Menu

1. Platforma Edukacyjna - EZA

W dniach od 9 do 11 maja br. Region Wielkopolska NSZZ Solidarność gościł w Poznaniu członków międzynarodowej Platformy Edukacyjnej, grupy roboczej działającej w ramach EZA.


W spotkaniu uczestniczyli członkowie związków nauczycielskich z Polski, Holandii, Portugalii, Niemiec, Słowacji, Bułgarii, Litwy oraz przedstawiciel partnera społecznego ze strony pracodawców.

Spotkanie było poświęcone udziałowi stron dialogu społecznego w procesie usprawniania systemu edukacji zarówno z punktu widzenia przedstawicieli pracodawców jak i przedstawicieli Związku,

Pierwszy dzień, który miał charakter wykładowy przebiegał pod przewodnią myślą „poziom kształcenia ucznia i nauczyciela. Indywidualizacja kształcenia – celowa czy zbędna, a może to wymóg czasu”.

Diederik Brink z holenderskiego zw. zawodowego CNV w swojej prezentacji analizując poziom kształcenia ucznia i nauczyciela w Holandii w aspekcie indywidualizacji kształcenia przedstawił priorytety CNV w obszarze edukacji do których należą: współpraca z interesariuszami i dążenie do kompromisu, jakość edukacji oraz podmiotowość i zwiększenie decyzyjności kadry nauczycielskiej. Zwrócił on również uwagę na jedno ze skutecznych działań CNV w tym obszarze jakim jest organizacja debat organizacji pracodawców i związków zawodowych celem wypracowania wspólnych rozwiązań dla realizacji inicjatyw przedstawianych głównie przez nauczycieli. Diederik Brink w swojej wypowiedzi podkreślił, że CNV zajmuje się także analizą rynku pracy uwzględniającą dopasowania programów nauczania i systemem wspierania wchodzenia absolwentów na rynek pracy. Działania związku w tym obszarze oparte są na współpracy z pracodawcami. Tą drogą Związek realizuje również swój cel strategiczny jakim jest odmłodzenie swoich struktur.

Jacek Kulik, wiceprezes zarządu Wielkopolskiego Związku Pracodawców LEWIATAN skupił się na problemach polskiego systemu edukacji. Zwrócił też uwagę na strefy ekonomiczne jako właściwe miejsce dla platform edukacyjnych oraz na konieczność wprowadzania doradztwa zawodowego już na poziomie gimnazjów.

Pedro Estevao z portugalskiego związku zawodowego CFTL przedstawił portugalskie inicjatywy edukacyjne dla dorosłych i młodzieży. Udział partnerów społecznych w tych inicjatywach znacząco poprawił nie tylko wiarygodność tych inicjatyw, ale i monitoring, i przede wszystkim realizację w terenie, gdzie były promowane przez zw. zawodowe w regionach, szkołach i wśród nauczycieli. Pedro Estevao podkreślił, że kluczowa rola partnerów i dialogu społecznego powinna dotyczyć tematów związanych z: przeciwdziałaniem przedwczesnemu kończeniu nauki, uznaniem kompetencji nabytych poza edukacją formalną, budowaniem oferty kształcenia zawodowego w szkołach publicznych, udzialem w Sektorowych Radach, uczestnictwem w ewaluacji procesów nauczania oraz współpracy przy budowie centrów uznawania i walidacji kompetencji.

W drugim dniu miały miejsce dwie wizyty studyjne, w poznańskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz w zakładzie Volkswagen Poznań.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego to przykład edukacji zawodowej wychodzącej naprzeciw wyzwaniom rynku pracy. Kształcenie tutaj jest nastawione na przemysł i zaawansowane technologie ze strategicznym nakierowaniem na MŚP, które kooperują z dużymi firmami. System zarządzania jest tu oparty na sieci współpracy  z pracodawcami i szkołami zawodowymi z pobliskich powiatów.

Firma Volkswagen Poznań to przykład dostępności programów praktyk zawodowych i uczenia się w miejscu pracy. VW współpracuje z dwoma szkołami zasadniczymi, które kształcą fachowców na potrzeby tej firmy. Wszyscy uczniowie są zatrudnieni w VW jako pracownicy młodociani, którzy o w czasie swojej nauki mają wszystkie staże w zakładach VW w Polsce i zagranicą. Po zakończeniu szkoły wszyscy absolwenci są zatrudnianiu w VW i wstępują na ścieżkę kariery wypracowaną przez tą firmę. Dzięki tej inicjatywie szkoły zawodowe zyskują wysokiej klasy pomoce dydaktyczne, a VW poprawia swoje standardy produkcyjne dzięki zatrudnianiu odpowiednich fachowców.

Podsumowując wizyty studyjne uczestnicy podkreślili potrzebę podjęcia działań uświadamiających pracodawcom korzyści wynikające z praktyk i staży oraz współpracy ze szkołami zawodowymi. Rolę partnerów społecznych widzą też w promowaniu szkół przyzakładowych. Tu jednak podkreślono duży związek kształcenia zawodowego z rozwojem przemysłu.

W trzecim dniu uczestnicy podczas dyskusji podkreślili potrzebę:

1.       Promowania prawa pracowników do szkolenia ustawicznego i działania na rzecz niwelowania różnic między ofertą edukacji publicznej a wiedzą pracowników

2.       Promowania podmiotowej roli nauczycieli w tworzeniu programów nauczania we współpracy z samorządami.

3.       Wzmacniania wymiany międzynarodowych dobrych praktyk i informacji nt. potrzeb rynku pracy.

4.       Zwiększania zaangażowania pracodawców na poziomie terytorialnym (szczególnie w Polsce).

5.       Zrewidowania istniejących już narzędzi dialogu społecznego pod kątem ich skuteczności.

Podsumowując spotkanie Platformy Edukacyjnej Józef Mozolewski, przewodniczący EZA skoncentrował się na najważniejszych wymogach obecnego rynku pracy, jakim jest wzrost zapotrzebowania na wysoko wykwalifikowanych pracowników i zmniejszanie zapotrzebowania na niskokwalifikowanych oraz elastyczności absolwentów i pracowników w zakresie zmiany ich kwalifikacji do zmieniających się stale potrzeb runku pracy. Dlatego priorytetem staje się działanie na rzecz lepszej współpracy z pracodawcami przy dopasowaniu systemów edukacji do runku pracy, poprawa jakości edukacji zawodowej i wzrost środków finansowych na szeroko pojętą edukację.

Na kolejny rok prac Platformy Edukacyjnej wytypowano obszary tematyczne:

1.       Nauczyciele – praca, problemy, a w tym obciążenie pracą i wypalenie zawodowe, rola nauczycieli i związków zawodowych w budowaniu strategii i polityki oświatowej na poziomie lokalnym i regionalnym oraz tworzeniu programów nauczania.

2.       Szeroko pojęta edukacja i jej związki z rynkiem pracy, a w tym emigracja edukacyjna – wyzwania i zagrożenia w oparciu o dialog społeczny; analiza dostępnych narzędzi wspierających i promujących kształcenie ustawiczne; wzmacnianie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk na temat systemów edukacyjnych; działania partnerów społecznych na rzecz wzrostu jakości szkolnictwa zawodowego.
 

(22-23.09.2021) Cykliczne spotkanie grupy roboczej Platformy Edukacji EZA

(17-19.01.2018) Spotkanie grupy roboczej Platformy Edukacyjnej EZA

(30.09 - 2.10.2016) EZA nt.roli związków zawodowych w łagodzeniu skutków niżu demograficznego

(30.09 - 2.10.2016) spotkanie Platformy Edukacyjnej EZA

(29.05.2015) „Rola partnerów społecznych we wspieraniu przejścia ze szkoły do aktywności zawodowej” – Platforma Edukacyjna EZA w Gdańsku

(24.04.2013) „Przyszłość i perspektywy dialogu społecznego w oświacie” - Platforma Edukacyjna EZA w Gdańsku

 

Dział Programów Europejskich, mk

 

 

 

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.