Menu

STATUT: Rozdział XI (§85 - §88)

ROZDZIAŁ  XI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE I PRZEJŚCIOWE

 

§ 85

  1. W okresie 2 lat od dnia wejścia w życie zmian w Statucie, władze Związku dostosują wydane przez siebie przepisy prawa wewnątrzzwiązkowego do postanowień niniejszego Statutu.
  2. Dotychczasowe przepisy prawa wewnątrzzwiązkowego, w okresie określonym w ust. 1, obowiązują, o ile nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszego Statutu.

§ 86

  1. Uchylony.
  2. Uchylony.
  3. Ilekroć w Statucie jest mowa o nadrzędnych jednostkach organizacyjnych Związku i ich władzach, należy przez to rozumieć również Związek jako całość i władze ogólnozwiązkowe.
  4. Ilekroć w Statucie jest mowa o tym, że członek Związku należy do pewnej jednostki organizacyjnej Związku, należy przez to rozumieć, że należy on do każdej jednostki nadrzędnej.  
  5. Ilekroć wymóg związany z określonym terminem upływa w dniu wolnym od pracy, to niniejszy termin przedłuża się do pierwszego dnia roboczego po dniu wolnym od pracy.

                 § 87 Uchylony

§ 88

Zmiany do Statutu, uchwalone podczas sesji Krajowego Zjazdu Delegatów w Zakopanem, w w maju 2022 roku, wchodzą w życie z dniem rejestracji.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.