”

 

15. Europejskie Rady Zakładowe jako platforma wsparcia dla ponadnarodowych układów ramowych (TCA)

Intencją projektu było przygotowanie członków ERZ do nowych wyzwań związanych z inicjowaniem i przygotowaniem warunków do negocjowania nowych TCA i monitorowania już istniejących.

Celem projektu było przygotowanie członków ERZ z 3 branż: usługowej, metalowej i spożywczej do zadań umożliwiających skuteczne stworzenie warunków do inicjowania negocjacji i monitorowania wdrażania istniejących TCA w korporacjach międzynarodowych i podniesienie wiedzy w zakresie lepszego funkcjonowania ERZ wobec założeń zawartych w przekształconej Dyrektywie o ERZ oraz w Dyrektywach zw. z informacją, konsultacją i partycypacją pracowników.

Tutaj więcej na temat projektu "ERZ jako platforma wsparcia dla ponadnarodowych układów ramowych (TCA)"

 

14. Konstruktywny Dialog IV - wzmocnienie eksperckie NSZZ „Solidarność”

Od sierpnia 2014r. Komisja Krajowa rozpoczęła realizację projektu pt. ‘Konstruktywny dialog IV – wzmocnienie eksperckie NSZZ „Solidarność”.

Celem projektu było wzmocnienie potencjału eksperckiego NSZZ „Solidarność” w zakresie prowadzenia dialogu społecznego w Radach Rynku Pracy (wcześniej Rady Zatrudnienia).

Adresatami projektu byli członkowie Solidarności rekomendowani przez właściwą strukturę ponadzakładową do prac w ramach Rad Rynku Pracy. Uczestnicy zostali wyposażeni w wiedzę i kompetencje z obszarów regionalnej polityki, integracji społecznej, systemu edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności prowadzenia analizy makrootoczenia: ekonomicznego, demograficznego, społeczno-kulturowego, politycznego i prawnego.

Tutaj więcej na temat projektu "Konstruktywny Dialog IV - wzmocnienie eksperckie NSZZ Solidarność"

 

13. Rokowania zbiorowe w firmach ponadnarodowych

Celem projektu było wypracowanie i upowszechnienie metod wsparcia rokowań zbiorowych w przedsiębiorstwach prywatnych - w szczególności z kapitałem zagranicznym - oraz wzmocnienie współpracy ponadnarodowej przedstawicieli w korporacjach ponadnarodowych.

W ramach działań projektowych przeprowadzono badanie jakości rokowań zbiorowych w przedsiębiorstwach w Polsce. Wyniki i wnioski z badań zostały zawarte w raporcie zatytułowanym „Rokowania zbiorowe w firmach ponadnarodowych”. Raport ten zamyka etap projektu poświęcony analizie barier i doświadczeń związanych z negocjowaniem układów zbiorowych pracy oraz porozumień w różnych branżach polskiej gospodarki.

W oparciu o wyniki i wnioski z badań, a także doświadczenia norweskie, zespół ekspertów NSZZ „Solidarność” opracował program szkoleniowy z rokowań zbiorowych (wraz z komentarzem dla trenera oraz materiałami dla uczestnika), przeznaczony dla liderów dialogu autonomicznego. W ramach pilotażu programu zaplanowano przeszkolenie łącznie 7 grup uczestników (112 osób) - liderów dialogu autonomicznego - członków NSZZ „Solidarność” z zakładów pracy w Polsce.

Tutaj więcej na temat projektu "Rokowania zbiorowe w firmach ponadnarodowych"

 

12. Konstruktywny Dialog III – wzmocnienie potencjału instytucjonalnego NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

 • Została przygotowana modelowa formuła organizacyjna Związkowego Instytutu Analiz i Edukacji,
 • Przeprowadzono pilotaż w zakresie zaangażowania naszych struktur oraz ekspertów zewnętrznych w proces opiniowania założeń do Budżetu i Ustaw Okołobudżetowych,
 • Odbyły się warsztaty tematyczne z trzech obszarów problemowych : Rynek Pracy (26-27.02.br.) , Polityka Rodzinna (31.03-01.04. br.) , Oświata (12-13.05. br.). We wszystkich warsztatach uczestniczyło 45 osób. W rekrutacji na w/w warsztaty wzięły udział struktury, które nie otrzymały wsparcia z 5.5.2 jako wnioskodawcy (regiony: Wielopolska, Podkarpacie, Warmińsko- Mazurski, Częstochowski, Ziemia Sandomierska, Małopolska, Śląsk Opolski, Koszaliński –Pobrzeże, Słupski, Zielonogórski, Wielopolska Południowa, Piotrkowski, Rzeszowski, Ziemia Radomska, Bydgoski, Zagłębie Miedziowe oraz Krajowa Sekcja Kobiet i Sekretariat Nauki i Oświaty. W dniach 19-20.05.2015 r. odbyło sie seminarium podsumowujące przeprowadzenie  pilotażu w zakresie zaangażowania "Solidarności"  oraz ekspertów zewnętrznych w proces opiniowania założeń do Budżetu i Ustaw Budżetowych,
 • Ukazały się artykuływ Tygodniku „ Solidarność” oraz w SIS-e,
 • Zostały opracowane cząstkowe ekspertyzy przez Ekspertów Zewnętrznych,
 • Zostały opracowane  przez Ekspertów Zewnętrznych opinie do Ustawy Budżetowej i Ustaw Okołobudżetowych w obszarach: Rynek Pracy, Polityka Rodzinna, Oświata,
 • Do procesu opiniowania zaangażowano struktury regionalne i branżowe.

Tutaj więcej na temat projektu "Konstruktywny Dialog III"

 

11. Konstruktywny Dialog II – Mediacje i negocjacje dla członków NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

Projekt pod nazwą „Konstruktywny dialog II – mediacje i negocjacje dla członków NSZZ „Solidarność” umożliwił / wpłynął na podniesienie kompetencji z zakresu mediacji i negocjacji członków NSZZ „Solidarność” wszystkich szczebli uczestniczących w procesie dialogu społecznego, podniesie potencjał Związku jako partnera społecznego zdolnego odegrać konstruktywną, aktywna i efektywną rolę w procesie kształtowania i określania warunków realizacji polityk gospodarczych i społecznych.
Jest on współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach środków EFS POKL V w ramach działania 5, poddziałania 2.
Okres trwania projektu to 01.VII.2012r. – 31.XII.2013r.
Obszar realizacji to cała Polska (wszystkie regiony NSZZ „Solidarność”. Projekt skierowany jest do liderów NSZZ „Solidarność” szczebla zakładowego, regionalnego i branżowego (krajowego). Szkoleniami objęte zostaną 424 osoby:
    100 mediatorów/mediatorek do rozwiązywania sporów i konfliktów zbiorowych,
    324 negocjatorów/negocjatorek liderów dialogu autonomicznego.
Projekt realizowany przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność umożliwi profesjonalne przygotowanie mediatorów i stworzenie Krajowej Sieci Mediatorów Związkowych, tym samym wsparty i upowszechniony zostanie istotny instrument dialogu społecznego jakim jest mediacja. Pozwoli również na usprawnienie rozwiązywania sporów i konfliktów zbiorowych na terenie całego kraju. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia świadomości pracowników, iż zachodzące w ich otoczeniu pracy  zmiany wynikają z konieczności dostosowywania się przedsiębiorstw do szybkich zmian gospodarczych oraz, że procesy te są stale monitorowane a podejmowane działania mają na celu znalezienie rozwiązań optymalnych dla zainteresowanych stron.

10.Tytuł projektu: „Szansa dla zatrudnienia: szkolenie przedstawicieli pracowników i promocja dialogu społecznego w przedsiębiorstwach”

 • dotyczył: przygotowania przedstawicieli pracowników do działań na rzecz podniesienia jakości dialogu społecznego poprzez szkolenia dot. analizy ekonomicznej przedsiębiorstw. Projekt przyczynił się do wdrożenia Ustawy z dnia 07 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji
 • współfinansowanie: EFS SPO RZL  P I  Działanie 1.1
 • wnioskodawca: KK NSZZ „Solidarność”
 • status projektu: realizacja rozpoczęta 01.09.2006, zakończona 31.03.2008 r.

9. Tytuł projektu: „Czas na fundusze i Polskę marzeń”

 • dotyczył: działania informacyjne nt Funduszy Europejskich i możliwości ich pozyskiwania..
 • współfinansowanie: EFRR „Konkurs dotacji - promocja FE” linia tematyczna I
 • wnioskodawca: NSZZ „Solidarność”
 • status projektu: realizacja rozpoczęta 30.09.2008, zakończona 30.04.2009 r.

8. Tytuł projektu: „ERZ jako platforma dialogu autonomicznego w poznawaniu określaniu wspólnych interesów pracodawców i pracowników”

 • dotyczył: podniesienia poziomu wiedzy liderów związkowych nt ich pracy w ERZ, w kontekście pozyskiwania nowych członków i wzmacniania pozycji NSZZ „Solidarność” w przedsiębiorstwach poprzez stworzenie strony internetowej, szkolenia, konferencję i publikację materiałów pokonferencyjnych.
 • współfinansowanie: KE, linia budżetowa: 04.03.03.03
 • wnioskodawca: KK NSZZ „Solidarność”/Fundusz Gospodarczy
 • status projektu: realizacja rozpoczęta 31.06.2008, zakończona 29.06.2009 r.

7.Tytuł projektu: „Promocja standardów odpowiedzialności społecznej w przedsiębiorstwach”

 • dotyczy: podniesienia umiejętności prowadzenia działań społecznie odpowiedzialnych przez przedsiębiorstwa poprzez dostarczenie im praktyczniej wiedzy z tego obszaru oraz zwiększenia aktywności partnerów społecznych w obszarze kreowania i promocji standardów CSR.
 • współfinansowanie: EFS PO KL, P II Poddziałanie 2.1.2
 • wnioskodawca: PKPP „Lewiatan”,  NSZZ „Solidarność” jest Partnerem

6. Zarządzanie wiekiem – szansa dla pracodawców i pracowników

Zarządzanie wiekiem to takie podejście do pracowników, którego celem jest poprawa ich środowiska pracy oraz zdolności do jej wykonywania z uwzględnieniem ich wieku. Szkolenia, doradztwo oraz wypracowanie rozwiązań praktycznych dotyczących strategii zarządzania wiekiem to główne działania nowego projektu realizowanego przez Komisję Krajową w partnerstwie z firmą szkoleniową ProFirma. 15 marca 2010 r. Komisja Krajowa rozpoczęła realizację ogólnopolskiego projektu „Zarządzanie wiekiem jako czynnik zwiększający potencjał adaptacyjny przedsiębiorstw”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ma charakter szkoleniowo-doradczy i będzie realizowany na terenie wszystkich regionów NSZZ „Solidarność” w 16 województwach całej Polski. To, co wyróżnia projekt prowadzony przez NSZZ „Solidarność”, to fakt, że nie ogranicza się on tylko do szkoleń, ale zakłada zainicjowanie zmian w układach zbiorowych, które wprowadzają w życie założenia strategii zarządzania wiekiem.  

Postępujący w Polsce proces starzenia się społeczeństwa oraz bardzo niski wskaźnik zatrudnienia osób 50+ będzie w przyszłości wpływał na adaptacyjność i konkurencyjność firm. Przewagę konkurencyjną uzyskają te firmy, które najwcześniej przystosują swoje strategie, procedury wewnętrzne i politykę do nadchodzących zmian.

Ważność i aktualność problemu dotyczącego wykorzystania pracowników w wieku 50+ oraz jego istotny wpływ na sytuację przedsiębiorstw i ich pracowników, w tym członków naszego Związku, stanowiły podstawę opracowania przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” projektu, którego główne działania polegają na przeszkoleniu grupy związkowców i pracodawców.

Głównym celem projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętności zarówno pracodawców, jak i związkowców w zakresie wdrażania strategii zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach z terenu całej Polski.

W ramach projektu planuje się przeszkolić w zakresie zarządzania wiekiem:

 • 2260 przedsiębiorców i przedstawicieli kadry zarządzającej przedsiębiorstwem oraz specjalistów zajmujących się polityką personalną (1356 kobiet i 904 mężczyzn) z 560 przedsiębiorstw
 • 495 przedstawicieli NSZZ „Solidarność” (115 kobiet i 380 mężczyzn) ze struktur krajowych, regionalnych oraz zakładowych

oraz zaktywizować 

 • 40 przedstawicieli/przedstawicielek NSZZ „Solidarność” (5 kobiet, 35 mężczyzn) i 40 przedsiębiorców do zainicjowania zmian w zakładowych i ponadzakładowych układach zbiorowych, uwzględniających ideę zarządzania wiekiem.

Publikacja podsumowująca rezultaty projektu


Projekt realizowany jest w partnerstwie z firmą szkoleniową ProFirma sp. z o.o., odpowiedzialną za szkolenie przedsiębiorców i ich pracowników. Szkoleniami przedstawicieli związku zajmować się będzie NSZZ „Solidarność”. 

5. "Konstruktywny dialog - program rozwoju kompetencji liderów NSZZ "Solidarność" 

 • Dotyczył: wzmocnienia potencjału NSZZ „Solidarność” poprzez podniesienie kompetencji członków i pracowników związku wszystkich szczebli uczestniczących w procesie dialogu społecznego. współfinansowanie: EFS PO KL, P V Poddziałanie 5.5.2.
 • Wnioskodawca: KK NSZZ „Solidarność” w partnerstwie z regionami: Podlaskim, Dolnym Śląskiem, Warmińsko-Mazurskim oraz Mazowszem. Okres trwania projektu: 01.VIII 2009 – 31.VII.2011r.

4. "Niezależna ekspertyza ekonomiczna standardem dialogu społecznego w obliczu zmiany gospodarczej"

 • Dotyczył: wzmocnienia potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw poprzez zaangażowanie przedstawicieli organizacji związkowych w działania mające na celu promowanie nowych rozwiązań w zakresie organizacji pracy, zarządzania zmianą gospodarczą oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. współfinansowanie: EFS PO KL, P II Poddziałanie 2.1.2  Wnioskodawca: NSZZ „Solidarność” OPZZ - partner.

3. "BSLN - Batlic Sea Labour Network - Sieć współpracy pracowniczej Morza Bałtyckiego"

 • Dotyczy: wzmocnienia narodowej i transnarodowej współpracy w ramach polityki rynku pracy i trójstronnych struktur. Współfinansowanie: EFRR w ramach Programu Transnarodowej Współpracy w Regionie Morza Bałtyckiego 2007-2013 (ang. skrót BSR)
 • Wnioskodawca: DGB-North, NSZZ „Solidarność” jest Partnerem

2. "Conflict Conciliation and Mediation Service" 

 • Dotyczy: pomocy partnerom społecznym w zrozumieniu i włączeniu się w procesy modernizacji europejskiego modelu społecznego. współfinansowanie: linia budżetowa 04.03.03.01;  wnioskodawca: Working Lives Research Institute, KK NSZZ „Solidarność” jest Partnerem

1. "Zarządzanie finansami w Związku"

Projekt edukacyjno-szkoleniowy realizowany przez Tysol Spółkę z .o.o., wydawcę „Tygodnika Solidarność”, dofinansowany przez Narodowy Bank Polski. W ramach projektu zostanie przeszkolonych 644 członków i pracowników NSZZ „Solidarność”  wszystkich szczebli uczestniczących w zarządzaniu finansami. Na łamach „Tygodnika Solidarność” zostanie zamieszczony cykl wkładek informacyjno-szkoleniowych z zakresu wiedzy ekonomicznej i zarządzania finansami. Wnioskodawca: Tysol Sp. z o.o. w partnerstwie z Komisją Krajową NSZZ „Solidarność”. Okres trwania projektu: 01.IX 2010 – 31.III.2011r.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.