Menu

STATUT: Rozdział IV (§16 - §33)

 

ROZDZIAŁ IV

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZWIĄZKU

 

Zagadnienia ogólne

§ 16

 1. Związek jest zorganizowany na zasadzie terytorialno - branżowej.
 2. Terytorialnymi jednostkami organizacyjnymi Związku są organizacje zakładowe, międzyzakładowe i regiony oraz inne jednostki tworzone na mocy postanowień § 23.
 3. Branżowymi jednostkami organizacyjnymi Związku są krajowe i regionalne sekretariaty branżowe oraz krajowe, międzyregionalne i  regionalne sekcje branżowe.
 4. Ponadto mogą być tworzone, na mocy postanowień § 30, problemowe jednostki organizacyjne Związku, w tym zawodowe.

§ 17

Związek posiada osobowość prawną. Ponadto osobowość prawną posiadają: organizacje zakładowe, organizacje międzyzakładowe, organizacje podzakładowe, regiony, krajowe sekretariaty branżowe, Krajowy Sekretariat Emerytów i Rencistów, Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków.

§ 18

 1. Jednostka organizacyjna Związku, której władza jest jednocześnie organem rejestrującym, pełni wobec zarejestrowanej przez siebie jednostki organizacyjnej Związku funkcję nadzorczą, koordynuje jej działalność oraz podejmuje wiążące ją decyzje, a także może dokonać jej wyrejestrowania, zgodnie z postanowieniami § 31.
 2. Krajowy sekretariat branżowy koordynuje działalność należących do niego krajowych sekcji branżowych.

 

Terytorialne jednostki organizacyjne Związku

§ 19

 1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Związku są: zakładowe organizacje koordynacyjne, organizacje zakładowe i organizacje międzyzakładowe z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.
 2. U jednego pracodawcy może działać tylko jedna podstawowa jednostka organizacyjna Związku.
 3. Organizacją zakładową, z uwzględnieniem postanowień ust. 6, jest jednostka organizacyjna Związku zrzeszająca pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy, bez względu na wykonywany przez nich zawód oraz osoby niepozostające w stosunku zatrudnienia, a będące członkami  tej organizacji, zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale II.
 4. Organizacją międzyzakładową jest organizacja, która zrzesza osoby, o których mowa  w ust. 3, i swoim zasięgiem działania obejmuje co najmniej dwóch pracodawców z danego regionu. W szczególnych sytuacjach, na wniosek zainteresowanych zarządów regionów, Komisja Krajowa może wyrazić zgodę organizacji międzyzakładowej na rozszerzenie swojego zasięgu działania na pracodawcę prowadzącego działalność na terenie innego regionu niż region rejestrujący tę organizację. Szczegółowe zasady oraz tryb podejmowania decyzji w tej sprawie określa uchwała Komisji Krajowej.
 5. Organizacją międzyzakładową jest również terenowa organizacja Związku – niemająca swojej siedziby u żadnego z pracodawców – zrzeszająca osoby zatrudnione u pracodawców z danego terenu lub branży, nieobjętych działaniem innej podstawowej jednostki organizacyjnej Związku. Ponadto organizacją międzyzakładową jest organizacja, która zrzesza wyłącznie osoby niepozostające w stosunku pracy. Zasady tworzenia terenowych organizacji Związku oraz wyboru ich władz wykonawczych określa uchwała Krajowego Zjazdu Delegatów, który może to uprawnienie scedować na Komisję Krajową.
 6. Zakładowa organizacja koordynacyjna może być tworzona u pracodawcy powstałego w wyniku połączenia pracodawców objętych dotychczas zakresem działania różnych podstawowych jednostek organizacyjnych Związku. Rejestr zakładowych organizacji koordynacyjnych prowadzi Komisja Krajowa. Szczegółowe zasady rejestracji i funkcjonowania zakładowych organizacji koordynacyjnych określa uchwała Krajowego Zjazdu Delegatów, który może to uprawnienie scedować na Komisję Krajową.
 7. Organizacje zakładowe i międzyzakładowe tworzą, w miarę potrzeby, niższe jednostki organizacyjne Związku. Niższymi jednostkami organizacyjnymi Związku są w szczególności: organizacje wydziałowe, oddziałowe, koła oraz organizacje podzakładowe. Organizacje podzakładowe rejestrowane są przez region, na terenie którego prowadzą działalność.
 8. Uchylony.

 

 

§ 20

 1. Pracownicy zatrudnieni u danego pracodawcy, chcący utworzyć organizację zakładową, tworzą tymczasową komisję zakładową. Zadaniem tymczasowej komisji zakładowej jest doprowadzenie do zarejestrowania organizacji zakładowej przez właściwy terytorialnie zarząd regionu.
 2. Organizacja terenowa jest tworzona zgodnie z ustaleniami zawartymi w uchwale Krajowego Zjazdu Delegatów, o której mowa w § 35 ust. 7.
 3. Po zarejestrowaniu organizacji zakładowej, tymczasowa komisja zakładowa pełni funkcję komisji zakładowej do czasu wyboru statutowych władz tej organizacji. Wybory statutowych władz przeprowadza się w ciągu 6 miesięcy od daty zarejestrowania danej organizacji.
 4. Ustępy 1 i 3 stosuje się odpowiednio do tworzenia organizacji międzyzakładowej, z uwzględnieniem § 19 ust. 4 i 5.

 

§ 21

 1. Zasady łączenia i podziału jednostek organizacyjnych określa uchwała Komisji Krajowej, z tym, że majątek organizacji zakładowej lub międzyzakladowej, która utraciła status podstawowej jednostki organizacyjnej Związku i następnie została zarejestrowana jako organizacja podzakładowa, pozostaje przy niej w całości.
 2. Uchylony

§ 22

 1. Region tworzą organizacje zakładowe i międzyzakładowe, których teren działania lub siedziba znajduje się w obszarze działania regionu, a także niższe jednostki organizacyjne organizacji zakładowych i międzyzakładowych, o których mowa w § 24.
 2. Zasięg działania regionu obejmuje obszar spójny, którego granicę określają granice powiatów wchodzących w jego skład.
 3. Zasady tworzenia i funkcjonowania regionów określa uchwała Krajowego Zjazdu Delegatów.
 4. Decyzję o utworzeniu i zarejestrowaniu regionu, określeniu jego obszaru działania, zmianie obszaru działania regionu oraz o wyrejestrowaniu regionu podejmuje Komisja Krajowa.
 5. Rejestr regionów prowadzi Komisja Krajowa.

§ 23

Zarząd regionu dokonuje, w oparciu o zasady określone w uchwale Komisji Krajowej, podziału regionu na oddziały i ich organom przedstawicielskim ma prawo przekazać część swoich kompetencji, zgodnie z zasadami określonymi w uchwalonym przez zarząd regulaminie.

§ 24

Organizacja wydziałowa, oddziałowa i podzakładowa obejmująca swym działaniem część zakładu pracy znajdującą się na terenie regionu innego niż region rejestrujący organizację zakładową lub międzyzakładową - na wniosek jej komisji zakładowej lub międzyzakładowej - może być zarejestrowana przez zarząd regionu, na terenie którego prowadzi działalność związkową. Zasady działania, warunki i tryb rejestracji takich organizacji określa uchwała Komisji Krajowej.

§ 25

Zasady tworzenia i rejestracji branżowych jednostek organizacyjnych Związku określa uchwała Krajowego Zjazdu Delegatów z uwzględnieniem postanowień § 16 ust. 3 i §§ 26, 27, 28 i 29.

§ 26

 1. Rejestracji i wyrejestrowania krajowych sekretariatów branżowych i krajowych sekcji branżowych dokonuje Komisja Krajowa, na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Krajowego Zjazdu Delegatów.
 2. Rejestracji i wyrejestrowania regionalnych sekretariatów branżowych oraz regionalnych i międzyregionalnych sekcji branżowych dokonuje zarząd regionu, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Komisji Krajowej.

§ 27

 1. Do sekcji branżowej mogą należeć organizacje zakładowe i międzyzakładowe, i ich niższe jednostki organizacyjne, z branży odpowiadającej danej sekcji, z danego regionu.
 2. Do międzyregionalnej sekcji branżowej mogą należeć organizacje zakładowe i międzyzakładowe z danej branży, z terenu jednego województwa lub innego terenu określonego uchwałą Komisji Krajowej.
 3. Do krajowej sekcji branżowej mogą należeć sekcje branżowe, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 1, z regionów, w których nie istnieje sekcja, o której mowa w ust. 1 i 2 należąca do krajowej sekcji branżowej.
 4. Jednostka organizacyjna, o której mowa w ust. 1 może należeć bezpośrednio wyłącznie do jednej sekcji branżowej.

§ 28

 1. Decyzje o wstąpieniu i o wystąpieniu organizacji zakładowej albo międzyzakładowej lub jej niższej jednostki organizacyjnej z regionalnej sekcji branżowej lub bezpośrednio krajowej sekcji branżowej podejmuje władza stanowiąca podstawowej jednostki organizacyjnej Związku.
 2. Decyzje o wstąpieniu i o wystąpieniu regionalnej sekcji branżowej z krajowej sekcji branżowej podejmuje władza stanowiąca regionalnej sekcji.
 3. Od decyzji odmawiającej rejestracji sekcji branżowej przysługuje prawo wniesienia odwołania do władzy wykonawczej, która nie później niż 30 dni od złożenia odwołania, może podtrzymać swą decyzję większością co najmniej 2/3 głosów.
 4. Uchylony

§ 29

 1.  Uchylony.
 2. Krajowa sekcja branżowa należy do krajowego sekretariatu branżowego obejmującego swym zasięgiem działania jej branżę.
 3. Krajowy sekretariat branżowy jest zrzeszeniem krajowych sekcji branżowych oraz innych jednostek organizacyjnych Związku, tj.:
       1) międzyregionalnych i regionalnych sekcji branżowych, jeżeli nie istnieje krajowa sekcja danej branży,
        2) organizacji zakładowych i międzyzakładowych spełniających łącznie następujące warunki
               a) nie istnieje krajowa sekcja danej branży
               b) nie istnieje międzyregionalna ani regionalna sekcja branżowa obejmująca swym działaniem obszar działania danej organizacji zakładowej lub         międzyzakładowej.
 4. Uchylony.

Uchwała nr 4 XIX KZD ws. zasad tworzenia i rejestracji branżowych jednostek organizacyjnych

Uchwała KK nr 17/08 ws. zasad rejestracji i wyrejestrowania oraz funkcjonowania branżowych jednostek organizacyjnych Związku pdf

 

Struktury problemowe

§ 30

 1. Sekcje problemowe, w tym zawodowe, mogą być tworzone przy zarządzie regionu, radzie krajowego sekretariatu branżowego, radzie krajowej sekcji branżowej oraz przy Komisji Krajowej.
 2. Sekcje, o których mowa w ust. 1, rejestrowane są przez władze jednostek organizacyjnych Związku, przy których powstają. Władze te ustanawiają regulaminy działania tych sekcji, określając w nich między innymi przedmiot działania, wewnętrzną organizację oraz ich prawa i obowiązki.  
 3. Do sekcji, o których mowa w ust. 1, mogą należeć wyłącznie członkowie tej jednostki organizacyjnej Związku, której władza daną sekcję zarejestrowała. Każdy członek Związku może należeć do dowolnej liczby sekcji, o których mowa w ust. 1.
 4. Sekcje, o których mowa w ust. 1, mogą łączyć się, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Komisji Krajowej.
 5. Ponadto, jednostką organizacyjną w ramach struktur problemowych Związku, jest Krajowy Sekretariat Emerytów i Rencistów, który zrzesza regionalne sekcje emerytów i rencistów.

 

Zakończenie istnienia Związku i jego jednostek organizacyjnych

§ 31

Decyzję w sprawie wyrejestrowania danej jednostki organizacyjnej Związku ma prawo podjąć władza wykonawcza , która ją zarejestrowała. Szczegółowe zasady postępowania w tym zakresie określa uchwała Krajowego Zjazdu Delegatów, który może przekazać to uprawnienie Komisji Krajowej.

§ 32

 1. Wyrejestrowanie danej jednostki organizacyjnej Związku może nastąpić z niżej wymienionych przyczyn:
  1. jednostka organizacyjna przestała zrzeszać odpowiednią liczbę członków określoną postanowieniami uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów, który może przekazać to uprawnienie Komisji Krajowej,
  2. nastąpił jej podział lub połączenie z inną jednostką organizacyjną,
  3. w wyniku podjęcia uchwały, o której mowa w § 56 ust. 4, 5 i 6 oraz §§ 57 i 58,
  4. w wyniku niespełnienia wymogów, o których mowa w § 20 ust. 3,
  5. z własnej inicjatywy , zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Krajowego Zjazdu Delegatów, który może przekazać to uprawnienie Komisji Krajowej.
 2. Władza wykonawcza Związku dokonująca wyrejestrowania danej jednostki organizacyjnej, posiadającej osobowość prawną, przed dokonaniem wyrejestrowania, wszczyna procedurę likwidacyjną, wyznaczając jednocześnie likwidatora. Zadaniem likwidatora jest zaspokojenie zobowiązań ciążących na likwidowanej jednostce, ściągnięcie wierzytelności oraz zabezpieczenie dokumentacji. Majątek pozostały po likwidowanej jednostce organizacyjnej przekazuje na rzecz jednostki organizacyjnej Związku, której władza dokonuje wyrejestrowania. Procedura ta nie ma zastosowania w przypadku określonym w postanowieniach ust. 1 pkt. 2.
 3.  Zakończenie istnienia jednostki organizacyjnej Związku następuje z chwilą jej wyrejestrowania.

§ 33

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Związku może podjąć wyłącznie Krajowy Zjazd Delegatów, przy czym za uchwałą musi głosować więcej niż połowa uprawnionych do głosowania. Uchwała nabiera mocy po zatwierdzeniu jej przez co najmniej 2/3 liczby zarządów regionów, zrzeszających łącznie ponad połowę członków Związku.
 2. Uchwała o rozwiązaniu Związku, o której mowa w ust. 1, określa również:
  1. postępowanie likwidacyjne Związku z zastosowaniem zasad określonych w § 32 ust. 2, stosowanych odpowiednio,
  2. sposób podziału i przeznaczenia majątku Związku,
  3. postępowanie likwidacyjne oraz sposób podziału i przeznaczenia majątku w odniesieniu do jednostek organizacyjnych Związku posiadających osobowość prawną, z uwzględnieniem zasad określonych w punkcie 1.
Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.